KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 4
3. melléklet
FONTOSABB RÖVIDÍTÉSEK ÉS KIFEJEZÉSEK

AA

Atomadszorpció

AST

Felszíni tároló tartály ( Aboveground Storage Tank)

BAP

Benzo(a)pirén

BCD

Katalizáción alapuló lebontás (Base catalyzed decompozition )

BOD (BOI)

Biokémiai oxigénigény (Biochemical Oxigen Demand)

BTEX

Benzol, toluol, etil-benzol és xilol

COD (KOI)

Kémiai oxigénálló (Chemical Oxygen Demand )

DNAPL

Víznél nagyobb sűrűségű nem vizes folyadékfázis (Dense Non-Aqueous Phase Liquids)

DNB

Dinitro-benzolok

DNT

Dinitro-toluol (2,4-2,6)

DPE

Kettős fázisú kitermelés (Dual-phase Extraction)

EOX

Extrahálható szerves halogénezett vegyületek (pl.: PCB-k és növényvédőszerek)

Ex-situ

Kitermelést követően a szennyező anyagnak és/vagy a szennyezett közegnek kármentesítése, kezelése, megtisztítása

GAC

Granulált aktívszén (Granulated Activated Carbon)

GC

Gázkromatográfia

GC/FID

Gázkromatográfia/lángionizációs detektálás

GC/MS

Gázkromatográfia/tömegspektrométer

HEC

Magas hőmérsékletű (870-1200 o C) égető (High Energy Corona)

HVOCs

Halogénezett illékony szénhidrogének (pl.: triklór- és tetraklór-etilén) (Halogeneted Volatile Organic Compounds )

HSVOCs

Halogénezett közepesen illékony szénhidrogének ( Halogeneted Semivolatile Organic Compounds )

HTRW

Veszélyes, toxikus és radioaktív hulladékok (Hazardous, Toxic and Radioactive Wastes)

HTTD

Magas hőmérsékletű termális deszorpció (High Temperature Thermal Desorption 320-560 o C)

In-situ

A szennyező anyagnak és/vagy a szennyezett közegnek helyben, helyszínen végzett kármentesítése, kezelése, megtisztítása

ISV

In-situ vitrifikáció (In Situ Vitrifizttzcation)

KPEG

Kálium-polietilén-glikolát

LNAPLs

Víznél kisebb sűrűségű nem vizes folyadékfázis (Light Non-Aqueous Phase Liquids)

LTTD

Alacsony hőmérsékletű termális deszorpció (Low Temperature Thermal Desorption 90-320 o C)

MEK

Metil-etil-keton

MIBUK

Metil-izobutil-keton

NAPLs

Nemvizes (vízzel nem elegyedő, pl.: szénhidrogén) folyadékfázis (Non-Aqueous Phase Liquids)

NHVOCs

Nem halogénezett illékony szénhidrogének (Nonhalogeneted Volatile Organic Compounds )

NHSVOCs

Nem halogénezett közepesen illékony szénhidrogének (Nonhalogeneted Semivolatile Organic Compounds )

OB/OD

Nyílt égetés/nyílt robbantás (Open Burn/Open Detonation)

PAH

Policiklikus aromás szénhidrogének

PCB

Poliklórozott bifenilek

PCE

Perklór-etilének

PCP

Pentaklór-fenol

RI/FS

Kárfelmérés/megvalósíthatósági tanulmány (Remedial Investigation /Feasibility Study)

S/S

Szilárdítás/stabilizálás ( Solidification/stabilization)

SITE

Superfund Innovative Technology Evaluation (USA)

SVE

Talajpára kitermelés (Soil Vapor Extraction )

TCA

Triklór-etán (1,1,1)

TCB

Triklór-benzol (1,2,4-1,2,3-1,3,5)

TCE

Triklór-etilén

THF

Tetrahidrofurán

TNB

Trinitro-benzol

TNT

Trinitrotoluol (2,4,6)

TOC

Összes szerves szén (Total Orgenic Carbon)

TOH

Összes szerves halogén ( Total Orgenic Halogen)

TOX

Összes szerves halogenidek (Total Orgenic Halides)

TPH

Összes alifás szénhidrogének (Total Petroleum Hydrocarbons)

US EPA

USA Környezetvédelmi Hivatala

US GS

USA Geológiai Szolgálat

UST

Felszín alatti tárolótartály (Undergraund Storage Tank)

UV

Ultraibolya sugárzás

VC

Vinil-klorid

VISITT

Vendor Information System for Innovate Treatment Technologies

VOC

Illékony szerves vegyületek (Volatile Organic Compound )