KÁRMENTESÍTÉSI KÉZIKÖNYV 2
I. A talaj és védelme


1. A talaj fogalma és funkciói

Fontos meghatározni a talaj fogalmát, hiszen ahányféle módon tekintünk a talajra, annyi definició adható. Az építőipar a felszín mechanikai tulajdonságaiból kiindulva tárgyalja a talajt. Az agráregyetemek Talajtan tankönyvében a mezőgazdasági talajtan alábbi definiciója szerepelt: "A talaj a Föld legkülső szilárd burka, mely a növények termőhelyéül szolgál. Alapvető tulajdonsága a termékenysége, vagyis az a képesség, hogy kellő időben és a szükségelt mennyiségben képes ellátni a növényeket vízzel és tápanyaggal. Ebből következik, hogy a talajtan tudománya a talaj tulajdonságaival, kialakulásával és hasznosításával foglalkozik." (Stefanovits, P.: Talajtan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 1975.)

Növénytáplálkozás szemszögéből az alábbi definiciót emelhetjük ki: "A talaj szilárd, folyékony és gáz fázisból álló heterogén rendszer, mely lehetővé teszi a növényi-állati és mikrobiális életet a talajban és annak felszínén. A szervetlen és szerves részekből álló szilárd fázis főként tápanyagtároló; a folyadékfázist jelentő talajoldat a tápanyagok szállítója és a fizikokémiai, biológiai átalakulások közege; a gázcsere főként az O2 és N2 beáramlását és a CO2 távozását jelenti".(Mengel, K.: A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 1976).

Az ELTE újabb talajbiológiai kézikönyve a talaj fogalmának meghatározásánál azt hangsúlyozza, hogy a talaj tipikus nyílt ökológiai rendszer, amely magában foglal egy élő biológiai és egy élettelen abiotikus háromfázisú (gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú) alrendszert, melyek szorosan összefonódnak. Bennük az anyagcsereutak lehetnek biológiailag szabályozottak és kémiaiak (pl. adszorpció az agyagásványok felületén), a folyamatok azonban nehezen elkülöníthetők, az anyag- és energiaáramlás állandó a környezettel. (Szabó, I. M., 1986).

A talaj legáltalánosabb természettudományi meghatározása a talajképző folyamatokból indul ki és az alábbiakban fogalmazható meg: "A talaj olyan háromdimenziós test vagy képződmény a földkéreg legfelső szintjén, mely az anyakőzet, klíma, relief, élő szervezetek, emberi tevékenység és az időtényező kölcsönhatásának eredményeképpen keletkezett. Tulajdonságaiban és minőségében eltér a kőzettől, saját levegője, vize és élővilága van, az élő és az élettelen természet határterületét jeleníti meg." Ilyen definició a klasszikus orosz genetikus szakirodalomból olvasható ki, bár szó szerinti megfogalmazása hiányzik a kézikönyvekből, ill. az eredeti művekből.

E koncepcióban a "talaj" fogalma alatt nem a hagyományos szaktudományi definíciót értjük. Környezeti szempontból tágul ez a fogalom, mert beleértendő az egész mállott földkéreg porózus szerkezetű üledékes kőzetekkel és más permeábilis anyagokkal, az összes ásványi és szerves összetevővel, talajvízzel együtt. A "talajvíz" értelemszerűen minden felszín alatti vizet jelent. Az általunk használt és a környezetvédelemmel foglalkozó nemzetközi irodalomban is elfogadott "talaj" értelmezés tehát kiterjed a nem természetes felszini takaróra, az antropogén ráhordásokra, szemétlerakók és gyártelepek töltéseire, rekultivációs meddőkre, termőföldre és nem termőföldre egyaránt.

A tágabban értelmezett talaj védelme az állami politika rangjára emelkedett. A talajszennyezés összetett politikai kérdés a talaj sokrétű funkciói és sokrétű hasznosítása miatt. Az Európa Tanács 1990. évi jelentésében 6 ilyen funkciót azonosítottak, 3 főként ökológiai, 3 pedig elsősorban az emberi tevékenységhez kötődik.


Ökológiai funkciók:

Biomassza termelési funkció:
A talaj a mező- és erdőgazdálkodás termőhelye, az élelmiszer- és takarmánynövények, valamint a megújuló energia és nyersanyag előállítója ill. forrása.

Szabályozó funkciók:
A környezet elemeit védő szűrő-, tompító- és átalakító folyamatok, melyek különösen a felszín alatti vizek és a tápláléklánc védelme szempontjából fontosak.

Biotópfunkció:
A talaj biológiai élettér, mely mint a biocönózisok élettereinek alkotója teret, anyagot és biomasszát nyújt a benne élő mikroorganizmusoknak, növényeknek és talajlakó állatoknak. Egyben géntartalék, hiszen genetikai öröksége elengedhetetlenül szükséges életünkhöz.

Emberi tevékenységhez kötődők:

Fizikai közeg funkció:
A talaj mint építési telek technikai, ipari, szociális létesítmények alapjául szolgál, beleértve a közlekedési utakat, pályákat, pihenőhelyeket stb.

Nyersanyagforrás funkció:
A talaj anyagai mint a tőzeg, folyami kavics, agyag, homok stb. az építőipar alapanyagai. Emellett a talaj a víz, olaj, ásványok és egyéb nyersanyagok lelőhelye is.

Archiv funkció:
A talaj archeológiai és paleontológiai információkat hordoz és mint földtörténeti ill. kultúrtörténeti objektum lehetővé teszi az emberiség és a Föld kialakulásának, fejlődésének tanulmányozását és megismerését. A geológiai örökségre vonatkozó információ pl. elengedhetetlen a klímaváltozások tanulmányozásához.

A talaj említett funkciói azonban végesek, megújuló képessége pedig behatárolt. Elsősorban az ökológiai funkciók sérülékenyek és védelemre szorulnak.

2. A talajvédelem alapelvei

A talaj kialakulását és használatát az éghajlati és domborzati viszonyok befolyásolják. Hasznosítását nem szabad alárendelni a pillanatnyi gazdasági érdekeknek, minőségének és termékenységének hosszú távú megőrzésére kell törekedni. Helyenként és egyre nagyobb területen a vízvédelmi, természetvédelmi funkcióit kell előnyben részesíteni. A talaj sajátja, hogy a szakszerű mezőgazdasági vagy erdőgazdasági hasznosítással nem romlik a minősége. E tekintetben megújuló/megújítható természeti erőforrás. Sőt, a gondos kezeléssel termékenysége növelhető, minősége évek vagy évtizedek alatt javítható.

A talaj ugyanakkor korlátozottan áll rendelkezésre és pusztul. Nagyértékű talajfelületeket használunk évente ipari, lakásépítési, úthálózati célokra. Komoly veszélyt jelentenek a városok és nagyobb ipari létesítmények, melyek felfalják a talajt, környezetünket is szennyezve hulladékaikkal és szennyvizeikkel. A házak, gyárak, hidak, utak, csatornák gyakran megváltoztatják a föld alatti természetes vízfolyásokat és a talajvízszintet. A szakszerűtlen talajhasználat ill. agrotechnika (művelés, trágyázás, növényvédelem) szintén erózióhoz, talajpusztuláshoz vagy talajszennyezéshez vezethet. A talaj tehát a levegőhöz és vízhez hasonlóan védelmet igényel. Védelmet a szennyezés, erózió, pusztulás ellen. E tekintetben a mezőgazdasági technológiákat is vizsgálni kell. A talaj pusztulását követően az újraképződés évszázadokat vehet igénybe, hiszen lassú természeti (fizikai, kémiai, biológiai) folyamatok teremtik meg a termőföldet. Az elszennyezett talaj tisztítása, a helyreállítás költségei meghaladhatják a társadalom erejét generációkon át.

A talaj sokrétű funkcióinak védelme és racionális használata igényli a talajtakaró pontos ismeretét (talajtani, geológiai, hidrogeológiai tulajdonságok). Az ilyen irányú kutatás és számbavétel, különböző célú alkalmasság vizsgálata, térképezése hazánkban is alapszükséglet, mely egyben nemzetközi összehasonlítás céljaira is szolgálhat. A helytelen talajhasználat következményeinek elhárításához szintúgy nélkülözhetetlen a tudományos kutatás és szakemberképzés. A probléma összetettsége tudományközi együttműködést és nemzetközi tapasztalatcserét igényel. Meghatározóak azonban a nemzeti kutatások, a helyi vizsgálatok, hiszen a természeti/talajtani/gazdálkodási viszonyok országonként vagy régiónként eltérőek.

Az állam feladata, hogy a tömegtájékoztatás tudományosan helytálló információval lássa el a lakosságot. A talajvédelmi alapismereteknek a környezetvédelmi oktatás részévé kell válniuk minden szinten, az általános iskolától az egyetemig. Mivel a talaj korlátozottan rendelkezésre álló és sérülékeny erőforrás, jogi védelemben kell részesíteni. Szükséges a nemzeti és helyi érdekeknek megfelelő törvénykezés, hogy a talajhasználat ellenőrzötté váljon és ne vezethessen pusztuláshoz vagy szennyezéshez. A szennyezett talajok tisztításáról kötelezően intézkedni kell.

Az Európai Közösség aláíró államai elfogadták az Európai Talaj Charta (1990) alapelveit és vállalták, hogy a fenti alapelveket elfogadva magasszintű talajvédelmi politikát valósítanak meg és ehhez a megfelelő pénzalapokat is biztosítják. Hazánk különösen érdekelt a talajvédelemben, hiszen a hasznosított terület részaránya Európában az egyik legnagyobb, valamint a talaj képezi Magyarország legnagyobb természeti erőforrását, kincsét. Védelme az egész nemzet létalapjának, az eljövendő generációk életének védelmét is jelenti, nemcsak átvitt értelemben.

3. Az Európai Talaj Charta

1. A talaj az emberiség egyik legdrágább kincse, mely életteret jelent a növények, állatok és az ember számára.
 A talaj már önmagában is felbecsülhetetlen érték, hiszen a táj alapeleme, őrzi a földtörténet nyomait, kultúrális és tudományos vizsgálataink középpontjában áll. Mint élő dinamikus közeg nélkülözhetetlen az élővilág létezéséhez, a bioszféra részeként ill. a rajta létrejött vegetációval és a klímával együtt a víz körforgását is szabályozza, befolyásolva annak minőségét. Mindezen túlmenően az emberiség létalapjául szolgál mint a nyersanyagok és élelmiszerek forrása.
 
2. A talaj korlátozottan áll rendelkezésre és könnyen tönkretehető.
 A talaj a földfelszín egy részének vékony takaró rétege, használatát az éghajlat és a domborzati viszonyok korlátozzák. Csak lassú fizikai, fizikokémiai és biológiai folyamatok eredményeképpen jön létre, viszont gondatlan kezeléssel rövid úton tönkremehet. Bár gondos gazdálkodással évek vagy évtizedek alatt termékenysége feljavítható, pusztulását követően a helyreállítás évszázadokat vehet igénybe.
 
3. Az ipari társadalmak a talajt ipari és mezőgazdasági célokra egyaránt hasznosítják. A ma és a holnap társadalma érdekében szükséges kidolgozni olyan talajhasznosítási politikát, mely a talajtulajdonságokon és a regionális sajátságokon alapul.
 A talajt sokféleképpen hasznosítják, általában alárendelve a pillanatnyi gazdasági és társadalmi céloknak. Igénybevétele legyen összhangban tulajdonságaival, termékenységével és azokkal a szolgáltatásokkal, melyeket szociális és gazdasági téren nyújtani tud. Vannak talajok, melyek természetvédelmi és pihenő területekül szolgálnak, ill. újraerdősítve erózió- és vízvédelmi funkciót töltenek be. E területek speciális védelmet és gondozást igényelhetnek, rövid távú érdekeket szolgáló gazdálkodást, ill. a vele járó talajkárosodást el kell kerülni.
 
4. A mező- és erdőgazdaságban alkalmazott technológiáknak biztosítaniuk kell a talajminőség védelmét.
  A gépesítés és a modern technika nagyobb terméseket tesz lehetővé, de a szakszerűtlen beavatkozással kedvezőtlenül változhatnak a talaj tulajdonságai, sérülhetnek funkciói. A túlművelés csökkenti a szervesanyag-készletet, a túlgépesítés a talaj szerkezetét rombolja és ez a növénytermelés sikerét veszélyeztetheti. A legelők túllegeltetése egyben fokozott taposással is jár. Javított fakitermelési módszerekre lesz szükség az erdőgazdálkodásban a fokozott talajvédelem érdekében. A talajhasználattal nem szükségszerűen jár együtt a talajkárosodás, a minőség javítható is. Az új technikák bevezetése előtt hatásvizsgálat indokolt az esetleges hátrányok kiküszöbölése céljából.
 
5. A talajt meg kell védeni az eróziótól.
 A talaj ki van téve az időjárás viszontagságainak (vízerózió, defláció, hó, jég stb.). Gondatlan kezelésnél az eróziós folyamatok felgyorsulhatnak, ezért megfelelő fizikai és biológiai módszereket kell alkalmaznunk a talajvédelem érdekében. Az időszakosan elárasztott és lavinaveszélyes területeken speciális intézkedésekre is szükség van.
 
6. A talajt meg kell védeni a szennyezésekkel szemben.
 Műtrágya és növényvédőszerek halmozódhatnak fel a művelt területeken és hozzájárulnak a talaj, talajvíz, vízfolyások és a levegő szennyezéséhez. Ha egy ipari vagy mezőgazdasági vállalkozás tevékenysége folyamán toxikus szermaradványt, szennyvizet vagy szerves hulladékot bocsát ki, köteles a szennyvíz tisztításáról, a toxikus anyagok kezeléséről vagy a hulladék megfelelő helyre történő szállításáról gondoskodni, továbbá használat után a károsított területet rehabilitálni.
 
7. A városfejlesztési tervezésben a minimális talajkárosodás elsőbbsége érvényesüljön.
 A városok terjeszkedése csökkenti a talajfelületet és károsítja a tágabb környezetet. Gondoljunk csak az infrastruktúrára, a városi élet kellékeire, az utakra, vízhálózatokra és a megnövekedett hulladékmennyiségre, amelytől meg kell szabadulni. A beépítéseknél kerülni kell a jó termőföldek, farmok, erdők, természetvédelmi és pihenő körzetek szennyezését.
 
8. Objektumok tervezésekor hatástanulmányt kell készíteni a talajvédelmi intézkedések költségeivel bezárólag.
 Duzzasztógátak, hidak, utak, csatornák, gyárak, házak építése kisebb-nagyobb mértékben, de tartósan érinti a környezetet. Gyakran megváltoztatja a föld alatti természetes vízrendszert, talajvízszintet. Az ilyen és hasonló utóhatások lehetőségét idejében fel kell becsülni, hogy megfelelő intézkedésekkel ellensúlyozni lehessen a környezetkárosítást. Utóbbiak költségeit figyelembe kell venni. Ha a létesítendő objektum csak átmeneti jellegű, a környezet helyreállításának költségét be kell számítani az építkezés árába.
 
9. Elkerülhetetlen a talaj erőforrásainak leltárszerű felmérése.
 Hatékony területgazdálkodás, valamint a talaj megóvása és további javítása érdekében szükséges megismerni a különböző típusú talajok adottságait, a benne rejlő értékeket és azok megoszlását. Minden országnak szükséges leltárszerűen, ha kell számszerűsítve is felmérni talajkincsét. E célt szolgálják a talajtérképek, ezért kell megismerni a talaj geológiai és hidrogeológiai adottságait, különböző célokra való alkalmasságát, vegetációját. Ilyen térképek különböző szakterületek együttműködésével készülhetnek és fontos, hogy nemzetközi szinten is összehasonlítás alapját képezhessék.
 
10. A talaj ésszerű használata és megóvása érdekében további kutatásokra és interdiszciplináris együttműködésre van szükség.
 A talajtani kutatásokat és eredményeinek alkalmazását teljes mértékben támogatni kell. Ezen múlik a talajvédelmi technikák tökéletesítése, a különböző kemikáliákra vonatkozó szabványok kidolgozása, a toxikus növényvédőszerek helyettesítésére irányuló fejlesztések és a talajtisztítási beavatkozások sikere. A helytelen talajhasználat következményeinek elhárításához nélkülözhetetlen a tudományos kutatás. A probléma összetettségéből következik, hogy ez csak több tudományterület együttműködésével valósítható meg és feltételezi a nemzetközi tapasztalatcserét is.
 
11. A talaj megóvásának fontosságát minden szinten be kell építeni a köztudatba.
 A talaj minőségének megóvása nagyobb publicitást, valamint nemzeti és helyi adaptációt igényel. Az illetékes hatóságoknak törekedniük kell arra, hogy a tömegtájékoztatás tudományosan helytálló információval lássa el a lakosságot. A talajvédelmi alapismereteknek a környezetvédelmi oktatás részévé kell válniuk mind általános és középiskolai, mind pedig egyetemi szinten. A talajvédelmi technikák tanítására fakultációk, mérnökképzés, mező- és erdőgazdasági iskolák tananyagának keretén belül kerüljön sor, továbbá a falusi felnőttoktatásban is meg kell jelennie.
 
12. A kormányok és a helyi hatóságok céltudatos intézkedésekkel kötelesek segíteni a talajvédelem ügyét.
 A talaj létfontosságú, de korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás, ezért használatát ésszerűen kell megtervezni. Az illetékes hatóságoknak a pillanatnyi szükségszerűségen túl szem előtt kell tartaniuk a talaj hosszú távú megőrzését, termőképességének javítását, de legalább annak fenntartását. A helyes talajvédelmi politikába beletartozik a megfelelően centralizált és regionális szinten is jól összehangolt jogi szabályozás. A talajvédelem a nemzeti és helyi érdekeknek megfelelően történjen, hogy a talajhasználat (amely romboló erő is lehet) megfelelő kontroll alá kerüljön; a talaj a természetes és mesterséges úton történő szennyezéstől mentesüljön és ahol szükséges, a talajtisztításra is sor kerüljön.
 
 Az aláíró államok vállalták, hogy a fenti alapelveket elfogadva magasszintű talajvédelmi politikát valósítanak meg és ehhez a megfelelő pénzalapokat is biztosítják.

4. A talajvédelmi szabályozás, a kárfogalom és a bírságolás problémája

Az utóbbi néhány évtizedben olyan talajszennyezésekkel kapcsolatban halmozódtak fel ismereteink, melyek a múltban keletkeztek ugyan, de a jelen generáció egészségét és környezetét veszélyeztetik Az elmúlt mintegy 100 esztendő során számos anyag jelentős szerepet játszott gazdasági életünkben, melyekről kiderült, hogy mérgező, mobilis, nem bomló vagy a szervezetben felhalmozódó tulajdonsággal rendelkezik. Ehhez járultak a háborús körülmények és a laktanyákban ill. gyakorlótereken okozott szennyezések. A szennyezés méreteit és jelentőségét csak akkor tudjuk igazán megérteni majd, ha valamennyi vizsgálatra szoruló terület veszélyeztetettségét felmértük. Az eddigi ismereteink szerint is többezer többé-kevésbé szennyezett területtel rendelkezünk. Feladataink a fentiekből adódnak:

 1. Szennyezésre utaló adatok gyűjtése, rendszerezése. Mivel hazánkban az állami tulajdonú (felelősségű) területek a meghatározóak, az információkat mielőbb meg kell menteni, hiszen azok elveszhetnek az idő múlásával, tulajdonosváltással.
 2. Szennyezett vagy feltételezhetően szennyezett területek azonosítása, körülhatárolása, térképezése.
 3. Szennyezett területek feltárása, vizsgálati eredmények értékelése.
 4. Veszély megítélése és a területek kármentesítése.

A szennyezett területekkel kapcsolatos jogi és műszaki szabályozás hiányosságaira a volt szovjet laktanyák környezeti kárainak felszámolása során felmerült gondok hívták fel a figyelmet. Hiányoztak a jogi normák a talajtisztításra, sőt a tiszta és szennyezett talaj egzakt fogalma sem meghatározott a hatósági eljáráshoz. A környezet elemeit azonban nem emberi kéz hozta létre és működését sem értjük átfogóan, így az "eredeti állapot" sem definiálható valójában sem természettudományi, sem jogi értelemben.

A hatékony jogi védelem szempontjából is meg kell határozni a talajt érő káros szennyeződések környezetminőségi kritériumait. A jognak fix pontra van szüksége az ítélethez, nem tűri a bizonytalanságot. A természettudományban ilyen fix pontok nem léteznek, hiszen a toxicitás, terhelhetőség, felvehetőség a talajtulajdonságok és az élő szervezetek (faja, kora, állapota, ellenállóképessége stb.) függvénye. A helyi természeti és gazdálkodási viszonyok is módosító tényezők.

A kár tekintetében mutatkozó nagyfokú bizonytalanság annak tulajdonítható, hogy a jogi fogalom tartalmát voltaképpen nem jogi, hanem inkább fizikai, kémiai, biológiai tényezők határozzák meg. A talajszennyezést megállapító helyszini vizsgálat egyben az államigazgatási eljárás része és olyan elsődleges bizonyítási eljárásnak tekinthető, amelyet a mért adatok és határértékek alapján követhet hatósági intézkedés. A szankcionálás ma még gyakran elmarad, a hatályos jogszabály hiánya miatt. A hatékony védelem igényelné, hogy a jogalkotók már a korai szakaszban bekapcsolódjanak a hatérértékek és az irányelvek megfogalmazásába, a szabványügyi grémiumok munkájába, az irányelveket előkészítő bizottságokba.

A legkorszerűbb számítógépekkel összekapcsolt automata mérőrendszerek (levegő, víz, talaj monitoring) vajmi keveset érnek a szükséges jogi keretek nélkül. A jogi szabályozásba mind a hatásköri, mind a technikai háttérnek az írott szabályokba (eljárási előírások) foglalása és a kényszerítő büntető szankcióknak a kimunkálása is beletartozik. A jogi szabályozás tárgya lehet a levegő, víz, talaj, növény, állat. A védelem ugyanakkor differenciált védekezést jelent a helyi környezeti jellemzők alapján, mert amint utaltunk rá, időtől, helytől, körülményektől független határértékek nincsenek. A védendő objektumokat, térségeket kategorizáljuk és más bírságot javasolunk a különös védelemre szoruló körzetekben és talajokon.

A szennyezés okozta károk becslése számos nehézségbe ütközhet mert:

 • az okozati összefüggések nem egyértelműek és nem közvetlenek,
 • az okozott károk ritkán fejezhetők ki pénzben,
 • nehéz felderíteni mind a károkozók, mind a károsultak körét.

A mezőgazdasági hasznosíású földterületek termőtalajának minőségi és mennyiségi védelmét a földművelésügyért felelős tárca látja el. Ennek keretében a termútalajok védelme érdekében hatósági felügyeletet kell gyakorolnia és érvényt szereznie az ökológiai gazdálkodás alapelveinek, a talajvédelemnek. Mivel a tárca elsődlegesen a termelést koordinálja rövid távú termeléspolitikai érdekeknek megfelelően, szükség van a KTM független ellenőrző tevékenységére. A felügyelőségek a környezetvédelmi törvény jogosítványa alapján ellenőrző méréseket végezhetnek, szükség szerint beavatkozhatnak a "termőföld" szennyezésének gyanúja esetén.

A talajvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárás jogi hátteréről:

Ismeretes, hogy a hazai jogrendszerben jelenleg még nincs olyan hatáyos jogszabály a szennyezett talajokra vonatkozóan, amely tartamazná a talaj minőségi kritériumait és az eljárási szabályokat.

A szennyezés mértékét az anyag koncentrációjának alapján ítélik meg, összevetve a szennyezettségi listákkal, határértékekkel. Erre szolgál az ún. Holland-lista, Berlini-lista vagy a hazai "Szennyvizek és szennyvíziszapok termőföldön történő elhelyezése" cimű ágazati műszaki irányelv (MI-081735/1990) határértékei. A holland listában közölt koncentrációk iránymutatóul szolgáltak pl. több szovjet ingatlan vizsgálatánál. A szennyvízrendelet adatait pedig Apajpuszta (Kiskunsági Állami Gazdaság) tisztítása során alkalmazták. A szennyezett talaj általában nem minősíthető veszélyes hulladéknak, melyet átmenetileg tárolni és ártalmatlanítani kell. Továbbra is alkalmas lehet hasznosításra korlátozottan ill. kezeléssel, funkciói döntően helyreállíthatók.

Nem írható elő, hogy a talaj veszélyes anyagot ne tartalmazzon, hiszen pl. a nehézfémek egyben talajalkotók és esszenciális növényi tápelemek is. A talaj és a veszélyes hulladék fogalma nem keverhető össze tehát a talajtisztításnál. A talajszennyezés esetleg a vizeket nem veszélyezteti, viszont az emberi egészséget és a környezetet igen (pl. ha a levegőbe vagy a növényekbe, állatokba kerül). Az is nyilvánvaló, hogy a veszélyeztetettség egyetlen koncentrációval nem jellemezhető, a határérték meghaladása esetén Hollandiában sem kezelik automatikusan veszélyes hulladékként a talajt.

Alapvető lesz a területspecifikus kockázatelemzés, melynek eljárásait számos ország környezetvédelmi hatósága szabványosította. Célja meghatározni a kockázat mértékét, melyet a szennyezés előidézhet az emberi egészségben, természeti értékekben vagy vagyontárgyakban. Mindez sok, részletes vizsgálatot igényel, beleértve a szennyezési utak feltárását is.

5. A környezetszennyezés forrásai és következményei

Civilizációnk nem kis mértékben a környezet használatán alapul. A növekvő népességgel párhuzamosan olyan gazdasági rendszert működtetünk, mely a termelés és fogyasztás fajlagos növelésére ösztönöz. Ebből adódóan a környezet igénybevétele hatványozottan jelentkezik. Az ásványi nyersanyagok kitermelése és felhasználása a közelmúltig úgy történt, mintha a készletek kimeríthetetlenek lennének a Földön. A természetes anyagok feldolgozása és fogyasztása során a végtermék mellett hulladék képződik.

Így pl. az USA lakossága alig felével emelkedett a II. világháborút követő évtizedekben, míg a környezet szennyezése 7-szeresére nőtt (Vester 1982). A terhelés 80-85 %-ban arra vezethető vissza, hogy 1946 óta új gyártástechnológiákat (műanyagok, műtrágyák, növényvédőszerek, villamosipari és energetikai termelés stb.) vezettek be. A környezetkímélő eljárások helyett hazánkban is olyan technológiák terjedtek el, melyek az ingyen felhasználható levegőt, vizet, talajt, élővilágot terhelik. A költségesebb újrahasznosítás, szennyvíztisztítás, zártabb termelési ciklus csökkentette volna a versenyképességet. Csak az utóbbi évtizedekben tudatosul, hogy a környezetkímélő eljárások megdrágíthatják ugyan az egyes termékeket, de az élet egésze olcsóbbá válik. A tiszta környezet megóvása nagyságrendekkel olcsóbb, mint a szennyezett tisztítása. Utóbbi, amennyiben egyáltalán lehetséges, a társadalom egészének áldozatvállalását igényli.

A szárazföldi állatokhoz hasonlóan döntően az ember is a talajból származó élelemre utalt. Az életközösségek, növény, állat, ember genetikailag lassan változnak. A földi élő rendszerek nem képesek rövid távon alkalmazkodni a drasztikus környezeti átalakulásokhoz. A városi ember vérében, vizeletében, szöveteiben pl. az ólom- és kadmiumtartalom nagyságrendekkel megnőhet, hosszú távon kiszámíthatatlan következményekkel. Amennyiben drasztikus javulás nem történik, utódainknak talán már nem is lesz lehetősége megszabadulni a szennyezéstől. A tisztítás ugyanis oly sok energiát igényelhet (újabb szennyezést indukálva), hogy a gyakorlatban már kivihetetlenné válik.

A környezetszennyezés, elsősorban a légszennyezés fő forrásai a közlekedés, a fosszilis tüzelőanyagok mint a szén és az olaj égetése (fűtés, energiatermelés), metallurgiai ipar, bányászat stb. A települések valamint az ipar növekvő hulladéktermelése, szennyvize mellett nem elhanyagolható a mezőgazdaság terhelése műtrágyákkal, peszticidekkel, szerves trágyákkal, mezőgazdasági eredetű szennyvizekkel, iszapokkal és porral. A szennyezők jelentős része közvetlenül a levegőbe kerül gázok, gőzök, füst, korom, por alakjában. Bizonyos idő után száraz vagy nedves üledékként kicsapódnak, a felszínre jutnak. A talajok és növények összetétele jelezheti a szennyezést. A vízbe kerülő anyagok a lebegő vagy leülepedő kolloidokhoz kötődnek, vagy oldatban maradnak és beépülhetnek a vizi élőlények testébe. A vizek, vizi élőlények (növények és állatok), valamint az üledékek analízise szintén jelzi a szennyezés mértékét.

Az élőlények bizonyos csoportjai különösen érzékenyek a terhelésre, visszaszorulásuk vagy kipusztulásuk a növekvő szennyezésre utalhat. (Lásd a békák eltűnését vízpartjaink többségéből). A légszennyezés kiváló indikátorai pl. a zuzmók. Budapest nagy része napjainkban sivatagnak minősül a legtöbb zuzmófaj számára. A közeg (levegő, víz, talaj) szennyezettsége mérhető közvetlenül is. A mérés azonban nem tükrözi az élővilágra gyakorolt hatást, a környezet és a szervezet kölcsönhatását, a táplálékláncba kerülést vagy a felvétel hiányát. A bioteszt vagy bioindikátorok vizsgálata gyakran jobban tájékoztat a környezet minőségének változásáról.

Az élő szervezet rendelkezik azzal a képességgel, hogy a nyomokban jelen levő elemeket gyakran sokezerszeresen is koncentrálja testében, így az emberi tevékenység nyomán szétszóródó anyagokat szelektíven felhalmozza. A bioindikátorok lehetővé teszik olyan anyagok mozgásának vizsgálatát is, melyek a közegben (levegő, víz, talaj) alig mérhetők, vagy kimutathatatlanok még a jelenkori technika számára is. Ilyen tesztszervezetek lehetnek a mikroorganizmusok, zuzmók, gombák, mohák, cserjék, útszéli gyomfajok, városi sorfák, vizi és szárazföldi kultúrnövények. A terhelés kimutatására gyakorta azon növényfajokat alkalmazzuk, melyek jelentős akkumulációs képességgel és rezisztenciával rendelkeznek. A vizi növények nemcsak jelezhetik a tavakat érő terhelést, hanem nagy fitomasszájuk és akkumulációs képességük révén részt vesznek az állóvizek biológiai tisztításában is.

Vajon létezhet-e közös mértékegység a levegő, víz, talaj, növény, állat, ember, tehát az egész élettér terhelésének mérésére? Nyilvánvalóan nem, hiszen más minőségű objektumok és szervezetek számára más lesz a veszélyes vagy nemkívánatos koncentráció. A védelem középpontjában az ember áll, a tápláléklánc végén elhelyezkedő, biológiailag érzékeny és veszélyeztetett élőlény. Aki tudatosult cselekedeteivel helyreállíthatja majd a természettel megromlott viszonyát, az élettér egészének harmóniáját.

Szervezetünk terhelése lényegében négy úton történik: a belélegzett szennyezett levegő és por, valamint az elfogyasztott élelem és ital által valamint a bőrön keresztül. A káros anyagok jelenlétét (pl. Hg, Cd, Pb) sem az állat, sem az ember nem észleli az élelemben. Ösztöneink nem alkalmasak különösen a mesterségesen kezelt élelmiszerek terhelésének felismerésére, kiszűrésére. A káros anyagok nemkívánatos hatása összeadódhat és nemcsak egy-egy funkciót vagy szervet érint. Az emberi test egésze károsodik (idegrendszer, vese és a máj funkciói, vérképzés, légzőszervek, szaporodási és genetikai anomáliák, rákképződés stb.).

6. A toxicitás problémája és a határkoncentrációk megállapítása

Toxikusnak tekintünk egy anyagot (kémiai elemet, vegyületeit, szerves anyagot), amennyiben káros hatást fejt ki a talajra, növényre, állatra, emberre. Számos ásványi elem nélkülözhetetlen vagy legalábbis előnyös élettani hatású, de mérgezővé vagy károssá válik túlsúlya esetén. A károsság tehát az adag, a terhelés, ill. a koncentráció függvénye. A toxicitás más oldalról is relatív fogalmat takar. Mértékét a fajlagos, azaz egységnyi koncentrációra eső negatív hatással (terméscsökkenés, megbetegedés) mérhetnénk a gyakorlatban speciális mutatószámok jelzik (pl.: L, C50). Ez a hatás nem független azonban a környezetben előforduló más anyagok, kémiai elemek jelenlététől vagy hiányától, a lehetséges kölcsönhatásoktól.

Még a káros anyag/elem is kifejthet áldásos hatást, amennyiben más toxikus anyag/elem nemkívánatos befolyását ellensúlyozza. Így pl. a káros Cd túlsúlyt Zn kezeléssel részben ellensúlyozhatjuk, mivel antagonista kationok. Terápiás célokra használunk olyan mérgező elemeket mint a higany, ólom, arzén, bizmut stb. A felvétel ill. a megkötődés folyamán megnyilvánuló kémiai, fizikokémiai jelenségek mint a kation és anion antagonizmus/szinergizmus stb. lejátszódnak a talajban, növényben, állati és emberi szervezetben egyaránt és módosítják az egyes elemek vagy káros anyagok mérgező jellegét. Hasonlóképpen a táplálék minőségétől, a káros anyag formájától függően változik a toxikus anyag felvehetősége és hatása.

Ez a hatás függ az expoziciós időtől is. A rendszeres, tartós, kis adagú terhelés alattomosabb lehet, mert nehezebben észrevehető az akkumuláció. A növekvő terhelés krónikus zavarokat, míg az egyszeri nagy adag akut megbetegedést, a letális dózis pedig pusztulást okozhat a szervezetben. Másként jelentkezik a károsodás a fejlődés különböző stádiumaiban, eltérhet nemenként, fajonként, egyedenként. A Hg és Pb különösen veszélyes a gyermekekre, a Cd pedig részben csontlágyulást is előidézve az idősebb nőkre. Az érintett szervek is különbözhetnek. Így pl. a Cd és Hg főleg a vesében és a májban, míg a Pb az agysejtekben és a csontokban raktározódik. A kétszikűek mikroelem készlete meghaladja az egyszikűekét, a gyökérgumós és zöldleveles növényi részek károselem tartalma a gabonamagvakét. Utóbbiak genetikailag védettek, stabilabbak.

Fontos lehet, hogy a károsanyag milyen formában található. A metilhigany vegyületek erős mérgek, míg a HgS oldhatatlan semleges anyag. Hasonlóképpen a Ba oldható vegyületei mérgezőek, míg szulfáttal képzett sóját kontrasztanyagként használják a gyomor röntgen-vizsgálatainál. Meghatározó lehet az ionos állapot, az oxidációs fok. A Cr(III) vegyületek nem mérgezőek, míg a Cr(VI) erős méreg és rákkeltő. Megemlítendő, hogy egyes források szerint a Cr(III) vegyületek bizonyos talajokban oxidálódhatnak és idővel mérgezővé válhatnak. Hasonló a helyzet az As(III) és As(V) ionokkal, utóbbiak mérgezőek.

Humán szempontból lényeges a szervezetbe kerülés, ill. a felvétel módja. Legveszélyesebb az injektálás (közvetlen véráramba jutás), ezt követheti az emésztőrendszerbe, tüdőbe kerülés, a belélegzés. Fontos az emészthetőség, hiszen az élelmiszerekből bizonyos anyagok 100 %-ban felszívódhatnak, míg mások a vizelettel és a bélsárral gyorsan kiürülnek a szervezetből káros következmények nélkül.

Nem elhanyagolható a diszperzitás foka, az eloszlás. A szemcseméret csökkenésével ugrásszerűen nő az anyagok fajlagos felülete, mely meghatározza reakcióképességüket. Különösen veszélyesek e tekintetben a kolloidális porok, melyek felületén a toxikus szennyezők koncentrálódnak. A finom porok lassan ülepednek ki az atmoszférából, tartós szennyezőkké válnak, messzire eljutva regionális vagy globális, egész Földet érintő terhelést jelentenek. A felületi hatások miatt a kolloidális méretű diszperz rendszerek fotokémiai reakciókra hajlamosak füstködöt (szmog) képezve. A folyékony, szilárd és gáz halmazállapotú szennyezők komplexen, egymás hatását felerősítve súlyos károsodást okozhatnak a nagyvárosok és iparvidékek körzetében.

Összefoglalva megállapítható, hogy a toxicitás problémája rendkívül összetett. A mérgező vagy káros hatás függhet számos tényezőtől, mint a koncentráció, ionállapot vagy oxidációs fok, expoziciós idő, vegyület formája, fizikai eloszlás és fajlagos felület, a rendszerben előforduló más anyagok jelenléte és azokkal való kölcsönhatás, az élő szervezettel történő érintkezés módja és a bejutás körülményei (felületre, táplálékba, közvetlenül vérbe vagy tüdőbe). A környezeti feltételek módosítják a hatást, melyet a toxicitási határkoncentrációk megállapításánál nem tudunk kellően figyelembe venni. A megadott határértékek ebből adódóan viszonylagosak, relatívak. Nem kevésbé meghatározó természetesen az egyéni szervezet kondíciói, genetikai adottsága, ellenállóképessége stb.

A talaj szennyezettségének megítélését szolgáló terhelési határértékek ugyan hatósági eljárás alapját képezhetik, hangsúlyozni kell azonban viszonylagosságukat. Tudatában kell lennünk a mintavétel és az analízis hibaforrásainak mértékéről. Még ha kellő gondossággal vizsgáltuk is meg a területet és becsültük a talajban a koncentrációkat, nem szabad elfelejteni, hogy a koncentráció önmagában nem sokat mond. Döntő a környezetre való hatás, a veszélyeztetettség, amely a hasznosítás és a talajviszonyok függvénye. Tehát az analitikai adatok csak a termőhelyi tulajdonságok ismeretében értelmezhetők, a szennyezési utakat feltárva alapozható meg a kármentesítési intézkedés. A következő fejezetekben a szennyezett talajok vizsgálatával és minősítésével részletesebben foglalkozunk, érintve a talajbani mobilitás, felvehetőség, oldhatóság problémáit is.

7. A talajvizsgálatok alapelvei, jellege és korlátai

Minden olyan káros terhelés, szerves vagy ásványi anyag ill. technológia, mely a talaj funkcióit veszélyezteti, talajszennyezésnek minősül. A szennyezés mértéke, a szennyezett terület minősítése, a veszélyeztetettség megítélése csak a megfelelő analitikai vizsgálatok alapján történhet. A talajvizsgálati eredmények értelmezése, kalibrálása az előzetesen kísérleti úton megállapított határértékek/határkoncentrációk bázisán valósítható meg. A szennyező anyagnak, magának a hulladéknak elemzése károsanyag tartalomra a legtöbb esetben nem teszi lehetővé a talajszennyezés, ill. a veszélyeztetettség megítélését, nem prognosztizálható a környezetre gyakorolt hatás. A szennyezők ugyanis a talajban átalakulnak, szétterjednek, kölcsönhatásba lépnek a talajalkotókkal stb. Nem elhanyagolható az expozíciós idő szerepe a folyamatokban. Más oldalról pl. a régebbi hulladéklerakók történetét, anyagleltárát csak a legritkább esetben ismerjük. Általában sokféle összetevőt tartalmaznak, melyek hatása, elterjedése, átalakulása kvantitatív prognózist nem tesz lehetővé.

A talajvizsgálatok célja megítélni a talaj szennyezettségi állapotát valamint azt a veszélyt, mely a szennyezőkből származhat (talajvízbe, növénybe jutás stb.). A nehézfémek esetében a szennyezettségi állapot becslésére egyelőre az összes tartalom szolgál. Az összes készletet azonban körülményes meghatározni, a gyakorlatban csak becsüljük az "összes" tartalmat valamilyen kémiai eljárással, leggyakrabban tömény savakkal kezelve a talajokat. Mivel a káros anyagok nagyobb része erősen megkötődhet a talajban (különböző ásványokban), az összes tartalom keveset mond az anyag aktuális felvehetőségéről, mobilitásáról. Élettani, ökológiai és veszélyeztetési szempontból az oldhatóbb frakciók jelentősége fontos. Elemzésükkel bepillantást nyerhetünk a károsanyag talajbani kötésformáiba és ezzel becsülhető a jövőbeni felvehetőségük is. A talajok terhelésének megítélését, az ásványi szennyezők frakcionálásának elvi sémáját az 1. ábra szemlélteti.


1. ábra - Anorganikus szennyezők becslése talajvizsgálatokkal

Problémát jelenthet a módszer megválasztása. Különböző laboratóriumok azonos mintából, de részben vagy egészében más módszerekkel nagyságrenddel eltérő eredményeket nyerhetnek. Az egyes oldószerek elemenként, anyagonként eltérő frakciókat extrahálnak. Más lesz a kapott koncentráció (a kioldás) eltérő talajtulajdonságok esetén ugyanazon terhelésnél. Nincs olyan univerzális oldószer vagy módszer, mely mindenféle károsanyag mobilis vagy felvehető frakcióját kielégítően jellemezné eltérő talajokon. Mindenféle kémiai elemzés módszerfüggő, adatai a módszer ismerete nélkül nem értelmezhetők. A módszereket szabványosítani szükséges, hogy a vizsgálatokat szigorúan azonos körülmények között végezzék és eredményeik összevethetők legyenek. Ellenkező esetben az adatok még azonos módszeren belül sem hasonlíthatók össze, pl. ha eltér a talaj:oldószer aránya, kioldás időtartama, hőmérséklet stb.

A legtöbb nehézséget mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban az okozza, hogy a vizsgálatok nem azonos módon történnek, eredményeik nem vethetők össze és nem általánosíthatók. A másik kulcsfontosságú kérdés az eredmények értelmezhetősége, a kalibráltság. Kísérletesen meg kell állapítani, hogy az adott módszer mennyit képes kioldani a talajba juttatott összes szennyezőből. Hasonlóképpen növénykísérletekben, eltérő hazai talajokon kalibrálni kell a "felvehető"-nek tekinthető frakciókat, hogy élettani és ökológiai értelmet nyerjenek. Ezek a kísérletes kalibrációs munkák, a talajelemzési és növényvizsgálati adatok közötti összefüggés-vizsgálatok időigényesek és költségesek. Elkerülhetetlenek azonban, mivel más természeti viszonyok között el nem végezhetők, külföldről nem importálhatók úgy, mint pl. a számítógépek vagy egyéb technikai eszközök.

A szennyezett területek vizsgálata és minősítésük összetett feladat, sokirányú ismeretet és jól szervezett, egymásra épülő tevékenységet jelent.

A talajtisztítási, kármentesítési beavatkozások hatékonyságát a leggyengébb láncszem szabja meg. Általában elfogadott, és ismét hangsúlyozzuk: ebben a rendszerben a leggyengébb láncszem a talajmintavétel, valamint az adatok értelmezése terén a hiányos kalibráltság, a bizonytalan határértékek. A talajvizsgálatra épülő minősítés és beavatkozás csoportmunkát igényel, különböző szakemberek együttműködését és tudásuk felhasználását. A munkafázisok behatárolják, hogy milyen eredményes lehet a program. Értelemszerűen nem lehet megbízhatóbb, mint amilyen volt a mintavétel, az analízis, a kalibráltság, az érintettek szakmai műveltsége és tapasztalata stb.

A kémiai elemzéssel kapott adatok tájékoztató jellegűek, szigorúan véve önmagukban nem jelentenek közvetlen toxikológiai vagy élettani értelmet. A hatásokat kell ismernünk. Minél szélesebbé és mélyebbé válik a hazai tapasztalat, kutatási háttér, annál eredményesebb lesz a beavatkozás. Kémiai eljárásokat, technológiákat átvehetünk külföldről. A szennyezők mozgására, átalakulására, hatására vonatkozó összefüggések azonban csak a hazai viszonyok között (talaj, víz, éghajlat stb.) állapíthatók meg. A talajtisztítási programok sikerét a nemzetközi tapasztalat szerint meghatározza a nemzeti háttérkutatások mennyisége és minősége, a felhalmozódó tudás és tapasztalat. Mivel minden szennyezés egyedi, egyedi megítélést is igényel. Az elmondottakból következik, hogy a helyileg előforduló szennyezés feltárásánál a helyismerettel rendelkező szakemberek nélkül sikeres munka nem végezhető. Számítógépes "programokkal" és a központi intézményekben tevékenykedő "adatbáziskezelő" technikusokkal a helyismeret nem pótolható.

8. Szennyezett talajok minősítése a talajvizsgálatok alapján
A szennyezett talajok minősítésére elterjedt a hármas: A, B, C minősítési rendszer, mely kiegészül a mindenkori hasznosítási/érzékenységi kritériumokkal. Hangsúlyozni kell, hogy a határértékek nem alkalmazhatók sablonosan a helyi viszonyok ismerete nélkül. Minden esetben egyedi értékelést kell végezni, mert ezek a kritériumok csak általános iránymutatóul szolgálhatnak. A hármas minősítés abból kiindulva keletkezett, hogy a védendő objektumok eltérő tűrési és toxicitási megítélést kívánnak.
AReferencia vagy háttérszintet jelöl, amennyiben a talajok átlagos összetételének felel meg az országban és függ a termőhelytől, lokálisan alacsonyabb vagy geológiai okokból magasabb is lehet. Szigorúan véve tehát az A minőség sem egy pont vagy érték, hanem inkább egy tartomány. A szennyezés növelésekor a mulitfunkcionalitás sérül, a korlátlan talajhasználat megszűnik. További vizsgálat akkor szükséges, ha fennáll az emberi egészség vagy a környezet veszélyeztetettsége. Lehetséges tehát, hogy az adott talajhasználat mellett még prolémamentes a szituáció. Az A érték egyben kívánatos célállapot lehet a szennyezett talajok tisztításához. Hangsúlyozni szükséges, hogy a háttérszintet lokálisan is meg kell határozni, hiszen a helyi A értékhez viszonyítható a szennyezés mértéke.
BAz a szennyezőanyag-koncentráció (vagy tartomány) amelyet meghaladó érték esetén a talaj szennyezettnek tekinthető. A talajhasználat már korlátozott. Egyben speciális célértéke is lehet a talajtisztításnak, a tervezett talajhasználathoz igazodva.
CA beavatkozási érték az a szennyezőanyag-koncentráció, amelyet meghaladó érték esetén a talaj károsodottnak minősül. Feltáró vizsgálatokat kell végezni és tisztázni a beavatkozás mikéntjét. Gondoskodni kell a lehetséges szennyezési utak megszűntetéséről. A talajszennyezés áttekintését a 2. ábra szemlélteti.
Az A minőség azt jelentette, hogy a talaj normális összetételű, melyhez alkalmazkodott növény, állat, ember éppúgy mint a benne lévő mikroorganizmusok. A tolerálható B minőségnél feltételezzük, hogy a védendő objektumra nézve tartósan veszélytelen (élettartamát, teljesítményét, minőségét nem csökkenti) jelenlegi tudásunk szerint. Lakott körzetekben követelmény, hogy a károsanyag koncentrációja annál kisebb legyen, minél valószínűbb az emberbe/gyermekbe kerülésének veszélye szájon át vagy belégzéssel. Takarmány és élelmiszer növények termesztésénél a növényi felvétel, ill. az ember és állat terhelése kerülendő el. A B érték termőhelyspecifikus, alkalmazásánál a növényi felvehetőség, kilúgzás, pH, humusz, agyag mennyiségét is tekintetbe vesszük. Összességében tehát a helyi körülmények és a jövőbeni hasznosítás alapján döntünk. Amennyiben nincsenek külön határértékek a védendő objektumokra, a talajhasználat szerint differenciálunk. Lakott területen prioritást az emberi egészség jelenti. Védendők azonban az élelmiszer- és takarmánynövények, növénytársulások, ökoszisztémák, talajvíz, valamint a talaj funkciók is. Utóbbiak az élet fenntartását szolgálják, mint a talajnak a szűrő, megkötő és lebontó képessége, mely biztosítja az anyagok természetes körforgalmát a víz és tápláléklánc tisztaságát megőrizve. A szennyezettebb C minőség arra utal, hogy minden védendő objektum veszélyeztetett, azaz mindenféle talajhasználati lehetőség megszűnhet. Olyan fito/zoo/öko/humán toxikológiai határkoncentráció, mely felett az alábbi károsodások léphetnek fel:
 • A növények termése vagy minősége gazdaságilag már elviselhetetlen mértékben csökken, a károsanyagok mennyisége túllépi a megengedettet a termesztett növényekben;
 • Az állati és emberi szervezetben egészségi károsodás vagy teljesítmény csökkenés áll elő. Az állati eredetű élelmiszerek károsanyag tartalma túllépi a megengedettet;
 • Az ökoszisztémák, helyi növénytársulások összetétele megváltozik;
 • A talajfunkciók és a talajélet károsodása nyomon követhető.

2. ábra - A talajszennyezés sematikus áttekintése

Számos ország gyakorlatában a határértékek nem differenciáltak a talajhasználat függvényében, mert a kockázatelemzésre bízzák a beavatkozás szükségességének megítélését a helyi viszonyok és a tervezett hasznosítás függvényében. Ezzel szemben a német gyakorlat részletesen differenciál. Erre például szolgálhatnak az ismert Eikmann és Kloke (1991) által javasolt határértékek, melyet az 1. táblázat mutat be. Az ún. "Berlini Lista" határértékei a szennyezett talajok és talajvizek megítélését segítik a vízvédelmi prioritások szerint. Utóbbiak Berlin város és környéke vizsgálata ill. kármentesítése során szolgáltak iránymutatóul (2. táblázat).

Az általános határértékek segítik a hatóságot a döntés meghozatalában, de gyakran nem differenciáltak a talajtulajdonságok szerint. Utóbbi, a helyi viszonyok ismerete teszi lehetővé az értelmes mérlegelést a szakember számára, melyre a kockázatelemzésnél kerül sor. Előfordulhat, hogy a tudomány nem tud ma még választ adni számos kérdésre, ugyanakkor a környezeti kár elhárítása nem tűr halasztást. Ilyen esetekben a biztonság elsődlegessége érvényesítendő. Minden esetben a környezet állapotának javítása a cél, hosszabb távon a multifunkcionális használatra alkalmas talaj. Új létesítmények, technológiák esetén a korlátlan talajhasználat megőrzésének elve alkalmazható, míg szennyezett területeken a célállapot elérését szolgáló beavatkozások ütemezhetők.

 

1. táblázat
Eikmann és Kloke (1991) által javasolt határértékek a talajhasználat függvényében, mg/kg összes tartalom királyvízben oldva

Talajhasználat

As

Be

Cd

Cr

Cu

Hg

Ni

Pb

Se

Zn

0. Multifunkció

A

20

1

1

50

50

0.5

40

100

1

150

1.Gyermekjátszó

B

20

1

2

50

50

0.5

40

200

5

300

C

50

5

10

250

250

10

200

1000

20

2000

2. Házikert, telek

B

40

2

2

100

50

2

80

300

5

300

C

80

5

5

350

200

20

200

1000

10

600

3. Sportpálya, játszóterek

B

35

1

2

150

100

0.5

100

200

5

300

C

90

2

5

350

300

10

250

1000

20

2000

4. Park, üdülőterület

B

40

5

4

150

200

5

100

500

10

1000

C

80

15

15

600

600

15

250

2000

50

3000

5. Ipari terület

B

50

5

10

200

300

10

200

1000

15

1000

C

150

20

20

800

1000

20

500

2000

70

3000

6. Ipari fedett terület

B

50

10

10

200

500

10

200

1000

15

1000

C

200

20

20

800

2000

50

500

2000

70

3000

7. Mezőgazd. terület

B

40

10

2

200

50

10

100

500

5

300

C

50

20

5

500

200

50

200

1000

10

600

8. Nem mg-i ökoszisztéma

B

40

10

5

200

50

10

100

1000

5

300

C

60

20

10

500

200

50

200

2000

10

600

AAlapérték, szennyezetlen talajban érdemi antropogén hatás nélkül. A talaj sokoldalú, multifunkcionális használatra alkalmas.
BTolerálható érték, melynél káros hatás sem rövid sem hosszabb távon nem jelentkezik.
CToxikus érték, károsodik a védendő objektum (növény, állat, ember), ezért beavatkozás szükséges.

 

2. táblázat
A "Berlini Lista" határértékei a szennyezett talajok és talajvizek megítélésére, 1991 (összes tartalom)
ElemTalajban mg/kgTalajvízben µg/lTalajban*
jeleIaIbIIIIIIIIIIImg/kg
As10720404060805
Cd21.51020510151
Cr(VI)5525502030402.5
Hg0.50.51101230.25
Pb100100500600406015050
Cr1501004008005010020075
Co1001002003005015020050
Cu2001005006004060150 100
Ni200502503005075100100
Zn50030020003000100015002000250
Sn100 100300100040100150 50
IaVízvédelmi terület
IbÉrzékeny talajhasznosítású terület
IIŐsfolyamvölgyek
IIIFelföldi síkságok
*Megtisztított talaj határértékei

Forrás: Contaminated land policies in some industrialized countries.
W. J. F. Visser. The Hague. 1993. Techn. Soil Protection Committee.

Bemutatásra méltó a lengyel talajszennyezettségi osztályba sorolás, melyet néhány nehézfémre dolgoztak ki talajcsoportonként a hasznosítás függvényében. A 3. táblázatban megadott "összes" tartalmak a tápláléklánc védelmét szolgálják, így ezek a maximálisan megengedett koncentrációk kiskerti talajokban a legalacsonyabbak. A talajok 3 csoportját különböztették meg, úgymint savanyú és homokos; savanyú és közepesen kötött; agyagos vagy szerves anyagban gazdag és semleges talajok. Talán hazai viszonyaink között indokolt lehetne a "D" talajcsoport bevezetése is (kötött és humuszban gazdag meszes termőhelyek). A talajcsoportonként javasolt talajhasználat az alábbi az egyes szennyezettségi osztályokban Lengyelországban:

0A szennyezetlen talajokon bármilyen növény termeszthető (multifunkcionális).
I.Enyhén szennyezett talajokon szántóföldi növénytermesztés folytatható, kivételt képeznek a gyermektápszerül szolgáló zöldségfélék.
II.Mérsékelten szennyezett talajokon a gabonafélék, burgonya, cukorrépa és a takarmánynövények művelése megengedhető. A leveles és gyökér zöldségfélék termesztése tilos.
III.A közepesen szennyezett talajokon fennállhat bármely növény szennyeződésének kockázata. Szükséges a károselemek felvételét csökkentő agrotechnika (trágyázás, meszezés stb.), valamint az élelmiszer- és takarmánynövények minőségének gyakori ellenőrzése növényanalízissel. Ipari növények és fűmagtermesztés javasolt.
IV.Erősen szennyezett talajokon az élelmiszer- és takarmánynövények termesztése nem megengedett, különösen ha a termőhely savanyú és homokos. Javasolt az ipari növények elterjesztése alkohol, energia és ipari célú olaj nyerése céljából.
V.Az extrémen szennyezett talajok mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanok, a művelés alól kivonandók. Lehetőség szerint talajtisztítást kell végezni e területeken. Bizonyos körülmények között, elsősorban meszes kötöttebb talajokon, ipari növények termeszthetők (lásd: IV. hasznosítása).

Az egyes elemek ill. országok tekintetében hasonlóak vagy összevethetők ugyan a megadott értékek (limitek), de lényeges eltérések is előfordulhatnak, amint a 4. táblázatban látható.

Mivel az adatok az "összes" becsült tartalomra vonatkoznak és az analitikai módszerek is eltérhetnek országonként, a táblázatos értékek csak iránymutató jelleggel bírnak. Annál is inkább, mert a növények számára "felvehető" frakciók meghatározása jelenthetné az igazi előrelépést, melyek szorosabb kapcsolatban vannak a növényi reakciókkal és a felvétellel. A "felvehető" frakciók kalibrálásához ma még részben hiányoznak a különböző talajokon elvégzett növénykísérletek, ezzel a kutatás még adós.

 

3. táblázat
Talajszennyezettségi határértékek nehézfémekre Lengyelországban a mezőgazdasági hasznosítás függvényében, talajcsoportonkénti összes tartalom, mg/kg, 0-20 cm réteg.
(Kabata-Pendias 1995)
Talajcsoport Talajszennyezettségi osztályok v. határkoncentrációk
 0IIIIIIIV
Cd
a0.31235
b0.51.53510
c1351020
Cu
a15305080300
b255080100500
c4070100150 750
Ni
a103050100400
b255075150600
c50751003001000
Pb
a30701005002500
b5010025010005000
c7020050020007000
Zn
a501003007003000
b7020050015005000
c100300100030008000

Talajcsoportok:a - gyengén és közepesen kötött talajok, pH 5.5 alatt
  b - kötött és erősen kötött talajok, pH 5.5 alatt
 c - agyagos és szervesanyagban gazdag talajok, pH 5.5-6.5
Szennyezettségi osztályok:0 - szennyezetlen
 I - enyhén szennyezett
 II - közepesen szennyezett
 III - jelentős szennyezés
 IV - erős szennyezés (Felette extrém szennyezés)
4. táblázat
Mikroelemek maximálisan megengedett tartalma néhány országban
Összes tartalom a szántott rétegben, mg/kg
(Kabata-Pendias és Adriano 1995)
ElemAusztriaKanadaLengyelo.Magyaro.*Anglia Németo.
Zn300400300300150300
Pb10020010010050500
Cu1001001001005050
Ni1001001005030100
Cr1007510010050200
As502530102040
Co50255050--
Mo1021010--
Be10-1010-10
Cd583212
Hg50.351210

Megjegyzés: Németországban erősen toxikusnak tekintett koncentrációk:
Zn=600, Pb=1000, Cu=200, Ni=200, Cr=500, As=50, Be=20, Cd=5, Hg=50, mg/kg
* FM (1990)

 
tartalomjegyzék következő előző