2401/1997. (XII. 8.) Korm. határozat

2401/1997. (XII. 8.) Korm. határozat 1
a Tiszavasvári Város Önkormányzat hulladéklerakó telepének környezetvédelmi kármentesítéséről


1. A Kormány az ICN Alkaloida Magyarország Rt. tulajdonából a Tiszavasvári Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába kerülő ,,Hulladéklerakó telep'' megnevezésű ingatlanok környezetvédelmi kármentesítésének megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy a kármentesítéshez szükséges költségeket az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁPV Rt.) a privatizációs szerződés alapján elsősorban az ÁPV Rt.-nél rendelkezésre álló 1,1 Mrd Ft és kamatai terhére biztosítsa. Amennyiben ez az összeg a kármentesítés költségeire nem nyújt fedezetet, a Kormány az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 31. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a Központi Környezetvédelmi Alap terhére legfeljebb a privatizációs szerződés szerint zárolt számlán elhelyezett 1,1 Mrd Ft és kamatainak 10%-a erejéig vissza nem térítendő támogatásban részesüljön.

2. Az e határozat szerinti kármentesítés során felmerült költségek kifizetéséhez a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, az ÁPV Rt., továbbá az általuk – az Önkormányzattal egyetértésben – kijelölt műszaki ellenőr ellenjegyzése szükséges.
Felelős: privatizációért felelős tárca nélküli miniszter; környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos, legkésőbb a kármentesítésre; kötelező hatósági határozatban megjelölt; teljesítési határidő elteltéig

Horn Gyula s. k.,
miniszterelnök


1 Megjelent: Határozatok Tára 1998. 53. szám *