2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat

2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat
Az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítéséről


1. A Kormány felhívja a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, hogy az 1996. évben rendelkezésre álló 1 Mrd Ft felhasználásáról készítsen beszámolót.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
Határidő: 1997. április 30.


2. Az 1997. évre részletes feladattervet kell készíteni, ennek alapulvételével kell meghatározni a kármentesítési program folytatásához szükséges, az ÁPV Rt. 1997. évi privatizációs bevételei terhére biztosításra kerülő összeget.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
  pénzügyminiszter
Határidő: az 1997-es költségvetés előkészítésével párhuzamosan


3. A kármentesítési program rövid távú fedezeti forrásainak terhére, az érintett kormányzati szervek bevonásával és részvételével - különös tekintettel az ÁPV Rt. felelősségi körébe tartozó privatizációkra - készüljenek külön alprogramok, azoknak az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezeti károknak a felszámolására, amelyek kármentesítése
a) állami intézmények, kezelő szervezetek jogszabályi előírás szerinti kötelezettsége,
b) állami tulajdonban lévő, vagy korábban állami felelősségi körben végzett tevékenységhez kötődnek, és a tevékenységet végző jogutódja ismert. Ezzel egyidejűleg kerüljön tisztázásra az állami felelősség- és szerepvállalás kormányzati munkamegosztása a fedezeti források meghatározásával.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
  pénzügyminiszter
  a privatizációért felelős tárca nélküli miniszter
  honvédelmi miniszter
  ipari és kereskedelmi miniszter
  közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
  földművelésügyi miniszter
Határidő: 1997. április 30.


4. A Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódóan készüljön el az állami felelősségi körbe tartozó környezetkárosodások elhárítását szolgáló kármentesítési program középtávú szakasza, melynek részét képezik a 3. pont szerinti külön alprogramok.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
  érdekelt miniszterek
Határidő: 1997. december 31.


5. A tartós környezetkárosodások, szennyezett területek országos számbavételének, valamint a kármentesítési feladatok végrehajtásának állásáról évente készüljön beszámoló a Kormány részére.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
  érdekelt miniszterek
Határidő: a tárgyévet követő első félév vége


6. A Kármentesítési Program fedezeti forrásainak terhére, a szennyező források országos hatását ellenőrző felszín alatti vízminőségi monitoring hálózat és a talaj szennyezettségének megfigyelését szolgáló Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszernek az adataira is támaszkodva a szükséges fejlesztésekkel valósuljon meg a tartós környezetkárosodások teljes körű országos felderítése és a nemzeti kármentesítési prioritási lista összeállítása.

Felelős: környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter
  földművelésügyi miniszter
  közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
  ipari és kereskedelmi miniszter
  honvédelmi miniszter
  privatizációért felelős tárca nélküli miniszter
  népjóléti miniszter
  pénzügyminiszter
Határidő: 2002. december 31.