4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás

[Módosítva a 7/2006. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás által]

 

4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás

a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. § o) pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) előírásai, valamint a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló - az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelettel módosított 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetési szabályait az alábbiak szerint határozom meg:

Általános rendelkezés

1. § Az utasítás hatálya kiterjed

a) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok közül

aa) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 10. cím, 2 alcím, 37 jogcímcsoport,

ab) Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) végrehajtása 10. cím, 2 alcím, 39 jogcímcsoport,

ac) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 10. cím, 2 alcím, 41 jogcímcsoport,

ad) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3 alcím előirányzatokra (a továbbiakban együtt: előirányzatok);

b) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumra (a továbbiakban: Minisztérium), a Vízügyi Központ és Közgyűjteményekre (a továbbiakban: VKK), az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokra (a továbbiakban: igazgatóság), a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekre (a továbbiakban: felügyelőség), a nemzeti park igazgatóságokra valamint a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaságra (a továbbiakban: VITUKI Kht.).

Az előirányzatok működtetésének, tervezésének, ellenőrzésének és információs rendszerének szabályai

2. § (1) Az előirányzatok működtetése szakmai programok alapján történik, amelyek kidolgozásáról a koordinátor gondoskodik. A szakmai programokat a közigazgatási államtitkár javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: Miniszter) hagyja jóvá.

(2) A szakmai programoknak tartalmaznia kell az elérni kívánt célokat, a célok eléréséhez vezető megoldásokat, a szakmai program keretében finanszírozható feladatokat, valamint a szakmai program éves ütemezését, költségét és finanszírozási forrásait, továbbá a támogatásban részesíthető projektek kiválasztásának szempontjait.

3. § (1) A felhasználási terv előirányzatonként tartalmazza a tárgyévi kötelezettségvállalások terhére történő tárgyévi kiadásokat, az előző években a tárgyévi előirányzat terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint a koordinátor megnevezését.

(2) 2006. évben az előző évek kötelezettségvállalásai terhére történő tárgyévi kifizetések miatt szükségessé váló előirányzat-módosításokról a felhasználási terv szerinti bontásban az előirányzat maradvány jóváhagyásáig a Minisztérium Fejezeti Költségvetési Főosztályának (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály) vezetője saját hatáskörben intézkedik a Magyar Államkincstár felé.

(3) Az elemi költségvetést a Költségvetési Főosztály készíti elő. A felhasználási terv javaslatát - a Minisztériumban az érintett helyettes államtitkárok, a főcsoportfőnökök, illetve a koordinátorok által megadott szakmai programok tárgyévi ütemének összesítésével, a velük történő egyeztetést követően - a Költségvetési Főosztály készíti el.

4. § (1) Az előirányzatok számviteli nyilvántartását és az előirányzatokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartások vezetését a Költségvetési Főosztály végzi.

(2) A nyilvántartásra vonatkozó szabályzatok, így különösen a pályázatok nyilvántartására vonatkozó eljárásrend elkészítéséről a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár (a továbbiakban: közgazdasági helyettes államtitkár) gondoskodik. A szabályzatokat a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.

5. § (1) Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) esetében az utasítás 1. számú mellékletének I. a) és b), továbbá a cab) pontjai esetében a kötelezettségvállaló és az utalványozó a környezetvédelmi helyettes államtitkár, caa) és cac) és cc) pontjai esetében a kötelezettségvállaló és az utalványozó a közgazdasági helyettes államtitkár.

(2) A szerződés aláírója az (1) bekezdésben foglalt kivétellel a koordinátor. A szerződések ellenjegyzését a Költségvetési Főosztály végzi. Az általános pályázati rendszer esetében az előirányzatok felhasználásának sajátos szabályairól szóló fejezetben meghatározottak szerint kell eljárni. A szakmai programok végrehajtásáról a koordinátor gondoskodik.

(3) Az előirányzatokból történő kifizetés feltétele a teljesítés megtörténte és a szakmai teljesítés igazolása.

6. § (1) Az előirányzatok működtetésében a nyilvánosság biztosítása a Költségvetési Főosztály feladata.

(2) A nyilvánosság biztosítása a következő formában történik:

a) közzé kell tenni az éves tájékoztató jelentést, amelyben a felhasználást a felhasználási terv szerkezetében összevontan kell megadni,

b) tájékoztatót kell közzétenni a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi programba tartozó, valamint a társadalmi célú programok pályázati támogatásáról pályázatonként, a többi felhasználási jogcím esetében a 10 millió Ft feletti támogatásokról támogatásonként,

c) betekintést kell biztosítani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi programba tartozó pályázatok miniszteri döntésről szóló emlékeztetőjébe.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti éves tájékoztató jelentést a Költségvetési Főosztály állítja össze. A Költségvetési Főosztály felterjesztésére az éves tájékoztató jelentést a miniszter hagyja jóvá a tárgyévet követő év március 31-ig. A tájékoztató jelentést a Miniszter jóváhagyását követő 30 napon belül a Minisztérium honlapján kell közzétenni.

(4) A nyilvánosság tájékoztatása során biztosítani kell a vonatkozó adatvédelmi előírások betartását.

7. § A vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés részletes szabályait az előirányzatok működtetésében érintett szervezeti egységek ügyrendje, munkaköri leírásai határozzák meg.

8. § (1) Az előirányzatok vezetői ellenőrzését - az általa irányított szervezeti egység tekintetében - a koordinátor, az általános pályázati rendszerében a közgazdasági helyettes államtitkár, az érintett helyettes államtitkárok, valamint az ellenjegyzésért felelős Költségvetési Főosztály vezetője végzi.

(2) A vezetői ellenőrzés keretében az (1) bekezdésben meghatározott személyek az irányításuk alá tartozó feladatok végrehajtását ellenőrzik a végrehajtásban részt vevő szervezetek, szervezeti egységek vezetőinek, illetve felelős munkatársak rendszeres és eseti beszámoltatása, szükség szerinti helyszíni ellenőrzés, a belső ellenőrzés megállapításának felhasználása, valamint kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlása során.

9. § (1) A munkafolyamatba épített ellenőrzésének feladata biztosítani, hogy minden művelet egyben a megelőző művelet elvégzésének ellenőrzését is magába foglalja.

(2) A szakmai teljesítés igazolás során vizsgálni kell, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek minőségben, mennyiségben megfelelően, határidőben teljesültek-e.

(3) A szakmai teljesítés igazolása - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a koordinátor által írásban megbízott, illetve az előirányzatok felhasználására vonatkozó szerződésben meghatározott személy vagy szervezet feladata.

(4) A 20. §-ban foglalt környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi szakmai programok szakmai teljesítésének igazolásáról az érintett helyettes államtitkár gondoskodik.

10. § (1) Az előirányzatok tervezési, nyilvántartási, végrehajtási, beszámolási, tájékoztatási, ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében - a Minisztérium Informatikai Önálló Osztálya (a továbbiakban: Informatikai Önálló Osztály) és a Költségvetési Főosztály - információs rendszert működtet.

(2) Az információs rendszer működtetésével, fejlesztésével, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok végrehajtását a közgazdasági helyettes államtitkár és az Informatikai Önálló Osztály vezetője az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek útján, a szakmai rendszergazdai feladatokat ellátó egységek, illetve az informatikai rendszergazdai feladatokat ellátó szervezeti egység tevékenységére támaszkodóan szükség esetén külső szakértők segítségével végzi.

Az előirányzatok felhasználására vonatkozó sajátos rendelkezések

Pályáztatási eljárás pályázati felhívás alapján

11. § (1) Az érintett helyettes államtitkárok javaslatot tesznek az általános pályázati felhívás egyes részeire január 31-ig, amelyből a Költségvetési Főosztály a Minisztérium illetékes főosztályainak bevonásával összeállítja a pályázati felhívást. A pályázati felhívást a Miniszter hagyja jóvá. A pályázati felhívás megjelentetéséről a Költségvetési Főosztály gondoskodik.

(2) A jóváhagyott pályázati felhívás alapján a pályázati adatlapok és útmutató összeállításáról az érintett szakterületek bevonásával a Költségvetési Főosztály gondoskodik és a keretkoordinátorok hagyják jóvá. A jóváhagyott adatlapok és útmutató közzétételéről - beleértve az interneten történő megjelentetést - és a pályázati felhívásban megjelölt befogadó szervezetekhez történő eljuttatásról a Költségvetési Főosztály gondoskodik.

(3) A pályázók informálása és segítése a pályázat összeállításában az R.-ben meghatározott közreműködő szervezetek és a Költségvetési Főosztály feladata.

12. § A pályázati felhívás és útmutató programonként tartalmazza:

a) a program célját,

b) a program keretében támogatható fejlesztéseket, intézkedéseket,

c) a támogatást igénybe vehetők körét,

d) az elbírálás prioritásait,

e) a pályázat elbírálásának szabályait,

f) a pályázat benyújtásának helyét és módját,

g) a pályázat benyújtásának határidejét,

h) a pályázat mellékleteinek felsorolását,

i) a támogatási szerződés általános feltételeinek meghatározását,

j) a támogatás mértékét és formáját,

k) a támogatás folyósításának feltételeit.

13. § (1) A pályázati felhívásban megjelölt befogadó szervezethez benyújtott pályázatokat, a pályázat befogadója iktatja és rögzíti a benyújtás időpontját.

(2) A befogadott pályázatokat az R. szerinti határidő figyelembevételével a pályázat befogadója bontja fel, és ellenőrzi az előírt feltételeknek való megfelelését.

(3) Az előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat befogadója nyilvántartási számmal látja el és a pályázat befogadásáról tájékoztatja a pályázót.

(4) A szakértői értékelést a pályázatokkal együtt a befogadó szervezet döntés-előkészítés céljából megküldi a Költségvetési Főosztály részére.

14. § (1) Az értékelés szempontjait, formáját az érintett helyettes államtitkárok a pályázati felhívás jóváhagyásától számított 30. napig megadják a Költségvetési Főosztály részére.

(2) A Költségvetési Főosztály gondoskodik a szakmai (környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, műszaki, közgazdasági, pénzügyi) értékelések összegzéséről, szükség esetén külső szakértő bevonásával.

(3) A műszaki értékelés részét képezi annak a megállapítása, hogy a benyújtott költségvetésben szereplő mennyiségek és fajlagos költségek reálisak-e.

(4) A közgazdasági értékelés feladata, hogy a pályázat környezetvédelmi, illetve természetvédelmi eredményét számszerűsítse, lehetőség szerint értékben kifejezze (hasznok számítása) a költség-haszon elemzési módszerek szerint, továbbá a pályázat költség-hatékonyságát értékelje.

(5) A pénzügyi értékelés kiszűri a pénzügyi, hitelképességi szempontok szerint nem támogatható pályázatokat, illetve megállapítja a támogatható pályázatok esetében a támogatás javasolt pénzügyi feltételeit.

(6) A szakmai értékelések összegzésekor a Költségvetési Főosztály meghatározza a nem támogatható pályázatokat és indokolja azt, illetve megállapítja - a Minisztérium szakfőosztályainak bevonásával - a támogatható pályázatok rangsorát.

15. § (1) A minisztert a pályázatokról szóló döntésének meghozatalában a következő szakmai munkabizottságok (a továbbiakban: Bizottságok) segítik:

a) Környezetvédelmi,

b) Partnerség.

(2) A Bizottságok létszámára és tagjaira az érintett helyettes államtitkárok ajánlásának figyelembevételével a közigazgatási államtitkár útján a közgazdasági helyettes államtitkár tesz javaslatot.

16. § (1) A Költségvetési Főosztály a Bizottságok üléséről emlékeztetőt készít és azt a bizottsági üléseket követő 10 munkanapon belül megküldi a Költségvetési Főosztálynak, amely azt a Miniszter elé terjeszti.

(2) A Miniszter döntésének eredményéről a Költségvetési Főosztály értesíti a pályázókat és a miniszteri döntést tájékoztatásul megküldi az érintett helyettes államtitkároknak, valamint a befogadó szervezeteknek.

17. § (1) Fejlesztési pályázatok esetén a kiértesítő levélben a Költségvetési Főosztály a támogatást elnyerő pályázókat felhívja, hogy a kiértesítéstől számított 30 napon belül nyilatkozzanak a támogatási feltételek elfogadásáról, illetve elutasításáról.

(2) A Költségvetési Főosztály kidolgozza a támogatási szerződés mintáját, amelyet a közigazgatási államtitkár hagy jóvá. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatásban részesülő beruházásokkal kapcsolatos korlátozások, tilalmak körét (így például: elidegenítési tilalom időtartamát, a felhasználási cél megváltoztatásának tilalma).

(3) Amennyiben a pályázó elfogadja a támogatási ajánlatot, illetve teljesíti az abban foglalt szerződési előfeltételeket, a szerződést kötő szervezet elkészíti a szerződés-tervezetet, amelyet a szerződéskötési előfeltételek teljesítésének elfogadásától, illetve ahol ez nem szükséges, a támogatási ajánlat elfogadásától számított 15 napon belül aláírásra megküldi a pályázónak.

(4) A szerződést kötő szervezet a pályázó által aláírt szerződést a Miniszter vagy az aláírással megbízott elé terjeszti, aki a szerződést 20 napon belül aláírja, vagy indokolt esetben elutasítja a szerződés aláírását.

(5) Amennyiben a támogatási döntés érvényét veszti, ezt - a Miniszter egyidejű tájékoztatása mellett - a Főigazgatóság rögzíti a nyilvántartásban.

(6) A támogatási szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szerződésben megjelölt támogatott feladat és cél a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, valamint a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően megvalósult.

(7) A megvalósulás tényéről szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva a szerződést kötő szervezetnek számol be a támogatott. A támogatási szerződés lezárása 50 millió Ft feletti támogatás esetén kötelezően, egyéb esetben szükség szerint helyszíni ellenőrzés alapján, zárójegyzőkönyv készítésével történik. A helyszíni ellenőrzés tényéről az ellenőrzést végző a Költségvetési Főosztályt, 50 millió Ft feletti támogatás esetén az érintett helyettes államtitkárokat is értesíti.

18. § (1) A Költségvetési Főosztály elkészíti a nem fejlesztési célú pályázatokra vonatkozó támogatási szerződés mintáját, amelyet a közigazgatási államtitkár hagy jóvá.

(2) A nem fejlesztési célú pályázatok esetén a Költségvetési Főosztály a döntést követő 20 munkanapon belül kiértesítő levélben tájékoztatja - a támogatási szerződés ezzel egyidejű megküldésével - a támogatást elnyerő pályázót a (3) bekezdésben meghatározottakról.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiértesítő levélben a Költségvetési Főosztály a támogatást elnyerő pályázót tájékoztatja a döntésről, a szerződéskötés és a támogatás átutalásának feltételeiről, valamint annak szükségességéről, hogy a támogatást elnyerő pályázó a kiértesítéstől számított 30 napon belül - amely határidő egyszer, 60 nappal meghosszabbítható - nyilatkozzon a támogatási feltételek elfogadásáról, illetve elutasításáról. A támogatást elnyerő pályázó a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozattal egyidejűleg visszaküldi a Költségvetési Főosztálynak a támogatási szerződés jogszerűen aláírt példányait, valamint teljesíti valamennyi szerződéskötési előfeltételt is.

(4) A Költségvetési Főosztály a támogatást elnyerő pályázó által aláírt szerződést - a szerződéskötési előfeltételek maradéktalan teljesítése esetén - a visszaérkezésétől számított 10 munkanapon belül a Miniszter vagy az aláírással megbízott elé terjeszti, aki azt 10 napon belül aláírja, vagy a szerződés aláírását elutasítja, amennyiben hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott.

(5) A támogatási szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a szerződésben megjelölt támogatott feladat és cél a támogatási szerződésben meghatározottak szerint megfelelően megvalósult.

(6) A megvalósulás tényéről szakmai beszámolóval és bizonylatokkal alátámasztva a szerződéskötő szervezetnek számol be a támogatott. A támogatási szerződés lezárása a beszámoló ellenőrzése - szükség szerint helyszíni ellenőrzés - alapján történik.

Pályáztatási eljárás a beszerzési eljárás szabályai szerint

19. § (1) A beszerzés alatt a közbeszerzési eljárásról szóló törvény szerinti beszerzést kell érteni.

(2) A beszerzésekre a közigazgatási államtitkár külön intézkedésében foglaltakat ezen utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A beszerzéseket a közigazgatási államtitkár, az érintett helyettes államtitkárok, valamint a kabinetfőnök kezdeményezheti a jóváhagyott szakmai program alapján az alábbiak szerint:

a) 50 millió Ft és az alatt a közigazgatási államtitkár,

b) 50 millió Ft felett a közigazgatási államtitkár javaslata alapján a Miniszter dönt.

(4) A beszerzési eljárás esetén a Bíráló Bizottság minimum öttagú, melynek állandó tagjai: a beszerzést kezdeményező főosztály vezetője által kijelölt köztisztviselők, továbbá a Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály vezetője, valamint a Költségvetési Főosztály vezetője vagy az általuk kijelölt köztisztviselők.

(5) A Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárás nyerteséről a beszerzést kezdeményező dönt. Az eljárás nyertesével a szerződést a beszerzést kezdeményező köti meg.

Az egyedi döntésen alapuló rendszer szabályai

20. § (1) Az 1. § (1) bekezdésének aa) és ac) pontjaiban meghatározott előirányzatok, valamint ab) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló források szakmai programok alapján történő felhasználásáról a Miniszter pályázati felhívás kiírása nélkül dönt.

(2) Az előirányzatok felhasználásához a Minisztérium stratégiájába illeszkedő szakmai programot a koordinátor az érintett szervezeti egység bevonásával készíti elő.

(3) A koordinátor március 31-ig éven belül ütemezi a projektek megvalósítását. Nem szükséges az ütemezésbe beilleszteni a szakmai programban esetileg felmerülő és a stratégiába illeszkedő projekteket.

(4) Az érintett helyettes államtitkárok, illetve a keretfelelősök a szakmai programban megadott szempontok alapján javaslatot tesznek a támogatható projektek körére.

(5) Az OKKP esetében végrehajtásával összefüggő szabályokat, ennek keretében a beszerzési eljárásra vonatkozó külön szabályokat az utasítás 1. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az OKKP 2005. évi költségvetési tervét az utasítás 2. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

21. § (1) Ez az utasítás a kiadmányozását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Ezt az utasítást a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználási szabályairól szóló 4 /2006.(K. V. Ért. 2.) KvVM utasításban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

(3) Az utasítás hatálybalépését megelőzően odaítélt támogatásokra és benyújtott pályázatokra a Környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat működtetésének szabályairól szóló 11/2004. (K. Ért. 6.) KvVM utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtásával összefüggő feladatok

I. Az OKKP Minisztériumot érintő, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 20. §-ában foglalt feladatait a következők szerint határozom meg:

a) Általános feladatok:

aa) Irányítás;

ab) Szakmai koordináció;

ac) Ellenőrzés;

ad) OKKP működtetése;

ae) Kutatási és műszaki fejlesztési feladatok;

af) PR feladatok ellátása;

ag) Hazai és nemzetközi kapcsolattartás;

ah) Szabályozás;

ai) EU támogatásokkal kapcsolatos feladatok.

b) Országos feladatok:

ba) A Felszín Alatti Víz és Földtani Közeg Környezetvédelmi Nyilvántartási Rendszere (a továbbiakban: FAVI) és annak részét képező alrendszerek a FAVI-ENG, a FAVI-KÁRINFO és a FAVI-MIR fejlesztése és működtetése;

bb) Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, a szennyezés csökkentési program folytatása;

bc) A Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listák (a továbbiakban: NKPL) készítése, továbbá a hazai és nemzetközi adatszolgáltatás ellátása;

bd) Alprogramok koordinálása.

c) Egyedi feladatok:

ca) Minisztérium felelősségi körébe tartozó egyedi kármentesítési beruházási projektek végrehajtása;

caa) egyedi kármentesítési projektek, beruházások végrehajtása;

cab) kármentesítési területek monitoringozása;

cac) egyedi projektekkel kapcsolatos lebonyolítási, területkezelési, műszaki ellenőrzési és pályázat előkészítési feladatok ellátása.

d) kormányhatározat szerint a Minisztérium, illetve szervezetei beruházásában végrehajtott kármentesítési beruházási projekt lebonyolítása (Metallochemia és környezetének kármentesítése).

II. Általános feladatok

1. Irányítás

Az OKKP irányítása keretében kell gondoskodni a Kr. 20. §-ában foglaltak szerint a Minisztériumra háruló kormányzati feladatok ellátásáról, a tárcaközi kapcsolattartásról is.

1. Az OKKP általános irányítása magában foglalja az OKKP működtetésének irányítási feladatait, koordináló szervezetek létrehozását és működtetését, az OKKP szakmai fejlődése és az ellenőrzés eredményei alapján az OKKP működésének fejlesztését, az OKKP-vel kapcsolatosan az Országgyűlés, illetve a Kormány részére készítendő előterjesztések, jelentések előkészítésének irányítását, különös tekintettel a 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja szerinti kötelezettségekre.

2. Az OKKP irányításáért a közigazgatási államtitkár a felelős. A közigazgatási államtitkár egyes irányítási feladatokat ezen utasítás szerint a környezetvédelmi helyettes államtitkárnak átad, illetve szükség szerint átadhat.

3. Az általános irányítási feladatokat a közigazgatási államtitkár az irányítása alá tartozó szervezeti egységek útján, illetve szükség esetén külső szakértő bevonásával látja el.

2. Szakmai koordináció

1. A szakmai koordináció kiterjed az OKKP valamennyi elemére. Ezek:

a) a szakmai elvárások, különösen a felszín alatti vizek és földtani közeg védelmével kapcsolatos követelmények meghatározása;

b) a szakmai követelményeknek való megfelelés elősegítésének (így például: K + F feladatok, szabályozások) szakmai megalapozása, koordinációja;

c) javaslat kidolgozása

ca) az OKKP szakmai koncepciójának felülvizsgálatára és korrekciójára, a szakmai stratégiai irányok megfogalmazására, továbbá

cb) a fejezeti kezelésű OKKP előirányzatának felosztását és a felhasználás szabályait tartalmazó szabályozások előkészítésére;

d) valamennyi döntéselőkészítő és ellenőrzési folyamat szakmai véleményezése, összehangolása.

2. A szakmai irányításért, koordinációért a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős.

3. A szakmai koordinációt a környezetvédelmi helyettes államtitkár az irányítása alá tartozó szervezeti egységek útján, illetve a Fejezeti Költségvetési Főosztály (a továbbiakban: Költségvetési Főosztály), a Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály, az Informatikai Önálló Osztály, a Kutatási és Oktatási Önálló Osztály, a Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztály, a Fejlesztési Igazgatóság, a beruházási feladatokat ellátó Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (a továbbiakban: Igazgatóság) és a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények (a továbbiakban: VKK) munkáját koordináló VITUKI Kht. Kármentesítési Projekt Osztály (a továbbiakban: KPO), valamint az OKKP általános koordinációját ellátó VITUKI Kht. Kármentesítési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK), a monitoringozási feladatokat koordináló VITUKI Kht. Tényfeltárás és Monitoring Osztály (a továbbiakban: monitoring egység), az informatikai fejlesztési feladatokat ellátó Fejlesztési Igazgatóság Ágazati Informatikai Főosztálya (a továbbiakban: informatikai egység) bevonásával, továbbá külső szakértők segítségével végzi.

4. A Minisztérium valamennyi OKKP-vel foglalkozó szervezeti egységénél az OKKP valamely részéért felelős köteles egyeztetni a szakmai irányításért és koordinációért felelős környezetvédelmi helyettes államtitkárral és tevékenységéről folyamatos tájékoztatást adni.

5. A szakmai irányítás végrehajtását, állandó munkacsoportok, a Kármentesítési Programcsoport (a továbbiakban: Programcsoport) és az Alprogramok Tárcaközi Koordináló Munkacsoportja (a továbbiakban: Tárcaközi Munkacsoport) segíti.

6. A munkacsoportok szervezési, lebonyolítási feladatait a KKK látja el.

7. A Programcsoport figyelemmel kíséri és összehangolja az OKKP Minisztériumot érintő feladatainak végrehajtását, illetőleg folyamatosan informálja a résztvevőket.

8. A Programcsoport elnöke a környezetvédelmi helyettes államtitkár vagy az általa megbízott személy.

9. A Programcsoport tagjai: az OKKP végrehajtásában érintett minisztériumi egységek és szervezetek, a Fejlesztési Igazgatóság, a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (a továbbiakban: Felügyelőségek) kijelölt képviselői, a KvVM beruházásába tartozó projektek kötelezettjei az Igazgatóságok, illetve a VKK delegált koordinátorai, továbbá az KPO-t, a monitoring egységet, és a KKK-t közvetlenül irányító vezetők. Az ülésre meghívást kapnak a napirend szerint érintett minisztériumi szervezeti egységek vezetői, illetve szükség szerint külső szakértők is.

10. A Programcsoport alkalomszerűen ülésezik.

11. A Kr. 20. § (3) bekezdése szerinti feladatok ellátását, az alprogramok koordinálását Tárcaközi Munkacsoport segíti.

12. A Tárcaközi Munkacsoport összehangolja a különböző tárcák felelősségi körébe tartozó OKKP Alprogramok keretében végzett kármentesítések előrehaladását, egyezteti az OKKP tárgyévet megelőző tevékenységéről szóló, Kormány részére készülő jelentést, illetőleg folyamatosan informálja a résztvevőket.

13. A Tárcaközi Munkacsoport elnöke a környezetvédelmi helyettes államtitkár vagy az általa megbízott személy.

14. A Tárcaközi Munkacsoport

a) titkára: a KKK vezetője;

b) külső tagjai: a Pénzügyminisztérium és ezen belül a Kincstári Vagyoni Igazgatóság és az ÁPV Rt., az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal, továbbá a tárca-alprogramok irányítóinak kijelölt képviselői;

c) belső tagjai: a Minisztérium témában érintett főosztályainak, továbbá az informatikai- és a monitoring egység, valamint a KKK meghívott képviselői;

d) tanácskozási jogú tagok: az érintett külső szakértők.

15. A Tárcaközi Munkacsoport alkalomszerűen, de évente legalább kétszer ülésezik.

3. Ellenőrzés

1. Az ellenőrzési feladat kiterjed az OKKP keretében folyó, a Minisztérium felelősségi körébe tartozó tevékenységek átfogó, illetőleg részletes pénzügyi és szakmai ellenőrzésére.

2. Az ellenőrzést az Ellenőrzési Önálló Osztály, a környezetvédelmi helyettes államtitkár és a közgazdasági és költségvetési (a továbbiakban: közgazdasági) helyettes államtitkár, az ellenőrzési szabályzat szerint végzik.

3. A szakmai ellenőrzést a környezetvédelmi helyettes államtitkár koordinálja, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, illetve külső szakértők bevonásával.

4. OKKP működtetése

1. Az OKKP működtetési feladata, a környezetvédelmi helyettes államtitkár szakmai irányításával, magában foglalja az OKKP részeinek és egészének működtetését a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási szabályainak és a szakmai követelményeknek megfelelően.

A működtetési feladatok jellegük szerint lehetnek:

a) Általános koordináció, szakmai irányítás: a környezetvédelmi helyettes államtitkár felelősségébe tartozó feladatok szakmai előkészítésében való részvétel jelen utasítás szerint.

b) A KKK által végzett szakmai feladatok, az OKKP-t érintő általános és országos feladatok ellátása.

c) Beruházói jellegű feladat:

ca) a KPO által, az Igazgatóságok és a VKK kötelezettségébe jogutódlás révén került kármentesítési beruházások zavartalan folytatásának biztosítása, továbbá e beruházások országos koordinálása, szakmai ellenőrzése;

cb) a monitoring egység által, az Igazgatóságok és a VKK kötelezettségébe tartozó, a VITUKI Kht. közreműködésével végzett monitorozási feladatok országos koordinálása;

cc) az Igazgatóságok és a VKK által a kötelezettségükbe tartozó beruházási feladatok ellátása.

d) A Felügyelőségek felszín alatti vízvédelmet, illetve kármenetesítést érintő hatósági munkájának, továbbá az Igazgatóságok és a VKK kármentesítési tevékenységének szakmai támogatása, a VITUKI Kht. bevonásával.

2. A működtetési feladatok közé tartoznak a nyilvántartási feladatok, a beszámolók, jelentések előkészítésének feladatai:

a) Szakmai nyilvántartási feladatok: az OKKP működtetése során keletkezett dokumentumok, tanulmányok, szakirodalmi gyűjtemény, kézi könyvtár rendszerezése, rendezett tárolása.

b) A beruházói feladatokhoz kapcsolódó nyilvántartás a folyamat egészére, adatszolgáltatás, információátadás, a kijelölt dokumentációk folyamatos archiválása a szakmai és pénzügyi nyilvántartási követelményekkel összehangoltan.

c) A Kr. 31. § (5) bekezdése szerint, a kármentesítésre kötelezett által a VITUKI Kht. részére megküldött tényfeltárási, műszaki beavatkozási, kármentesítési monitoring záró-dokumentációk szakszerű tárolása, az adatszolgáltatás biztosítása a környezetvédelmi adatok nyilvánosságáról szóló jogi szabályozások figyelembevételével.

3. A 2. pontban meghatározott nyilvántartási rendszerek összehangolását, egységességét biztosítani kell.

4. Az OKKP működtetés feladatai közé tartozik a kormányhatározatok szerint a Minisztériumot érintő kármentesítési beruházásokkal kapcsolatos, Minisztériumra háruló feladatok ellátása.

5. A nyilvántartások alapján az OKKP feladatainak végrehajtásban résztvevő szervezeti egységek igény szerint szolgáltatnak adatot, készítenek jelentést a közigazgatási államtitkár, továbbá a környezetvédelmi helyettes államtitkár és az egyedi projektek esetében külön megkeresés esetében a közgazdasági helyettes államtitkár felé.

6. A működtetés általános szakmai irányításáért és azt segítő hatósági kivizsgálási és monitorozási feladatokért felelős a környezetvédelmi helyettes államtitkár a Felügyelőségek vezetőinek, a KKK, a KPO és a monitoring egység vezetőjének bevonásával, a beruházói jellegű feladatokért az Igazgatóságok, illetve a VKK vezetői.

7. A működtetés szakmai jellegű feladatait a Felügyelőségek, illetve a VITUKI Kht., a beruházói jellegű feladatokat az Igazgatóságok, illetve a VKK végzik, indokolt esetben külső szakértők bevonásával.

5. Kutatási és műszaki fejlesztési feladatok

1. A kutatási és műszaki fejlesztési feladatok az OKKP szakmai megalapozásával, pontosításával kapcsolatos K + F feladatok ellátását jelentik.

2. A K + F feladatokért a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős.

3. A K + F feladatok végrehajtását a környezetvédelmi helyettes államtitkár - a Minisztérium kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységével összhangban - az irányítása alá tartozó szervezeti egységek útján a Kutatási és Oktatási Önálló Osztály, illetve a Minisztérium más érintett szervezeteinek bevonásával, továbbá külső szakértők segítségével végzi.

6. PR-feladatok

1. A PR-feladatok jelentik - a Minisztérium kommunikációs tevékenységével összehangoltan - a Kormány programját alkotó OKKP-t érintő, a Minisztérium által folytatott kommunikációs tevékenység ellátását, az OKKP jelentősebb eredményeinek közreadását (így például: kiadványok készítése szerkesztőbizottság működtetésével, az információk Interneten, Intraneten, CD-lemezen történő megjelentetése).

2. A PR-feladatokért felelős a környezetvédelmi helyettes államtitkár a Miniszteri Kabinetiroda vezetőjének bevonásával.

3. A PR-feladatok végrehajtását a környezetvédelmi helyettes államtitkár az irányítása alá tartozó szervezetek, a KKK és a KPO, illetve külső szakértők segítségével végzi.

7. Hazai és nemzetközi kapcsolattartás

1. A hazai és nemzetközi kapcsolatok feladat magában foglalja a nemzetközi együttműködésekkel kapcsolatos tárcaszintű feladatok ellátását, illetve az OKKP-hoz tartozó továbbképzési, oktatási feladatok szakmai irányítását, továbbá hazai és nemzetközi konferenciákon történő részvételt előadások tartásával.

2. A nemzetközi kapcsolatokért az EU és Nemzetközi Főcsoport vezetője a felelős, a környezetvédelmi helyettes államtitkár bevonásával.

3. A hazai kapcsolatokért a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős.

4. A hazai és nemzetközi kapcsolatok feladatainak végrehajtását az EU és Nemzetközi Főcsoport vezetője és a környezetvédelmi helyettes államtitkár az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek útján, a Főfelügyelőség, a Felügyelőségek, az Igazgatóságok, a VKK, az érintett társhatóságok, valamint a VITUKI Kht. bevonásával, illetve külső szakértők segítségével végzi.

8. Szabályozás

1. A szabályozási feladat magában foglalja az OKKP megalapozott működtetéséhez szükséges jogi-, műszaki- és gazdasági szabályozás koncepcionális előkészítését, kidolgozását, előterjesztését, továbbá a témakört érintő hatályos jogszabályok hatékony és eredményes működtetési feltételeinek elősegítését.

2. A szabályozási feladatokért a gazdasági szabályozás esetében a közgazdasági helyettes államtitkár bevonásával a környezetvédelmi helyettes államtitkár, a jogi és közigazgatási helyettes államtitkárral egyetemlegesen felelős.

3. A szabályozási feladatok végrehajtását a 2. pont szerinti felelősök az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek útján, a VITUKI Kht. bevonásával, továbbá külső szakértők segítségével végzik.

9. EU támogatásokkal kapcsolatos feladatok

1. A hazai pályázati, illetve EU és egyéb nemzetközi támogatások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok:

a) Részvétel a hazai pályázati, illetve az EU Alapok pályázati felhívásainak és ezekhez kapcsolódó támogatások OKKP-t érintő részeinek előkészítésében, kidolgozásában, kiegészítő módosításában.

b) Az a) pont szerinti programok közé tartozó, OKKP-t érintő komponensek tartalmi, formai ellenőrzése részletes szempontrendszerének kidolgozása, illetve részvétel az értékelésben, a pályázó és a pályázat szakmai értékelése.

c) Részvétel az előzetes helyszíni szemlén, a projektek szakmai értékelésének jóváhagyásában, projektértékelés és a támogatási javaslat összegzésében, illetve az előrehaladási- és a záró megvalósítási jelentések jóváhagyásában.

3. Az OKKP-t érintő EU 2007- 2013. év közötti támogatások szakmai előkészítése.

4. Az 1-3. pontok szerinti feladatok végrehajtásáért, az EU támogatásokkal kapcsolatos kormányzati munkamegosztás, továbbá a Minisztérium SzMSz-ében foglaltak figyelembevételével, a felelős a környezetvédelmi helyettes államtitkár, az irányítása alá tartozó egységek, a VITUKI Kht., illetve az érintett Felügyelőségek, valamint külső szakértők bevonásával.

5. Részvétel az „Üröm-csókavári kármentesítés” és a „Szekszárd-lőtéri vízbázis kármentesítése” pályázat összeállításában.

6. Az 5. pont szerinti feladatok szakmai irányításáért a környezetvédelmi helyettes államtitkár, a költségvetést érintően a közgazdasági helyettes államtitkár, a koordinációért a Fejlesztési Igazgatóság vezetője, a végrehajtásáért az érintett kármentesítésre kötelezett Igazgatóságok vezetője a felelős.

7. A 6. pont szerinti felelősök feladatukat az irányításuk alá tartozó egységek, továbbá szükség esetén külső szakértők bevonásával látják el.

III. Országos feladatok

1. FAVI és annak alrendszerei (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) fejlesztése, működtetése

1. A Kr. IX. fejezete szerinti FAVI és ennek részét képező (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) alrendszerek működtetése és fejlesztése feladat kiterjed az Intraneten futó Országos Számbavételi Lekérdező Rendszer adatbázis folyamatos feltöltésére és aktualizálására, továbbá a kapcsolódó eszközbeszerzések és informatikai oktatási programok végrehajtására is.

2. A FAVI térinformatikai rendszer működtetéséért, fejlesztéséért a környezetvédelmi helyettes államtitkár az Informatikai Önálló Osztály bevonásával a felelős.

3. A FAVI és ennek részét képező KÁRINFO térinformatikai rendszer működtetésével, fejlesztésével, kapcsolatos feladatokat a környezetvédelmi helyettes államtitkár és az Informatikai Önálló Osztály vezetője az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek útján, a szakmai rendszergazda feladatokat ellátó KKK, az informatikai rendszergazda feladatokat ellátó informatikai egység, a VITUKI Kht. érintett egységei és a Felügyelőségek, illetve az érintett Igazgatóságok és a VKK tevékenységére támaszkodóan, szükség szerint külső szakértők segítségével hajtja végre.

2. Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, a szennyezés-csökkentési program folytatása

1. A szennyezőforrások, szennyezett területek országos számbavétele felelősségi körtől függetlenül kiterjed minden felszín alatti vizet, illetve földtani közeget veszélyeztető pontszerű potenciális és tényleges szennyező forrás teljes körű országos számbavételére, a környezeti elemekre vonatkozó egységes adatszolgáltatási és nyilvántartási követelményekre figyelemmel, a FAVI-KÁRINFO információs alrendszerre támaszkodóan.

2. A számbavétel során a különböző helyeken tevékenykedő adatszolgáltatóktól (tárca-Alprogramok képviselői, a Minisztérium területi szervei, társhatóságok stb.) beérkező adatok szakmai és informatikai felülvizsgálatával kell biztosítani az átfedések kizárását, az adatlapok teljes körű és homogén kitöltöttségét.

3. A szennyezés-csökkentési program célja a FAVI-ENG és FAVI-MIR információs alrendszerekre támaszkodóan azon tevékenységek számbavétele, figyelemmel kísérése a szükséges hatósági intézkedések megalapozása érdekében, amelyek potenciális veszélyt jelentenek a földtani közeg, illetve a felszín alatti vizek minőségi viszonyaira.

4. Az 1-3. pontok szerinti feladatok ellátásáért a környezetvédelmi helyettes államtitkár az Informatikai Önálló Osztály vezetőjének bevonásával a felelős, amely feladatokat az irányítása alá tartozó szervezetek vezetésével, a KKK koordinálásában az informatikai egység, a Felügyelőségek, továbbá külső szakértők bevonásával végzi.

3. Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listák (NKPL) készítése, továbbá a hazai és nemzetközi adatszolgáltatás ellátása

1. Az NKPL felelősségi körtől függetlenül, az ország egész területére kiterjedően, a földtani közeg, a felszín alatti víz minőségét veszélyeztető pontszerű szennyező források, szennyezett területek szennyezettségének ismertségi állapotától függően, különböző szintű adatokra támaszkodva, a kármentesítés különböző szakaszaira (tényfeltárás, műszaki beavatkozás, kármentesítési monitoring) előzetes egyszerűsített relatív kockázatbecslésre támaszkodó prioritási számok alapján összeállított különböző (I., II. és III.) prioritási listákat jelenti. A prioritási szám kifejezi a szennyezett, károsodott terület környezeti kockázatát, a kármentesítés sürgősségét. Az NKPL módszertanát a környezetvédelmi helyettes államtitkár hagyja jóvá.

2. Az NKPL feladatai közé tartozik:

a) az NKPL módszertani fejlesztése;

b) az NKPL összeállítása, bővítése, karbantartása, aktualizálása;

c) a szennyező források, szennyezett területek prioritási számmal történő ellátása.

3. Az NKPL feladatainak végrehajtásáért a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős, az irányítása alá tartozó egységek, a KKK, szükség esetén külső szakértők bevonásával.

4. Az NKPL feladatainak végrehajtása, továbbá a hazai és a nemzetközi adatszolgáltatás ellátása, a földtani közeget, felszín alatti vizet veszélyeztető, illetve szennyező pontszerű szennyező-forrásokról és ezekhez kapcsolódóan a szennyezett területekről a FAVI-KÁRINFO adatbázisra támaszkodóan, az informatikai egységgel együttműködve a KKK feladata, esetenként a Felügyelőségek, illetve külső szakértő bevonásával.

5. A 4. pont szerinti hazai és nemzetközi adatszolgáltatás ellátásáért az Informatikai Önálló Osztály vezetőjével együttműködve a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős, az irányításuk alá tartozó egységek, a KKK, illetve az informatikai egység bevonásával.

4. Alprogramok koordinálása

1. A kormányzati munkamegosztás szerinti tárca-Alprogramok koordinációja, szükség esetén külső szakértők bevonásával, a KKK feladata, amely tevékenység a 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 3. pontja, illetve a 2304/1997. (X. 8.) Korm. határozat 2. és 3. pontjaira is figyelemmel magába foglalja:

a) az Alprogramok készítéséhez módszertani segítség nyújtását,

b) az Alprogramok koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátását,

c) a különböző tárca-Alprogramokra vonatkozó kormányhatározatok szerinti, Minisztériumra háruló feladatok végrehajtását, amennyiben arra külön rendelkezés nincs.

2. A Kr. 20. § (2) és (3) bekezdései alapján, a különböző tárca-Alprogramokkal kapcsolatos koordinációért, valamint a Minisztérium különböző Alprogramjaihoz tartozó feladatok előkészítéséért a környezetvédelmi helyettes államtitkár a felelős, a KKK, a KPO, a Programcsoport, továbbá a Tárcaközi Munkacsoport delegált tagjainak bevonásával.

IV. Egyedi feladatok

1. Egyedi kármentesítési beruházási feladatok

1. Egyedi feladatok körébe tartoznak:

a) Minisztérium felelősségi körébe tartozó egyedi kármentesítési beruházási projektek végrehajtása;

b) nem a Minisztérium felelősségi körébe tartozó, de kormányhatározat szerint a Minisztérium, illetve szervezetei beruházásában folyó kármentesítési beruházási projekt.

2. Az 1. a) pont szerinti egyedi feladatnak minősül:

a) ha a Kr. 21. § (2) bekezdése szerint a Minisztérium a felelős a KvVM-Alprogramokba tartozó feladatok ellátásáért;

b) amennyiben a kármentesítés állami felelősségi körbe tartozik és a kormányzati munkamegosztás szerint nincs más felelős;

c) az a) és b) pontokhoz tartozó kármentesítési monitoring kialakítása, üzemeltetése, területkezelés, területvásárlás, továbbá az a) és b) pontokhoz tartozó kármentesítési beruházások EU támogatásának előkészítése.

3. Az 1. b) pont szerinti egyedi feladat: az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó Metallochemia volt gyártelep és környezetének kármentesítése.

4. A 2. és 3. pontok szerinti feladatok végrehajtásának kötelezettje, a Kr. 20. § (4) bekezdése alapján kijelölt szervezetekről szóló KvVM közlemény szerint:

a) a budafoki-barlanglakások és a Metallochemia és környezete kármentesítések esetében a VKK,

b) működési területén - az a) pontban meghatározottak kivételével - az illetékes Igazgatóság.

5. Az Felügyelőség a 2. és 3. pontok szerinti kármentesítésekre vonatkozó határozatának kiadása előtt, a Kr. 20. § (6) bekezdése szerint, minden esetben egyeztet a Kr. 20. § (4) bekezdése szerinti kijelölt szervezetekkel.

2. Minisztérium felelősségi körébe tartozó beruházások

1. Minisztérium felelősségi körébe tartozó egyedi kármentesítési beruházási projektekkel kapcsolatos feladatok:

a) finanszírozási döntés előkészítése,

b) finanszírozási döntés,

c) kötelezettségvállalás előkészítése,

d) kötelezettségvállalás,

e) az egyedi projekt végrehajtása,

f) EU támogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.

2. Az 1. a) és b) pont szerinti feladatok végrehajtása során:

a) tárgyév május 15-éig az Igazgatóságok bevonásával a KPO összeállítást készít és erről tájékoztatást ad a KKK-nak a Felügyelőségi kötelezésekkel rendelkező, illetve a Kr. 20. § (6) bekezdése szerint a Felügyelőségekkel folytatott egyeztetés alatt álló KvVM beruházásában indítandó egyedi projektekről, megbecsüli a kármentesítési feladatok várható költségét, továbbá javaslatot tesz a Felügyelőségi határozatokban foglalt feladat végrehajtási határidők alapján a tárgyévet követő évben finanszírozandó feladatokra, csatolva a kármentesítés szakaszának megfelelően a kitöltött FAVI-KÁRINFO B1, vagy B2, vagy B3 adatlapokat;

b) tárgyév június 1-jéig a monitoring egység az Igazgatóságok és a VKK bevonásával összeállítást készít és erről tájékoztatást ad a KKK-nak a tárgyévet követő évben végzendő, a KvVM beruházásába tartozó kármentesítési monitorozási feladatokról, részletes feladat és költségterv csatolásával;

c) tárgyév június 15-éig a KKK ellenőrzi, szükség esetén aktualizálja az a) pont szerinti projektek korábbi prioritási számait, illetve azokat prioritási számmal látja el; továbbá a KPO bevonásával - szükség esetén külső szakértő segítségével - felülvizsgálja a Minisztérium egyedi projektjei körébe tartozást, majd a KPO és a monitorozási egységgel folytatott egyeztetésre támaszkodva elkészíti a tárgyévet követő évben finanszírozásra javasolt egyedi projektek feladat és költség tervét indokolással, esetleg több változatban;

d) tárgyév június 30-áig a VITUKI Kht. a környezetvédelmi helyettes államtitkár elé terjeszti a tárgyévet követő évben finanszírozásra javasolt egyedi projekt feladatokat a 2007. évi költségvetés megalapozására;

e) a tárgyévi költségvetés ismeretében, a fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználási szabályairól szóló miniszteri utasítás elfogadását követő egy héten belül, a környezetvédelmi helyettes államtitkár a közgazdasági helyettes államtitkár egyetértésével összeállítja a tárgyévben finanszírozásra kerülő, a Minisztérium egyedi feladatai közé tartozó kármentesítési projektek tervét;

f) az e) pont szerinti döntésről a környezetvédelmi helyettes államtitkár tájékoztatja az Igazgatóságokat, a VKK-t, a VITUKI Kht.-t, továbbá a Felügyelőségeket.

3. Az i. c) pont szerinti kötelezettségvállalás előkészítése során:

a) az egyedi projektek 1.4. pont szerinti kötelezettjei, az Igazgatóságok, illetve a VKK az adott kármentesítési projekt esetében:

aa) külön jogszabály szerint elkészített, illetve elkészíttetett, adott kármentesítési szakasz végrehajtására vonatkozó illetékes Felügyelőség által határozatban elfogadott tervekre támaszkodóan a Kbt. figyelembevételével jár el. Amennyiben ajánlattételi felhívás kiírására kerül sor, annak összeállítása során a kármentesítés egyedi sajátosságaira is tekintettel, szem előtt tartja a költség/hatékonyság biztosítását;

ab) ajánlattételi felhívás esetében lebonyolítja a közbeszerzési eljárást: Szakmai Értékelő Bizottság (a továbbiakban: SzÉb) összehívásával és működtetésével, illetve Döntőbizottság összehívásával;

b) a SzÉB elnökét és tagjait az érintett Igazgatóság vezetője, illetve a VKK főigazgatója a környezetvédelmi helyettes államtitkár jóváhagyásával nevezi ki;

c) a SzÉB-nek minden esetben egyik tagja a KPO-nak a VITUKI Kht. ügyvezető igazgatója által kijelölt képviselője, továbbá esetenként a környezetvédelmi helyettes államtitkár által kijelölt személy;

d) a Döntőbizottság elnökét és titkárát, (aki egyben a SzÉB elnöke is), továbbá tagjait, ha:

da) a projekt becsült értékhatára nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, az érintett Igazgatóság vezetőjének javaslatára a környezetvédelmi helyettes államtitkár a közgazdasági helyettes államtitkár egyetértésével;

db) a beruházási projekt becsült értékhatára meghaladja az 500 millió Ft-ot, a környezetvédelmi helyettes államtitkár és a közgazdasági helyettes államtitkár együttes javaslatára a közigazgatási államtitkár nevezi ki;

e) a Kbt. szerint bármilyen tárgyalásos eljárás esetében Tárgyaló Bizottságot (a továbbiakban: Tb) kell működtetni, amelynek elnökét a Döntőbizottság elnöke, tagjait a Döntőbizottság elnökének egyetértésével a TB elnöke kéri fel.

4. A működési terület szerint, az Igazgatóság kötelezettségbe tartozó kármentesítési területhez kapcsolódó, 500 millió Ft költséget meg nem haladó kármentesítési projektekhez tartozóan lehet:

a) 2006. évi költségvetést terhelő, 2006. évben az Igazgatóság által kötött;

b) 2006. évi költségvetést terhelő; 2006. évet megelőző kötelezettségvállalás alapján az Igazgatóság által kötött;

c) 2006. évet megelőzően kötött, 2006. évben módosításra kerülő, az OKKP végrehajtása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat maradványát terhelő,

d) 2006. évet megelőzően kötött, 2006. évben módosításra kerülő, környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat (továbbiakban: Kövice) korábbi évek maradványát terhelő polgári jog szabályai szerinti szerződés.

5. A 4. a) és b) pontok szerinti szerződést az érintett Igazgatóság készíti elő a KPO bevonásával.

6. Az 5. pont szerinti esetben az Igazgatóság gondoskodik a műszaki ellenőrzésről, végzi a szakmai teljesítés igazolását. A kötelezettségvállaló és utalványozó az Igazgató. Az érvényesítés és az ellenjegyzés az Igazgatóság belső szabályai szerint történik.

7. A 4. c) pont szerinti szerződés módosítását a KPO készíti elő az érintett Igazgatóság bevonásával. A módosításra kerülő szerződés lehet olyan, amelynek véghatárideje:

a) 2006. június 1-jét meghaladó;

b) az a) pont szerint határidőnél korábbi.

8. A 7. a) pont szerinti esetben a KPO az Igazgatóság bevonásával kezdeményezi a szerződés módosítását úgy, hogy a kötelezettségvállaló az Igazgatóság vezetője és ezzel egyidejűleg jelzi a környezetvédelmi helyettes államtitkárnak a hátralévő szakaszban még szükséges források, az OKKP végrehajtása megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat maradvány átutalásának időszerűségét. Az Igazgatóság a továbbiakban a 6. pontban foglaltak szerint jár el.

9. A 7. b) pont szerinti esetben a KPO az Igazgatóság értesítésével kezdeményezi a szerződés módosítását úgy, hogy a kötelezettségvállaló a környezetvédelmi helyettes államtitkár, a KPO pedig gondoskodik műszaki ellenőrzésről és végzi a szakmai teljesítésigazolást. Az ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés a KvVM Igazgatás Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

10. A 4. d) pont szerinti esetben a KPO az Igazgatóság értesítésével, a kötelezettségvállaló és ellenjegyző változatlan megtartásával, kezdeményezi a szerződés módosítását úgy, hogy a KPO gondoskodik műszaki ellenőrzésről és végzi a szakmai teljesítésigazolást.

11. Azoknál a 2006. évet megelőzően kötött szerződéseknél, ahol a szerződés keretében a feladat-végrehajtása már megtörtént, de a teljes vállalkozási összeg utalványozására még nem került sor a KPO az Igazgatóság értesítésével kezdeményezi a szerződés módosítását úgy, hogy a KPO gondoskodik műszaki ellenőrzésről és végzi a szakmai teljesítés igazolását, a kötelezettségvállaló a környezetvédelmi helyettes államtitkár, az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés a KvVM Igazgatás Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

12. A Kövice forrás felhasználása esetében a kötelezettségvállaló, utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző nem módosul.

13. A VKK kötelezettségébe tartozó 500 millió Ft költséget meghaladó kármentesítési projektek (Budafoki-barlanglakások) esetében a kötelezettségvállalás előkészítése esetében a 3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

14. A 13. pont szerinti projekt

a) szakmai irányítója a környezetvédelmi helyettes államtitkár;

b) kötelezettségvállalója a VKK Főigazgatója, aki feladatait a központilag biztosított források felhasználásával a VITUKI Kht.-val kötött szerződés alapján, a KPO bevonásával látja el;

c) a KPO gondoskodik a műszaki ellenőrzéséről és végzi a szakmai teljesítés igazolását;

d) az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés a KvVM Igazgatás Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

15. A 2. 14. pontokban rögzített felelősök feladataikat az irányításuk alá tartozó szervezetek, szükség esetén külső szakértők bevonásával látják el.

16. Az 1. f) pont szerinti feladat végrehajtásának felelőse a közigazgatási államtitkár, aki feladatát a környezetvédelmi- és a közgazdasági helyettes államtitkár, valamint a Fejlesztési Igazgatóság és az érintett Igazgatóság vezetőjének bevonásával, illetve külső szakértők segítségével látja el. Az EU támogatás kedvezményezettje az érintett Igazgatóság. Az érintett Igazgatóság vezetője a kötelezettségébe tartozó kármentesítési műszaki beavatkozási projekt EU támogatás előkészítése keretében gondoskodik:

a) a környezetvédelmi helyettes államtitkár szakmai irányításával, az Igazgatóság vezetője által megbízott projekt menedzseri feladatok ellátásáról, a Projekt Irányító Egység felállításáról és működtetéséről;

b) a Fejlesztési Igazgatósággal történő együttműködésről.

3. Minisztérium beruházásában indított kármentesítések területeinek monitoringozása

1. Minisztérium beruházásában indított kármentesítési monitoringozás, a kármentesítési területek kezelése feladat:

a) a monitorozásra vonatkozó Felügyelőségi határozatban foglaltak végrehajtása, szükség esetén a hiányzó Felügyelőségi engedélyek beszerzése, a kármentesítési monitoringozási tervek elkészíttetése, majd benyújtása az illetékes hatósághoz;

b) azokon a területeken, ahol a kármentesítés valamely fázisát lefedő beruházási tevékenység nincs, külön jogszabály szerinti kármentesítési monitoringozás folyamatos végzése;

c) a Minisztérium beruházásában indított területeken folytatott monitorozási adatokra támaszkodva, beleértve a beruházási projektek keretében végzett méréseket is, a megfigyelt, mért, észlelt adatok évenkénti értékelése, feldolgozása;

d) korábban a Minisztérium beruházásában indított, időközben más tárca - Alprogram keretében folytatott, illetve más kötelezettségébe kerülő kármenetesítések területén lévő a monitoring kutak tulajdonjogi helyzetének rendezése;

e) az a-d) pontokban felsorolt feladatok országos koordinációja;

f) az a)-d) pontokban foglaltakra figyelemmel, a használaton kívüli megfigyelő objektumok szakszerű felszámolási tervének elkészítése.

2. Az 1. a) pont szerinti feladatok felelőse az érintett Igazgatóság vezetője, valamint a VKK Főigazgatója.

3. Az 1. b)-f) pontok szerinti feladatok felelőse a környezetvédelmi helyettes államtitkár.

4. A 2. pont szerinti feladatok felelősei feladataikat az irányításuk alá tartozó szervezetek útján, továbbá a központilag finanszírozott monitorozási egység segítségével, szükség esetén a központilag finanszírozott KPO bevonásával látják el, a környezetvédelmi helyettes államtitkár tájékoztatásával.

5. A környezetvédelmi helyettes államtitkár 3. pont szerinti feladatát az irányítása alá tartozó szervezet, a VITUKI Kht. bevonásával, továbbá szükség esetén külső szakértő bevonásával látja el.

6. A 2. pont szerinti feladatok felelősei az 1. a) pont szerinti feladat-végrehajtásához, a költségvetési tervezéshez kapcsolódóan, a tárgyévet megelőző év május 15-éig részletes feladat- és pénzügyi tervet készítenek, indokolással és azt átadják a monitoring egységnek.

7. A monitoring egység a 6. pont szerinti adatokra támaszkodva országos tervet készít a 2. b) ponthoz igazodóan.

4. Minisztérium beruházásában indított egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása

1. A Minisztérium beruházásában indított egyedi projektekhez kapcsolódó központilag finanszírozott egyéb feladatok:

a) a VKK munkájának központi támogatása, a KPO által végzett műszaki ellenőri tevékenység végrehajtásához;

b) a VKK munkájának központi támogatása, a Budafok barlang-lakások projektekhez kapcsolódóan, az ellenőrzést folyamatosan ellátó helyi képviselő biztosítása, a KPO irányításával;

c) a kármentesítések végrehajtásához szükséges területvásárlás, kisajátítás, illetve a terület-kezelői jog átvétel lebonyolításának folytatásának központi támogatása az üröm-csókavári projekt területén;

d) a Minisztérium, illetve területi szervei kezelésében lévő területek őrzés-védésével, a kármegelőzést szolgáló intézkedések megtételével kapcsolatos, az érintett Igazgatóság felelősségi körébe tartozó feladatok központi támogatása;

e) EU támogatásokkal kapcsolatos feladatok, pályázat előkészítése, projekt menedzseri feladatok ellátásának központi támogatása;

f) a kármentesítések különböző szakaszaihoz tartozó engedélyezések során felmerülő költségek központi támogatása.

2. Az 1. pont szerinti feladatok felelőse a környezetvédelmi helyettes államtitkár, feladatát az irányítása alá tartozó szervezet, az érintett Igazgatóságok és a VKK, továbbá szükség esetén külső szakértők bevonásával végzi.

5. Nem a Minisztérium felelősségi körbe tartozó, de kormányhatározat szerint a Minisztérium, illetve szervezetei beruházásában végrehajtott kármentesítési beruházási projekt

1. Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó Metallochemia volt gyártelepének kármentesítéséről szóló 1024/2004. (III. 31.) Korm. határozat, illetve a kármentesítés pénzügyi fedezetéről szóló 1063/2004. (VI. 28.) Korm. határozat szerinti kármentesítési beruházási projekt kötelezettje a VKK.

2. A kármentesítés beruházója - az 1. pont szerinti kormányhatározatok szerint - a VKK.

3. A 2. pont szerinti kármentesítés esetén az adott kormányhatározatokban rögzítettek szerint kell eljárni.

4. A beruházás szakmai koordinációjáról a környezetvédelmi helyettes államtitkár gondoskodik.

5. Az 1. pont szerinti feladat esetében a kötelezettségvállaló a VKK főigazgatója, az érvényesítés, utalványozás és ellenjegyzés a KvVM Igazgatás Gazdálkodási Szabályzata alapján történik.

2. számú melléklet a 4/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

2006. évi OKKP feladatok költségvetési terv

 Azono-
sító

 Feladatok

 Korábbi
évekről 2006.
évet terhelő
köt. vállalás

 2006. évi 2006.
évet terhelő
köt. vállalás

 Összes 2006.
évet terhelő
köt. vállalás

 Összes 2007.
évet terhelő
köt. vállalás

 

 

 millió Ft

 1

 2

 3

 4

 5=(3+4)

 6

 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

 388,5

 462,5

 0,0

 DOLOGI KIADÁSOK

 

 388,5

 462,5

 0,0

 a)

 Általános feladatok [aa)-ai)] összes

 

 74,0

 74,0

 0,0

 aa)

 Irányítás

 

 0,0

 0,0

 0,0

 ab)

 Szakmai koordináció

 

 10,0

 10,0

 0,0

 ac)

 Ellenőrzés

 

 0,0

 0,0

 0,0

 ad)

 OKKP működtetés

 

 30,0

 30,0

 0,0

 ae)

 K+F feladatok

 

 7,0

 7,0

 0,0

 af)

 PR feladatok

 

 6,0

 6,0

 0,0

 ag)

 Hazai és nemzetközi kapcsolattartás

 

 8,0

 8,0

 0,0

 ah)

 Szabályozás

 

 10,0

 10,0

 0,0

 ai)

 EU támogatásokkal kapcsolatos feladatok

 

 3,0

 3,0

 0,0

 b)

 Országos feladatok [ba)-bd)] összes

 

 70,0

 70,

 0,0

 ba)

 FAVI (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO,
FAVI-MIR) fejlesztés, működtetés

 

 56,0

 56,0

 0,0

 bb)

 Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyeződéscsökkentési program folytatása

 

 8,0

 8,0

 0,0

 bc)

 NKPL I-II.-III készítése, hazai és nemzetközi adatszolgáltatás

 

 4,0

 4,0

 0,0

 bd)

 Alprogramok koordinálása

 

 2,0

 2,0

 0,0

 c)

 Beruházás=Egyedi feladatok

 74,0

 244,5

 318,5

 2200,0

 ca)

 KvVM kötelezettségébe tartozó beruházások

 

 

 

 

 caa)

 Egyedi projektek, beruházási feladatok

 74,0

 132,0

 206,0

 2200,0

 cab)

 Monitoringozási feladatok

 0,0

 45,7

 45,7

 0,0

 cac)

 Egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok (műszaki ellenőrzés, területőrzés stb.)

 0,0

 66,8

 66,8

 0,0

 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (járulékkal együtt)

 

 0,0

 0,0

 0,0

 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

 3237,5

 0,0

 3237,5

 3032,5

 d)

 Kormányhatározat szerinti kármentesítés (Metallochemia és környezete)

 3237,5

 0,0

 3237,5

 3032,5

 2006. évi előirányzat

 3237,5

 388,5

 3700,0

 0,0

 Fejezeti általános tartalék (10/10/1) előirányzat átcsoportosítása a caa) feladatok támogatására

 0,0

 100,0

 3800,0

 0,0

 MINDÖSSZESEN

 

 

 3800,0

 5232,5