33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

[Hatályosság: 2006.05.02 -]

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairólA környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni e rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárásokért.
(2) A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében a kérelem előterjesztésekor a kérelemben megjelölt hasznosított (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott) hulladékolaj mennyiség után kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni. Amennyiben a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vizsgálatát követően elfogadott és határozatban megállapított hasznosított mennyiség több, mint a kérelemben megjelölt, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a befizetett és a befizetendő igazgatási szolgáltatási díj különbségét kiszabás alapján állapítja meg. Ez esetben az eljáró közigazgatási szerv a határozat meghozatalával egyidejűleg fizetési meghagyást (határozatot) bocsát ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.
(4) A jogorvoslati eljárás díja — az (5)—(8) bekezdésben foglalt eset kivételével — e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a.
(5) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, továbbá a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységeknél a jogorvoslati eljárás díja természetes személyek esetében e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.
(6) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által alapított vízvezetési, vízhasználati szolgalmi joggal terhelt ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) esetében a jogorvoslati eljárás díja ingatlanonként 5000 Ft.
(7) Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.
(8) A vízbázis védőterületét kijelölő határozat által érintett ingatlan mindenkori tulajdonosa (használója) vonatkozásában a jogorvoslati eljárás díja ingatlanonként 5000 Ft.

3. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. mellékletében meghatározott előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A jogorvoslati eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró közigazgatási szerv a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró közigazgatási szervhez.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat — a (3) és (7) bekezdésben foglalt kivétellel — az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.
(3) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása esetén az igazgatási szolgáltatási díjat az adott eljárási szakasz kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.
(4) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek, illetve a környezethasználónak.
(5) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez — a (6) bekezdés kivételével — mellékelni kell.
(6) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele. Az e rendelet 1. mellékletének I. 16. pontjában szabályozott termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése esetében a megfizetett díj 40%-át az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség átutalja az illetékes felügyelőség részére.
(7) Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton intézi az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

4. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek teljes mértékben vissza kell téríteni, ha az első fokú hatóság által hozott határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(2) A díj visszatérítését hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. A visszatérítésről az első fokon eljárt hatóság gondoskodik.
(3) Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti az igazgatási szolgáltatási díj visszatérítését. Az eljáró közigazgatási szerv a visszatérítési igényt ellenőrzi és a tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

5. § Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
b) 28. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
c) 31. §-a (2) és (4), valamint (6) és (7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
d)
e) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,
f) 78. §-ának (1)—(3) bekezdésében, valamint 87. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési meghagyás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,
g) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,
h) 86. §-ában foglaltakat pedig az elévülés tekintetében

értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény "illetékhivatalt" említ azon az "eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet", ahol "illetéket" említ azon "díjat", ahol "leletet" említ azon "jegyzőkönyvet" kell érteni.7. § Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.1. melléklet
a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethezIgazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke


Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások,
illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

I.

Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások,
illetve az igazgatási szolgáltatatási díj mértéke

Sorszám Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(Ft)
(fő) alszám
1. Hulladék hasznosítást koordináló, illetve töltést koordináló szervezet nyilvántartásba vétele
a) regionális tevékenység esetén
b) országos tevékenység esetén


450 000
600 000
2. Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
a kötelezettek (kivéve a hasznosítást koordináló szervezetek)
tekintetében az alábbi jogszabályok alapján:
– a csomagolásról és a csomagolási hulladékok nyilván-
tartásáról szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9. §
– az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak
visszavételéről szóló 264/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés, valamint 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet
– a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés
– az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről
szóló 109/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés
– a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005.
(X. 5.) Korm. rendelet 6. §-a
75 000
3. Hulladék begyűjtés engedélyezése
[Hgt. 15. § (3) bekezdés]
67 500
4. Hulladék szállítás engedélyezése a 9. pont kivételével
[Hgt. 16. § (3) bekezdés]
90 000
5. Hulladék előkezelés engedélyezése
[Hgt. 14. § (2) bekezdés]
112 500
6. Hulladék tárolás engedélyezése
[Hgt. 14. § (2) bekezdés]
135 000
7. Hulladék hasznosítás engedélyezése
[Hgt. 18. § (4) bekezdés]
300 000
8. Hulladék ártalmatlanítás engedélyezése
[Hgt. 19. § (2) bekezdés]
300 000
9. Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése
[Hgt. 17. §, 120/2004. (IV. 29.) Korm. r.]
120 000
10. Veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység engedélyezése
[98/2001. (VI. 15.) Korm. r. 8. §]
A 3–9. pontban megállapított
díjtétel 150%-a
11. Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése, meglévő
bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott
technológia váltásának, működésének megkezdésének engedélyezési eljárása
[21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §]
30 000/pontforrás
12. Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működésének megkezdésének engedélyezési eljárása
[21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]
30 000/diffúz forrás
13. Határérték megállapítása önálló eljárásban a 14. és 15. pont
kivételével [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §]
67 500
14. Zajkibocsátási határérték megállapítása
[12/1983. (V. 12.) MT rendelet 6. §]
112 500
15. Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló
eljárásban
90 000
16. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése a 17. és 18. pont kivételével
[53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]
135 000
17. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése
[1995. évi LVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján]
22 500
18. Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése a Cskr. 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett esetében [53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §] 7 500
19. Elvi vízjogi engedély [1995. évi LVII. tv. 28. § (2) bek. (Vgtv.),
72/1996. (V. 22.) Korm. rend.]
30 000
20. Vízjogi létesítési engedély, Fennmaradási engedély
[Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §]
[Vgtv. 28. § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. §]
1. árvízvédelem, vízrendezés, folyó- és tószabályozás – a beruházás
költségéhez igazodva
1.1. 0–10 000 000 Ft 75 000
1.2. 10 000 001–50 000 000 Ft 105 000
1.3. 50 000 001–100 000 000 Ft 150 000
1.4. 100 000 000 Ft felett 300 000
2. tavak, illetve a 20.1. ponthoz nem tartozó tározók 30 000
3. vízkészlet-gazdálkodás
3.1. vízbeszerzés 5 m3/nap vízigényig 7 500
3.2. vízbeszerzés 5 m3/nap-tól 15 m3/nap vízigényig 30 000
3.3. vízbeszerzés 15 m3/nap felett 75 000
3.4. vízbázis védőterület kijelölés önálló eljárásban 150 000
4. öntözési berendezések engedélyezési eljárása 7 500
5. vízellátást (kivéve a 3. pont) és szennyvízelvezetést szolgáló közcélú vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva
5.1. 0–100 000 000 Ft 60 000
5.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000
5.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000
5.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000
6. vízellátást (kivéve a 3. pont) és szennyvízelvezetést szolgáló saját célú vízilétesítmények – a beruházás költségéhez igazodva
6.1. üzemi vízilétesítmények, amelyek gazdálkodó szervezetek (üzemek, telephelyek stb.) vízellátását (kivéve 3. pont) és szennyvízelvezetését biztosítják – a beruházás költségéhez igazodva
6.1.1. 0–100 000 000 Ft 60 000
6.1.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000
6.1.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000
6.1.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000
6.2. a 6.1. pontba nem tartozó egyéb saját célú vízilétesítmények, 5 m3/nap kapacitás felett 30 000
7. víztisztítást, szennyvíztisztítást szolgáló közcélú és saját célú vízilétesítmények
7.1. ÉME engedéllyel rendelkező technológia esetén 30 000
7.2. egyedileg tervezett berendezés esetén a beruházás költségéhez igazodva
7.2.1. 0–100 000 000 Ft 60 000
7.2.2. 100 000 001–500 000 000 Ft 150 000
7.2.3. 500 000 001–2 400 000 000 Ft 300 000
7.2.4. 2 400 000 000 Ft felett 450 000
8. Szennyvíz előtisztításhoz szükséges berendezés engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bek.]
8.1. ÉME engedéllyel rendelkező berendezések 10 000
8.2. egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazodva:
8.2.1. 3 000 000 forintig 30 000
8.2.2. 3 000 001–10 000 000 forint között 50 000
8.2.3. 10 000 001 forinttól 100 000
21. Vízjogi üzemeltetési engedély
[Vgtv. 28. § (1) bek.; 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 5. §]
A vízjogi létesítési engedélyre
megállapított díjtételek 50%-a
22. Partvonal megállapítás
[72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11. §]
60 000
23. Vízelvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom önálló eljárásban
– az érintett ingatlanok számához igazodva
(Vgtv. 20. §)
1. 1–10 ingatlan 30 000
2. 11–50 ingatlan 75 000
3. 51–100 ingatlan 150 000
4. 100 ingatlan felett 225 000
24. Az Európai Parlament és a Tanács a mosó- és tisztítószerekről
szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján
benyújtott gyártói eltérés kérelmezése
(A mosó- és tisztítószerekről szóló kormányrendelet 5. §)
450 000
25. Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban [21/2001. (II. 14.)
Korm. rendelet 6. §]
180 000
26. A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés [53/2003. (IV. 11.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdés] – hasznosított (saját hasznosítás vagy hasznosításra átadott) hulladékolaj mennyisége kilogrammban
1. 5 000-ig 10 000
2. 5 001–25 000-ig 50 000
3. 25 001–50 000-ig 100 000
4. 50 001–75 000-ig 150 000
5. 75 001–100 000-ig 200 000
6. 100 001–150 000-ig 300 000
7. 150 001–200 000-ig 400 000
8. 200 001–300 000-ig 600 000
9. 300 001–400 000-ig 800 000
10. 400 001–500 000-ig 1 000 000
11. 500 001–1 000 000-ig 2 000 000
12. 1 000 001–2 000 000-ig 4 000 000
13. 2 000 001 felett 5 000 000
27. Kármentesítési eljárás
[219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.]
A kármentesítési eljárás több szakaszára egyidejűleg hozott döntés esetén az eljárási díjak összeadódnak
1. Tényfeltárási terv engedélyezése 22. § (5) bek. 100 000
2. Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása 25. § (1) bek., a szennyezettség mértékétől függően
(A 2.1. és a 2.2. alpontokat a szennyezettség jellegétől függően külön-külön vagy együttesen kell alkalmazni.)
2.1. A földtani közeg (talaj) (B) szennyezettségi határértékét, vagy ha
(Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett térfogatrész m3-ben meghatározott mennyiségétől függően
2.1.1. 0–5 000 m3 50 000
2.1.2. 5 001–10 000 m3 100 000
2.1.3. 10 001–50 000 m3 300 000
2.1.4. 50 001 m3 felett 500 000
2.2. A felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéket, vagy
ha (Ab) > (B), az (Ab) bizonyított háttér-koncentrációt meghaladó szennyezett területrész felszíni vetülete m2-ben meghatározott kiterjedésétől függően
2.2.1. 0–1 000 m2 50 000
2.2.2. 1 001–10 000 m2 300 000
2.2.3. 10 001 m2 felett 500 000
3. Műszaki beavatkozási terv elbírálása 26. § (2) és (3) bek., a beruházás költségétől függően
3.1. 5 000 000 Ft alatt 50 000
3.2. 5 000 001–10 000 000 Ft 75 000
3.3. 10 000 001–100 000 000 Ft 150 000
3.4. 100 000 001–500 000 000 Ft 500 000
3.5. 500 000 001–1 000 000 000 Ft 1 500 000
3.6. 1 000 000 001–10 000 000 000 Ft 3 000 000
3.7. 10 000 000 001 Ft fölött 5 000 000
4. Kármentesítési határozat módosítása
4.1. A kármentesítés végrehajtására vonatkozó határozat határidejének módosítása 21. § (10) bek. Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 10%-a
4.2. A kármentesítési tervtől való eltérés, a terv módosításának elbírálása 23. § (3) bek., illetve 26. § (6) bek. Az adott kármentesítési szakasz eljárási díjtételének 50%-a
5. Műszaki beavatkozási záródokumentáció elbírálása 28. § (2) bek. A 3.1–3.7. tételek 50%-a
6. Kármentesítési monitoring terv elbírálása önálló határozat alapján 29. § (1) bek., valamint egy adott kármentesítési szakaszra adott határozat részeként, illetve azon belül az elfogadott monitoring terv módosítása 25. § (1) bek. d) pont, 28. § (2) bek. d) pont, 29. § (1) bek. 50 000
7. Kármentesítési monitoring záródokumentáció elbírálása 30. § (7) bek. 100 000
8. Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére 33. § (5) bek. c) pont 75 000
28. Védett vagy fokozottan védett természeti területen hatósági
engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott
tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1)
bekezdésének
1. g) pontja növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek,
valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok
felhasználása
20 000
2. h) pontja horgászat 5 000
3. i) pontja:
3.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezéséhez 500 fő felett 50 000
3.2. 500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezéséhez 50 000
3.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatásához a résztvevők száma alapján:
3.3.1. 50–100 fő között 10 000
3.3.2. 100 fő felett 25 000
3.4. 20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatásához 100 000
4. j) pontja járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az
engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek,
valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre
feljogosított – személyek járművei kivételével
25 000
29. Védett növényfajokkal kapcsolatos, a jogszabályban meghatározott
tevékenység engedélyezése: a Tvt. 42. § (3) bekezdésének
1. a) pontja védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy
szaporításra alkalmas szervének gyűjtése
5 000
2. b) pontja védett növényfaj egyedének birtokban tartása, adásvétele,
cseréje, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése
2 000
3. c) pontja védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba
behozatala, az országon való átszállítása
5 000
4. f) pontja esetében (védett növényfaj egyedével vagy egyedén
végzett nemesítési kísérlet)
25 000
5. g) pontja védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő
felhasználása
250 000
30. Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének
vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához,
elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedélye
[Tvt. 42. § (6) bekezdése]
20 000
31. Védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó
engedély, a kártétel megelőzése érdekében riasztási módszer
alkalmazásához és az egyede fészkének áttelepítéséhez szükséges
engedély kivételével: a Tvt. 43. § (2) bekezdésének
a) pontja védett állatfaj állományának szabályozása 5 000
b) pontja védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése,
birtokban tartása, idomítása
10 000
c) pontja védett állatfaj egyedeinek szaporítása 25 000
d) pontja védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálása, a
preparátumok birtokban tartása
5 000
e) pontja védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő
tartása
5 000
h) pontja védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele 10 000
i) pontja védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon való átszállítása 25 000
m) pontja védett állatfaj egyedének háziasítása 25 000
32. Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek kialakítására, fenntartására, illetőleg tevékenység folytatására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (1) bekezdése] 100 000
33. Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás
[Tvt. 44. § (4) bekezdése]
2 forint/kilogramm
34. Barlang, barlangszakasz hasznosításának, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásának engedélye [Tvt. 51. § (1) bekezdésének c) pontja] 50 000
35. A nem kutatási célú barlangi búvármerüléshez szükséges engedélyezési eljárás [Tvt. 51. § (3) bekezdésének c) pontja] 10 000
36. Barlang védőövezetét megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek engedélye [Tvt. 51. § (3) bekezdésének f) pontja] 20 000
37.
38. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:
1. A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitel és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (A Tanács 338/97/EK rendelete 4. és 5. cikk): 10 000
2. A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott Bizonylat kiállítása példányonként: 2 000
3. Származási igazolás kiállítása példányonként [271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bek.]: 2 000
4. Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén, bejelentésenként és fajonként
[271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (7) bek.]:
5 000
39. Környezetvédelmi engedélyezési, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat 250 000
40. Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén a 41. pont kivételével Az 1–39. pontban foglalt díjtétel 50%-a
41. Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítási eljárása, ha az csak az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatt szükséges 5 000/engedély
42. Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel 30%-a
43. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 74. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatott, a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás A II–V. pontban meghatározott díjtétel

1. A vízjogi létesítési és fennmaradási engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak, az engedélyes által meghatározott létesítési költsége.

2. Az elvi vízjogi engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.

3. A vízelvezetési szolgalom, vízhasználati szolgalom esetében az igazgatási szolgáltatási díjat az ingatlanok számához igazodva kell megfizetni.

4.

5. A kármentesítés műszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által a beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.

6. Szennyvíz előtisztításhoz szükséges (egyedileg tervezett) berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott létesítési költsége.


II.

Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)
(fő) alszám
1. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat az 1.1. pont kivételével 650 000
1.1. Erdőterület igénybevétele
–  nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól,
–  termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól
800 000
2. Bányászat 1 350 000
3. Papíripar 1 200 000
4. Vegyipar
  4.1. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól 1 350 000
4.2. Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik 2 250 000
5. Kőolaj-feldolgozás, nukleáris ipar 2 250 000
6. Nemfém ásványi termék gyártás 1 800 000
7. Fémipar a 7.1. pont kivételével 1 800 000
7.1. Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal 900 000
8. Villamosenergia-, gőz-, vízellátás a 8.1. és 8.2. pont kivételével 900 000
  8.1. Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől 2 250 000
8.2. Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása 3 000 000
9. Szállítás, raktározás a 9.1. és 9.2. pont kivételével 900 000
  9.1. Országos közforgalmú vasútvonal 1 350 000
Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától
Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól
Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól
9.2. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) 1 800 000
Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától
10. Egyéb közösségi szolgáltatás a 10.1. pont kivételével 1 350 000
10.1. Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény 2 250 000
11. Sport 750 000
12. Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények a
12.1. és 12.2. pont kivételével
1 350 000
12.1. Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet 650 000
12.2. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását 1 800 000
13. Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-a
14. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 50%-a
15. Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
10. § (5) bekezdése]
Az 1–12. pontban foglalt díjtétel 10%-a
16. Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás 15 000


III.

Egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díjai

Sorszám Egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)
(fő) alszám
 
1. Energiaipar az 1.1. pont kivételével 1 500 000
1.1. Tüzelőberendezések 50 MW th-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel. 2 100 000
  Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók)
2. Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével 1 050 000
2.1. Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással 1 500 000
2.2. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t. 1 500 000
3. Építőanyagipar 3.1. és 3.2. pont kivételével 2 100 000
3.1. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is,
20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül
1 500 000
Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények,
különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőáruk vagy porcelánok
gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a
kemence térfogata 4 m3 és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t
meghaladja
3.2. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az
ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül
1 050 000
4. Hulladékkezelés a 4.1. pont és a radioaktív hulladékok és települési
folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése
kivételével
1 500 000
4.1. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek
50 tonna/nap kapacitáson felül
1 500 000
5. Papíripar, textilipar, élelmiszeripar 1 200 000
6. Vegyipar, bőripar, állati anyagok feldolgozása, gépipar, fémfeldolgozás 2 100 000
7. Nagy létszámú állattartás 500 000
8. Bányászat 1 500 000
9. Egyéb létesítmények 1 050 000
10. Egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása a 11. pont kivételével
1. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8), (9) bekezdésében foglalt felülvizsgálat 1–9. pontban foglalt díjtétel 50%-a
2. Nem jelentős változás [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (10) bekezdése] 15 000
3. Egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] 1–9. pontban foglalt díjtétel 10%-a
11. Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítás 15 000


IV.

Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél
a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges
a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sorszám Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján
szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása
Igazgatási
szolgáltatási díj
mértéke (Ft)
(fő) alszám
1. Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat 650 000
2. Bányászat 1 200 000
3. Élelmiszeripar 1 200 000
4. Textilipar 1 200 000
5. Bőripar 1 650 000
6. Papíripar 1 200 000
7. Vegyipar a 7.1. pont kivételével 1 650 000
  7.1. Kokszolómű (száraz szénlepárlás) 1 200 000
Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától
Cellulózgyártás
Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától
8. Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével 1 650 000
  8.1. Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól 1 200 000
Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m3-t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m3-t meghaladja
8.2. Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is
20 t/nap olvasztó kapacitástól
750 000
9. Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével 750 000
  9.1. Vas- és acélöntöde 20 t/nap termelési kapacitástól 1 200 000
Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron
Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék előállításától
Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
Vasúti kötöttpályás jármű gyártása 5700 kg felszállósúly feletti légi járművek gyártása és nagyjavítása
9.2. Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m2/év felület kezelésétől, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t 1 500 000
Akkumulátorgyártás
10. Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével 750 000
  10.1. Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül 1 500 000
Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-,
gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől
11. Kereskedelem 1 200 000
12. Járműjavítás 750 000
13. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 750 000
14. Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével 750 000
  14.1. Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha 1 200 000
–  50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy
–  védett természeti területen halad át, vagy
–  gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű
  vagy annál több
Vasúti pályaudvar
Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül
15. Raktározás, tárolás 1 200 000
16. Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével 750 000
16.1. Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen hosszmegkötés és burkolatra való tekintet nélkül 1 200 000
17. Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével 1 200 000
17.1. Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól 750 000
18. Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételével 1 650 000
  18.1. Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól 750 000
18.2. Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól 1 200 000
Állati hulladék temető
19. Szórakoztatás, kultúra, sport 750 000
20. Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
  20.1. “A” típusú izotóplaboratórium 1 650 000
20.2. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől
(ha nem más hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen
750 000
Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW 750 000
Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 3 ha területfoglalástól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül 750 000
Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül 750 000
Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen 750 000
20.3. Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül 1 200 000
20.4. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 1 200 000
20.5. Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen 750 000
–  síkvidéken 500 ha-tól,
–  dombvidéken 300 ha-tól,
–  vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül
Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül 650 000
Állóvíz- és holtágszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal hossztól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül 750 000
Folyószabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen hosszmegkötés nélkül 750 000
Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül 750 000
A II. pontban vagy a IV. pontban 1–20.5. alpontokba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített, vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól vagy 300 parkolóhelytől 750 000
20.6. A II. pontban felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre 1 200 000
20.7. A II. és IV. pontban felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentős módosítása kivéve, ha a módosítás a II. pontba tartozó környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység vagy létesítmény megvalósítása Eredeti díjtétel
60%-a
20.8. A IV. pontban felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest Eredeti díjtétel 100%-a
21. Környezetvédelmi engedély módosítási eljárása Az 1–20. P
ontban foglalt díjtétel
50%-a
22. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt felülvizsgálat Az 1–20. 
pontban foglalt díjtétel
50%-a
22. Környezetvédelmi engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek módosítása [314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése] Az 1–20. 
pontban foglalt díjtétel
10%-a
23. Az engedélyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítási eljárás 15 000


V.

A kérelmezőnek a II–IV. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj összegének 75-75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges (összevont, illetve összekapcsolt eljárás).
2. melléklet
a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethezA közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése


A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám Eljáró szerv Előirányzat-felhasználási
számlák megnevezése
1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 10032000-00287261-00000000
2. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10033001-01711899-00000000
3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10032000-01711806-00000000
4. Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10025004-01711844-00000000
5. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10029008-01711882-00000000
6. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10024003-01711837-00000000
7. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10047004-01711947-00000000
8. Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10044001-01711923-00000000
9. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10027006-01711868-00000000
10. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10034002-01711916-00000000
11. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10045002-01711930-00000000
12. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10028007-01711875-00000000
13. Körös Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10026005-01711851-00000000
14. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000