6/2004. (K. Ért. 4.) KvVM utasítás

1. §  2. §  3. §  4. §  5. §  6. § 

6/2004. (K. Ért. 4.) KvVM utasítás

a közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon használatának nyilvánosságáról, átláthatóbbá tételéről
és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2003. évi XXIV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján közzéteendő
adatok összegyűjtésének és megjelentetésének tárcán belüli eljárási rendjérőlAz “Üvegzseb” program keretében megalkotott 2003. évi XXIV. törvény, valamint az államháztartás információs és működési rendszer korszerűsítését szolgáló egyes feladatokról szóló 1096/2003. (IX. 11.) Korm. határozat 3.pontja alapján az informatikai és információtehnológiai követelmény- és feltételrendszer megteremtése érdekében a következőket rendelem el.

1. § (1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) internetes honlapjának nyitólapjáról közvetlenül elérhető “Üvegzseb” oldalt kell üzemeltetni.
(2) A hasonló jellegű információk (pl. szerződésekre, illetve támogatásokra vonatkozó adatok) megjelenítése során más tárcákkal azonos formátumra kell törekedni, ennek során figyelembe kell venni a Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság 19. számú “a központi államigazgatás szervezeteinek internettevékenységére, valamint az általuk működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire” vonatkozó ajánlását.

2. § A közzéteendő adatok megjelenítésénél az alábbi határidőket kell figyelembe venni:
a) a 95/2003. (VII. 15.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján 2004. január 1-jétől meg kell jeleníteni a minisztérium alapokmányát a rendelet 21. számú melléklete szerinti tartalommal, a g) és h) pontban foglaltakat 2005. január 1-jétől,
b) a központi és fejezeti kezelésű költségvetési alapokmányt a rendelet 21. számú melléklete szerinti tartalommal az elemi költségvetés jóváhagyását követő harmincadik napig,
c) a 2004. január 1. napját követően megkötött – nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó – szerződésekre, illetve a nem normatív, cél jellegű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat 2004. február 28-tól folyamatosan,
d) a költségvetési szervek éves szakmai teljesítményének bemutatását és értékelését évente május 31-ig,
e) az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelző mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulását a támogatott tevékenységet illetően 2005. január 1-jétől.

3. § (1) A 1096/2003. (IX. 11.) Korm. határozat 8. pontja alapján a minisztérium és a minisztériumhoz tartozó adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek 2004 februárjától kezdődően negyedévenként a tárgynegyedévet követő hó 15-ig kötelesek a minisztérium honlapján a következő adatok nyilvánosságra hozatalára a jogszabályban előírt adatokon túlmenően:
a) az általuk kiküldöttek külföldi útjait, az utazás időtartamának és összköltségének megjelölésével,
b) a személygépkocsik számát, beszerzési, fenntartási és üzemeltetési költségeit,
c) a mobiltelefon-előfizetések számát, és a hívások költségeinek – munkatársak által térített összeggel csökkentett– összesített adatait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közzététele történhet a tárcához tartozó szervezetek tárca honlapjáról elérhető saját honlapján, a honlapjuk nyitólapjáról közvetlenül elérhető “Üvegzseb” menüpont alatt.

4. § (1) A 2–3. § végrehajtása érdekében az ott megjelölt határidőt legkésőbb 5 nappal megelőzően – első alkalommal a jelen utasítás hatálybalépésekor – közzététel érdekében a Sajtó Önálló Osztályhoz
a) a 2. § a) pont szerinti minisztériumi alapokmányt (a KvVM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2003. (K. Ért. 2004. 1.) KvVM utasítás 6. számú melléklete) a jogi és közigazgatási helyettes államtitkár a gazdasági igazgatóval egyeztetve,
b) a 2. § b)c) pont szerinti minisztériumra vonatkozó adatokat, d) szerinti szakmai teljesítmény bemutatáshoz a minisztériumi szöveges beszámolót, a 3. § b) és c) pont szerinti adatokat a gazdasági igazgató,
c) a 2. § b)d) pont szerinti fejezeti adatokat, beszámolókat, e) szerinti támogatási adatokat, 3. § a) pont szerinti fejezeti adatokat a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár,
d) a 3. a) pont szerinti minisztériumi adatokat az EU és Nemzetközi Főcsoport vezetője
juttatja el.
(2) A feladatokat, a felelősöket és a határidőket az utasítás melléklete tartalmazza.

5. § Az 1–3. § szerinti feladatok végrehajtásának koordinálása érdekében döntés-előkészítő, javaslattevő, egyeztető feladatkörrel munkacsoportot kell létrehozni, melynek tagjait a Közgazdasági és Költségvetési Hivatal, a Gazdasági Hivatal, az Informatikai Önálló Osztály és a Sajtó Önálló Osztály vezetője jelöli ki, és a kijelölésről egymást tájékoztatják.

6. § Ez az utasítás a kiadmányozását [*] követő 15. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter


Melléklet a 6/2004. (K. Ért. 4.) KvVM utasításhoz

Feladat
Felelős
az adatszolgáltatásért [**]
Határidő
Meg kell jeleníteni
– a minisztérium alapokmányát a rendelet 21. számú melléklete szerinti tartalommal
Jogi és közigazgatási helyettes államtitkár,
a Gazdasági igazgatóval egyeztetve
a kiadmányozást követő 15 napon belül, a rendelet 21. számú melléklete g)és h) pontjában foglaltakat 2005. január 1-jétől
– a központi és fejezeti kezelésű költségvetési alapokmányt a rendelet 21. számú melléklete szerinti tartalommal az elemi költségvetés jóváhagyását követő harmincadik napig
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– a Gazdasági igazgató,
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
az elemi költségvetés jóváhagyását követő harmincadik napig
– nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó – szerződésekre, illetve a nem normatív, cél jellegű, fejlesztési támogatásokra vonatkozó adatokat
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– a Gazdasági igazgató,
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
folyamatos
– a költségvetési szervek éves szakmai teljesítményének bemutatását és értékelését
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– a Gazdasági igazgató (az értékeléshez a szöveges beszámolót adja át),
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
évente május 31-ig
– az államháztartásból támogatott szervek, személyek teljesítményét jelző mutatók (feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, hatékonyság-, eredményességmutatók) alakulását a támogatott tevékenységet illetően
Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
2005. január 1-jétől folyamatos
– kiküldöttek külföldi útjait, az utazás időtartamának és összköltségének megjelölésével
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– az EU és Nemzetközi Főcsoport vezetője,
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
negyedévenként a tárgynegyedévet követő hó 15-ig
– a személygépkocsik számát, beszerzési, fenntartási és üzemeltetési költségeit
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– a Gazdasági igazgató,
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
negyedévenként a tárgynegyedévet követő hó 15-ig
– a mobiltelefon-előfizetések számát, és a hívások költségeinek – munkatársak által térített összeggel csökkentett – összesített adatait
A minisztériumi adatokra vonatkozóan
– a Gazdasági igazgató,
a fejezeti adatokra vonatkozóan
– a Közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár
negyedévenként a tárgynegyedévet követő hó 15-ig


[*] Kiadmányozás napja: 2004. március 12.
[**] Az adatszolgáltatás – a megjelölt határidőt legkésőbb 5 nappal megelőzően, első alkalommal a jelen utasítás hatálybalépésekor – közzététel érdekében a Sajtó Önálló Osztályhoz történik.