3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet
a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól


[Módosítva az
5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet, és a
3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet által]

1. §  2. §  3. §  4. §  5. §  6. §  7. §  8. §  9. §  10. §  11. §  12. §  13. §  14. §  15. §  16. §  17. §  18. §  19. §  20. §  21. §  22. §  23. §  24. § 

3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet
a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól 1


A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 112. §-ának (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések1. § 2 E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok közül
a) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 10. cím, 2. alcím, 37. jogcímcsoport,
b) Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) végrehajtása 10. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport,
c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport,
d) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3. alcím előirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi).

2. § 3

3. § 4 A Kövi felett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.

4. § A miniszter - az érintett minisztériumok véleménye, valamint az Országos Környezetvédelmi Tanács ajánlásainak ismeretében - pályázati felhívást tesz közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) internetes honlapján, hivatalos lapjában, továbbá a megjelenés tényét - a megjelenési hely megjelölésével - két országos terjesztésű napilapban is közli.

5. § (1) 5 A Kövi - nyilvános pályázati úton történő - felhasználásával kapcsolatos döntésekről a Minisztérium rendszeresen tájékoztatót készít, amelyet a döntést követő 10 munkanapon belül internetes honlapján, illetve hivatalos lapjának a döntést követően megjelenő számában közzétesz.
(2) A tájékoztató tartalmazza a támogatás kedvezményezettjének, tárgyának megnevezését, megvalósításának helyét, valamint a támogatás összegét.
(3) A döntés tényéről a Minisztérium két országos terjesztésű napilapban közleményt jelentet meg.

6. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal összefüggő pályázat kezelési, lebonyolítási, döntés-előkészítési és ellenőrzési feladatokat a Magyar Államkincstár, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: közreműködő szervezetek), illetve a Minisztérium 6 látják el.

A Kövi felhasználásának általános feltételei 77. § 8

8. § 9 (1) 10 Az 1. § a), c) és d) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források pályázati eljárás keretében e jogszabály rendelkezései, illetve - külön jogszabály előírása esetén - a közbeszerzési eljárás szabályai, valamint a miniszteri utasításban meghatározottak szerint használhatók fel. E kereteket terheli az előirányzatok céljával összhangban álló, a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat terhére korábbi években 2006. évre vállalt kötelezettségek, valamint a közös pályázati rendszerek működtetése is.
(2) Az 1. § b) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források felhasználásáról a miniszter pályázati felhívás nélkül, szakmai programok alapján, a miniszteri utasításban meghatározottak szerint dönt. Az OKKP külön jogszabály szerinti általános és országos feladatait a miniszter az irányítása alá tartozó szervek, valamint a „VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság bevonásával látja el.

9. § 11 A Kövi-ből támogatást - amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy kaphat.

10. § 12 E rendelet alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá tartózó
a) környezetvédelmi, valamint a megújuló energiaforrások felhasználását és az energiatakarékosságot célzó beruházási és működési, valamint a szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatással,
b) kutatás-fejlesztési támogatás a kutatás-fejlesztési támogatásról szóló közösségi keretszabállyal,
c) képzési támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelettel,
d) beruházási támogatás nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi iránymutatással összhangban nyújtható.

11. § (1) 13 A Kövi pénzeszközeinek felhasználása
a) vissza nem térítendő támogatás, ezen belül
aa) támogatás,
ab) kamattámogatás,
b) visszatérítendő támogatás,
c) 14
d) egyéb kifizetés

formájában történik.


(2) 15 Kamattámogatás, a támogatást igénylő és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható.

A pályázatok tartalmi és formai követelménye12. § (1) A pályázatot - a külön jogszabályban 16 foglalt követelményeken túl - a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal, formában és nyomtatványon kell benyújtani.
(2) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással kell rendelkeznie és a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell azt biztosítania.

13. § (1) A pályázónak - ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik - a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati díjat kell fizetnie, amely
a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén, annak öt ezreléke,
b) 1 000 001-5 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 10 000 forint,
c) 5 000 001-10 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 25 000 forint,
d) 10 000 001-50 000 000 forint összegű támogatási igény esetén 50 000 forint,
e) 50 000 001 forint és ez feletti támogatási igény esetén 100 000 forint.
(2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati felhívás tartalmazza.
(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti pályázati díjat ismételten megfizetni, amennyiben a pályázó az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatát a pályázat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül újra benyújtja.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje14. § (1) A pályázatok a tárgyév folyamán a pályázati felhívásban meghatározottak szerint nyújthatók be.
(2) A pályázatokat - a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően - az illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatósághoz (a továbbiakban: környezetvédelmi igazgatóság) vagy az illetékes nemzeti park igazgatósághoz (a továbbiakban: igazgatóság), illetve a Minisztériumhoz kell benyújtani.
(3) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság, valamint a Minisztérium (a továbbiakban együtt: pályázat befogadója) a beérkezett pályázatokat folyamatosan érkeztetik. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell.
(4) A pályázat befogadója 5 munkanapon belül a pályázat előírt feltételeknek való megfelelését - a beérkezett pályázatok felbontásával - ellenőrzi, az előírt feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a pályázó részére visszaküldi, egyidejűleg az előírt feltételeknek megfelelő pályázatokat nyilvántartásba veszi.
(5) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság a benyújtott - a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő - vízgazdálkodást érintő pályázatokat a (4) bekezdésben foglalt határidőt követő 1 munkanapon belül megküldik véleményezésre a Területi Vízgazdálkodási Tanácshoz (a továbbiakban: Tanács). A Tanács 15 napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi igazgatóságot, illetve az igazgatóságot a pályázattal kapcsolatos szakvéleményéről.
(6) A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság a benyújtott, a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat céljának megfelelően környezet-, természetvédelmi, vízgazdálkodási, műszaki, közgazdasági, pénzügyi szempontok szerint - szükség esetén külső szakértő igénybevételével -, illetve területi sajátosságok figyelembevételével értékeli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható. A környezetvédelmi igazgatóság, illetve az igazgatóság az értékelést a (4) bekezdésben foglalt határidőt követő 10 munkanapon belül - vízgazdálkodási célú pályázatok esetében a Tanács véleményére is figyelemmel 30 napon belül - megküldi a Minisztérium részére.

15. § (1) A Minisztérium a környezetvédelmi igazgatósághoz, illetve az igazgatósághoz benyújtott, a 14. § (6) bekezdése szerint értékelt pályázatokat környezet-, természetvédelmi, vízgazdálkodási, műszaki, valamint szakmai és gazdaságossági szempontból - szükség esetén külső szakértő igénybevételével - a hivatkozott bekezdésében foglalt határidőt követő 15 munkanapon belül értékeli.
(2) A Minisztérium a közvetlenül hozzá benyújtott pályázatokat 20 munkanapon belül, a pályázat céljának megfelelően környezet-, természetvédelmi, továbbá műszaki, közgazdasági, pénzügyi szempontok szerint - szükség esetén külső szakértő igénybevételével - értékeli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.
(3) A Minisztérium az (1) - (2) bekezdésben foglalt támogatható pályázatokat rangsorolja.

16. § (1) A benyújtott pályázatokról a miniszter írásban dönt. A miniszter döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt döntése helyett a helyi önkormányzatok részére ígérvény kibocsátásáról is dönthet. Az ígérvény olyan feltételes döntést jelent, amelynek során a miniszter meghatározott összegű támogatás nyújtását ígéri a helyi önkormányzat részére arra az esetre, ha az a támogatásról szóló döntés évében, vagy az azt követő évben ugyanazon műszaki tartalmú pályázatához céltámogatásban részesül. Az ígérvényes döntés érvényét veszíti, ha a helyi önkormányzat a támogatásról szóló döntés évében, vagy az azt követő évben a pályázatához céltámogatásban nem részesül.
(3) A minisztert az (1) - (2) bekezdésben foglalt döntésének meghozatalában, a pályázati felhívásban kiírt támogatási céloknak megfelelően, az általa létrehozott szakmai munkabizottságok (a továbbiakban: bizottságok) segítik. A bizottságok az (1) - (2) bekezdésben foglalt döntés meghozatalához javaslatot adnak a miniszter részére.
(4) A bizottságok (3) bekezdés szerinti javaslatát megalapozó előterjesztés szakmai koordinációjáról a Minisztérium gondoskodik.

17. § (1) A bizottságokban szavazati joggal vesznek részt a miniszter által kijelölt köztisztviselők, a külön jogszabály szerinti kormányzati munkamegosztásnak megfelelően az érintett minisztériumok által kijelölt egy-egy személy, a társadalmi, valamint - a miniszter által meghatározott számban - a szakmai érdekképviseleti szervezetek által kijelölt személy.
(2) 17 A bizottságok tagjainak száma legfeljebb 9 fő lehet. A bizottságok létszámáról - az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek képviseletének ellátására kijelölt személyeket is figyelembe véve - a miniszter dönt. A bizottságok tagjainak megbízatása visszavonásig szól.
(3) A bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesznek részt a miniszter által felkért személyek.
(4) A bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg, a titkársági feladatokat a Minisztérium látja el.
(5) A bizottságok szükség szerint üléseznek. A bizottságok üléseinek összehívásáról a Minisztérium gondoskodik.
(6) A bizottságok tagja nem vehet részt az adott pályázatra vonatkozó döntési javaslat kialakításában, ha ő vagy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]:
a) a javaslat elfogadása esetén kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne,
b) a pályázó tisztségviselője vagy a pályázóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
c) a pályázó cégnél tulajdonosi részesedéssel rendelkezik,
d) a pályázattal kapcsolatban bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

18. § (1) A Minisztérium a támogatásról szóló döntésre vonatkozó javaslatát 6 munkanappal a bizottság ülése előtt a tagok részére átadja.
(2) A bizottságok az ügyrendjükben meghatározott módon döntési javaslatot készítenek.
(3) A bizottsági tag a bizottságok működési körébe tartozó pályázattal kapcsolatban a Minisztérium rendelkezésére álló valamennyi iratba betekinthet.
(4) A miniszter a 16. § (1) - (2) bekezdésben foglalt döntését a bizottságok javaslatának ismeretében, a javaslat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül hozza meg.

19. § (1) A pályázatok elbírálása során a helyi önkormányzatok pályázatai közül előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a helyi önkormányzat külön jogszabályokban meghatározott környezetvédelmi programmal rendelkezik.
(2) A pályázatok elbírálása során előnyben részesíthetőek azok a pályázatok, amelyek EU támogatásban részesülő projekthez kapcsolódnak, de a beruházás műszaki tartalmánál fogva EU támogatás igénybevételére nem kerülhet sor.

A szerződéskötés és a szerződésmódosítás szabályai20. § A támogatásban részesülővel (a továbbiakban: kedvezményezett) a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a támogatási szerződést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerződés megkötésére a Minisztérium által meghatározott időtartam, de legfeljebb a döntés kézhezvételétől - a 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a céltámogatásról szóló döntéstől - számított 270 nap áll a rendelkezésére.

21. § (1) A támogatási szerződés módosítására a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis maior, illetve adatváltozás miatt kerülhet sor.
(2) A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet a közreműködő szervezethez, illetve a Minisztériumhoz kell benyújtani. A közreműködő szervezet a hozzá benyújtott támogatási szerződés módosításra irányuló kérelmet, az arra vonatkozó javaslatával együtt 10 munkanapon belül továbbítja a Minisztérium részére.
(3) A Minisztérium a hozzá megküldött, illetve a hozzá továbbított támogatási szerződés módosításra irányuló kérelmet értékeli és javaslatával együtt - az adatváltozás miatt szükséges szerződésmódosítás, illetve a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a bizottság következő ülése elé terjeszti, majd a bizottság javaslatát a miniszter elé terjeszti döntésre. Az adatváltozás miatt szükséges támogatási szerződés módosítást, illetve a (7) bekezdésben meghatározott támogatási szerződés módosítást a Minisztérium jóváhagyásra a 20. §-ban meghatározott személyhez továbbítja.
(4) A támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a 20. §-ban meghatározott személy dönt.
(5) Amennyiben a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem a program műszaki tartalmát, kezdési és befejezési időpontját (ideértve a próbaüzem lefolytatását), a támogatás formáját, a visszatérítendő támogatás visszafizetésének időbeli ütemezését, valamint a támogatás folyósításának időbeli ütemezését érinti (ide nem értve az előző évben fel nem használt támogatás, illetve a támogatásnak a támogatási szerződésben rögzített halmozódásnak megfelelő folyósítását), úgy a támogatási szerződés módosítása iránti kérelemről a bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.
(6) A miniszter az (5) bekezdésben foglalt döntését a bizottság javaslatának kézhezvételét követő 10 munkanapon belül hozza meg.
(7) 18 A támogatási szerződés módosítására a bizottság javaslata nélkül is sor kerülhet a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidejének egyszeri alkalommal, és legfeljebb 120 nappal történő meghosszabbítása esetén. A kérelem benyújtásának határideje a befejezési határidő utolsó napját megelőző 30. nap.

A támogatási előleg22. § A támogatott cél jellegétől függően - a pályázati felhívásban, valamint a külön jogszabályban 19 meghatározott feltételek szerint - előleg nyújtható.

A támogatások felhasználásának ellenőrzése23. § (1) 20 A Kövi-ből nyújtott támogatások ellenőrzésének célja, hogy elősegítse
a) a támogatás rendeltetésszerű felhasználását,
b) a Kövi a környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint vízgazdálkodási céloknak megfelelő, környezeti szempontból hatásos, táj-, természetvédelmi, vízgazdálkodási szempontból eredményes, gazdaságilag hatékony felhasználását,
c) a Kövi működési problémáinak feltárását és a tapasztalatok alapján a szükséges intézkedések megtételét.
(2) 21 A támogatások felhasználását a Minisztérium, a közreműködő szervezetek, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A Minisztérium megbízásából az ellenőrzést a közreműködő szervezet, szükség esetén külső szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.
(3) Az ellenőrzésre a támogatás folyósításakor, a támogatás felhasználása során, valamint a támogatás befejezését követően is sor kerül. Az ellenőrzés része lehet a helyszíni ellenőrzés is.
(4) A támogatás nem rendeltetésszerű, a szerződéssel ellentétes, illetve attól eltérő felhasználását az ellenőrző szerv jegyzőkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A kedvezményezett a jegyzőkönyvet aláírásával látja el, illetve az aláírás megtagadásának tényét az ellenőrző szerv a jegyzőkönyvben rögzíti.
(5) A Minisztérium a támogatások felhasználását teljes körű eredményességi, hatékonysági és célszerűségi elemzéssel zárja.

Záró rendelkezések24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, a Vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, valamint az e rendeleteket módosító 11/2003. (VII. 18.) KvVM rendelet.
(2) E rendelet 10. §-a helyébe a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján a következő rendelkezés lép: ,,E rendelet alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától a Római Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének a hatálya alá tartózó
a) környezetvédelmi, valamint a megújuló energiaforrások felhasználását és az energiatakarékosságot célzó beruházási és működési, valamint a szennyezett területek helyreállítására irányuló támogatás a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatással,
b) kutatás-fejlesztési támogatás a kutatás-fejlesztési támogatásról szóló közösségi keretszabállyal,
c) képzési támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelettel,
d) beruházási támogatás nemzeti regionális támogatásról szóló közösségi iránymutatással összhangban nyújtható.''
(3) E rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott pályázatokra, valamint az odaítélt támogatásokra a Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2003. (III. 7.) KvVM rendelet, valamint a Vízügyi célelőirányzat felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2003. (III. 7.) KvVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.1 A rendelet címe az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg. *

2 Az 1. § a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. *

3 A 2. §-t az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte. *

4 A 3. § az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

5 Az 5. § (1) bekezdése az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

6 A 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 5. §-a alapján ahol a rendelet Országos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságot vagy Főigazgatóságot említ, azon Minisztériumot kell érteni. *

7 A 7. § előtti cím az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

8 A 7. §-t az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte. *

9 A 8. § az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. *

10 A 8. § (1) bekezdése a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. *

11 A 9. § az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

12 A 10. § a rendelet 24. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg. *

13 A 11. § (1) bekezdésének felvezető szövegrésze az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

14 A 11. § (1) bekezdésének c) pontját az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte. *

15 A 11. § (2) bekezdése a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. *

16 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. *

17 A 17. § (2) bekezdése az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. *

18 A 21. § (7) bekezdése az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. *

19 Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet. *

20 A 23. § (1) bekezdése az 5/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg. *

21 A 23. § (2) bekezdése a 3/2006. (I. 13.) KvVM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. *