10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet
a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme, a már bekövetkezett szennyeződések minősítése és a szükséges intézkedések megalapozása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. törvény  89. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A földtani közeget ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez e rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket, illetőleg a (Ci) intézkedési szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

(2) A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges védelmi intézkedések megtételéhez az R. 3. számú mellékletében megadott (B) szennyezettségi határértékeket, illetőleg a (Ci) intézkedési szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni.

(3) Az R. 2. és 3. számú mellékleteiben szereplő (A) háttér koncentráció értékeket irányértéknek kell tekinteni addig, amíg vizsgálatok, tényfeltárási eredmények alapján meghatározásra kerül az adott területre jellemző (Ab) bizonyított háttér koncentráció.

(4) A talajnak nem minősülő földtani közeg esetében az (A) háttér koncentráció helyett minden esetben az (Ab) bizonyított háttér koncentrációt kell alkalmazni.

2. § Az (A) háttér koncentráció, az (Ab) bizonyított háttér koncentráció, a (B) szennyezettségi határérték és a (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték fogalmát az R. 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes értékek alkalmazási szabályait A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló  33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

3. § Ez a rendelet 2000. június 7-én lép hatályba.

1. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában

1. felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel;

2. földtani közeg: a föld felszíne és felszín alatti rétegei (a talaj, a kőzetek, beleértve az ásványokat és ezek természetes és átmeneti formáit);

3. talaj: a földtani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll;

4. Ki lehet (K1, K2): a kockázatos anyag minősítése az Európai Gazdasági Közösség által kiadott "Tanács 80/86 (1979. XII. 17.)" számú irányelv függelékének figyelembevételével;

5. (A) háttér koncentráció: reprezentatív érték, egyes anyag természetes vagy ahhoz közeli állapotot jellemző koncentrációja a felszín alatti vízben, illetve a talajban;

6. (Ab) bizonyított háttér koncentráció: adott térségre jellemző, az (A) háttér koncentráció helyett alkalmazandó koncentráció, ami a természetes adottságok, továbbá felszín alatti vízen, földtani közegen kívüli más környezeti elemen keresztül történő terhelés hatására alakult ki. Értékét a környezetvédelmi felügyelőség az engedélyezés vagy a kármentesítés során vizsgálatokra alapozva állapítja meg;

7. (B) szennyezettségi határérték: felszín alatti víznél az ivóvízminőség és a vízi ökoszisztéma igényei, földtani közeg esetében a talajok multifunkcionalitásának és a felszín alatti vizek szennyezéssel szembeni érzékenységének figyelembevételével meghatározott kockázatos anyag koncentráció;

8. hatályon kívül helyezve * (Ci) intézkedési szennyezettségi határérték: egy adott terület - külön jogszabály szerinti - szennyeződés érzékenységétől függően meghatározott kockázatos anyag koncentráció, amelyet meghaladó érték esetén - (E) egyedi szennyezettségi határérték vagy (D) kármentesítési szennyezettségi határérték hiányában - a környezetvédelmi felügyelőségnek intézkednie kell (C1 = Fokozottan érzékeny-, C2 = Érzékeny-, C3 = Kevésbé érzékeny terület);

9. (D) kármentesítési szennyezettségi határérték: komplex értékelésen, a kockázatos anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken vagy modellszámításokon, mennyiségi kockázatfelmérésen alapuló, a területhasználat figyelembevételével, a kármentesítési eljárás keretében, hatósági határozatban előírt koncentráció, amelyet az emberi egészség és az ökoszisztémák károsodásának megelőzése érdekében a kármentesítés eredményeként el kell érni.

2. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez 

   Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció talajra és határértékek földtani közegre

CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma

*k = a kimutathatósági határ értéke

A tájékoztatásul megadott - dőlt betűvel szedett, előkészületben lévő - magyar szabványok (a továbbiakban: MSZ) a (B) szennyezettségi határérték biztonságos mérésére alkalmasak.

1. Fémek ("összes" kioldható) és félfémek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

7440-47-3

Króm összes

30

75

150

400

800

K2

 

Króm VI.

*k

1

2,5

5

10

K1

7440-48-4

Kobalt

15

30

100

200

300

K2

7440-02-0

Nikkel

25

40

150

200

250

K2

7440-50-8

Réz

30

75

200

300

400

K2

7440-66-6

Cink

100

200

500

1000

2000

K2

7440-38-2

Arzén

10

15

20

40

60

K1

7782-49-2

Szelén

0,8

1

5

10

20

K2

7439-98-7

Molibdén

3

7

20

50

100

K2

7440-43-9

Kadmium

0,5

1

2

5

10

K1

7440-31-5

Ón

5

30

50

100

300

K2

7440-39-3

Bárium

150

250

300

500

700

K2

7439-97-8

Higany

0,15

0,5

1

3

10

K1

7439-92-1

Ólom

25

100

150

500

600

K2

7440-22-4

Ezüst

0,3

2

10

20

40

K2

MSZ 21470-50: AAS, ICP

2. Szervetlen vegyületek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

Cianid, 4,5 pH

0,2

2

5

10

20

K1

 

Cianid összes

2

20

100

300

650

K1

 

Tiocianátok

*k

1

3

5

20

K1

MSZ 21470-83:

titrálás, spektrofotometria,

tiocianátok: MSZ 260-33: spektrofotometriás (talajkivonat készítésével)

3. Szénhidrogének

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40

50

100

300

3000

5000

K1

Metodika készül az ISO TR 11046 szabvány alapján (IR+GC-FID)

MSZ 21470-94: GC-FID

4. Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

71-43-2

Benzol

0,1

0,2

0,5

3

5

K1

108-88-3

Toluol

0,05

0,5

5

15

25

K1

100-41-4

Etil-benzol

0,05

0,5

1

15

25

K1

1330-20-7

Xilolok

0,05

0,5

5

15

25

K1

98-82-8

i-propil-benzol

 

 

 

 

 

 

103-65-1

n-propil-benzol

 

 

 

 

 

 

108-67-8

1,3,5-trimetil-benzol

 

 

 

 

 

 

98-06-6

terc.butil-benzol

 

 

 

 

 

 

95-63-6

1,2,4-trimetil-benzol

 

 

 

 

 

 

135-98-8

sec.butil-benzol

 

 

 

 

 

 

526-73-8

1,2,3-trimetil-benzol

 

 

 

 

 

 

99-87-6

i-propil-toluol

 

 

 

 

 

 

141-93-5

m-dietil-benzol

 

 

 

 

 

 

105-05-5

p-dietil-benzol

 

 

 

 

 

 

104-51-8

n-butil-benzol

 

 

 

 

 

 

99-62-7

1,3-diizopropil-benzol

 

 

 

 

 

 

102-25-0

1,3,5-trietil-benzol

 

 

 

 

 

 

611-14-3

1,2-metil-etil-benzol

 

 

 

 

 

 

620-14-4

1,3-metil-etil-benzol

 

 

 

 

 

 

622-96-8

1,4-metil-etil-benzol

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb alkilbenzolok össz.

0,05

0,5

5

30

50

K1

MSZ 21470-92: GC-FID, GC-MS

5. Fenolok

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

108-95-2

Fenol

0,05

1

10

30

50

K1

1319-77-3

Krezol

0,05

0,5

1

3

5

K1

120-80-9

Katechol

0,05

0,5

4

10

20

K1

108-46-3

Rezorcin

0,05

0,5

1

3

10

K1

 

Összes fenol

0,1

1

12

35

60

K1

MSZ 21470-96: GC-MS

6. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

91-20-3

Naftalinok

0,03

       

K1

208-96-8

Acenaftilén

0,03

       

K1

83-32-9

Acenaftén

0,03

       

K1

86-73-7

Fluorén

0,04

       

K1

85-01-8

Fenantrén

0,04

       

K1

120-12-7

Antracén

0,04

       

K1

206-44-0

Fluorantén

0,05

       

K1

129-00-0

Pirén

0,02

       

K1

56-55-3

Benz(a)antracén

0,02

       

K1

218-01-9

Krizén

0,02

       

K1

205-99-2

Benz(b)fluorantén

0,02

       

K1

207-08-9

Benz(k)-fluorantén

0,01

       

K1

192-97-2

Benz(e)pirén

0,01

       

K1

50-32-8

Benz(a)pirén

0,02

       

K1

193-39-5

Indenol(1,2,3-cd)-pirén

0,025

       

K1

191-24-2

Dibenz(a,h)-antracén

0,01

       

K1

191-24-2

Benz(g.h.i)perilén

0,002

       

K1

 

Összes PAH

0,5

1

5

25

40

K1

naftalinok: MSZ 21470-92: GC-FID;

MSZ 21470-84: GC-MS

7. Halogénezett aromás szénhidrogének

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

108-90-7

klórbenzol

0,01

 

 

 

 

K1

 

diklórbenzolok

0,01

 

 

 

 

K1

95-50-1

1,2-DCB

 

 

 

 

 

 

541-73-1

1,3-DCB

 

 

 

 

 

 

106-46-7

1,4-DCB

 

 

 

 

 

 

 

triklórbenzolok

0,01

 

 

 

 

K1

120-82-1

= 1,2,4 TCB

 

 

 

 

 

 

87-61-6

= 1,2,3 TCB

 

 

 

 

 

 

108-70-3

= 1,3,5 TCB

 

 

 

 

 

 

634-66-2

1,2,3,4-tetraklórbenzol

0,01

 

 

 

 

K1

95-94-3

1,2,3,5-TeCB

 

 

 

 

 

 

608-93-5

pentaklórbenzol

0,01

 

 

 

 

K1

118-74-1

hexaklórbenzol

0,001

 

 

 

 

K1

90-13-1

klórnaftalin

0,01

 

 

 

 

K1

108-86-1

bróm-benzol

0,01

 

 

 

 

K1

 

Összes halogénezett aromás szénhidrogén

0,01

1

5

10

30

K1

MSZ 21470-93: GC-ECD, GC-MS; MSZ 21470-95: GC-ECD, GC-MS

8. Halogénezett alifás szénhidrogének

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

75-35-4

1,1-diklór-etilén

0,001

 

 

 

 

K1

75-09-2

diklór-metán

0,001

 

 

 

 

K1

76-13-1

1,1,2-triklór-trifluor-etán

0,001

 

 

 

 

K1

540-59-0

1,2-diklór-etilén

0,001

 

 

 

 

K1

75-34-3

1,1-diklór-etán

0,001

 

 

 

 

K1

67-66-3

kloroform

0,001

 

 

 

 

K1

107-06-2

1,2-diklór-etán

0,001

 

 

 

 

K1

107-07-3

2-klór-etanol

0,001

 

 

 

 

K1

56-23-5

széntetraklorid

0,001

 

 

 

 

K1

78-87-5

1,2-diklór-propán

0,001

 

 

 

 

K1

78-88-6

2,3-diklór-propilén

0,001

 

 

 

 

K1

75-27-4

bróm-diklór-metán

0,001

 

 

 

 

K1

79-01-6

triklór-etilén

0,001

 

 

 

 

K1

106-89-8

epiklórhidrin

0,001

 

 

 

 

K1

110-75-8

2-klóretil-vinil-éter

0,001

 

 

 

 

K1

542-75-6

1,3-diklór-propilén

0,001

 

 

 

 

K1

1061-01-5

cisz-1,3-diklór-propilén

 

 

 

 

 

 

10061-02-6

transz-1,3-diklór-propilén

 

 

 

 

 

 

79-00-5

1,1,2-triklór-etán

0,001

 

 

 

 

K1

124-48-1

dibróm-klór-metán

0,001

 

 

 

 

K1

106-93-4

1,2-dibróm-etán

0,001

 

 

 

 

K1

127-18-4

tetraklór-etilén

0,001

 

 

 

 

K1

79-34-5

1,1,2,2-tetraklór-etán

0,001

 

 

 

 

K1

 

Összes halogénezett alifás szénhidrogén

0,001

0,1

2

10

25

K1

75-01-4

vinil-klorid

*k

0,001

0,01

0,05

0,01

K1

MSZ 21470-93; GC-ECD, GC-MS

9. Klórfenolok

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

Monoklórfenolok

0,002

 

 

 

 

K1

95-57-8

2-MCP

 

 

 

 

 

 

108-43-0

3-MCP

 

 

 

 

 

 

106-48-9

4-MCP

 

 

 

 

 

 

 

Diklórfenolok

0,002

 

 

 

 

K1

120-83-2

2,4-DCP

 

 

 

 

 

 

576-24-9

2,3-DCP

 

 

 

 

 

 

583-78-8

2,5-DCP

 

 

 

 

 

 

87-65-0

2,6-DCP

 

 

 

 

 

 

 

Triklórfenolok

0,002

 

 

 

 

K1

933-78-8

2,3,5-TCP

 

 

 

 

 

 

933-75-5

2,3,6-TCP

 

 

 

 

 

 

95-95-4

2,4,5-TCP

 

 

 

 

 

 

88-06-2

2,4,6-TCP

0,001

 

 

 

 

 

609-19-8

3,4,5-TCP

 

 

 

 

 

 

 

3,4,6-TCP

 

 

 

 

 

 

 

Tetraklórfenolok TeCP

0,001

 

 

 

 

K1

58-90-2

2,3,4,6-

 

 

 

 

 

 

935-95-5

2,6,5,6-

 

 

 

 

 

 

4901-51-3

2,3,4,5-

 

 

 

 

 

 

87-86-5

Pentaklórfenol

0,002

 

 

 

 

K1

 

Összes klórfenol

0,003

0,01

1

3

10

K1

MSZ 21470-97: GC-ECD, GC-MS

10. Poliklórozott bifenilek (PCB)

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

1336-36-3

7 PCB összesen (28,52,101,118,138,153,180)

0,02

0,1

0,2

1

5

K1

MSZ 21470-98: GC-MS

11.Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F)

(ng/kg TEQ-ban)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

PCDD/F* (ng/kg TEQ-ban)

0,5

5

10

100

1000

K1

TEQ = “Toxicitási Egyenérték”

MSZ 21470-100: GC-MS

12. Növényvédő szerek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

50-29-3

DDT

*k

 

 

 

 

K1

6088-51-3

DDD

*k

 

 

 

 

K1

53-19-0

o,p’-DDD

 

 

 

 

 

 

72-54-8

p,p’-DDD

 

 

 

 

 

 

72-55-9

DDE

*k

 

 

 

 

K1

 

DDT/DDD/DDE

*k

0,2

0,3

0,5

4

K1

309-00-2

Aldrin

*k

 

 

 

 

K1

57-74-9

Klórdrin

*k

 

 

 

 

K1

60-57-1

Dieldrin

*k

 

 

 

 

K1

72-20-8

Endrin

*k

 

 

 

 

K1

 

Összes drin

*k

0,1

0,3

0,5

4

K1

319-84-6

alfa-HCH

*k

 

 

 

 

K1

319-85-7

béta-HCH

*k

 

 

 

 

K1

319-86-8

delta-HCH

*k

 

 

 

 

K1

58-89-9

gamma-HCH

*k

 

 

 

 

K1

608-73-1

Összes HCH (1)

*k

0,01

0,02

0,2

2

K1

MSZ EN ISO 6468 csak vízvizsgálatokra

290-87-9

1,3,5-Triazin

*k

0,1

0,5

1

6

K1

 

Foszforsavészterek

*k

1,0

2

5

10

K1

 

Fenoxi karbonsav származékok

*k

1

2

3

10

K1

 

Karbamátok

*k

1

5

10

20

K1

Minta-előkészítés: MSZ 21470-4-től 25-ig, 29, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 57, 63, 65-74.

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8270A módszernek: GC-MS

Lindán MSZ 21470-3: GC-ECD; Triazinok MSZ 21470-25, 33, 38, 39: GC;

Foszforsavészterek MSZ 21470-16, 34, 35, 40, 62, 63: GC;

Fenoxi karbonsav származékok: MSZ 21470-8, 9, 20, 27, 46, 73: GC;

Karbamátok MSZ 21470-45, 54, 58: GC

13. Egyéb vegyületek

(mértékegysége: mg/kg szárazanyag)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

110-86-1

Piridin

0,01

0,1

0,2

0,3

1

K2

109-99-9

Tetrahidro-furán

0,1

0,5

2

5

20

K2

110-01-0

Tetrahidro-tiofén

0,1

0,5

4

10

40

K2

Minta-előkészítés: MSZ 21470-92.

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8020A: GC, illetve az EPA 8260A: GC-MS módszernek.

A talajok mintavételezését az MSZ 21470-1 sz. szabvány szerint kell végezni.

3. számú melléklet a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelethez

   Anyagcsoportonként (A) háttér koncentráció és határértékek felszín alatti vizekre

CAS szám = Chemical Abstract Service azonosító száma

*k = a kimutathatósági határ értéke

A tájékoztatásul megadott - dőlt betűvel szedett, előkészületben lévő - magyar szabványok (a továbbiakban: MSZ) a szennyezettségi (B) határérték biztonságos mérésére alkalmasak.

1. Fémek és félfémek

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

7440-47-3

Króm

1

50

100

150

200

K2

 

Króm VI.

*k

10

20

30

40

K1

7440-48-4

Kobalt

1

20

40

75

150

K2

7440-02-0

Nikkel

5

20

50

75

100

K2

7440-50-8

Réz

10

200

300

500

1000

K2

7440-66-6

Cink

65

200

300

500

1000

K2

7440-38-2

Arzén

5

10

20

50

75

K1

7439-98-7

Molibdén

5

20

75

100

300

K2

7782-49-2

Szelén

1

5

10

20

50

K2

7440-43-9

Kadmium

0,4

5

6

8

10

K1

7440-31-5

Ón

2

10

50

100

150

K2

7440-39-3

Bárium

200

700

1000

1500

2000

K2

7439-97-8

Higany

0,2

1

1,5

2

3

K1

7439-92-1

Ólom

3

10

40

75

100

K2

7440-42-8

Bór (B)

100

500

750

1000

1500

K2

7440-42-8

Ezüst

*k

10

50

80

100

K2

MSZ 1484-3: AAS (FAAS, ETA-AAS, ICP-OES)

2. Szervetlen vegyületek

(mértékegysége mg/l, illetve µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

Cianid 4,5 pH µg/l

20

50

100

150

300

K1

 

Cianid összes µg/l

20

100

200

500

1000

K1

 

Tiocianátok µg/l

*k

50

100

300

1500

K1

16984-48-8

Fluorid µg/l

500

1500

2000

3000

4000

K2

 

Szulfát mg/l

200

250

500

700

1000

K2

 

Foszfát (PO43-) µg/l

200

500

1000

1500

2000

K2

 

Nitrát mg/l

10

25

80

120

200

K2

 

Ammónium µg/l

250

500

1000

3000

4000

K2

MSZ 260-30: spektrofotometriás, MSZ 260-33: spektrofotometriás;

MSZ 448-17: ionszelektív elektród; (fluor)

MSZ 448-13: komplexometria (+ csapadékos titrálás); (szulfát)

MSZ 448-18: spektrofotometriás, MSZ 448-12: spektrofotometriás; (foszfát, nitrit, nitrát)

MSZ ISO 7150-1: spektrofotometriás;

MSZ EN ISO 10304-1: ionkromatográfiás; MSZ EN ISO 10304-3: ionkromatográfiás

3. Szénhidrogének (TPH)

(mértékegység: µg/l)

A

B

C1

C2

C3

Ki

Összes alifás szénhidrogén (TPH)

50

100

500

1000

2000

K1

Metodika készül a 80/778/EEC:IR (ISO 5661) alapján (IR+GC-FID)

MSZ 1484-7: GC-FID

4. Benzol és alkilbenzolok (BTEX)

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

71-43-2

Benzol

0 05

1

5

10

20

K1

108-88-3

Toluol

0,05

20

30

50

80

K1

100-41-4

Etil-benzol

0,05

20

30

50

80

K1

1330-20-7

Xilolok

0,05

20

30

50

80

K1

98-82-8

i-Propil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

103-65-1

n-Propil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

108-67-8

1,3,5-trimetil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

98-06-6

terc. Butil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

95-63-6

1,2,4-trimetil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

135-98-8

sec. Butil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

526-73-8

1,2,3-tirmetil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

99-87-6

i-propil-toluol

0,05

 

 

 

 

 

141-93-5

m-dietil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

105-05-5

p-dietil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

104-51-8

n-butil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

99-62-7

1,3-diizopropil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

102-25-0

1,3,5-tiretil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

611-14-3

1,2-metil-etil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

620-14-4

1,3-metil-etil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

622-96-8

1,4-metil-etil-benzol

0,05

 

 

 

 

 

 

Egyéb alkilbenzol összesen

 

20

30

50

80

K1

MSZ 1484-4: GC-FID, GC-MS

5. Fenolok

(mértékegysége: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

108-95-2

Fenol

0,2

20

50

250

1000

K1

1319-77-3

Krezol

0,1

5

30

75

200

K1

120-80-9

Katechol

0,1

5

30

75

200

K1

108-46-3

Rezorcin

0,1

5

30

75

200

K1

 

Összes fenol

0,3

20

60

300

1300

K1

MSZ 1484-1 (fenol index): spektrofotometria;

Alkalmazható MSZ 1484-10: GC-MS

6. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH)

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

91-20-3

Naftalinok

0,1

2

5

20

70

K1

208-96-8

Acenaftilén

0,02

0,2

0,5

2

5

K1

83-32-9

Acenaftén

0,02

0,05

0,5

2

5

K1

86-73-7

Fluorén

0,02

0,05

0,5

2

5

K1

85-01-8

Fenantrén

0,02

0,1

0,5

2

5

K1

120-12-7

Antracén

0,02

0,05

0,5

2

5

K1

206-44-0

Fluorantén

0,005

0,1

0,2

0,5

1

K1

129-00-0

Pirén

0,002

0,1

0,2

0,5

1

K1

56-55-3

Benz(a)antracén

0,002

0,02

0,1

0,2

0,5

K1

218-01-9

Krizén

0,002

0,02

0,05

0,1

0,2

K1

205-99-2

Benz(b)fluorantén

0,001

0,02

0,03

0,05

0,1

K1

207-08-9

Benz(k)fluorantén

0,001

0,02

0,03

0,05

0,1

K1

192-97-2

Benz(e)pirén

0,001

0,01

0,02

0,05

0,1

K1

50-32-8

Benz(a)pirén

0,001

0,01

0,02

0,05

0,1

K1

193-39-5

Indenol(1,2,3cd)-pirén

0,001

0,01

0,02

0,05

0,1

K1

191-24-2

Dibenz(a,h)antracén

0,02

0,01

0,02

0,05

0,1

K1

191-24-2

Benz(g,h,i)perilén

0,002

0,01

0,02

0,05

0,1

K1

 

Összes PAH a naftalin(ok) nélkül

0,1

2

5

8

15

K1

PAH MSZ 1484-6: GC

7. Klórozott aromás szénhidrogének

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

108-90-7

Klórbenzol

0,01

1

5

20

180

K1

 

Diklórbenzolok

0,01

0,5

1

5

50

K1

95-50-1

1,2-DCB

 

 

 

 

 

 

541-73-1

1,3-DCB

 

 

 

 

 

 

106-46-7

1,4-DCB

 

 

 

 

 

 

 

Triklórbenzolok

0,01

0,1

1

2

10

K1

120-82-1

= 1,2,4-TCB

 

 

 

 

 

 

87-61-6

= 1,2,3-TCB

 

 

 

 

 

 

 

= 1,3,5-TCB

 

 

 

 

 

 

634-66-2

Tetraklórbenzolok

0,01

0,1

0,5

1

2,5

K1

608-93-5

Pentaklórbenzol

0,01

0,05

0,1

0,5

1

K1

118-74-1

Hexaklórbenzol

0,01

0,05

0,1

0,2

0,5

K1

90-13-1

Klórnaftalinok

0,01

0,1

0,5

1

6

K1

108-86-1

Bróm-benzol

0,01

0,1

1

2

10

K1

 

Összes klórozott aromás szénhidrogén

0,05

2

8

30

200

K1

MSZ 1484-5: GC-ECD, GC-MS; MSZ 1484-8: GC-ECD, GC-MS

8. Halogénezett alifás szénhidrogének

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

Diklór-etilének

0,05

10

50

100

200

K1

75-35-4

1,1-diklór-etilén

 

 

 

 

 

 

540-59-0

1,2-diklór-etilén

 

 

 

 

 

 

75-09-2

Diklór-metán

0,05

10

50

200

400

K1

76-13-1

1,1,2-triklór-trifluor-etán

0,05

10

50

200

400

K1

 

Diklór-etánok

0,05

1

5

15

40

K1

75-34-3

1,1-diklór-etán

 

 

 

 

 

 

107-06-2

1,2-diklór-etán

 

 

 

 

 

 

67-66-3

Kloroform

0,05

5

30

50

100

K1

107-07-3

2-Klór-etanol

0,05

5

10

15

30

K1

56-23-5

Széntetraklorid

0,05

2

5

10

15

K1

78-87-5

1,2-Diklór-propán

0,05

20

40

100

200

K1

78-88-6

2,3-Diklór-propilén

0,05

20

40

100

200

K1

75-27-4

Bróm-diklór-metán

0,05

30

50

150

400

K1

79-01-6

Triklór-etilén

0,05

10

40

150

400

K1

106-89-8

Epiklórhidrin

0,05

0,1

2

5

10

K1

110-75-8

2-Klóretil-vinil-éter

0,05

5

15

30

50

K1

542-75-6

1,3-Diklór-propilén

0,05

10

50

100

400

K1

10061-01-5

cisz-1,3-diklór-propilén

 

 

 

 

 

 

10061-02-6

transz-1,3-diklór-propilén

 

 

 

 

 

 

79-00-5

1,1,2-Triklór-etán

0,05

30

40

150

400

K1

124-48-1

Dibróm-klór-metán

0,05

30

50

100

400

K1

106-93-4

1,2-Dibróm-etán

0,05

0,3

50

100

400

K1

127-18-4

Tetraklór-etilén

0,05

10

40

150

400

K1

79-34-5

1,1,2,2-Tetraklór-etán

0,05

10

15

20

40

K1

 

Összes klórozott alifás szénhidrogén

0,5

40

100

300

800

K1

75-01-4

Vinil-klorid

0,001

0,1

0,5

0,7

1,0

K1

MSZ 1484-5; GC-ECD, illetve GC-MS

9. Klórfenolok

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

Monoklórfenolok

0,01

5

10

30

100

K1

95-57-8

2-MCP

 

 

 

 

 

 

108-43-0

3-MCP

 

 

 

 

 

 

106-48-9

4-MCP

 

 

 

 

 

 

 

Diklórfenolok

0,01

1,0

3

5

15

K1

120-83-2

2,4-DCP

 

 

 

 

 

 

576-24-9

2,3-DCP

 

 

 

 

 

 

583-78-8

2,5-DCP

 

 

 

 

 

 

87-65-0

2,6-DCP

 

 

 

 

 

 

 

Triklórfenolok

0,01

1,0

3

5

15

K1

95-95-4

2,3,5-TCP

 

 

 

 

 

 

88-06-2

2,3,6-TCP

 

 

 

 

 

 

 

2,4,5-TCP

 

 

 

 

 

 

 

2,4,6-TCP

 

 

 

 

 

 

 

3,4,5-TCP

 

 

 

 

 

 

 

3,4,6-TCP

 

 

 

 

 

 

 

Tetraklórfenol TeCP

0,01

1,0

3

5

15

K1

58-90-2

2,3,4,6-

 

 

 

 

 

 

935-95-5

2,3,5,6-

 

 

 

 

 

 

4901-51-3

2,3,4,5-

 

 

 

 

 

 

87-86-5

Pentaklórfenol

0,01

0,5

1,0

3

5

K1

 

Összes klórfenol

0,05

6

15

40

120

K1

MSZ 1484-10: GC-ECD, GC-MS

10. Poliklórozott bifenilek (PCB)

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

1336-36-3

PCB
7 PCB összesen
(28,52,101,118,138,153,180)

0,0005

0,001


0,05


0,1


1,5

K1

MSZ 1484-6: GC-ECD, GC-MS

11. Poliklórozott-dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok (PCDD/F)

(pg/l TEQ-ban)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

 

PCDD/F* (pg/l TEQ-ban)

 

0,3

**

**

**

K1

  1. TEQ = “Toxicitási Egyenérték”

** Minden esetben kockázatfelmérés alapján kell megadni az egyedi határértéket.

A metodika előkészületben: GC-MS

12. Növényvédő szerek

(mértékegység: µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

50-29-3

DDT

 

 

 

 

 

K1

53-19-0

o,p'-DDD

 

 

 

 

 

K1

72-54-8

p,p'-DDD

 

 

 

 

 

K1

72-55-9

DDE

 

 

 

 

 

K1

 

DDT/DDD/DDE

*k

0,001

0,05

0,1

0,5

K1

309-00-2

Aldrin

 

 

 

 

 

K1

57-74-9

Klórdrin

 

 

 

 

 

K1

60-57-1

Dieldrin

 

 

 

 

 

K1

72-20-8

Endrin

 

 

 

 

 

K1

 

Összes drin

*k

0,03

0,1

0,2

0,5

K1

319-84-6

alfa-HCH

 

 

 

 

 

K1

319-85-7

béta-HCH

 

 

 

 

 

K1

319-86-8

delta-HCH

 

 

 

 

 

K1

58-89-9

gamma-HCH

 

 

 

 

 

K1

608-73-1

Összes HCH (1)

*k

0,2

0,5

1,0

2,0

K1

290-87-9

Triazinok

*k

0,1

0,5

1,0

2,0

K1

 

Foszforsavészterek

*k

0,1

1,0

2,0

5,0

K1

 

Fenoxi karbonsav származékok

*k

0,1

1,0

2,0

5,0

K1

 

Karbamátok

*k

0,1

1,0

2,0

5,0

K1

 

Összes növényvédő szer

*k

0,5

2,0

5,0

10,0

K1

Minta-előkészítés: MSZ 12750-26, 28-30, 35, 39-50 szerint, MSZ EN ISO 6468

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 8270A módszernek: GC-MS

Triazinok: MSZ 12750-28: GC-MS; Foszforsavészterek: MSZ 448-40: GC

Fenoxi karbonsav származékok: MSZ 12750-27, 32: GC-ECD

Karbamátok MSZ 12750-36, 37, 51: GC

13. Egyéb vegyületek
(mértékegység: mg/l, illetve µg/l)

CAS szám

 

A

B

C1

C2

C3

Ki

67-56-1

Metanol

mg/l

0,2

1

5

10

20

K2

67-63-0

Izopropil-alkohol

mg/l

0,2

1

5

10

20

K2

 

Glikolok

mg/l

0,2

1

5

10

20

K2

110-86-1

Piridin

µg/l

0,5

0,75

1

2

5

K2

109-99-9

Tetrahidro-furán

µg/l

0,5

1

2

5

10

K2

110-01-0

Tetrahidro-tiofén

µg/l

0,5

1

2

5

30

K2

Minta-előkészítés: MSZ 1484-4 szerint

Mérés egyedi módszerrel, amely megfelel az EPA 524.2 módszernek: GC-MS (kivéve glikolok)

14. pH

  

B

C1

C2

C3

pH >7

 

9,0

9,3

9,6

10

pH< 7

 

6,5

6,0

5,5

5,0

MSZ 448-22: potenciometriás

A felszín alatti vízből történő mintavételt az MSZ 21464 sz. szabvány szerint kell végezni.* Az 1. számú melléklet 8. pontját a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 45. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 45. §-ának (2) bekezdése alapján az e rendeletben szabályozott (Ci) intézkedési szennyezettségi határértékeket legkésőbb 2005. XII. 22-ig felül kell vizsgálni, figyelembe véve a tárgykörben az Európai Közösségek által elfogadott értékeket. *