Jelentés a Kormány részére az OKKP 2004. évi feladatteljesítéséről

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
KvVM/KJKF/144/2008.

TERVEZET
Jelentés
az Országos Környezeti Kármentesítési Program
2005-2006. évi feladatteljesítéséről

Budapest, 2008. február


Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló

I.  Tartalmi összefoglaló

A környezeti kármentesítések állami feladatait meghatározó, az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítéséről szóló 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja szerint a környezet védelméért felelős miniszter az érdekelt tárcák bevonásával évente jelentést készít a Kormány részére a kármentesítési feladatok teljesítéséről. A 2005-ös évről szóló Kormányjelentés 2006 első félévében elkészült, azonban benyújtása a 2006-ban, illetve 2007 első félévében, a KvVM, illetve más érintett tárcáknál lezajló szervezeti átalakítások, személyi állományban történő folyamatos átszervezések miatt nem történt meg, ugyanezen okból kifolyólag nem került sor a 2006-os évről szóló Kormányjelentés összeállítására 2007 első félévében. A fent említett okok indokolják, hogy jelen beszámoló összefoglalóan tartalmazza a 2005-2006-os évek feladatainak teljesítését.

1996 óta miniszteri utasítás szabályozza az Országos Környezeti Kármentesítési Program (továbbiakban: OKKP) végrehajtását, és a program működtetésében résztvevő szervezetek feladatait, melyeket a jelenleg hatályos a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól szóló 4/2005. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás módosításáról szóló 7/2006. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás tartalmaz.

Az OKKP célja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet VI. fejezetében rögzítetteknek megfelelően a felszín alatti vizek és a földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése, nyilvántartásba vétele, a szennyezettség kockázatának csökkentése, vagy megszüntetésének elősegítése. Az OKKP magában foglalja a felelősségi körtől független általános és országos feladatokat, továbbá az egyedi kármentesítési beruházásokat, a Kormányzati munkamegosztás szerinti felelős miniszterek irányítása alá tartozó Alprogramok és az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok koordinálását egyaránt.

Az OKKP 2005-2006. évi feladatteljesítéséről szóló Jelentés mutatja be a költségvetési források 2005-2006. évi OKKP keretében történt felhasználását.

A Jelentés 1. melléklete, illetve annak függelékei e források részletes felhasználását, valamint az állami beruházások indításának előkészítését részletezi, továbbá tartalmazza a kormányzati munkamegosztás szerinti OKKP tárca alprogramok keretében végzett munkák részletes bemutatását is.

Az 1. melléklet bemutatja, hogy 2005-2006-ban a kormányzati munkamegosztás szerint 9 tárca 12 alprogramja keretében költségvetési forrásokból több mint 70 db projektre 32 Mrd Ft került kármentesítés címén felhasználásra. Ebből a KvVM beruházásában 2005-ben 7 db projektre 4,85 Mrd Ft értékben történt kötelezettség vállalás, 2006-ban 6 db projektre
2,48 Mrd Ft került felhasználásra. Emellett a program KvVM feladatkörébe tartozó általános irányítási és országos feladataira 2005-ben 223,6 millió Ft, 2006-ban 144 millió Ft előirányzat került felhasználásra.

1994 – 2006. év végéig költségvetési forrásokból több mint 500 területen 117,7 Mrd Ft értékben valósult meg kármentesítés. Ebből a KvVM beruházásában több mint 50 területen 15,3 Mrd Ft-ból valósult meg munka.

2007-ben több mint 5 Mrd Ft felhasználásával 2 kiemelt nagyberuházás folytatódott, továbbá a 2008-ban beinduló KEOP pályázatok előkészítése történt meg. 2008-ban a tervek szerint mintegy 4 Mrd Ft költségvetési és több mint 8 Mrd Ft EU-s forrás áll rendelkezésre az OKKP feladatok végrehajtására.

Tekintettel arra, hogy az OKKP már több mint 10 éves múlttal rendelkezik, célszerűnek látszik a 2005-2006. évi tevékenység mellékletben csatolt részletes bemutatása mellett, a 2. mellékletben az OKKP 1996-2006-ig végzett munkájáról egy átfogó képet adni.

A Kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 43. pontja szerint a  jelentés nem tartozik államigazgatási egyeztetési kötelezettség alá. A programban azonban számos minisztérium és intézmény működik együtt, ezért a tárcaközi egyeztetés szükséges és célszerű. A jelentés „0” változata az OKKP Tárcaközi Koordináló Munkacsoport tagjai részére megküldésre került. A tárcák javaslatainak átvezetése megtörtént.

II.  A kormányprogramhoz való viszony

A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) fogja össze a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Ezen belül az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok elvégzése a kormányzati munkamegosztás szerinti felelős miniszterek feladata. Az érintett tárcák kármentesítési beruházásaikat OKKP tárca-alprogramok keretében valósítják meg.

III. Előzmények

A környezeti kármentesítések állami feladatait meghatározó 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja szerint a környezet védelméért felelős miniszter az érdekelt tárcák bevonásával évente jelentést készít a Kormány részére a kármentesítési feladatok teljesítéséről. A 2005-ös évről szóló Kormányjelentés 2006 első félévében elkészült, azonban benyújtása a 2006-ban, illetve 2007 első félévében, a KvVM, illetve más érintett tárcáknál lezajló szervezeti átalakítások, személyi állományban történő folyamatos átszervezések miatt nem történt meg. A fent említett okok indokolják, hogy jelen beszámoló összefoglalóan tartalmazza a 2005-2006-os évek feladatainak teljesítését.

IV. Várható szakmai hatások

A Jelentés célja a tájékoztatás mellett, a tapasztalatok minél szélesebb közzététele. Fel kell arra készülni, hogy a társadalom kiemelt figyelemmel kíséri a program végrehajtásának minden mozzanatát, több évtizedes időtartama, valamint igen jelentős költségei miatt.
Az OKKP kiemelt célja ezért, hogy

 • a program keretében végzett tevékenységek előkészítettek, szakszerűek, valamint takarékosan eredményesek és hatékonyak legyenek,
 • a környezetvédelmi felügyelőségek megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkezzenek az engedélyezési feladataik ellátásához,
 • a programhoz kapcsolódó szakmai adatbázisokból történő EU-s és hazai adatszolgáltatások biztosítva legyenek,
 • célirányos PR tevékenység keretében készüljenek kiadványok a program minden szakaszáról,
 • minden publikus információ jelenjen meg a KvVM OKKP honlapján,
 • megfelelő mennyiségű információ álljon rendelkezésre a KEOP kármentesítés intézkedésben nevesített pénzügyi keret hatékony felhasználásához.

A harmadik bekezdésben említett EU-s adatszolgáltatás az EIONET keretében történt. (EIONET= az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által létrehozott környezetvédelmi adatnyilvántartó rendszer) A kérdőív által érintett főbb témakörök: a Landfill Direktíva végrehajtása, Bánya területek, Brownfield területek, felhagyott potencionálisan szennyezett területek, nagyobb balesetek, káresemények száma, talajszennyező tevékenységek. Ezeken kívül kitér még a szennyezett területek kezelésére, a szennyezett területek kármentesítési ráfordításaira és a szennyező tevékenység hatására a szennyezett területre.

A szennyezett területek környezeti kármentesítésének kérdését az Európai Bizottság által 2006 szeptember 22-én elfogadott a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv-módosításáról szóló irányelv-tervezet (2006/0086/COD) is tartalmazza. A Bizottsági javaslat EU Tanácsi és Parlamenti vitája folyamatban van. A jogszabály tervezett jóváhagyása 2008-ban várható. A hatálybalépését követően szükségessé válik a hazai kármentesítési stratégiai feladatok felülvizsgálata és megújítása.

 

V. –VI.Várható gazdasági, társadalmi hatások

A környezetvédelmi szempontú kármentesítés nem tekinthető infrastrukturális beruházásnak, abban az értelemben, hogy a kármentesítési műszaki beavatkozás eredménye nem egy jövedelemtermelő materiális berendezés vagy hálózat, hanem egy tolerálható humánökológiai kockázati szint, melyet alapvetően a szennyezőanyagok koncentráció értékeivel jellemzünk.
Fontos hangsúlyozni azt, hogy – a lehetséges technológiai megoldások és költség okokra visszavezethetően - a szennyezett területek a műszaki beavatkozást követően, néhány kivételtől eltekintve, továbbra is szennyezettek maradnak, ill. maradhatnak  csak a környezeti kockázat mértéke csökken vagy mérséklődik olyan szintre, mely humánökológiai kockázat szempontjából még elfogadható.
Fontos éles határt vonni a barnamezős területek rehabilitációja valamint a humánökológiai kockázat csökkentése, illetve az egyre nagyobb értéket képviselő ivóvízbázisok védelme érdekében környezetvédelmi okokból végrehajtott kármentesítési beavatkozások között.

A barnamezős területek rehabilitációja során az alulhasznosított, legtöbbször szennyezett terület új funkciót(kat) kap, a kármentesítés csak a folyamat kiegészítő eleme. A kármentesítés végrehajtása a terület értéknövekedését eredményezi, amelyből a terület tulajdonosa bevételekre tehet szert.

Fentiekkel szemben a környezetvédelmi okokból, jogszabály által előírt  kármentesítési beavatkozások számos esetben olyan kötelezetteket érintenek akik nem okozói hanem tulajdonosai annak a területnek, mely a szennyezés felszíni forrásának tekinthető.
A környezetvédelmi szempontú kármentesítési beruházások alapvetően nem a kötelezett, hanem a környező receptorok, hatásviselők, végső soron a társadalom, a Magyar Állam érdekeit képviselik.

A korábbi gazdasági és ipari tevékenység következtében a felszín alatti víz, földtani közeg károsodása, gyakran már bizonyítottan, közvetlenül veszélyezteti magát az embert. A kármentesítési beavatkozások eredményeként realizálódó környezeti kockázat csökkenése jelentős, pozitív társadalmi hatásokkal jár.
Ivóvízellátásunk 97%-ban felszín alatti vizekből történik. A kármentesítési problémák megoldása és a humán egészségügyi kockázat csökkenése között ennek megfelelően igen szoros összefüggés van. A felszín alatti környezeti elemeket érintő szennyezések felszámolása és a további még nagyobb problémák megelőzése össztársadalmi érdek, a jelenlegi és a jövőbeli nemzedék egészsége, teljesítőképessége függhet tőle.

VII. Kapcsolódások

A program számos ponton kapcsolódik a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Víz Keretirányelv) és a kidolgozás alatt álló a talajvédelem kereteinek meghatározásáról, valamint a 2004/35/EK irányelv-módosításáról szóló irányelv-tervezet (2006/0086/COD) (Talaj Keretirányelv) keretében elvégzendő feladatokhoz, valamint igen fontos eleme a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek biztosításához.

 

VIII. Fennmaradt vitás kérdések

 

IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására

Az előterjesztés kommunikációja

Igen

Nem

Javasolt-e a kommunikáció

X

 

Kormányülést követő kommunikáció

 

X

Tárcaközlemény

X

 

Tárca által szervezett sajtótájékoztató

 

X

További szakmai programok szervezése

 

X

Részletezve: a zöld hatóságok tájékoztatása

További lakossági tájékoztatás:

 

X

Részletezve (célcsoport-bontásban)
KvVM OKKP honlapján (www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/) közzétételre kerül.

 

A kommunikáció tartalma:

Magyarországon az 1990-es évek elején került a közvélemény figyelmének középpontjába a múlt örökségét képező, hátrahagyott tartós környezetkárosodások ténye. 1996-ban a nemzetközi tapasztalatokra támaszkodóan a Kormány új, országos programot indított be a szennyezett területek kármentesítésére.

Az Európai Bizottság 2006. szeptember 22-én fogadta el a tematikus talajvédelmi stratégiát és a talajvédelem kereteit meghatározó jogszabálytervezetét (2006/0086/COD számon) ami  többek között a szennyezett területek kármentesítésével kapcsolatos közösségi célkitűzéseket és tagországi feladatokat tartalmazza. Az intézkedések alapvetően a talaj azon képességének megőrzése érdekében kerültek meghatározásra, hogy az EK_Szerződés 174. cikkének célkitűzésével összhangban a talaj betölthesse környezeti, gazdasági, társadalmi és kulturális funkcióit.   

A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) fogja össze a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Ezen belül az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok elvégzése a kormányzati munkamegosztás szerinti felelős miniszterek feladata. Az érintett tárcák kármentesítési beruházásaikat OKKP tárca-alprogramok kertében valósítják meg.

Az egyes tárcák alprogramjai közül, 2005-2006-ban kiemelendő:

 • a GKM Szilárdásvány-bányászati Alprogramja keretében, a Mecseki Uránércbánya rekultiváció,
 • a GKM MÁV Alprogram,
 • a HM Honvédelmi Alprogram,
 • a PM-ÁPV Rt. Társasági Alprogram.

A környezeti kármentesítések állami feladatait meghatározó 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja szerint a környezet védelméért felelős miniszter az érdekelt tárcák bevonásával, a tárgyévet követő év első félév végéig jelentést készít a Kormány részére a kármentesítési feladatok állásáról és a költségvetési források felhasználásáról. A Jelentés az elvégzett feladatokról, 2003 óta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjára is felkerül.

Jelen beszámoló összefoglalóan tartalmazza a 2005-2006-os évek feladatainak teljesítését.

2005-2006-ban a kormányzati munkamegosztás szerint 9 tárca 12 alprogramja keretében költségvetési forrásokból több mint 70 db projektre 32 Mrd Ft került kármentesítés címén felhasználásra. Ebből a KvVM beruházásában 2005-ben 7 db projektre 4,85 Mrd Ft értékben történt kötelezettség vállalás, 2006-ban 6 db projektre 2,48 Mrd Ft került felhasználásra.
1994 – 2006. év végéig költségvetési forrásokból több mint 500 területen 117,7 Mrd Ft értékben valósult meg kármentesítés. Ebből a KvVM beruházásában több mint 50 területen 15,3 Mrd Ft-ból valósult meg munka.


Jelentés
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program
2005-2006. évi feladatteljesítéséről


A környezeti kármentesítések állami feladatait meghatározó 2205/1996. (VII. 24.) Korm. határozat 5. pontja szerint a környezet védelméért felelős miniszter az érdekelt tárcák bevonásával évente jelentést készít a Kormány részére a kármentesítési feladatok teljesítéséről. Jelen beszámoló ennek a feladatnak tesz eleget.

1996-ban a nemzetközi tapasztalatokra támaszkodóan a Kormány új, országos programot indított be a szennyezett területek kármentesítésére. A 2000. évben a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet, illetve az azt felváltó a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, továbbá a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes miniszteri rendelet kiadásával a kármentesítés korszerű, jogszabályi háttere is megteremtődött.

Az OKKP keretébe tartozó szennyezett területek, szennyezőforrások száma - felelősségi körtől függetlenül - mintegy 30-40 ezer, amelyek mérséklésének, felszámolásának költségigénye összességében több mint 1 000 milliárd Ft-ra, időtartama pedig mintegy 30-40 évre becsülhető.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) fogja össze a környezeti kármentesítéssel kapcsolatos feladatokat. Ezen belül az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatok elvégzése a kormányzati munkamegosztás szerinti felelős miniszterek feladata. Az érintett tárcák kármentesítési beruházásaikat OKKP tárca-alprogramok kertében valósítják meg.

1996. óta miniszteri utasítás szabályozza az OKKP végrehajtását, és a program működtetésében résztvevő szervezetek feladatait, melyeket a jelenleg hatályos, a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól szóló 7/2006. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás tartalmaz.

A Jelentés célja a 2005-2006. évi Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) költségvetési források felhasználásának bemutatása, a tapasztalatok minél szélesebb közzététele. Tekintettel arra, hogy az OKKP már több mint 10 éves múlttal rendelkezik, célszerűnek látszik a 2005-2006. évi tevékenység mellékletben csatolt részletes bemutatása mellett, az OKKP 1996-2006-ig végzett munkájáról egy átfogó képet adni.

Magyarországon az 1990-es évek elején került a közvélemény figyelmének középpontjába a múlt örökségét képező, hátrahagyott tartós környezetkárosodások ténye.

1991-ben, a Kormány a “Rövid- és középtávú környezetvédelmi intézkedési terve” című dokumentumának
- 17. pontjában előírta a felhalmozódott környezetszennyezések felmérése, feltárása, megszüntetését, illetve
- 18. pontjában vázolta a kiürített szovjet laktanyák és gyakorlóterek környezetvédelmi problémáinak megoldását.

Anyagi források hiányában csak a 18. pontban foglalt feladatok kezdődtek meg. Ennek keretében, 1990. november 25 – 1991. január 15. között megtörtént a 171 volt szovjet helyőrségből, 115 helyen a környezeti kár felmérése.

1995-ben, nemzetközi tapasztalatokra támaszkodóan meghatározásra került az OKKP célja és fő feladatcsoportjai:

Az OKKP célja:
Magyarország egész területén, minden szennyező tevékenységekre és anyagra kiterjedően, felelősségi körtől függetlenül

 •  a talaj, a felszín alatti víz veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése;
 •  a szennyezettség mértékének csökkentése, felszámolása és
 • monitorozása

OKKP fő feladatcsoportjai:
Az országos és általános feladatok keretében kell ellátni a program irányításával, szakmai koordinációjával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint meg kell határozni az OKKP szakmai, működési és működtetési fejlesztéseinek irányvonalát. Az OKKP irányítása keretében gondoskodni kell a minisztériumra háruló kormányzati feladatok ellátásáról, a tárcaközi kapcsolattartásról, valamint az egyre fontosabbá váló hazai és nemzetközi kapcsolatépítés fejlesztéséről is.

Az OKKP-t megalapozó, a KvVM felelősségi körébe tartozó országos és általános feladatokra 2005-ben 223,6 millió Ft, 2006-ban 144 millió Ft, 1996-2006 között összesen 3,46 Mrd Ft volt elkülönítve.

Az egyedi feladatok csoportjába tartozik az egyes kármentesítési beruházások végrehajtása, amely lehet
- állami és
- nem állami felelősségi körbe tartozó feladat.

1994 – 2006. év végéig költségvetési forrásokból több mint 500 területen 117,7 Mrd Ft értékben valósult meg kármentesítés. Ebből a KvVM beruházásában több mint 50 területen 15,3 Mrd Ft-ból valósult meg munka.

A KvVM OKKP feladatainak 1996-2006. évi megvalósult költségvetési sarokszámait az alábbi, 1. táblázat tartalmazza.

1. táblázat

 

Év

 

Feladat

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1996-2006

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Mrd Ft

%

Általános és
Országos
feladatok

0,19

23

0,19

23

0,27

35

0,45

35

0,54

36

0,57

39

0,37

16

0,30

30

0,22

22

0,22

4,3

0,14

5,2

3,46

18,32

Egyedi be-
ruházási projektek

0,64

77

0,65

77

0,51

65

0,95

65

0,96

64

0,88

61

1,98

84

0,7

70

0,78

78

 

4,85*

96,7

 

2,58
**

94,8

15,48

81,68

 

Összesen

 

0,83

 

 

0,84

 

0,78

 

1,4

 

1,5

 

1,45

 

2,35

 

1,0

 

1,0

 

 

5,07 *

 

 

2,72
**

 

18,94

 

* ebből, a 1024/2004. (III. 31.) és a 1063/2004 (VI. 28.) Kormányhatározatok alapján, a Metallochemia gyártelep és környezetének kármentesítése 3,505 Mrd Ft előirányzatból: 4,5825 Mrd Ft

** ebből, a 1024/2004. (III. 31.) és a 1063/2004 (VI. 28.) Kormányhatározatok alapján, a Metallochemia gyártelep és környezetének kármentesítése 3,2375 Mrd Ft előirányzatból: 2,1583 Mrd Ft

A 2005-2006. évi OKKP-ra elkülönített költségvetési források, alprogramok

Az állami felelősségi körbe tartozó tartós környezetkárosodások elhárítását szolgáló kármentesítési program középtávú szakaszáról szóló 2304/1997. (X. 8.) Korm. határozatban, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdésben foglaltak szerint, az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési feladatokat, a kormányzati munkamegosztásnak megfelelően kell végrehajtaniuk a tárcáknak, alprogramjaik keretében. E jogszabályok értelmében az érintett miniszterek költségvetési tervezési kötelezettsége évente, a tárcájuk felelősségi körébe tartozó alprogramok végrehajtásához szükséges pénzeszközök tervezése.

1996 óta miniszteri utasítás szabályozza az OKKP KvVM-re háruló feladatainak végrehajtását, és a program működtetésében résztvevő szervezetek feladatait.
Ezt a 2005. évben a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól szóló 4/2005. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás, a 2006-os évben pedig a jelenleg is hatályos, a környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól szóló 4/2005. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás módosításáról szóló 7/2006. (K.V.Ért.3.) KvVM utasítás tartalmazta.
Az Utasítás magába foglalja:

 • az OKKP végrehajtásával összefüggő feladatokat,
 • az OKKP éves költségvetési tervét.

Több tárcánál a korábbi években elkezdődött az egyedi kármentesítési beruházások végrehajtása. Elsősorban finanszírozási okokból más tárcák egyelőre csak a feladatok megfogalmazásáig jutottak, illetve az alprogramba bevonandó területek számbavétele történt meg.

Az elmúlt évben több tárcánál is jelentős szervezeti átalakulás zajlott le, amely változások az alprogramokat is érintették.

A Belügyminisztérium (BM) megszűnését követően a Belügyminisztérium Rendvédelmi Alprogramjának kezelését az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM), valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) megosztva végzi. A szükséges feladatok végrehajtása érdekében a Rendvédelmi Alprogram adatbázisának egy része illetékességből átadásra került az IRM részére. A Rendvédelmi Alprogramból az ÖTM-re háruló feladatok a továbbiakban az Országos Környezeti Kármentesítési Program Önkormányzati és Területfejlesztési Alprogram részeként kerülnek végrehajtásra.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) megszűnésével, a NKÖM – Intézményi alprogram, valamint az Oktatási Minisztérium (OM) átalakulásával, az OM – Oktatási intézményi alprogram, a jogutód Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) kezelésébe került. Az alprogramok feladatait a továbbiakban az OKM látja el. 

A 2005. évi, továbbá a 2006. évi, állami forrásokból indított jelentősebb kármentesítési beruházások költségeit a 2. táblázat tartalmazza. Az előirányzat „0,0” értéke azt jelzi, hogy nem indult be az adott alprogram, előkészítése jelenleg még az országos feladatok keretében folyik, illetve az alprogramra az adott évben nem került forrás elkülönítésre.

2. táblázat

Minisztérium / Alprogram

            2005. évi lekötött előirányzat
               (millió Ft)

2005. évi előirányzat felhasználás (millió Ft)

            2006. évi lekötött előirányzat             (millió Ft)

         2006. évi
évi előirányzat felhasználás
(millió Ft)

GKM- Szilárdásványbányászati Alprogram:
    - Mecseki uránbányászat környezeti kárai
    - Volt állami szénbányák  bányabezárási összes költség
    - Meddő CH kutak

 

1 709,367
520,000

31,827

 

1 709,366
463,450

31,827

 

1 069,546
81,026

64,968

 

1 068,087
81,026

73,756

GKM - MÁV alprogram

1 378,450

1 103,226

1 566, 617

1 526,110

GKM – Közúti alprogram

***

***

3,600

4,400

MeH/PM – ÁPV Rt - társasági alprogram*

10 245,000

10 148,234

6 959, 000

6 733,000

MeH/PM – ÁPV Rt - volt szovjet ingatlan alprogram

661,000

402,412

925,000

595,634

MeH/PM – Kincstári Vagyon Igazgatóság alprogramja*

60,468

35,918

10,800

49,586

FVM – Intézményi alprogram
(az alprogramra 2005-ben nem került forrás elkülönítésre)

0,000

0,000

0,000

0,000

BM - Rendvédelmi alprogram**

6,190

6,190

Az alprogramot megosztva kezeli az ÖTM, illetve az IRM

 

ÖTM – Önkormányzati és területfejlesztési alprogram

***

***

0,000

0,000

EÜM – Egészségügyi intézményi alprogram

31,397

31,397

84,346

61,402

HM – Honvédelmi alprogram

355,038

354,201

180,381

165,081

OKM – Oktatási intézményi alprogram
(az alprogramra 2006-ben nem került forrás elkülönítésre)

0,000

5,745

0,000

0,000

IRM – Büntetés-végrehajtási alprogram (az alprogramra 2006-ben nem került forrás elkülönítésre)

5,492

5,492

0,000

0,000

NKÖM– Intézményi alprogram (az alprogramra 2005-ben nem került forrás elkülönítésre)

0,000

 

OM-mel összevonásra került

 

KvVM beruházásába tartozó egyedi feladatok

257,000

257,000

418,500

418,500

Metallochemia gyáregység és környezete kármentesítése
(központi költségvetés, GKM (NA Rt), KvVM)

3 505,000

4 582,524

3 497,509

2 158,291

Összesen

18 766,227

19 136,982

14 861,293

12 934,873

* ez a teljes előirányzat összege, „lekötött összeg” adat nem áll rendelkezésre
** ez a teljes előirányzat összege, „előirányzat felhasználás” adat nem áll rendelkezésre
*** az alprogram 2006-ban indult

A 2005. évben a KvVM által végrehajtandó OKKP feladatok költségvetési tervének eredeti főösszege a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalással együtt 4 500,0 millió Ft volt. Ebből az összegből 2005. év folyamán államháztartási tartalék címén végleges zárolásra került 509,9 millió Ft, így az OKKP feladatok 2005. évi költségvetési tervének főösszege 3990,1 millió Ft-ra módosult.

A 2006. évben a KvVM által végrehajtandó OKKP feladatok költségvetési tervének eredeti főösszege a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalással együtt 3 800,0 millió Ft volt.
Az OKKP 2005. évi eredeti és módosított előirányzatait, valamint a 2005. évi tényleges kifizetéseket a 3/a táblázat mutatja be, az OKKP 2006. évi eredeti és módosított előirányzatait, valamint a 2006. évi tényleges kifizetéseket a 3/b táblázat mutatja be.

A 2007. évben az OKKP-ra elkülönített 5 Mrd Ft-ból 2 db, kormányhatározatban rögzített feladat folytatására volt lehetőség. A Budapest XXII. Budafok-Budatétény térségében lévő barlanglakások kármentesítése az év folyamán sikeresen lezárult. A másik nagy projekt a Metallochemia gyárterület kármentesítése, amely a tervezett ütemnek megfelelően halad, a munkák befejezése 2008. május 31-re várható. Továbbá folytatódtak a KEOP kármentesítésre szánt projektek előkészítési munkálatai, valamint az Üröm-Csókavár bányaterület kohéziós alapból megvalósuló kármentesítésének előkészületei.

A jövő évi költségvetési terv összeállításakor mintegy 4 Mrd Ft-nyi feladat elvégzésére tettünk javaslatot, melyből 0,8 Mrd Ft a 2007. évben már elvégzett feladatok determinációja. Terveink szerint, 2008-ban jelentős kármentesítési feladatok indíthatók el az uniós (KEOP) forrásból. A 2007. évi előkészítő munka eredményeként 14 db helyszínre vonatkozó pályázat beadására lehet számítani 2008-ban. Ezeknek a kármentesítési feladatoknak a végrehajtása több éven keresztül valósul meg, a becsült beruházási költségük 15-20 Mrd Ft. A KEOP 2007-2013 időszakában egyébként kármentesítési feladatokra mintegy 40 Mrd Ft áll rendelkezésre. 2008-ban további KEOP pályázatok előkészítése várható.

 

3/a. táblázat

Az OKKP 2005. évi előirányzatai és a tényleges kifizetések 2005. 12. 31-ig

Azonosító

Feladatok

Korábbi évekről  2005. évet terhelő köt. vállalás

2005. évi  2005.       évet terhelő köt.vállalás    

Összes 2005. évet terhelő köt. vállalás

                                     Lekötött, de 2005 folyamán még nem kifizetett *

2005. december 31-ig kifizetett összegek

 

 

 

 

millió Ft

1

2

3

4

5=(3+4)

 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

 

223,6

223,6

107,5

116,1

DOLOGI KIADÁSOK

 

223,6

223,6

107,5

116,1

a)

Általános feladatok [aa) - ai)] összes

 

130,0

130,0

89,0

41,0

aa)

Irányítás

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ab)

Szakmai koordináció

 

8,0

8,0

1,0

7,0

ac)

Ellenőrzés

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ad)

OKKP működtetés, hatósági kivizsgálás

 

50,0

50,0

39,0

11,0

ae)

K+F feladatok

 

 

20,0

20,0

10,0

10,0

af)

PR feladatok

 

 

6,0

6,0

0,0

6,0

ag)

Hazai és nemzetközi kapcsolattartás

 

8,0

8,0

1,0

7,0

ah)

Szabályozás

 

26,0

26,0

26,0

0,0

ai)

Hazai és EU támogatásokkal kapcsolatos  feladatok

 

12,0

12,0

12,0

0,0

b)

Országos feladatok [ba) - bd)] összes

 

93,6

93,6

18,5

75,1

ba)

KÁRINFO, FAVI fejlesztés, működtetés

 

63,6

63,6

10,5

53,1

bb)

Szennyezőforrások, szennyezett területek  számbavétele

 

15,0

15,0

0,0

15,0

bc)

NKPL I-II.-III készítése, hazai és nemzetközi adatszolgáltatás

 

8,0

8,0

2,0

6,0

bd)

 Alprogramok koordinálása, a Vízügyi Alprogram előkészítése

 

7,0

7,0

6,0

1,0

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (járulékkal együtt)

 

0,0

0,0

0,0

0,0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

3509,5

257,0

3766,5

137,5

4706,5

c)

Beruházás = Egyedi feladatok

3509,5

257,0

3766,5

137,5

4706,5

ca)

KvVM kötelezettségébe tartozó beruházások

 

 

 

 

 

 

 

caa)

Egyedi projektek

4,5

182,0

186,5

94,5

92,0

cab)

Monitoringozási-, területkezelési feladatok

0,0

65,0

65,0

40,0

25,0

cac)

Egyedi projektekkel kapcsolatos  feladatok (műszaki ellenőrzés,  stb)

0,0

10,0

10,0

3,0

7,0

cb)

Támogatások                                                              Ismert fedezethiányos kármentesítések, barnamezős beruházások támogatása

 EU támogatási rendszer szabályai szerint

cc)

Korm. határozat szerinti kármentesítés (Metallochemia)

3505,0

0,0

3505,0

0,0

4582,5

Zárolt keret (Áht tartalék)

 

509,9

509,9

 

 

Zárolással csökkentett összeg

3505,0

480,6

3990,1

 

 

MINDÖSSZESEN

3509,5

990,5

4500,0

245,0*

4822,6

* A 2005. év folyamán nem kifizetett összegek két részből tevődnek össze. Egyik esetben a 2005. évi források szerződéssel lekötésre kerültek, de a környezeti kármentesítési munkák teljesítése és így kifizetése is – a szerződéseknek megfelelően – 2006-ban teljesült. Az összegek jelentősebb része azonban kormányzati központi intézkedés alapján nem került 2005-ben kifizetésre.

 

3/b. táblázat

Az OKKP 2006. évi előirányzatai és a tényleges kifizetések 2006. 12. 31-ig

Azonosító

Feladatok

Korábbi évekről  2006. évet terhelő köt. vállalás

2006. évi  2006.       évet terhelő köt.vállalás    

Összes 2006. évet terhelő köt. vállalás

                                     Lekötött, de 2006 folyamán még nem kifizetett

2006. december 31-ig kifizetett összegek

 

 

 

 

millió Ft

1

2

3

4

5=(3+4)

 

 

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

74,0

388,5

462,5

120,2

442,3

DOLOGI KIADÁSOK

74,0

388,5

462,5

120,2

442,3

a)

Általános feladatok [aa) - ai)] összes

 

74,0

74,0

24,0

50,0

aa)

Irányítás

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ab)

Szakmai koordináció

 

10,0

10,0

2,0

8,0

ac)

Ellenőrzés

 

0,0

0,0

0,0

0,0

ad)

OKKP működtetés, hatósági kivizsgálás

 

30,0

30,0

7,0

23,0

ae)

K+F feladatok

 

7,0

7,0

0,0

7,0

af)

PR feladatok

 

6,0

6,0

0,0

6,0

ag)

Hazai és nemzetközi kapcsolattartás

 

8,0

8,0

4,0

4,0

ah)

Szabályozás

 

10,0

10,0

10,0

0,0

ai)

Hazai és EU támogatásokkal kapcsolatos  feladatok

 

3,0

3,0

1,0

2,0

b)

Országos feladatok [ba) - bd)] összes

 

70,0

70,0

4,0

66,0

ba)

FAVI (FAVI-ENG, FAVI-KÁRINFO, FAVI-MIR) fejlesztés, működtetés

 

56,0

56,0

0,0

56,0

bb)

Szennyezőforrások, szennyezett területek számbavétele, szennyeződéscsökkentési program folytatása

 

8,0

8,0

1,0

7,0

bc)

NKPL I-II.-III készítése, hazai és nemzetközi adatszolgáltatás

 

4,0

4,0

2,0

2,0

bd)

 Alprogramok koordinálása

 

2,0

2,0

1,0

1,0

c)

Beruházás = Egyedi feladatok

74,0

244,5

318,5

92,2

326,3

ca)

KvVM kötelezettségébe tartozó beruházások

 

 

 

 

 

caa)

Egyedi projektek, beruházási feladatok

74,0

132,0

206,0

51,0

155,0

cab)

Monitoringozási feladatok

0,0

45,7

45,7

23,2

22,5

cac)

Egyedi projektekkel kapcsolatos feladatok (műszaki ellenőrzés, területőrzés, stb)

0,0

66,8

66,8

18,0

48,8

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (járulékkal együtt)

 

0,0

0,0

0,0

0,0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

3237,5

0,0

3237,5

0,0

2158,3

d)

Korm. határozat szerinti kármentesítés (Metallochemia és környezete)

3237,5

0,0

3237,5

0,0

2158,3

2006. évi előírányzat

3311,5

388,5

3700,0

 

 

Fejezeti általános tartalék (10/10/1) előirányzat
átcsoportosítása a caa) feladatok támogatására

0,0

100,0

3800,0

 

 

MINDÖSSZESEN

 

 

3800,0

120,2

2600,6

Az OKKP jövőbeni feladatai
 • A közeljövő legfontosabb feladata az EU által nyújtható támogatási lehetőségek minél hatékonyabb felhasználása a kármentesítési feladatokra, kiemelten kezelve az. un barnamezős beruházásokat.

A használaton kívül került, vagy jelentős mértékben alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotú és jellemzően szennyezéssel terhelt egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, illetve felhagyott katonai területek, mint barnamező, vagy más néven rozsdaövezet gazdasági, szociális, kulturális vagy egyéb társadalmi célú komplex hasznosítása céljából a környezeti károk felszámolásával együtt kezelendő a hasznosítási beruházási tervek megvalósítása, minél szélesebb partnerkör bevonásával. A barnamezők felszámolására ki kell dolgozni a jogi és gazdasági támogatási rendszert. A barnamezős területek újrahasznosításával, egyben kármentesítésével az egységes szemléletű problémakezelés érdekében el kell indítani az országos stratégia megfogalmazását, a szabályozási feladatokat el kell végezni, az országos szintű rendszer működtetése céljából ki kell alakítani a tárcaközi együttműködést is biztosító szervezeti hátteret.

 • a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007.(V.10.) KvVM rendelet szerint átstrukturálódó, az OKKP országos számbavételéhez kötődő, új adatszolgáltatási rendszerre történő gyors és rugalmas átállás, illetve a már számba vett szennyezett területek kármentesítése, a műszaki beavatkozások folytatása, az OKKP maradéktalan végrehajtása érdekében. Az új adatszolgáltatási rendszerrel együtt az új adatlap rendszer adatszolgáltatói körrel való megismertetése és elfogadtatása rendkívül fontos az adatbázisok minőségének az adattartalom megbízhatóságának tekintetében.
 • A környezetvédelmi adatok nyilvánossága tekintetében fel kell készülni a szakspecifikus adatbázisok adattartalmának részleges publikációjára.
 • Az adatbázisok adattartalmát további adatgyűjtéssel is fejleszteni szükséges, alkalmassá téve a szakrendszereket a hazai és EU-s adatszolgáltatás, a Víz Keretirányelv, illetve a Talaj Keretirányelv tervezetből várható újabb feladatainak ellátására.
 • Az országos számbavételi munka közel sem tekinthető befejezettnek és az adatszolgáltatásra vonatkozó jogszabály megjelenése sem biztosítja az információk teljes körű beszerzését. Éppen ezért a megváltozott adatszolgáltatási rend figyelembevétele mellett, azzal párhuzamosan az adatgyűjtés történeti kutatás módszertanával történő folytatása szükséges a korábban kimunkált jogi, szervezeti, szakmai feltételek ismeretében, Ezzel a módszerrel mindazok a jelenleg nem ismert, szennyezettség-gyanús területek, potenciális szennyező források felderítése is szükséges, amelyekről esetleg a jelenlegi tulajdonos (kezelő, használó) nem is bír tudomással.
 • Az ingatlan-nyilvántartás és a FAVI-KÁRINFO kapcsolati rendszerének kialakítása. A cél az, hogy egy ingatlanról minden, a tulajdonos, kezelő, eladó, vásárló számára fontos információ egyidejűleg rendelkezésre álljon. A környezeti kármentesítési kötelezettség egy ingatlanon ugyanakkora (sokszor nagyobb) teher, mint pl. a jelzálogteher és éppen úgy átszáll az új tulajdonosra is. Megléte, megszüntetésének határideje, költségei befolyásolják az ingatlan értékét és a területhasználati lehetőségeket is.
 • A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004 április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv jogharmonizációja keretében a kármentesítési felelősség viselésének szabatos jogi alkalmazását biztosítani kell.
 • Tekintettel az OKKP konkrét, kármentesítési projektek végrehajtására fordítható összegek beszűkülésére, valamint a KÖVICE 2005. évi „Zöld Forrás” kármentesítésre fordítható összegek megszűnésére, a 2005. és 2006. év folyamán meghatározóvá vált a kármentesítési feladatok finanszírozására alkalmas EU-s források felkutatása, az EU támogatásra alkalmas potenciális projektjavaslatokra vonatkozó információk összegyűjtése.

Az elkövetkező évek feladata a jelentős költségvonzatú kármentesítési projektek megvalósítása, melyre a Környezetvédelmi Energetikai Operatív Program (KEOP) keretében, az EU kohéziós alap támogatások elnyerésével nyílik lehetőség.
Vizeink jó kezelése prioritás, Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további szennyezésének megakadályozása intézkedés, Szennyezett területek kármentesítési feladatainak elvégzése műveletben a 2007- 2013. időszakban 40-44 Mrd Ft pénzügyi keret felhasználása válik lehetővé. Az EU források igénybe vételére irányuló támogatások előkészítését szakmailag megalapozottan, ütemezetten kell elvégezni annak érdekében, hogy az EU-s források bevonását biztosítani lehessen a magyarországi kármentesítések finanszírozására.

 • A már összegyűjtött információk mentén folytatni kell a KvVM Természetvédelmi és Vízügyi Alprogramjait, valamint továbbra is támogatni szükséges a tárcák kármentesítési törekvéseit.

 

Összefoglalóan megállapítható:
 • a korábban német, holland, francia és dán mintára és segítséggel induló program, mára már egész Közép-kelet Európában példaértékűnek számít, jelenleg a tapasztalatok továbbadása folyik a szlovák és a román szakemberek részére,
 • az OKKP rövid és középtávú feladatainak ütemezett ellátása megtörtént, szükségessé vált a hosszútávú intézkedések stratégiai kidolgozása az EU talajvédelmi keretirányelv tervezetében foglaltaknak figyelembe vételével,
 • a jogi szabályozás is példaértékű, mivel úttörő módon, együttesen került szabályozásra az egymástól el nem válaszható két környezeti elem, a felszín alatti víz és a földtani közeg (talaj) minőségi védelme,
 • az OKKP keretébe tartozó szennyezett területek, szennyezőforrások száma mintegy 30-40 ezer, amelyek mérséklésének, felszámolásának költségigénye összességében több, mint 1 000 milliárd Ft-ra, időtartama pedig mintegy 30-40 évre becsülhető.
 • A kármentesítési projektekre szánt költségvetési források és így az OKKP-ra szánt pénzügyi keret mellett meghatározóvá vált EU-s források felkutatása, és felhasználása az OKKP céljainak biztosításához. Mivel az EU csak beruházás jellegű feladatok végrehajtását biztosítja, szükségessé vált az OKKP általános és országos feladatcsoportjának kiegészítése a tényfeltárási munkák és a projekt előkészítések megerősítése tekintetében.

 

Az OKKP fő céljainak további biztosítása érdekében közös összefogás szükséges:

Az OKKP és a kármentesítési projektekre fordítható költségvetési keret mellett fokozott figyelmet kell fordítani a KEOP kármentesítési fejezetben rögzített pénzügyi keret racionális felhasználására, mivel a nagy költségvonzatú beruházások fedezete előreláthatóan csak ebből a forrásból oldható meg.

Az ország legmeghatározóbb, humánökológiai kitettség szempontjából legnagyobb kockázatot jelentő kármentesítési problémái az egykori nagy ipari centrumok területén folytatott tevékenységből származnak, a privatizációt követően a területek gazdasági társaságok tulajdonában kerültek. Éppen ezért a környezetvédelemre vonatkozó állami támogatási szabályok 2008-ban esedékes módosítása előkészítéseként indokolt elemzéseket végezni arról, hogy a KEOP második meghívási körébe gazdasági társaságok bekerülhetnek-e.

A KEOP első három évében az állami és/vagy önkormányzati felelősségi körben, állami és/vagy önkormányzati tulajdonú területeken kerülhet sor meghívásos, kármentesítési műszaki beavatkozási kisprojektek végrehajtására.
Számos esetben a kármentesítési kötelezettség (Simontornya stb.) államra, vagy állami szereplőre való átszállása várható, ahol a problémát állami és uniós pénzek felhasználásával kell megoldani.

A KEOP 2007-2013 időszakában kármentesítési feladatokra mintegy 40 Mrd Ft áll rendelkezésre. A jelenlegi információink szerint 35-40 projekt végrehajtására lesz lehetőség az uniós forrás felhasználásával.

A KvVM és a tárca-alprogramok 2005. évi költségfelhasználását részleteiben az 1. melléklet, az OKKP elmúlt több mint 10 éves tevékenységének rövid összefoglalóját a 2. melléklet mutatja be.Mellékletek és függelékek
1. melléklet [pdf] Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2005-2006. évi feladatteljesítéséről szóló jelentés
1. melléklete
2. melléklet [pdf] Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2005-2006. évi feladatteljesítéséről szóló jelentés
2. melléklete
1-26[zip] Az összes melléklet és függelék egy tömörített állományban
1/a. [doc] A 2005. évi OKKP feladatok, költségvetési terv
1/b. [doc] A 2006. évi OKKP feladatok, költségvetési terv
2/a. [doc] 2005. évi OKKP Általános feladatok
2/b. [doc] 2005. évi OKKP Általános feladatok részletező táblázatai
2/c. [doc] 2005. évi OKKP Általános feladatok részletező táblázatai
2/d. [doc] 2006. évi OKKP Általános feladatok
3/a. [doc] 2005. évi OKKP Országos feladatok
3/b. [doc] 2005. évi OKKP Országos feladatok részletező táblázatai
3/c. [doc] 2006. évi OKKP Országos feladatok
4/a. [doc] 2005. évi OKKP Egyedi feladatok
4/b. [doc] 2005. évi OKKP Egyedi feladatok részletező táblázatai
4/c. [doc] 2006. évi OKKP Egyedi feladatok
5. [doc] Kiadványok, CD-k, honlap jegyzéke
6. [jpg] Állami forrásokból indított kármentesítési beruházások térképi bemutatása (1996-2006)
7. [doc] A KvVM beruházásában 2004. decemberében indított kármentesítési projektek
8. [doc] A KvVM beruházásában korábbi években indított és 2005-ben folyamatban lévő kármentesítési projektek
9. [doc] KvVM beruházásában 2005-ben indított kármentesítési projektek
10. [jpg] A KvVM beruházásában indított, 2005-ben folyamatban lévő kármentesítési projektek térképe
11. [xls] A KvVM beruházásában 1996-2006. között indított kármentesítések aktuális helyzete – összefoglaló táblázat
12. [xls] A KvVM beruházásában 1996. és 2006. között indított projektek pénzügyi táblázata
13. [doc] Állami forrásokból indított kármentesítési beruházások 2006. év végéig
14. [doc] BM – Rendvédelmi Alprogram pénzügyi adatok
15/a, b, c. [doc] GKM - az uránbányák megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok 2005-2006 évi pénzügyi adatai
16/a, b. [doc] GKM - a szénbányák megszüntetéséhez és a meddő CH kutakhoz kapcsolódó feladatok 2005-2006 évi pénzügyi adatai
17/a, b. [doc] GKM - Vasúti Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatai
17/c. [jpg] GKM - Vasúti Alprogram térképe
18. [doc] – Közúti Alprogram 2006 évi pénzügyi adatai
19/a, b. [doc] PM/ÁPV Rt. - Társasági Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatok
20/a, b. [doc] PM/ÁPV Rt. - Volt Szovjet Ingatlanok Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi  adatai
20/c. [jpg] PM/ÁPV Rt. - Volt Szovjet Ingatlanok Alprogram térkép
21. [doc] PM/ÁPV Rt. – Kincstári Vagyoni Igazgatóság Alprogram 2006 évi pénzügyi adatai
22/a. [xls] HM – Honvédelmi Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatai
22/b. [doc] HM – Honvédelmi Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatai
22/c. [jpg] HM - Honvédelmi Alprogram térkép
23/a, b. [doc] FVM - Intézményi Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatai
24/a. [doc] Alprogram 2005 évi pénzügyi és historikus adatai
24/b, c. [doc] OM - Oktatási Intézményi Alprogram 2005-2006 évi adatai
25/a, b. [doc] IM Alprogram 2005-2006 évi pénzügyi adatai
26. [doc] EüM Alprogram 2006. évi pénzügyi adatai