ÚTMUTATÓ

A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztéseinek a támogatása.

Támogatott elemek és a támogatás aránya a megadott fajlagos költségek figyelembe vételével:

a)

helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet, hulladékgyűjtő zsákok

80%

b)

házi komposztálást segítő speciális eszköz

60%

c)

szennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot befogadó műtárgy

60%

d)

szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű

70%

e)

települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármű

70%

f)

hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve

80%

g)

hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve és az annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció együttesen

80%

A támogatott elemekhez kötött szakmai követelmények, fogalmak

A lakossági, illetve önkormányzati közintézményben keletkező települési hulladék gyűjtési, szállítási és kezelési rendszer fejlesztésére igényelhető támogatás.

Folyékony hulladék esetében támogatás a településen nem csatornázott (hatósági igazolással alátámasztottan gyűjtővezetékkel el nem látott), lakossági és önkormányzati közintézményben keletkező a kommunálishoz hasonló összetételű folyékony hulladék kezelésének fejlesztésére és a közszolgáltatásba való bevonására igényelhető.

A korszerű lerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakók esetében a támogatás a hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez, illetve ha a hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata nem történt meg, akkor a rekultivációs tervvel együtt, annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez igényelhető.

Folyékony hulladék: az olyan hulladékká vált folyadékok, amelyeket nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton ill. szennyvíztisztító telepeken keresztül [a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. §-ának d) pontja].

Települési folyékony hulladék : a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

 1. e mberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,
 2. a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint
 3. a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik. [ a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-ának b) pontja].

A helyben történő szelektív gyűjtéshez szükséges edényzet, hulladékgyűjtő zsákok: a lakóingatlanon keletkező hulladék elkülönített gyűjtésére, elszállításáig történő tárolására alkalmas és a helyi szelektív gyűjtőrendszerhez illeszkedő, a közszolgáltatóval egyeztetett jelzéssel ellátott gyűjtőzsák vagy szabványos hulladékgyűjtő edényzet.

H ázi komposztálást segítő speciális eszköz: speciális komposztláda, kizárólag házi komposztálásra kialakított kivitelben.

S zennyvíztisztító telepen folyékony hulladékot befogadó műtárgy: olyan műtárgy, melynek kialakítása kizárólag a települési folyékony hulladék szennyvíztelepi kezelését megelőző befogadására alkalmas.

Szelektív hulladékgyűjtő, -szállítójármű: a szelektív hulladékkezeléshez szükséges gyűjtő, -szállító jármű, mely szállítóeszköz korszerű (tömörítős, félpormentes), szabványos felépítményű és a gyűjtőedényzethez illeszkedő ürítést tesz lehetővé.

S peciális szelektív hulladékgyűjtő, -szállító jármű: kizárólag a szelektív hulladékkezelés létesítményein (gyűjtőszigeteken, hulladékgyűjtő udvarokon) telepített gyűjtőedényzetek kiszolgálására alkalmas, amely a meglevő rendszerhez illeszkedik.

K orszerű települési folyékonyhulladék-szippantó, -szállító céljármű: olyan gépjármű, amely az ún. undort keltő anyagok (korábban ADR 6.2. osztály) vagy egyéb, ADR hatálya alá nem eső, nem aktívan korrozív, alacsony (max. 15%) szárazanyag-tartalmú települési folyékony hulladék környezet-egészségügyi szempontból megfelelő felszívására, biztonságos közúti szállítására, gravitációs vagy túlnyomás alatti ürítésére alkalmas eszköz.

Hulladéklerakó: sajátos építményfajta, amely a hulladék lerakására szolgáló területet, valamint az azon lévő építmények összességét jelenti.

Rekultiváció: a hatályos jogszabály szerinti műszaki védelemnek nem megfelelően épített, bezárt hulladéklerakó vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése műszaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával.

Hulladéklerakó felszámolása: hulladéklerakóban vagy hulladéklerakás céljára használt területen korábban ártalmatlanítási céllal lerakott hulladék teljes felszedése és kezelése a terület hasznosítása érdekében.

Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve: a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációjának vagy felszámolásának módját, lépéseit leíró műszaki dokumentáció, tervek.

Hulladéklerakó felülvizsgálati dokumentációja: a hulladéklerakónak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, melynek keretében a hulladéklerakó üzemeltetője elkészíti és az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek jóváhagyásra benyújtja a hulladéklerakó további működésére, illetőleg fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet.

Az igénylés feltételei

1. A támogatás igénylésére a települési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzatok) – társulások esetén a gesztor önkormányzatok – jogosultak a települési hulladékkezelési közszolgáltatás meglévő rendszerének fejlesztéséhez, illetve a korszerű hulladéklerakási követelményeket ki nem elégítő hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez. A támogatás a Regionális Fejlesztési Tanácsok által közzétett pályázati felhívás alapján igényelhető.

Társult pályázó az az önkormányzat, amelynek a megvalósuló beruházás részben a tulajdonába, illetve a kezelésébe kerül, feltéve, hogy a támogatás tárgyát képező eszköz, létesítmény tulajdoni viszonyait, igénybevételének pénzügyi és egyéb feltételeit testületi határozat alapján a társult pályázókkal megállapodásban rögzítette.

2. Minden pályázó önállóan egy pályázatot – mely igény szerint több támogatási elemet is tartalmazhat – nyújthat be, és legfeljebb további egy pályázatban társultként vehet részt.

3. A pályázatot az 1. számú mellékletben felsorolt dokumentumokkal és tartalmi követelményekkel, valamint a 3. számú mellékletben szereplő adatlappal kell benyújtani, minden esetben tartalomjegyzékkel ellátva.

4. Hulladékkezelő létesítmény(ek) a telepítés helye szerinti önkormányzat, kizárólagos, teher-, per- és igénymentes ingatlanán valósítható(k) meg, kivéve a szennyvíztisztító telepen létesítendő befogadó műtárgy esetében. Egy telephelyen több létesítmény is kialakítható.

5. A támogatással létrehozott vagyon az önkormányzat tulajdonát képezi, ami építmény, létesítmény és gépjármű esetén 10 évig (illetve gépjármű esetén legfeljebb a selejtezés időpontjáig), egyéb eszköz esetén 5 évig nem idegeníthető el. Az üzemeltetésért a támogatásban részesült önkormányzat (társulás esetében a gesztor) a felelős.

6. Támogatásra azok az önkormányzatok pályázhatnak, ahol

 1. jogszabályokban előírt feltételekkel működik települési szilárd-, ill. folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás,
 2. hatályos helyi közszolgáltatási önkormányzati rendelet alapján megtörtént a közszolgáltató kiválasztása és vele érvényes közszolgáltatási szerződést kötöttek,
 3. nyilatkozatban vállalják, hogy a tevékenység fejlesztésével összefüggésben a hatályos önkormányzati rendeletet, valamint a közszolgáltatási szerződést szükség szerinti módosítják,
 4. hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez benyújtott pályázat esetében az önkormányzat területén vagy tulajdonában a jogszabályi követelményeknek nem megfelelően üzemelő vagy bezárt hulladéklerakó található és a hulladéklerakó még nem került rekultiválásra.

7.1. Előnyt jelent az elbírálás során

 1. a több önkormányzat összefogásával, társulással megvalósuló fejlesztés;
 2. a több támogatható elemre készült (komplex) megoldások alkalmazása;
 3. a térségi szemlélet érvényesítése;
 4. a megadott fajlagos költségnél alacsonyabb költségű - de az előírásoknak megfelelő - beruházás;
 5. a környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő regionális agglomerációs létesítményhez (befogadóhoz) való kapcsolódás, amit létesítményi (befogadói) szándéknyilatkozattal kell alátámasztani;
 6. ha az f-g ) pontok szerint támogatott elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján magas környezeti kockázattal rendelkezik;
 7. ha az f-g ) pontok szerint támogatott elemek esetén a rekultiválni tervezett hulladéklerakó a külön jogszabály szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen van.

7.2. A települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás fejlesztése körébe tartozó s zennyvíztisztító telepen települési folyékony hulladékot befogadó műtárgy és települési folyékony hulladék szippantó, -szállító jármű támogatási elemekre benyújtott pályázatok közül előnyben részesülnek azok, amelyek a 7.1. pontban meghatározottakon túl az alábbi szempontoknak is megfelelnek:

 1. amelyeket a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002 (II. 27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében felsorolt település(ek) nyújt(anak) be, amennyiben a település(ek) nem csatornázott(ak),
 2. amelyek térségi vagy térségfejlesztési szemléletet tükröznek: a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program agglomerációival megegyező, akár azt meg is haladó térségek ellátásának fejlesztésére irányulnak, és a Programban a felszín alatti érzékenység magasabb érzékenységi fokozatában szerepelnek,
 3. amelyek a hulladékot befogadó szennyvíztisztító telepen keletkező iszapot hasznosítják,
 4. amelyek környezetileg érzékeny területen zárt (műszaki védelemmel kialakított) tárolókban oldják meg a keletkező hulladék gyűjtését,
 5. ahol a hulladék szállítója önellenőrzési tervet készít, betartva a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 7/2002. (III. 1.) KöM rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet vonatkozó szabályait,
 6. amely beruházás a hulladéknak a felszín alatti vízbe történő bevezetéséből származó, igazolt környezeti károk felszámolását, ennek csökkentését szolgálja.

8. Nem támogatható az a pályázat, amely:

 1. a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez kér támogatást,
 2. használt eszköz beszerzésére, illetve a meglévő eszköz felújítására, átalakítására, cseréjére irányul,
 3. olyan hulladéklerakó rekultivációs kiviteli tervének elkészítéséhez nyújt be támogatási igényt, amelynek rekultiválása már megtörtént vagy ISPA, illetve Kohéziós Alap projekt keretében történik meg.

9. A támogatható beruházási, illetve tervezési költség a 2. mellékletben megadott fajlagos értékig – ha az nincs meghatározva, akkor a műszaki specifikációt tartalmazó árajánlat értékéig – vehető figyelembe. Ha a beruházás, illetve tervezés költsége meghaladja az előzőekben kiszámított értéket, akkor a különbözet az önkormányzat saját forrását terheli. Amennyiben a megvalósítás során a nyertes önkormányzatnak a pályázatban tervezettel szemben többletköltsége keletkeznek, azt szintén saját forrásból kell fedeznie.

10. Önkormányzati saját rész

10. 1. Az önkormányzati saját rész a támogatás és a teljes beruházási, illetve tervezési költség közötti különbözet a támogatott elemtől függően.

10. 2. A képviselő-testület határozatban dönt a beruházás megvalósulásáról, illetve a hulladéklerakó rekultivációjának tervezéséről, a megvalósítás, illetve tervezés összegéről, a rendelkezésre álló saját forrásról, valamint a tervezett egyéb forrásokról. A határozat forrásrészének összhangban kell állnia az önkormányzat hatályos költségvetési rendeletével.