102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya

a) a veszélyes hulladékokra, valamint az azokkal kapcsolatos tevékenységekre;

b) a veszélyes hulladékok tulajdonosaira és birtokosaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a radioaktív hulladékokra.

BH2001. 264. A környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezésének a bűntettét valósítja meg a terhelt, akinek tudomása van arról, hogy az általa megvásárolt ingatlanon a termőtalajt szennyező, környezetvédelmi szempontból káros anyagok (veszélyes hulladékok) vannak, de ezek megsemmisítése iránt - a szerződésben vállalt kötelezettségének megszegésével - nem tesz intézkedést, hanem azokat ismeretlen helyre szállítja [Btk. 281/A. § (1) bek. b) pont, 102/1996. (VII. 12.) Korm. r. 1. § (1) bek., 9-11. §].

7. §

(4) A tulajdonos az anyagmérleg, illetőleg más dokumentumok alapján köteles a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységének megkezdését követő 60 napon belül, majd évente - a tárgyévet követő év március 1. napjáig - a 4. számú melléklet szerinti bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak.

(5) A tulajdonos köteles minden birtokában lévő veszélyes hulladékról az 5. számú melléklet szerinti nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásba a veszélyes hulladék keletkezésének, tárolásának és kezelésének változását a változást követően azonnal be kell jegyeznie. A nyilvántartás a veszélyes hulladék másnak történő átadását követő 10 évig nem selejtezhető.

(7) A keletkező, a kezelt, illetve tárolt, vagy a szállítandó veszélyes hulladék környezeti veszélyessége vagy mennyisége alapján - ha az környezetbiztonsági okból indokolt - a környezetvédelmi hatóság tájékoztatja a termelés, a kezelés, a tárolás, a rendszeres szállítások útvonala szempontjából illetékes megyei Polgári Védelmi Parancsnokságokat.

8. § (1) A 7. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében előírt kötelezettségek a lakossági fogyasztás során keletkező veszélyes hulladékokra nem vonatkoznak.

A veszélyes hulladékoknak az ország területére való behozatala,
kivitele és tranzit-szállítása

21. § A veszélyes hulladékok behozatala, kivitele és tranzit-szállítása során a külön rendelettel kihirdetett "a veszélyes hulladékok országhatárokon át történő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról" szóló Bázeli Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) alapján, e rendelet szerint kell eljárni.

22. § A veszélyes hulladékok behozatala, kivitele és tranzit-szállítása tekintetében az e rendeletben és az Egyezmény 1. Cikkének 1. és 2. pontjában meghatározott, ellenőrizendő hulladékokon túl a szállítással érintett más államok jogszabályai szerint veszélyesnek minősülő más hulladékokra is alkalmazni kell az Egyezmény előírásait. Az Egyezmény Titkársága által megküldött nemzeti veszélyes hulladék meghatározásokat a miniszter a kézhezvételtől számított három hónapon belül a minisztérium hivatalos lapjában közzé teszi.

Veszélyes hulladékok behozatala

23. § (1) Tilos az ország területére - hasznosítás kivételével - veszélyes hulladékot külföldről behozni.

(2) Kísérleti és próbaüzemi hasznosításra az országba nem hozható be veszélyes hulladék.

(3) Veszélyes hulladék hasznosításra történő behozatalához a KFf engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a veszélyes hulladék importálója (átvevője) a 7. számú melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: kérelem) nyújtja be a KFf-nek.

(4) A veszélyes hulladék behozatalának engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a környezetvédelmi hatóságnak a hasznosításra kiadott engedélyét és a rendelkezésre álló szabad kapacitásra vonatkozó igazolását.

(5) Ha a hasznosítás során olyan hulladék keletkezik, amelynek ártalmatlanítása vagy hasznosítása az országban nem megoldott, a veszélyes hulladék behozatala csak akkor engedélyezhető, ha a keletkező anyagoknak az exportálóhoz való visszaszállítására az exportáló és az exportáló ország illetékes hatóságának nyilatkozata rendelkezésre áll.

(6) A vámszabadterületre, bérmunkára történő veszélyes hulladék behozatal környezetvédelmi szempontból azonos megítélés alá esik bármely más veszélyes hulladék behozatallal.

(7) A vámszabadterületen végzett termelő tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok magyarországi kezelése - környezetvédelmi szempontból - nem minősül veszélyes hulladék behozatalnak.

(8) Külföldi megbízó részére végzett bérmunka során keletkező veszélyes hulladékokat - a KFf által külön engedélyezett hasznosításuk kivételével - a létrehozott termékekkel együtt maradéktalanul vissza kell szállítani a megbízónak.

(9) A veszélyes és nem veszélyes összetevőket tartalmazó hulladékok szétválasztása, tisztítása nem tekinthető hasznosításnak.

Veszélyes hulladékok tranzit-szállítása

24. § (1) A veszélyes hulladékok országon át történő szállításához a KFf hozzájárulása szükséges. A KFf a 7. számú melléklet szerinti előértesítés alapján a hozzájárulást, az esetleges különleges szállítási feltételeket, illetőleg a hozzájárulás megtagadását és annak indokait az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi az exportáló ország illetékes hatóságának és az exportálónak.

(2) Nem léptethető be az ország területére olyan veszélyes hulladék szállítmány, amelynél az Egyezményben foglalt előírások bármelyike nem teljesül, ha a szállítással érintett államok illetékes hatóságainak bármelyike nem járult hozzá a szállításhoz, illetőleg a 7. számú melléklet szerinti szállítási bizonylatot nem tudja felmutatni.

(3) Az ország területén - beleértve a vámszabadterületeket is - veszélyes hulladék tranzit-szállítmány ki-, illetve átrakodása, átcsomagolása csak a KFf külön engedélye alapján - baleset-, illetve szennyezésmegelőzési, vagy szállítási mód váltási okból - történhet.

Veszélyes hulladékok kivitele

25. § (1) Veszélyes hulladéknak az ország területéről történő kiviteléhez a KFf engedélye szükséges. Az engedély iránti kérelmet a veszélyes hulladék tulajdonosa a 7. számú melléklet szerinti értesítéssel nyújtja be a KFf-nek.

(2) A veszélyes hulladék kivitele csak akkor engedélyezhető, ha a szállítással érintett államok illetékes hatóságai a behozatalhoz és a tranzit-szállításhoz előzetesen hozzájárultak, és az importáló állam illetékes hatósága a tervezett kezeléshez hozzájárult és azt igazolta.

(3) A vámszabadterületről külföldre történő veszélyes hulladék kivitel környezetvédelmi szempontból azonos megítélés alá esik bármely más, az ország területéről történő veszélyes hulladék kivitellel.

Veszélyes hulladékok országhatárt átlépő szállítása

26. § (1) Magyarországi illetékességű szállító, illetve fuvarozó veszélyes hulladék ki-, be- és tranzit-szállítását csak a 12. §-ban meghatározottak alapján végezheti.

(2) A veszélyes hulladék szállítása során be kell tartani a szállítással érintett országok, valamint a hatályos nemzetközi megállapodások veszélyes áruk és veszélyes hulladékok szállítására vonatkozó előírásait.

(3) Veszélyes hulladékot a 7. számú melléklet szerinti kísérőjeggyel kell szállítani.

(4) A veszélyes hulladékok országhatáron történő be- és kiléptetése csak a vámúttá nyilvánított határátkelőhelyek jegyzékében megadott határátkelőhelyeken történhet (8. számú melléklet).

Veszélyes hulladékok országhatárt átlépő szállításának engedélyezése

27. § (1) A veszélyes hulladékok Magyarország államhatárát átlépő behozatalának, kivitelének engedélyezésére irányuló kérelmet a 7. számú mellékletnek megfelelően - magyar és angol nyelven - kell benyújtani a KFf-nek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a KFf-nek meg kell kérnie - a kérelem angol nyelvű másolatának megküldésével - a szállítással érintett államoknak a tervezett veszélyes hulladék szállításra és kezelésre vonatkozó állásfoglalását.

(3) A kérelem elbírálása érdekében a KFf kiegészítő információkat kérhet, és indokolt esetben szakértői vizsgálatok elvégzését írhatja elő. A vizsgálatok költségei a kérelmezőt terhelik.

(4) A KFf a kérelem átvételét 3 munkanapon belül visszaigazolja az értesítés küldőjének, majd az azt követő 30 napon belül a kérelmet elbírálja. Erről - határozatának egy példányával - értesíti a külkereskedelmi hatóságot és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot.

Veszélyes hulladék kivitelének, behozatalának,
tranzit-szállításának ellenőrzése

28. § (1) A veszélyes hulladék szállítmány határállomásra érkezésekor a vámszervek ellenőrzik a szállítóeszközön alkalmazott azonosító jelek, a vámzár sértetlenségét és a szükséges bizonylatok meglétét, valamint tartalmát. A szállítás szabálytalansága vagy annak gyanúja esetén értesítik a határállomás helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot. A szállítmány átmeneti őrzéséről a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) gondoskodik mindaddig, amíg a környezetvédelmi hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket.

(2) A környezetvédelmi hatóság a szabálytalanság jellegétől függően előírhatja annak megszüntetését, helyszíni vagy laboratóriumi vizsgálat érdekében felnyittathatja, indokolt esetben a vámszervekkel feltartóztattathatja a szállítmányt, majd haladéktalanul értesíti a KFf-et és kezdeményezi a szállítmány visszafordíttatását az exportálóhoz.

(3) A veszélyes hulladék behozatalakor a határállomáson megfelelőnek ítélt szállítmány felbontása a hasznosító telephelyén, csak a vámhatóság és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság jelenlétében történhet.

(4) A (3) bekezdés szerinti veszélyes hulladék vámkezelésére azután kerülhet sor, hogy a környezetvédelmi hatóság a veszélyes hulladékot azonosította az engedélyben foglaltakkal. Szabálytalanság esetén a szállítmányt lezáratja és értesíti a KFf-et, amely a 29. §-ban foglaltaknak megfelelően jár el.

Veszélyes hulladék országhatárt átlépő jogellenes szállítása

29. § (1) Jogellenes az Egyezményben ilyennek minősítetteken túl:

a) a KFf engedélye nélküli veszélyes hulladék szállítás;

b) a megfelelően kitöltött kísérőjegy és más kísérő dokumentumok nélküli veszélyes hulladék szállítás;

c) minden olyan országhatárt átlépő szállítmány (anyag vagy termék), amelyről a szállítás során vagy azt követően bebizonyosodik, hogy veszélyes hulladékként kellett volna kezelni. Kivételt képez az az eset, ha a szállított anyag vagy termék baleset vagy elemi csapás következtében válik veszélyes hulladékká.

(2) Ha a határállomáson a vámhatóság, illetve a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy a veszélyes hulladék szállítmány jogellenes, akkor az az országhatáron nem léptethető át, azt vissza kell fordítani az exportálóhoz.

(3) Veszélyes hulladék jogellenes szállítása esetén a magyarországi illetékességű exportálóval, illetve importálóval szemben bírságot kell kiszabni.

(4) Veszélyes hulladék jogellenes behozatala esetén a KFf kötelezi az importálót a veszélyes hulladéknak az exportálóhoz történő visszaszállítására, az esetleg okozott környezetszennyezés felszámolására, illetve - ha a visszaszállítás nem valósítható meg - a veszélyes hulladék ártalmatlanítására a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(5) Veszélyes hulladék jogellenes kivitele esetén a KFf kötelezheti az exportálót a veszélyes hulladék visszavételére és ártalmatlanítására.

(6) Veszélyes hulladék jogellenes kivitele, illetve behozatala esetén az exportáló, illetve az importáló a (3) bekezdés szerinti bírságon túl köteles a hatósági eljárás során felmerült költségek megfizetésére is.

30. § (1) A külön jogszabály szerinti, tevékenységi, valamint forgalmi engedély iránti kérelemhez csatolni kell a KFf e rendelet alapján kiadott engedélyét.

(2) Veszélyes hulladék keletkezésével járó bérmunka tevékenységi, valamint forgalmi engedélye a környezetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával adható meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelemre vonatkozó döntéséről a külkereskedelmi hatóság értesíti a KFf-et és a vámszerveket. Az értesítés alapján a KFf a döntésről tájékoztatja a tervezett szállítással érintett államok illetékes hatóságait, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot és megteszi a szükséges intézkedéseket.

(4) Az e rendelet szerinti engedély nem helyettesíti a behozatalhoz, kivitelhez, tranzithoz, felhasználáshoz és forgalmazáshoz szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyeket.

Intézkedések a veszélyes hulladék környezetszennyező
és károsító hatásainak megelőzésére

31. §

(2) A KFf kérelemre engedélyezi a veszélyes hulladékok:

b) egyszerűsített anyagmérlegének készítését,

g) tranzit-szállítmány ki-, illetve átrakodását, átcsomagolását.

40. § (1) Ez a rendelet 1996. szeptember 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a) "a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről" szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet és az azt módosító 27/1992. (I. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyes környezetvédelmi jogszabályok módosításáról rendelkező 83/1990. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. §-a,

b) "a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről" szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet ágazati végrehajtásáról szóló 2/1984. (I. 17.) ÉVM rendelet,

c) "a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről" szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 6/1983. (VIII. 25.) IPM rendelet,

d) "a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről" szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 5/1984. (II. 7.) KM rendelet,

e) "a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről" szóló 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 6/1983. (III. 30.) MÉM rendelet,

f) a veszélyeshulladék-bírság kiszámításának módjáról szóló 2/1993. (II. 9.) KTM rendelet és az azt módosító 21/1993. (V. 21.) KTM rendelet hatályát veszti.

(7) A veszélyes hulladéknak minősülő állati hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását és feldolgozását a hatályos állat-egészségügyi jogszabályok szerint kell végezni.

(11) A kórházak és más egészségügyi intézmények hulladékai közül a testrészek, szervek és a szervmaradványok kezelésére és ártalmatlanítására a holttest eltemetésére és elhamvasztására vonatkozó külön jogszabály rendelkezései is alkalmazhatóak.

4. számú melléklet a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez

Szabályzat a veszélyes hulladékok adatszolgáltatási rendjéről
és belföldi forgalmának nyomonkövetéséről
(Adatszolgáltatási Szabályzat)

A veszélyes hulladékokkal való mindennemű tevékenység fokozott biztonsági intézkedéseket igényel. Az ellenőrizhetőség érdekében az ilyen tevékenységekről pontos adatszolgáltatás szükséges azért, hogy a hulladék útjának követése megvalósuljon. Ugyancsak erre kötelezik a Magyar Államot az országhatárokat átlépő veszélyes hulladékok esetében a nemzetközi megállapodások, de rendszeresen felmerült az adatigény a hulladékkezelő létesítményeket tervezők részéről is.

Ennek érdekében kell bejelentést tenni a veszélyes hulladékok keletkezéséről és kezeléséről, átadásáról és átvételéről, és kísérőjegyet alkalmazni a veszélyes hulladék szállításához.

1. Általános előírások

1.1. A veszélyeshulladék-forgalomban résztvevőknek a Rendelet hatálybalépésétől kezdődően a jelen szabályzat (a továbbiakban: Adatszolgáltatási Szabályzat) részét képező kísérőjegyeket és formanyomtatványokat kell használniuk az országhatárokon belül a hazai hulladékmozgások követésére.

1.2. Az adatszolgáltatók által kitöltött és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságoknak (a továbbiakban: felügyelőség) megküldött nyomtatványokat a felügyelőségek ellenőrzik, az esetleges hibákat és hiányosságokat az adatszolgáltatókkal együtt kijavítják, pótoltatják. A hibátlan adatközléseket számítógépes adatrendszerben rögzítik, feldolgozzák, összesítik és május 1-jéig megküldik a KTM Központi Hulladék-adatfeldolgozó Egysége számára, ahol azokról országos összesítések készülnek.

1.3. A veszélyes hulladékok azonosítására a Rendelet 2. számú mellékletében található azonosító számok szolgálnak. Az Adatszolgáltatási Szabályzat 7. függeléke a potenciálisan veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek meghatározásához nyújt segítséget, a kezelési módok azonosítása az Adatszolgáltatási Szabályzat 6. függeléke szerint történik.

1.4. A veszélyes hulladékok forgalmában a következő nyomtatványokat kell használni és azokat - az "A" bejelentőlap kivételével - 10 évig megőrizni:

1.41. "Bejelentőlap veszélyes hulladék keletkezéséről" (a továbbiakban: "VHB"): a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységekről a veszélyes hulladék tulajdonosának kell kitöltenie és minden év lezárását követően március 1. napjáig a felügyelőségnek megküldenie (1. függelék). Új, veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység megkezdését követő 60 napon belül a bejelentőlap első lapját (vállalkozásra vonatkozó információk) kell beküldeni.

1.42. "Veszélyes hulladék átvételi bejelentőlap" (a továbbiakban: "A"): az átvevők számára előírt formanyomtatványt naptári negyedévenként kell kitölteni, és a negyedév lezárását követő 8 napon belül megküldeni a felügyelőségnek (2. függelék).

1.43. "Egyszerűsített bejelentőlap veszélyes hulladékról" (a továbbiakban: "BA"): a kis mennyiségben keletkező hulladékok esetében használható a "VHB" bejelentőlap helyett, amelyet évente március 1-jéig kell megküldeni a felügyelőségnek (3. függelék).

1.44. "Kísérőjegy a veszélyes hulladék szállításához" (a továbbiakban: "SZ"): a veszélyes hulladék átadója tölti ki, és ezzel a kísérőjeggyel szállít(tat)ja a hulladékot (4. függelék).

1.45. "Kísérőjegy begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékhoz" (a továbbiakban: "K"): a begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítására használatos kísérőjegy, amelyet a begyűjtő tölt ki (5. függelék).

1.5. Export, import szállítmányok esetén az "SZ" kísérőjegy helyett a Rendelet 7. számú melléklete (Szabályzat a veszélyes hulladékok országhatárt átlépő szállításáról) szerinti nyomtatványokat kell használni.

1.6. Átadó az a személy vagy szervezet, aki vagy amely veszélyes hulladékot telephelyéről más telephelyre szállít vagy szállíttat.

1.7. Átvevő az a veszélyes hulladék átvételére engedéllyel rendelkező személy vagy szervezet, aki vagy amely telephelyére szállított veszélyes hulladékot vesz át.

2. Termelő/kezelő/átadó

2.1. A veszélyeshulladék-termelőnek a tevékenysége során keletkezett veszélyes hulladékairól a "VHB" formanyomtatványon kell bejelentést tennie. (A "VHB" bejelentőlap "K" lapján az exportált hulladékot is fel kell tüntetni.) Az adatszolgáltatást akkor is teljesíteni kell, ha az adatokban az előző bejelentéshez képest nem történt változás.

2.2. A veszélyes hulladék kezelőjének is a termelők számára előírt "VHB" formanyomtatványon kell megtennie adatszolgáltatását.

2.3. Veszélyes hulladék exportja esetén a veszélyeshulladék-szállítmány(ok) adatait az SZ/I lapon fel kell tüntetni.

2.5. A bejelentés(eke)t évente kell elkészíteni, első alkalommal az 1996. évről az év lezárását követően március 1-jéig.

2.6. Ha valamely termelő - amelynek már volt bejelentése - az adott évben nem tesz bejelentést, akkor ez az adatszolgáltatás szempontjából megszűnt telephelynek számít. Ha a hatósági ellenőrzés során a felügyelőség feltárja, hogy a telephelyen keletkezik veszélyes hulladék és erről a termelő nem tett bejelentést, ezt úgy kell tekinteni, hogy megszegte bejelentési kötelezettségét, és a Rendeletnek a veszélyeshulladék-bírságról szóló 9. számú melléklete szerint kell eljárni.

2.7. A termelő és a kezelő a bejelentés(eke)t a felügyelőséggel történő előzetes egyeztetés alapján elektronikus adathordozók (floppylemezek) segítségével is megteheti március 1-jéig. A bejelentő azonosítását lehetővé tevő és az adatközlésért való felelősségvállalást dokumentáló "borítólapot" ez esetben is ki kell tölteni és a felügyelőségnek megküldeni.

3. Átadó

3.1. Az átadó a Rendelet hatálybalépésétől kezdődően köteles minden veszélyeshulladék-szállítmányt az "SZ" négypéldányos, általa kitöltött kísérőjeggyel ellátni.

3.2. A kísérőjegy végigkíséri útján a szállítmányt. A kísérőjegy negyedik példánya az átadónál marad, az 1-3. példányokat a szállító magával viszi. Az átvevő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi az átadónak, ezzel igazolja a veszélyes hulladék átvételét az átadó számára.

3.3. Az átadó köteles az átvevő számára az "SZ" kísérőjegyen kért adatokon túl további adatokat szolgáltatni a veszélyes hulladékok keletkezésének körülményeiről és veszélyességi jellemzőiről, amennyiben ezek az átvevő környezetének, személyének és berendezéseinek védelme, illetve a veszélyes hulladék szakszerű kezelése érdekében szükségesek. Ezen szolgáltatandó adatok körét a két fél szerződésben határozza meg.

3.4. Az átadó köteles nyilatkozni arról, hogy a szállítmány átvételének meghiúsulása esetén a veszélyeshulladék-szállítmányt visszafogadja, illetőleg más - vele szerződésben lévő - átvevőhöz átirányítja.

3.5. Az átadó csak olyan átvevőnek adhat át veszélyes hulladékot, amely a felügyelőségtől engedéllyel rendelkezik az adott veszélyes hulladék(ok) átvételére és kezelésére.

3.6. Az átadónak a veszélyes hulladékot tartalmazó csomagon vagy göngyölegen jól láthatóan fel kell tüntetnie a kísérőjegy számát és el kell látnia "veszélyes hulladék" felirattal.

3.7. Az átadónak a kezelésre átadott veszélyes hulladékait nyilvántartásában fel kell tüntetnie, továbbá a "VHB" bejelentőlapon szerepeltetnie kell.

3.8. Amennyiben a kísérőjegy azon másolata, amely az átvételt igazoló aláírást tartalmazza, a szállítmány útnak indítását követő 30 napon belül nem kerül vissza az átadóhoz, akkor azt az átadónak jelentenie kell a felügyelőségnek.

4. Szállító

4.1. A szállítónak veszélyeshulladék-szállításra tevékenységi engedéllyel kell rendelkeznie a Környezetvédelmi Főfelügyelőségtől.

4.2. A szállító csak olyan veszélyes hulladékot szállíthat, amelyre az engedélye feljogosítja. A szállító a veszélyes hulladék szállítását csak akkor kezdheti meg, ha az átadótól megkapta a kitöltött "SZ" kísérőjegyet és ellenőrizte, hogy a rá vonatkozó adatok helytállóak.

4.3. A szállító csak az "SZ" kísérőjegyen feltüntetett átvevőnek adhatja át a veszélyeshulladék-szállítmányt.

4.4. A szállító az "SZ" kísérőjegy 1-3. példányait a szállítás során az egyéb szükséges dokumentumokkal együtt magával viszi. Az átvevővel az átadás tényét a kísérőjegyen igazoltatja, és a 2. példányt igazolásként megőrzi, az 1. és a 3. példányt pedig az átvevőnél hagyja.

4.5. Amennyiben a szállító a veszélyes hulladékot valamilyen oknál fogva nem tudja átadni a tervezett átvevőnek, a szállítmány csak akkor szállítható tovább, ha az átadó a továbbításról intézkedett, és intézkedésének megfelelően kitöltött új kísérőjegyet csatolt a szállítmányhoz. (Az átadó intézkedhet a visszaszállításról vagy más belföldi átvevőhöz történő továbbításról.)

4.6. Az átadó 4.5. pont szerinti intézkedéséig - az átadó költségére - az átvevő és a szállító közösen köteles a szállítmány biztonságos megőrzéséről gondoskodni.

4.7. Amennyiben az átadó három napon belül nem intézkedik a szállítmány továbbításáról, vagy megtagadja a hulladék visszavételét, akkor a szállító köteles az esetet az átadó telephelye szerint illetékes felügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni.

4.8. Sikertelen szállítások esetén az eredeti kísérőjegyet - feltüntetve rajta az átadás meghiúsulásának okát - vissza kell küldeni az átadónak. Az átadónak a kísérőjegyet meg kell őriznie, de a sikertelen szállítmány adatait sem az "A" , sem a "VHB" formanyomtatványon nem kell feltüntetnie.

4.9. A begyűjtési engedéllyel is rendelkező, illetve az ilyen átvevővel szerződésben álló szállító az engedély szerint begyűjtéssel átvehető hulladékok esetében az "SZ" kísérőjegy helyett a "K" kísérőjegyet használhatja szállítási bizonylatként. (A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítására a 6. fejezetben foglaltak az irányadók.)

5. Átvevő

5.1. Veszélyes hulladékot az átvevő csak abban az esetben vehet át, ha annak átvételére és kezelésére a felügyelőségtől engedéllyel rendelkezik, és ha a veszélyes hulladékot azonosította a kísérőjegyen feltüntetettel.

5.2. Az átvevőnek telephelye beléptető pontján a veszélyeshulladék-szállítmány okmányain szereplő adatokat egyeztetnie kell az engedélyében lévő felhatalmazással és a két fél közötti szerződésben szereplő adatokkal. Ugyancsak egyeztetni kell az okmányokban szereplő adatokat a szállítójárművön ténylegesen megtalálható hulladékkal. Az átvevőnek (telephelyén) meg kell győződnie arról is, hogy a szállított veszélyes hulladék minőségi jellemzői megegyeznek a szerződésben foglaltakkal.

5.3. Az átvevőnek az átvételt a kísérőjegy valamennyi példányán cégszerű aláírásával igazolnia kell és a kísérőjegy 3. példányát az átadóhoz meg kell küldenie. A kísérőjegy 1. példányát bizonylatként meg kell őrizni, a 2. példányt pedig a szállítónak átadni.

5.4. Az átvevőnek joga van megtagadni a veszélyes hulladék átvételét akkor, ha az nem egyezik a szerződésben, illetve a kísérő dokumentumokban foglaltakkal. Lehetősége van arra is, hogy az okmányoktól eltérő minőségű hulladékot átvegyen akkor, ha az engedélyében foglaltak erre felhatalmazzák, de ezt a tényt fel kell tüntetni a kísérőjegyen.

5.5. Amennyiben az átvevő nem veszi át a veszélyes hulladékot, a szállítmány csak akkor irányítható tovább, ha az átadó a továbbításról intézkedett, és intézkedésének megfelelően kitöltött új kísérőjegyet csatolt a szállítmányhoz. (Az átadó intézkedik a visszaszállításról vagy más belföldi átvevőhöz történő továbbításról.) Az átvétel megtagadásáról haladéktalanul értesíteni kell az átadót.

5.6. Az átadó 5.5. pont szerinti intézkedéséig - az átadó költségére - az átvevő és a szállító közösen köteles a szállítmány biztonságos megőrzéséről gondoskodni.

5.7. Amennyiben az átadó három napon belül nem intézkedik a szállítmány továbbításáról, akkor az átvevő köteles az esetet az átadó telephelye szerint illetékes felügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni.

5.8. Az át nem vett veszélyes hulladékokra vonatkozó kísérőjegyet - azon az átvétel megtagadásának okát feltüntetve - az átadóhoz vissza kell küldeni.

5.9. Az átvevőnek az átvett veszélyes hulladékokról és annak kezeléséről bejelentést kell tennie a felügyelőségnek az "A" bejelentőlapon, minden naptári negyedévet követő 8 napon belül. Az "A" bejelentőlapon a begyűjtéssel átvett és az importból származó veszélyes hulladékot is fel kell tüntetni. A bejelentőlap nem selejtezhető.

5.10. Az átvevő az "A" formanyomtatványon történő adatszolgáltatását a felügyelőséggel történt előzetes egyeztetés alapján, elektronikus adathordozók segítségével is megteheti.

A bejelentő azonosítását lehetővé tevő és az adatközlésért való felelősségvállalást dokumentáló "borítólapot" ez esetben is ki kell tölteni és a felügyelőségnek megküldeni.

6. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok

6.1. "Begyűjtéssel átvehető" veszélyes hulladékok esetében átadó lehet bárki, - akinek a Rendelet 6. számú melléklete szerinti veszélyes hulladéka keletkezik - a megadott mennyiségi értékekig. A begyűjtőnek átadott hulladék tulajdonosára vonatkozó kötelezettségek a begyűjtőnek való átadással az átvevőre szállnak át.

6.2. Amikor a begyűjtő vagy saját maga, vagy a vele szerződésben álló szállító az átadótól a veszélyes hulladékot átveszi, a veszélyes hulladék tulajdonosára vonatkozó kötelezettségek is átszállnak rá.

6.3. A begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékok szállítása a Rendelet hatálybalépésétől kezdődően az átadóktól az átvevőkhöz egyszerűsített "K" kísérőjeggyel történhet (az "SZ" kísérőjegy alkalmazása helyett). A "K" kísérőjegyet a begyűjtő vagy szállító tölti ki, azon a hulladék átadója aláírásával igazolja az átadott hulladék mennyiségét, minőségét, illetve az átadás tényét.

6.4. Egyszerűsített "K" kísérőjeggyel egy átadótól csak e rendelet 6. számú melléklete szerinti veszélyes hulladékok, és egyszerre csak a mellékletben feltüntetett (illetőleg engedélyezett) mennyiségi határértékig szállíthatók el.

6.5. Egyszerűsített kísérőjeggyel csak az gyűjthet be veszélyes hulladékot, akinek a felügyelőségtől a begyűjtési tevékenységre, a szállításra és a veszélyes hulladék kezelésére, illetve tárolására, átvételére engedélye van, illetve az a szállító, amely az arra feljogosított átvevővel a szállításra szerződést kötött.

6.6. Ha a hulladék átadója a begyűjtéssel átvehető veszélyes hulladékot maga szállítja az átvevőhöz, akkor azt "K" kísérőjegy nélkül megteheti. Ebben az esetben az átvevő köteles az átvételkor a "K" kísérőjegyet kitölteni és azt az átadóval igazoltatni.

6.7. Az átvevőnek a "K" kísérőjegyek alapján átvett veszélyes hulladékokat az "A" formanyomtatványon szerepeltetnie kell és a "VHB" bejelentőlapon bejelentést kell tennie.

6.8. Egyszerűsített "BA" bejelentőlapot használhat a "VHB" bejelentőlap helyett az a termelő,

- amely K kísérőjegyen adta át a begyűjtőnek veszélyes hulladékait, és ezen hulladékok éves mennyisége nem haladta meg a 2.3. pontban szereplő mértékeket,

- amelynél az egyes hulladékokból keletkező éves mennyiség nem haladta meg a 2.3. pontban szereplő mértéket.

7. A hatóságok feladatai az adatszolgáltatásban

7.1. A környezetvédelmi felügyelőségek az általuk a veszélyes hulladékok kezelésével, tárolásával és átvételével kapcsolatosan kiadott engedélyekről, az engedélyek visszavonásáról nyilvántartást vezetnek.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

- az engedélyes nevét, címét, KSH azonosító számát,

- a veszélyes hulladék azonosító számát, megnevezését,

- a kezelés módját, azonosító számát,

- a kezelhető, tárolható, átvehető mennyiséget,

- az engedély számát, kiadásának, illetve jogerőre emelkedésének időpontját,

- az engedély érvényességének időtartamát, érvényességi területét.

7.2. A Környezetvédelmi Főfelügyelőség tartja nyilván a veszélyes hulladékok szállítására, begyűjtésére, exportjára, importjára, valamint egyéb országos vagy regionális hatályú tevékenységi engedélyekre vonatkozó adatokat.

7.3. A felügyelőségek feladata a kitöltött "VHB", "A" és "BA" formanyomtatványok fogadása, formai és szakmai ellenőrzése, számítógépes feldolgozása a környezetvédelmi miniszter által meghatározott egységes elektronikai feldolgozó (HAWIS) program alkalmazásával.

7.4. A felügyelőségek az adatszolgáltatóval egyeztetve kötelesek a nem megfelelően kitöltött adatlapok javíttatásáról gondoskodni.

7.5. A felügyelőségeknek az adatszolgáltatások alapján készített adatállományokat adatbázisban kell feldolgozniuk és minden év május 1-jéig elektronikus adathordozón meg kell küldeniük a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Központi Hulladék-adatfeldolgozó Egységének.

7.6. A felügyelőségek a hatósági ellenőrzések során a nyilvántartások vezetését, a formanyomtatványok, a bejelentőlapok alkalmazását, valamint az azokban feltüntetett adatok helyességét vizsgálni kötelesek.

7.7. A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő forgalmával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat a Környezetvédelmi Főfelügyelőség látja el.

8. Az adatok hozzáférhetősége és az adatszolgáltatásért fizetendő térítés

8.1. A kísérőjegyeken, formanyomtatványokon szolgáltatott és a környezet állapotára, a környezet terhelésére, a környezet szennyezésére, valamely környezeti elem igénybevételére, veszélyes hulladék kibocsátására, valamint a kiadott, visszavont és módosított engedélyekben foglaltak tartalmára vonatkozó feldolgozott adatokhoz a törvényben, illetve jogszabályban meghatározottak szerint bárki hozzáférhet.

8.2. A 8.1. pont szerinti adatokba a betekintés ingyenes, a külön adatszolgáltatásért és az adatok különböző, meghatározott szempontok szerinti lehívásáért, válogatásáért, feldolgozásáért a szolgáltatás mértékének függvényében díjat kell fizetni.

5. számú melléklet a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez

Szabályzat
a veszélyes hulladékok nyilvántartásáról

1. A veszélyes hulladék termelője, tárolója, kezelője a tevékenységének nyilvántartására kötelezett az alábbiak szerint:

1.1. A veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység megnevezése és sorszáma,

- A technológiai folyamatábra (melyen fel van tüntetve a bemenő és kimenő anyagok minősége).

- Technológiai és kezelési utasítások.

1.2. A technológia/tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése (fantázia név esetén fő összetevőinek megadása), mennyisége (havonta), ha a technológia/tevékenység veszélyes hulladék kezelés, akkor a technológiába bevitt veszélyes hulladékok mennyiségét, származási helyét naprakészen kell nyilvántartani.

1.3. A keletkezett veszélyes hulladékok megnevezése technológiánként, tevékenység szerint, veszélyességi osztálya, azonosító száma, keletkezett mennyisége (naprakészen).

1.4. A keletkezett veszélyes hulladék fontosabb jellemzői az 1. számú melléklet szerint.

1.5. A veszélyes hulladék telephelyen belül történő kezelése, további sorsa.

1.6. A nyilvántartásban a telephelyen belüli mozgást (pl. az üzemből, ahol keletkezett gyűjtőhelyre történő átadást stb.) fel kell tüntetni, az átvevő szervezet aláírásával igazolja az átvételt.

1.7. A telephelyen belüli tárolók (gyűjtőhelyek) típusai, ezekben a tárolókban (gyűjtőhelyeken) található veszélyes hulladékok megnevezése, azonosító száma, veszélyességi osztálya, mennyisége, származási helye, sorsa.

1.8. A telephelyről történő kiszállítás, átvevő megnevezése, kísérőjegy száma. A kísérőjegyeket meg kell őrizni és a nyilvántartás mellé kell csatolni.

2. A Rendelet 8. § (2) bekezdés szerinti, kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartására a 4.7. pont szerinti egyszerűsített nyilvántartást lehet alkalmazni.

3. A hatósági ellenőrzés során az alábbi dokumentumokat is be kell mutatni:

3.1. A telephelyről helyszínrajz, amelyen a veszélyes hulladék tárolóhelyek is fel vannak tüntetve.

3.2. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei, határozatok, engedélyek, kötelezések, bírságok.

3.3. Anyagmérleg; szennyvízvizsgálatok és levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok mérési eredményei.

3.4. Termelési adatok (termékek fajtái, mennyisége stb.).

4. A veszélyes hulladékok nyilvántartása a keletkezés helyén

(Az adatokat évente összesíteni kell. A nyilvántartások formája eltérhet a következőktől, de tartalmaznia kell legalább ezeket az információkat).

4.1. A veszélyes hulladékot eredményező technológia/tevékenység megnevezése, sorszáma.

4.2. A technológia/tevékenység során felhasznált anyagok megnevezése, mennyisége (havonta)

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

4.3. A technológia/tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok

Megnevezése:

Veszélyességi osztálya:

Azonosító száma:

Fontosabb jellemzői:

Térfogatsúly:

Megjelenési forma:

Dátum

Keletkezett
mennyiség, kg

Átadot
mennyiség, kg

Kezelése

Megjegyzés

Aláírás

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

4.4. A tárolt veszélyes hulladékok

Megnevezése:

Veszélyességi osztálya:

Azonosító száma:

Fontosabb jellemzői:

Térfogatsúly:

Megjelenési forma:

Dátum

Átvett
mennyiség, kg

Átadó

Átadott
mennyiség, kg

Átvevő

Aláírás

           
           
           
           
           
           
           
           

4.5. A kezelési technológia során kezelt veszélyes hulladékok

A kezelési technológia megnevezése, sorszáma, kezelési kódja:


Dátum

Kezelt hulladék
azonosító
száma

Veszélyes hulladék
megnevezése

Kezelt
mennyiség,
kg


Megjegyzés

Kezelés
igazolása
aláírással

           
           
           
           

4.6. A kezelésre átvett veszélyes hulladékok


Dátum

Átvett hulladék
azonosító száma

Veszélyes hulladék
megnevezése

Átvett
mennyiség,
kg


Átadó megnevezése


További sorsa

           
           
           
           

4.7. A kis mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok esetében használható az alábbi, egyszerűsített nyilvántartás


Dátum

Keletkezett veszélyes
hulladék megnevezése

Keletkezett veszélyes hulladék
azonosító száma

Keletkezett
veszélyes hulladék
mennyisége, kg

Átadott
mennyiség, kg


Átvevő megnevezése

           
           
           
           

 

7. számú melléklet a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez

Szabályzat a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításáról

1. A veszélyes hulladékok exportjára, illetve importjára irányuló kérelmet az 1. függelékben meghatározott bejelentőlapon kell benyújtani magyar és angol nyelven.

2. Veszélyes hulladékoknak Magyarország területéről kiinduló vagy oda irányuló minden egyes szállítása esetén a 2. függelékben meghatározott kísérőjegyet kell magyar és angol nyelven kitölteni. A kísérőjegyet a szállító a szállítás során köteles a szállítmánnyal együtt tartani és az ellenőrzésre feljogosított szerveknek bemutatni.

3. A szállításra vonatkozó engedélyben foglaltaknak megfelelően kitöltött 4 példányos kísérőjegy 1. példányát a veszélyes hulladék exportálója (az átadó) magánál tartja, a további három példányt a szállításmegkezdésekor átadja a szállítónak. A szállító a szállítás befejezésekor a kísérőjegy 23-24. pontját igazoltatja az átvevővel (a kezelővel), és magánál tartja a 2. példányt. A további két példányt átadja az átvevőnek. Az átvevő a teljesen kitöltött kísérőjegy 3. példányát megtartja, a 4. példányt pedig az átvételt követő három napon belül megküldi az exportálónak.

4. Ha az exportáló a szállítás megkezdését követő 60 napon belül az átvételt igazoló 4. példányt nem kapja meg, akkor ezt köteles az exportáló és az importáló ország illetékes hatóságának haladéktalanul bejelenteni.

 

8. számú melléklet a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelethez

Vámúttá nyilvánított határátkelőhelyek jegyzéke

A veszélyes hulladékok szállítására kijelölt határátkelőhelyek

Közúti szállítás esetén

Ausztria

Hegyeshalom

Horvátország

Letenye

Románia

Nagylak

Kis-Jugoszlávia

Tompa-Kelebia

Szlovákia

Vámosszabadi

Szlovénia

Rédics

Ukrajna

Záhony

Vasúti szállítás esetén

Ausztria

Hegyeshalom

Horvátország

Gyékényes

Románia

Lökösháza

Kis-Jugoszlávia

Kelebia

Szlovákia

Szob-Sturovo

Szlovénia

nincs vasúti átkelőhely

Ukrajna

Záhony

Vízi szállítás esetén
Duna

Szlovákia

Komárom

Horvátország

Mohács

Légi szállítás esetén

Budapest-Ferihegy