Tartalom Részletezés Alcímek

94/2002. (V. 5.) KORM. RENDELET

A CSOMAGOLÁSRÓL ÉS A CSOMAGOLÁSI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL


A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. §-a (6) bekezdésének a) pontjában, valamint 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

(2) A csomagolás lehet

A csomagolás előállítására és jelölésére vonatkozó követelmények

3. § (1) Nem forgalmazható olyan csomagolás, illetve nem helyezhető el termék olyan csomagolásban, amelyben, illetve amelynek csomagolásában, illetve annak összetevőiben - a (2) bekezdés kivételével - az ólom, kadmium, higany és króm(VI) (a továbbiakban együtt: nehézfém) összesített koncentrációja a 0,01 tömegszázalékot meghaladja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben az (1) bekezdésben meghatározott tilalom akkor nem terjed ki, ha

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti műanyag ládákat, raklapokat a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel kell ellátni. Az azonosító jelzéssel ellátott műanyag ládák, raklapok visszagyűjtését és újrahasználatát, hasznosítását a gyártó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani.


4. § A csomagolás összetételére, valamint újrafelhasználható, újrahasznosítható (ideértve az anyagában történő hasznosítást is) jellegére vonatkozó általános követelményeket az 1. számú melléklet tartalmazza. A részletes szakmai követelményeket - a Hgt. 14. § (6) bekezdésének b) pontja alapján - a tevékenység szabályozásáért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.


5. § (1) A gyártó a csomagolás anyagára, hulladékára, illetve a csomagolási hulladék kezelési módjára utaló azonosító jelölést (a továbbiakban: azonosítást) alkalmazhat. Amennyiben a gyártó az azonosításról döntött, - a külön jogszabályban meghatározott egyéb jelöléseken kívül - kizárólag a 2. számú mellékletben meghatározott azonosítási rendszert, illetve módokat alkalmazhatja. Az ennek meg nem felelő vagy megtévesztő azonosításokat, jelöléseket - a forgalomba hozatal előtt - el kell távolítani a csomagolásról.

(2) A csomagoláson vagy a csomagoláshoz rögzített címkén - a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően - az azonosításnak

kell lennie.

(3) Jogszabály a csomagolás anyagára, hulladékának kezelési módjára vonatkozó azonosítás vagy más jelölés kötelező alkalmazását elrendelheti.

A csomagolási hulladék kezelésére vonatkozó előírások

6. § (1) A Hgt. 56. §-ának (8) bekezdésében meghatározott hasznosítási arány teljesítése érdekében a csomagolási hulladék - más hulladéktól elkülönített - visszavételét, valamint újrahasználatát, hasznosítását a gyártónak, illetve - külön jogszabály alapján - a forgalmazónak kell biztosítania.

(2) A gyártó, illetve - külön jogszabály alapján - a forgalmazó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségét saját maga teljesíti, vagy hasznosításra erre engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek átadással teljesítheti, illetve az arra alkalmas csomagolás újrahasználatát biztosítja. A visszavételi és hasznosítási kötelezettség önállóan, más gyártókkal együtt, vagy a Hgt. 11. §-a szerinti hasznosítást koordináló szervezet (a továbbiakban: koordináló szervezet) útján teljesíthető.

(3) A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsődleges) csomagolása az éves szinten

nem haladja meg.

(4) A termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettség átadásáról a csomagolást előállítóval megállapodhat, ha a fogyasztó számára értékesített termék fogyasztói (elsődleges) csomagolása az éves szinten

nem haladja meg. Amennyiben a termékértékesítést a fogyasztó számára végző gyártó a csomagolást nem közvetlenül az azt előállítótól szerzi be, gyártónak a csomagolóanyag, illetve eszköz első megrendelőjét kell tekinteni. Megállapodásnak minősül a csomagolóanyagon, illetve eszközön nyilvántartott koordináló szervezet által előírt jelzés feltüntetése.


7. § (1) A fogyasztó kérheti a forgalmazótól, hogy részére a terméket, árut szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő- (másodlagos) csomagolás nélkül adja át, illetőleg azt a forgalmazónál hagyhatja. A fogyasztó kérelme csak abban az esetben utasítható el, ha az

(2) Az a forgalmazó, akinél az általa értékesített termék szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő- (másodlagos) csomagolása az éves szinten

meghaladja, szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő (másodlagos) csomagolás visszavételét - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - nem tagadhatja meg.

A nyilvántartásba vétel, a nyilvántartás kezelése

8. § (1) A koordináló szervezetet, illetve - amennyiben nem csatlakozott koordináló szervezethez - a gyártót, valamint a külön jogszabályban meghatározott forgalmazót (a továbbiakban együtt: kötelezett) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) nyilvántartásba veszi.

(2) A koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártó, valamint a külön jogszabályban meghatározott forgalmazó kötelezett nyilvántartásba vétel iránti kérelmet - a Hgt., valamint e rendelet szerinti kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül - nyújt be, amelynek tartalmazza:

(3) Az a koordináló szervezethez csatlakozott gyártó, amely valamely csomagolásfajta hasznosítását önállóan vagy más gyártókkal együtt teljesíti, nyilvántartásba vétel tekintetében koordináló szervezethez nem csatlakozott gyártónak minősül.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell:

(5) Az a koordináló szervezet vehető nyilvántartásba, amely a külön jogszabály ((Lásd: 1997. évi CLVI. tv.)) szerint közhasznú jogállásúnak minősül, teljesíti a (2) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésben foglaltakat, továbbá

(6) A koordináló szervezet az (5) bekezdés b) pontja szerint adatok kezelésére akkor alkalmas, ha

(7) Az a koordináló szervezet rendelkezik az alaptevékenységhez szükséges mértékű alaptőkével, illetve induló vagyonnal, amelynek mértéke

eléri.


9. § (1) A nyilvántartásba vételről a Főfelügyelőség a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt.

(2) A Főfelügyelőség kötelezettet első alkalommal két évre veszi nyilvántartásba, amely a továbbiakban öt évre - több alkalommal - meghosszabbítható.

(3) A Főfelügyelőség a kérelmet elutasítja, ha a kötelezett a hiánypótlásnak felhívás ellenére sem nem tesz eleget, vagy a jogszabályi feltételeknek nem felel meg.

(4) A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

(5) A kötelezett a nyilvántartásba vételt követően köteles a 8. § (2)-(4) bekezdésekben felsorolt adatokkal kapcsolatos minden változást a Főfelügyelőségnél a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül írásban - a változás tényét igazoló dokumentum csatolásával - bejelenteni.

(6) A koordináló szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.


10. § (1) Ha a kötelezett az e rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

(2) Amennyiben az ismételten kiszabott bírság nem vezet eredményre, Főfelügyelőség az eredménytelenség megállapítását követő 90. napon a kötelezettet törli a nyilvántartásból. A nyilvántartásból törlést kimondó határozat kézhezvétele és jogerőre emelkedése közötti időszakban a koordináló szervezet tevékenységével összefüggő új szerződést már nem köthet.

(3) A törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésével

A hasznosítási díj megállapítása

11. § (1) A koordináló szervezet a csomagolási hulladék hasznosítására vonatkozó, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének körében, rendszeres időközönként megállapítja a különböző csomagolásfajtákra vonatkozó hasznosítási díj mértékét és számításának módját, valamint koordináló szervezethez való csatlakozás - különbségtétel nélkül érvényesülő - feltételeit.

(2) A hasznosítási díj mértékét, számításának módját, megállapításának időpontját és a szervezethez való csatlakozás feltételeit a koordináló szervezet - az érintett gyártók, hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek és a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek részvételével létrehozott tanácsadó testület javaslatának figyelembevételével - a Főfelügyelőségnek bejelenti.

(3) A koordináló szervezet által megállapított hasznosítási díj egy, de legfeljebb két évre alkalmazható. A gazdasági körülmények lényeges változása miatt, a (2) bekezdés szerinti tanácsadó testület döntése alapján, a megállapított hasznosítási díj egy évnél rövidebb időszakra is alkalmazható.

(4) A hasznosítási díj mértékét és számításának módját a környezetvédelemért felelős minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(5) A (2) bekezdés szerinti, legfeljebb 15 tagú tanácsadó testületbe az érintett gyártók, forgalmazók, hulladékhasznosítók, az önkormányzati szövetségek, valamint a környezetvédelmi célokra alakult társadalmi szervezetek egyenlő arányban delegálnak képviselőt. A tanácsadó testület maga határozza meg ügyrendjét. Az ügyrendet és a hasznosítási díjra vonatkozó döntést a testület teljes ülésen hozza meg, az elfogadáshoz a tagok szavazatának 86%-a szükséges.

A csomagolással és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos információs rendszer

12. § (1) Nyilvántartást vezet

(2) A gyártó, valamint a kötelezett az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján a Főfelügyelőségnek a tárgyévet követő év január 31. napjáig adatot szolgáltat.

(3) Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell különösen:

Az adatszolgáltatást a kötelezett az e rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal teljesíti.

(4) Az adatszolgáltatásnak a kötelezett által vezetett nyilvántartással való egyezőségét, valamint a gyártó nyilvántartását Főfelügyelőség ellenőrzi.

(5) Az adatszolgáltatás, valamint a hatósági ellenőrzés alapján rendelkezésre álló adatokból a Főfelügyelőség, csomagolással, illetve csomagolási hulladékkal kapcsolatos nyilvános információs rendszert hoz létre.

(6) Az információs rendszer tartalmazza - anyagfajtánként és összesítve - a csomagoláshoz felhasznált anyagok mennyiségét, megnevezését (a nemzetközi ún. HS kódszámok alkalmazásával), hasznosíthatóságuk, anyagában történő hasznosítás vagy újrafelhasználásra való alkalmasságuk jellemzőit, valamint a hasznosításra, ártalmatlanításra kerülő csomagolási hulladék jellemzőit, illetve mennyiségét.

Az egyes hatóságok ellenőrzései

13. § (1) Az e rendelet

külön jogszabály ((Lásd: 1997. évi CLVI. tv. és 1995. évi XC. tv.)) rendelkezései szerint ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, a Hgt. és e rendelet szerinti egyéb kötelezettségek teljesítését a Főfelügyelőség ellenőrzi.

Záró rendelkezések

14. § (1) ((Megállapította: 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. 1. §.)) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2003. január 1. napján lép hatályba. A nem e rendeletnek megfelelően előállított termékeket és csomagolásokat 2004. január 1-jéig a forgalomból ki kell vonni.

(2) ((Megállapította: 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. 1. §.)) E rendelet 8-9. §-ai és 11-12. §-ai 2002. szeptember 15-én lépnek hatályba.

(3) ((Megállapította: 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. 1. §.)) A Hgt. 56. §-ának (8) bekezdésében meghatározott hasznosítási arányokat a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet ((Helyébe lépett: 53/2003. (IV. 11.) Korm. r.)) 1. számú mellékletében a csomagolásra vonatkozó ütemezésben kell teljesíteni.

(4) ((Újraszámozta: 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. 1. §.)) A 3. § (2) bekezdésének meghatározott kivétel

alkalmazható.

(5) ((Újraszámozta: 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. 1. §.)) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival részben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

Tartalom Részletezés Alcímek Következő