45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (3) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának 8. pontjában meghatározott és az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya alá tartozó építmények építése és bontása során keletkező hulladékra,

b) az építési és bontási hulladék kezelésére, a keletkezett hulladék mennyiségének tervezésére és elszámolására (a továbbiakban: az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenység).

(2) Az építési és bontási tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésére külön jogszabályokban foglaltak az irányadók.

(3) A rendelet 8-11. §-a nem alkalmazandó a kihirdetett veszélyhelyzetet követő romeltakarítás, helyreállítás és újjáépítés esetére.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) építési és bontási hulladék: az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hulladék;

b) építtető: az építmény megterveztetését, kivitelezését megrendelő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Az építési és bontási hulladék kezelése

3. § (1) Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az l. számú melléklet szerint történik.

(2) Amennyiben bármely az l. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot - a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága érdekében - a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés helyén vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot - amennyiben az műszakilag lehetséges - az építtető az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek átadja.

(5) Amennyiben bármely csoportban a keletkező építési és bontási hulladék mennyisége nem éri el az 1. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, akkor a külön jogszabályban meghatározott ártalmatlanítási szabályokat kell alkalmazni.

(6) Amennyiben az építési és bontási hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el az l. számú melléklet szerinti táblázatban közölt mennyiségi küszöbértéket, az építtető mentesül a 8-11. §-ban foglalt kötelezettségek alól.

4. § Az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésekor, engedélyezésekor és ellenőrzésekor a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

5. § (1) Az építési és bontási hulladék anyagában történő hasznosítása céljából a hulladék előkezelésére áttelepíthető, illetve telepített berendezések alkalmazhatók. Ezek feladata a hasznosítandó hulladék aprítással, osztályozással és minőségjavító, tisztítási műveletekkel való előkezelése.

(2) Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.

(3) Amennyiben a megvalósítás helyszínéül választott településen hulladéklerakó üzemel, a telepített hulladék előkezelő berendezés kialakítása a hulladéklerakóhoz kapcsolódóan is megvalósítható.

6. § A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban foglalt előírásokat kell alkalmazni.

7. § A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak betartásával.

A hulladékkezelés szabályozása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során

8. § Az építési és bontási hulladék mennyiségének meghatározását és szabályozott kezelésének igazolását a hatósági engedélyezési eljárás során kell elvégezni. A munkák előkészítésekor meg kell tervezni a keletkező hulladék mennyiségét, befejezésük után pedig el kell számolni a hulladékkal.

9. § Az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során keletkező hulladékról a 2. számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a bontási tevékenység során keletkező hulladékról a 3. számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, és azt az építési, illetve bontási engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során az építési, illetve bontási engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.

10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a használatbavételi engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulás nem adható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági hozzájárulást nem adhat.

A hulladékkezelés szabályozása a nem építésügyi hatósági engedélyköteles építési tevékenység során

11. § (1) Az építtető köteles elkészíteni az építési, illetve bontási tevékenység megkezdése előtt a 2. számú melléklet szerinti építési hulladék tervlapot, illetve a 3. számú melléklet szerinti bontási hulladék tervlapot, továbbá az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően a ténylegesen keletkezett hulladékról a 4. számú melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve az 5. számú melléklet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tervlapokat és nyilvántartó lapokat a hulladékot kezelő átvételi igazolásával együtt a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének tervezése és elszámolása során

12. § A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi az e rendelet 3-8. §-ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott, az építtetőre vonatkozó előírások teljesülését, továbbá ennek alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az építésügyi engedélyezési eljárás során.

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása

13. § E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály alapján is eleget kell tenni.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit engedélyköteles építési, illetve bontási tevékenység esetén a hatálybalépést követően benyújtott építési, illetve bontási engedély iránti kérelmekre, egyéb esetekben a hatálybalépést követően megkezdett építési és bontási tevékenységekre kell alkalmazni.

15. § (1)

(2)

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

Építési és bontási hulladékok csoportosítása

 Sorszám

 A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok

 Hulladék EWC kódja

 Mennyiségi küszöb
(tonna)

 1.

 Kitermelt talaj

 17 05 04
17 05 06

 20,0

 2.

 Betontörmelék

 17 01 01

 20,0

 3.

 Aszfalttörmelék

 17 03 02

 5,0

 4.

 Fahulladék

 17 02 01

 5,0

 5.

 Fémhulladék

 17 04 01

 

 

 

 17 04 02

 

 

 

 17 04 03

 

 

 

 17 04 04

 2,0

 

 

 17 04 05

 

 

 

 17 04 06

 

 

 

 17 04 07

 

 

 

 17 04 11

 

 6.

 Műanyag hulladék

 17 02 03

 2,0

 7.

 Vegyes építési és bontási hulladék

 17 09 04

 10,0

 8.

 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

 17 01 02

 

 

 

 17 01 03

 

 

 

 17 01 07

 40,0

 

 

 17 02 02

 

 

 

 17 06 04

 

 

 

 17 08 02

 

2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:

 A vállalkozók adatai:

 

 Dátum:

 Neve: .....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 Címe: ....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Az építéshely adatai:

 Címe: ........................................................................................................................................................................................................

 Helyrajzi száma: ..................................................................................

 A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése,

 felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

 

 

 Építési hulladék

 Kezelési mód

 Sor-
szám

 A hulladék anyagi minősége szerinti
csoportosítás

 EWC kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése

 Helyszíne

 

 

 

 

 

 

 1.

 Kitermelt talaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 Betontörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 Aszfalttörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 Fahulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Fémhulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 Műanyag hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 Vegyes építési és bontási hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen:

 

 

 

3. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP
a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:

 A vállalkozók adatai:

 

 Dátum:

 Neve: .....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 Címe: ....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 A bontási terület adatai:

 Címe: ........................................................................................................................................................................................................

 Helyrajzi száma: ..................................................................................

 A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása.

 (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

 

 

 Bontási hulladék

 Kezelési mód

 Sor-
szám

 A hulladék anyagi minősége szerinti
csoportosítás

 EWC kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése

 Helyszíne

 

 

 

 

 

 

 1.

 Kitermelt talaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 Betontörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 Aszfalttörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 Fahulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Fémhulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 Műanyag hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 Vegyes építési és bontási hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen:

 

 

 

4. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:

 A vállalkozók adatai:

 

 Dátum:

 Neve: .....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 Címe: ....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Az építéshely adatai:

 Címe: ........................................................................................................................................................................................................

 Helyrajzi száma: ..................................................................................

 A végzett tevékenység: épület építése, átalakítása, bővítése,

 felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, továbbépítése. (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

 

 

 Építési hulladék

 Kezelési mód

 Sor-
szám

 A hulladék anyagi minősége szerinti
csoportosítás

 EWC kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése

 Helyszíne

 

 

 

 

 

 

 1.

 Kitermelt talaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 Betontörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 Aszfalttörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 Fahulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Fémhulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 Műanyag hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 Vegyes építési és bontási hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen:

 

 

 

5. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelethez

BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP
a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz

 Az építtető adatai:

 A vállalkozók adatai:

 

 Dátum:

 Neve: .....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 Címe: ....................................

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 Neve, címe: ......................................,

 KÜJ, KTJ száma: ..................

 

 

 A bontási terület adatai:

 Címe: ........................................................................................................................................................................................................

 Helyrajzi száma: ..................................................................................

 A végzett tevékenység: épület részleges vagy teljes lebontása.

 (A kívánt rész aláhúzandó!)

 

 

 

 

 

 Bontási hulladék

 Kezelési mód

 Sor-
szám

 A hulladék anyagi minősége szerinti
csoportosítás

 EWC kódszám

 Tömeg
(t)

 Megnevezése

 Helyszíne

 

 

 

 

 

 

 1.

 Kitermelt talaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

 Betontörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 Aszfalttörmelék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 Fahulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.

 Fémhulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

 Műanyag hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

 Vegyes építési és bontási hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.

 Ásványi eredetű építőanyag-hulladék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összesen: