41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a 2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezményben foglaltakkal összhangban - a következőket rendeljük el:

1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, a lakosság egészségének, illetve a környezet védelme érdekében korlátozni indokolt egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények forgalomba hozatalára és felhasználására terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények vasúton, közúton, belvízen, tengeren és légi úton történő szállítására,

b) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamain, valamint az Európai Közösséggel vagy az EGT-vel megkötött nemzetközi szerződés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvező államon kívüli országokba exportált veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre,

c) az átmenő forgalomban (tranzit) lévő és a vámvizsgálatnak alávetett veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre, feltéve, hogy feldolgozási folyamaton nem mennek keresztül,

d) a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kutatási és analitikai célú forgalmazására és felhasználására.

2. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.

(2) E rendelet alkalmazásában forgalomba hozatalnak (értékesítésnek, piaci forgalmazásnak) minősül veszélyes anyagnak, illetve veszélyes készítménynek más személy számára történő elérhetővé tétele.

3. § (1) Az elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala során alkalmazandó feliratozás szabályait az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló külön jogszabály határozza meg.

(2) E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza az 1. számú melléklet 43. pontja szerinti korlátozás alá eső azoszínezékek jegyzékét, valamint az azoszínezékeket tartalmazó termékekre irányadó vizsgálati módszereket, 3. számú melléklete pedig az európai közösségi szabályozás által nem érintett, de Magyarországon korlátozás alá eső módon felhasználható veszélyes anyagok jegyzékét.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(5) bekezdésekben foglalt eltérésekkel - 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 6.B. pontjában foglalt korlátozások 2005. január 1. napján, az azbesztcement sík- és hullámpala termékek forgalomba hozatal céljából történő gyártása, illetőleg importja tekintetében 2004. január 1. napján lépnek hatályba. A 6.A. és 6.B. pontokban említett rostokat tartalmazó termékek felhasználása folytatható leselejtezésükig vagy élettartamuk végéig, ha azokat a hatálybalépést megelőzően szerelték fel, illetve vették használatba.

(3) Az e rendelet 1. számú mellékletének 3., 21., 29., 30., 31., 33., 35-39., 42. pontjaiban foglalt szabályoknak meg nem felelően forgalomba hozott termékek 2001. december 31-ig tarthatóak forgalomban.

(4) Az e rendelet 1. számú mellékletének 25. pontjában megnevezett veszélyes anyag és az ezt tartalmazó veszélyes készítmények felhasználása folytatható azokban a berendezésekben és gépekben, illetve ezek karbantartásánál, amelyek e rendelet hatálybalépésének napján üzemben vannak, leselejtezésükig.

(5)

(6) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvnek - az irányelv I. számú mellékletének 29. pontja kivételével -, valamint az ezt módosító 79/663/EGK, 82/806/EGK, 82/828/EGK, 83/264/EGK, 83/478/EGK, 85/467/EGK, 85/610/EGK, 89/677/EGK, 89/678/EGK, 91/157/EGK, 91/173/EGK, 91/338/EGK, 91/339/EGK, 91/659/EGK, 94/27/EK, 94/48/EK, 94/60/EK, 96/55/EK, 97/10/EK, 97/16/EK, 97/56/EK, 97/64/EK, 1999/43/EK, 1999/51/EK, 1999/77/EK, 2001/41/EK, 2001/90/EK, 2001/91/EK, 2002/45/EK, 2002/61/EK, 2002/62/EK, 2003/2/EK, 2003/3/EK, 2003/11/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK, 2003/53/EK, 2004/21/EK, 2004/96/EK, 2004/98/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

 Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

 Korlátozás területe,
módja

 

 

 

 

 1.
- Poliklórozott bifenilek (PCB)
- Poliklórozott terfenilek (PCT)
- Készítmények (ideértve a fáradt olajat is) 0,005 tömeg%-ot meghaladó PCB- vagy PCT-tartalommal

 

 1.1. Nem használható fel.

 

 2. Vinil-klorid monomer
(CAS-szám: 75-01-4)

 

 2.1. Aeroszolok hajtógázaként nem használható fel.

 

 3. Folyékony vegyi anyagok vagy készítmények, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján veszélyesnek minősülnek

 

 3.1. Nem használhatók fel
- dísztárgyakon fény vagy színhatás elérésére (díszlámpa, hamutartó stb.),
- tréfás kellékeken,
- egy-vagy többszemélyes játékokon és bármely hasonló célokat szolgáló tárgyon még abban az esetben sem, ha csak díszítő célzattal alkalmazzák.
3.2. A fentiek mellett azok az anyagok és készítmények, amelyek esetében
- fennáll az aspiráció (idegen anyag beszívása a légutakba) veszélye és külön jogszabály szerint R 65 mondatot kaptak, és amelyek
- díszlámpák üzemanyagaként felhasználhatók, és amelyek
- kereskedelmi forgalomba 15 literes vagy kisebb csomagolásban kerülnek,
nem tartalmazhatnak színező anyagot és/vagy illatosító anyagot.
A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az ilyen készítmények csomagolásán olvashatóan és letörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni:
„A folyadékkal töltött lámpa gyermekek kezébe nem kerülhet.”

 

 4. Trisz (2,3-dibrómpropil) foszfát
(CAS-szám: 126-72-7)

 

 4.1. Nem használható fel a bőrrel közvetlenül érintkezésbe kerülő textiláruk előállításához (ruha, fehérnemű, ágynemű stb.).

 

 5. Benzol
(CAS-szám: 71-43-2)

 

 5.1. Nem hozhatók forgalomba azok a játékok vagy játék alkatrészek, amelyekben a benzol koncentrációja szabad állapotban meghaladja az 5 mg/kg-ot.
5.2. Nem hozhatók forgalomba azok az anyagok vagy készítmények, amelyekben a benzol 0,1 tömeg%, vagy ezt meghaladó koncentrációban mutatható ki.
5.3. Nem használható szövettani laboratóriumokban, pathológiai osztályokon beágyazáshoz, deparaffináláshoz, festéshez vagy oldó-, hígító- és lemosószerként sem.
5.4. A fenti korlátozások nem vonatkoznak
5.4.1. a motorüzemanyagokra (motorhajtóanyagokra),
5.4.2. anyagok és készítmények ipari eljárásokban való felhasználására, ha a benzol emisszió nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott határértéket,
5.4.3. hulladékokra.

 

 6.A. Krokidolit
(CAS-szám: 12001-28-4)
Amozit
(CAS-szám: 12172-73-5)
Antofillit azbeszt
(CAS-szám: 77536-67-5)
Aktinolit azbeszt
(CAS-szám: 77536-66-4)
Tremolit azbeszt
(CAS-szám: 77536-68-6)
6.B. Krizotil
(CAS-szám: 12001-29-5)

 

 6.A.1-6.B.1. Ezek a rostok és azok a termékek, amelyekhez az előállítás során ezen rostok valamelyikét szándékosan adták hozzá, nem forgalmazhatók és nem használhatók fel.

 

 8. Tris-(azirinidil)-foszfinoxid
(CAS-szám: 545-55-1)

 

 8.1. Nem használható fel a bőrrel közvetlenül érintkezésbe kerülő textiláruk előállításához (ruha, fehérnemű, ágynemű stb.).

 

 9. Polibrómozott bifenilek (PBB)

 

 9.1. Nem használható fel a bőrrel közvetlenül érintkezésbe kerülő textiláruk előállításához (ruha, fehérnemű, ágynemű stb.).

 

 10. Szappankéregfa (Quillaja saponaria) por és ennek szaponin tartalmú származékai.
Helleborus viridis és Helleborus niger gyökérből készült por
Veratrum album és Veratrum nigrum gyökérből készült por
Benzidin és/vagy származékai
o-Nitrobenzaldehid
(CAS-szám: 522-89-6)
Fapor

 

 10.1. Nem használható tréfás és beugrató kellékekben, illetve ezekhez hasonló céllal felhasználni kívánt tárgyak esetében, mint például a tüsszentőpor vagy a bűzbomba.

 

 11. Ammónium-szulfid és ammónium-hidrogén-szulfid
(CAS-szám: 12135-76-1
CAS-szám: 12124-99-1)
Ammónium-poliszulfid
(CAS-szám: 12259-92-6)

 

 11.1. Nem használható tréfás és beugrató kellékekben, illetve ezekhez hasonló céllal felhasználni kívánt tárgyak esetében, mint például a tüsszentőpor vagy a bűzbomba.

 

 12. Illékony brómecetsav észterek
Metil-brómacetát
(CAS-szám: 96-32-2)
Etil-brómacetát
(CAS-szám: 105-36-2)
Propil-brómacetát
(CAS-szám: 35223-80-4)
Butil-brómacetát
(CAS-szám: 18991-98-5)

 

 12.1. Nem használható tréfás és beugrató kellékekben, illetve ezekhez hasonló céllal felhasználni kívánt tárgyak esetében, mint például a tüsszentőpor vagy a bűzbomba.

 

 13. 2-naftilamin és sói
(CAS-szám: 91-59-8)
14. Benzidin és sói
(CAS-szám: 92-87-5)
15. 4-nitrobifenil
(CAS-szám: 92-93-3)
16. 4-aminobifenil és sói
(CAS-szám: 92-67-1)

 

 13.1-16.1. Nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel, kivéve
- azon tevékenységeket, amelyek célja kiküszöbölni azokat a hatóanyagokat, amelyek melléktermékek vagy hulladék formájában vannak jelen,
- gyártás, felhasználás során intermedierként.

 

 17. Ólomkarbonátok
neutrális anhidrid karbonát
PbCO3
(CAS-szám: 598-63-0)
ólomhidroxikarbonát (ólomfehér)
2PbCO3, Pb(OH)2
(CAS-szám: 1319-46-6)

 

 17.1. Nem alkalmazhatók sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként festékként történő felhasználás céljára, kivéve, ha alkalmazási területük műalkotások, műemlék épületek, illetve ezek belső terének restaurálása vagy fenntartása.

 

 18. Ólomszulfátok
PbSO4 (1:1)
(CAS-szám: 7446-14-2)
PbxSO4
(CAS-szám: 15739-80-7)

 

 18.1. Nem alkalmazhatók sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként festékként történő felhasználás céljára, kivéve, ha alkalmazási területük műalkotások, műemlék épületek, illetve ezek belső terének restaurálása vagy fenntartása.

 

 19. Higanyvegyületek

 

 19.1. Nem használhatók fel sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként az alábbi területeken:
19.1.1. mikroorganizmusok, növények vagy állatok által okozott algásodás és egyéb élő szervezetekből is összeálló elszennyeződés megelőzésére:
19.1.1.1. csónaktestnél
19.1.1.2. rácsoknál, bójáknál, hálóknál és bármely más, a halászatban, hal- és ráktenyészetben alkalmazott berendezésnél
19.1.1.3. bármely teljesen vagy részlegesen víz alá merülő készüléknél, eszköznél
19.1.2. faanyagok tartósítószereként
19.1.3. nagy igénybevételnek kitett ipari textíliáknál és azok gyártásához használatos fonalaknál
19.1.4. ipari vizek kezelésében, azok felhasználási területétől függetlenül.

 

 20. Arzénvegyületek

 

 20.1. Az alábbi területeken nem használhatók fel sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként:

 

 

 20.1.1. mikroorganizmusok, növények vagy állatok által okozott elszennyeződés megelőzésére:

 

 

 - csónaktesteknél,

 

 

 - rácsoknál, bójáknál, hálóknál és bármely más, a halászatban, hal- és ráktenyészetben használt eszköznél és berendezésnél,

 

 

 - bármely teljesen vagy részlegesen víz alá merülő eszköznél és berendezésnél.

 

 

 20.1.2. faanyagok tartósítószereként. Az így kezelt faanyagok továbbá nem hozhatók forgalomba;

 

 

 20.1.3. A 20.1.1. és a 20.1.2. pontban foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

 

 

 20.1.3.1. fa konzerválásához használt anyagokra és készítményekre vonatkozóan: kizárólag vákuum vagy nyomás alatt működő ipari berendezésekben alkalmazhatóak fa impregnálására, amennyiben ezek a réz, a króm és az arzén (CCA) C-típusú szervetlen vegyületeinek oldatai. Az ilyen módon kezelt fa addig nem hozható forgalomba, amíg a tartósítószer teljesen meg nem kötött.

 

 

 20.1.3.2. a 20.1.3.1. pont szerint ipari berendezésekben CCA oldatokkal kezelt fa forgalomba hozható foglalkozásszerű és ipari célokra, feltéve, hogy a faszerkezet épsége garantálja a lakosság és a haszonállatok biztonságát, és a lakosság vonatkozásában a bőrrel való érintkezés a termék alkalmazása során nem valószínű:

 

 

 - köz-, hivatali, és mezőgazdasági épületekben, valamint ipartelepeken építési faanyagként,

 

 

 - hidaknál és hídépítésnél,

 

 

 - édes és sós (brakk) vizekben építési faanyagként, pl. hullámtörő gátaknál, mólóknál és hidaknál,

 

 

 - zajvédelemnél,

 

 

 - lavina szabályozásnál,

 

 

 - utak biztonsági kerítésénél és korlátainál,

 

 

 - kerek, leháncsolt fenyő oszlopokból készült, haszonállatok őrzésére szolgáló kerítéseknél,

 

 

 - talajmegkötő szerkezeteknél,

 

 

 - elektromos és telekommunikációs távvezeték póznákhoz,

 

 

 - földalatti vasúti talpfákhoz.

 

 

 A veszélyes anyagok és készítmények osztályzásával, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett minden egyes piaci forgalomba hozott kezelt faanyagon a következő feliratot fel kell tüntetni:

 

 

 „Kizárólag foglalkozásszerűen, ipari létesítményekben és ipari célra használható, arzént tartalmaz.”

 

 

 Ezenfelül valamennyi forgalomba hozott faanyag csomagolásán a következő címkét is el kell helyezni:

 

 

 „Viseljen kesztyűt a faanyag kezelésekor!”

 

 

 Viseljen porszűrő maszkot és szemvédőt a fa vágásakor vagy aprításakor! A keletkező hulladékot veszélyes hulladékként az erre jogosultak kezelhetik!

 

 

 20.1.3.3. A 20.1.3.1. és a 20.1.3.2. pontokban felsorolt kezelt fát nem lehet használni:

 

 

 - bármilyen célú lakóház építéséhez,

 

 

 - semmiféle olyan művelethez, ahol a bőrrel való ismétlődő érintkezés kockázata fennáll,

 

 

 - tengervízben,

 

 

 - haszonállatok őrzésére szolgáló kerítésen és építőfán kívül semmilyen mezőgazdasági célra, a 20.1.3.2. pontnak megfelelően,

 

 

 - semmiféle olyan termék készítéséhez, ahol a kezelt fa emberi vagy állati fogyasztásra szánt közbülső vagy végtermékkel érintkezésbe kerülhet.

 

 

 20.2. Nem használhatók fel sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként a felhasználás módjától függetlenül, ipari vizek kezelésekor.

 21. Szerves ónvegyületek

 

 21.1. Nem hozhatók forgalomba sem önmagukban, sem készítmények alkotórészeként, amennyiben rothadást gátló festékkel érintkezve biocidként hatnak.
21.2. Nem használhatók fel sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként, ha hatásukat tekintve, mint biocidek mikroorganizmusok, növények vagy állatok által előidézett rothadás megakadályozására szolgálnak
21.2.1. bármilyen hosszúságú, magas vízi járműveknél, amelyeket tengeri, tengerpart menti, folyótorkolati, szárazföldi vízi utakon és tavakon használnak
21.2.2. rácsoknál, bójáknál, hálóknál és bármely más a hal- és ráktenyésztésben alkalmazott berendezéseknél
21.2.3. bármely egyéb teljesen vagy részlegesen víz alá merülő készüléknél és eszköznél.
21.3. Nem alkalmazhatók sem önmagukban, sem készítmények összetevőjeként ipari vizek kezelésére, függetlenül azok felhasználási területétől.

 22. Di-μ-oxo-di-n-butil-ónhidroxi-borán
(DBB)
C8H19BO3Sn
(CAS-szám: 75113-37-0)

 

 22.1. A 0,1 tömeg%, vagy annál magasabb butil-ónhidroxi-borán koncentrációt tartalmazó anyagok, illetve készítmények nem használhatók fel és nem forgalmazhatók. E rendelkezés nem vonatkozik a DBB-re vagy készítményeire, ha azokat kizárólag végtermékké alakítás céljával használják fel, és a végtermékben már nincsenek jelen 0,1%, vagy annál magasabb koncentrációban.

 

 23. Pentaklórfenol (PCP)
(CAS-szám: 87-86-5)
és sói és észterei

 

 23.1. Forgalomba hozott anyagokban és készítményekben nem használhatók fel 0,1 tömeg%, vagy annál magasabb koncentrációban.

 

 24. Kadmium és vegyületei
(CAS-szám: 7440-43-9)

 

 24.1. Nem használhatók az alábbiakban felsorolt vegyületekből és készítményekből gyártott végtermék színezésére:
- poli(vinil-klorid) (PVC)
- poliuretán (PUR)
- kis fajsúlyú polietilén (ld PE) a színes masterbatch (üveggyártás alapanyaga) készítésére használt ld PE kivételével
- cellulóz acetát (CA)
- cellulóz acetát butirát (CAB)
- epoxigyanták
- melamin-formaldehid (MF) gyanták
- karbamid-formaldehid (UF) gyanták
- telített poliészterek (UP)
- polietilén tereftalát (PET)
- polibutilén tereftalát (PBT)
- átlátszó/általános használati célú polisztirol (3903 11) (3903 19)x
- akrilonitril-metilmetakrilát (AMMA)
- keresztkötéses polietilén (VPE)
- nagy szilárdságú polisztirol
- polipropilén (PP) (3902 10)x
Függetlenül a tervezett felhasználástól a fent felsorolt vegyületekből és készítményekből gyártott kadmiummal festett végtermékek, illetve azok részei nem hozhatók forgalomba, ha azok kadmium tartalma (Cd-fémre kifejezve) meghaladja a műanyag 0,01 tömeg%-át.
24.2. Festékek
Ha a festékek cinktartalma magas, a bennük található kadmium koncentráció lehetőség szerinti legalacsonyabb lehet, de nem haladhatja meg a 0,1 tömeg%-ot.
24.3. A 24.1. és 24.2. pontokban leírtak nem alkalmazhatók azokra a termékekre, amelyeket biztonsági okokból festenek meg.
24.4. Nem használhatók az alábbi vinil-klorid polimerekből vagy kopolimerekből gyártott végtermékek stabilizálására:
- csomagolóanyagok (zsákok, tartályok, palackok, fedők)
- irodai vagy iskolai felszerelések
- bútorok, közlekedési járművek (stb.) alkatrészei, illetve szerelvényei
- ruházati cikkek és tartozékok (beleértve a kesztyűket)
- padló- és falburkolatok
- impregnált, festékkel bevont, laminált textilanyagok
- bőrutánzatok
- gramofonlemezek
- csövek, csatornacsövek és alkatrészeik
- lengőajtók
- közlekedési járművek (belső és külső rész, alváz)
- iparban vagy építkezések során felhasznált bevonatos acéllemezek
- elektromos huzalok szigetelése.

 

 

 

 A fenti célokra gyártott vinil-klorid polimerből vagy kopolimerből készített kadmium tartalmú anyaggal stabilizált termék vagy termék alkotórész nem hozható forgalomba, ha a kadmiumtartalom (fémkadmiumban kifejezve) meghaladja a polimer tömegének 0,01%-át.
24.5. A 24.4. pontban leírtak nem vonatkoznak azokra a termékekre, ahol a kadmium alapú stabilizálás biztonsági okokból történt.
24.6. A „kadmiummal bevont” korlátozása:
24.6.1. Nem használható fel a kadmiumos bevonattal bíró végtermék vagy alkatrész, az alábbi felsorolt ágazatban/alkalmazásban:
24.6.1.1. Gépezethez és felszerelésekhez az alábbi területeken:
- élelmiszer-előállítás
- mezőgazdaság
- hűtés és fagyasztás
- nyomdászat és könyvkötészet.
24.6.1.2. Az alábbi termékeket előállító gépezetek és felszerelések gyártásához:
- háztartási készülékek
- bútorok
- egészségügyi termékek
- központi fűtés üzem
- légkondicionáló üzem.
Bármely kadmiumos bevonattal bíró végtermék vagy alkotórész felhasználása az 24.6.1.1. és 24.6.1.2. pontban, valamint gyártása a 24.6.1.2. pontban felsorolt ágazatokban tilos.
24.6.2. A 24.6.1. pontban felsorolt korlátozások az alábbi 24.6.2.1. és 24.6.2.2. pontban részletezett kadmiumos bevonattal bíró végtermékek és alkotórészek felhasználására és a 24.6.2.2. pontban szereplő ágazatokban történő gyártásra is vonatkoznak.
24.6.2.1. Az alábbi gépezetek és felszerelések gyártásához:
- papír és deszka
- textil és ruházat.
24.6.2.2. Az alábbi termékeket előállító gépezetek és felszerelések gyártásához:
- ipari kezelések gépei és felszerelése
- közúti és mezőgazdasági járművek
- közlekedési eszközök
- hajók és csónakok
24.6.3. A 24.6.1. és 24.6.2. pontban foglaltak nem vonatkoznak:
- a magas biztonsági szintet igénylő eszközökre a légi, bányászati, tengeri és nukleáris ágazatokban, a 24.6.1. pontban tételesen fel nem sorolt ipari berendezések korrózióvédelménél, valamint a közúti, és mezőgazdasági járműveknél, közlekedési eszközöknél és hajóknál a biztonsági eszközökre,
- bármely ágazatban felhasznált elektromos kapcsolókra a berendezés megbízhatósága érdekében.

 

 25. Monometil-tetraklórdifenil metán
Kereskedelmi név: Ugilec 141
(CAS-szám: 76253-60-6)

 

 25.1. Ez a vegyi anyag és az ezt tartalmazó készítmények, illetve termékek nem forgalmazhatók és nem használhatók fel. Ez a veszélyes anyag és az ezt tartalmazó készítmények, továbbá berendezések/gépek újrafelhasználásra, illetve használtként sem értékesíthetők.

 

 26. Monometil-diklórdifenil metán
Kereskedelmi név: Ugilec 121, Ugilec 21.
(CAS-szám: nem ismert)

 

 26. E vegyi anyag és az ezt tartalmazó készítmények, illetve termékek nem forgalmazhatók és nem használhatók fel.

 

 27. Monometil-dibrómdifenil metán
Kereskedelmi név: DBBT
(CAS-szám: 99688-47-8)

 

 27. E vegyi anyag és az ezt tartalmazó készítmények, illetve termékek nem forgalmazhatók és nem használhatók fel.

 

 28. Nikkel és vegyületei
(CAS-szám: 7440-0-20)
(EINECS szám: 2311114)

 

 28.1. Nem használhatók fel:
28.1.1. az átszúrt fülbe vagy az emberi test más átszúrt részébe behelyezett eszközben, kivéve, ha az ilyen behelyezett eszközök nikkelkibocsátása kevesebb, mint 0,2 μg/cm2/hét (kiülepedési határérték);
28.1.2. Az emberi bőrrel közvetlenül és hosszú ideig érintkező alábbi termékekben:
- fülbevaló,
- nyaklánc, karperec, láncok (bokalánc is), gyűrűk,
- karóra tartozékok (tok, óraszíj, kapocs),
- fémgomb, szegecsek, zipzár, egyéb fémeszközök, ha azok a ruházaton találhatók meg,
ha a terméknek a bőrrel közvetlenül és hosszan érintkező részeiből a nikkel felszabadulásának mértéke nagyobb, mint 0,5 μg/cm2/hét.
28.1.3. A 28.1.2. pontban felsorolt termékek, amelyek nikkelmentes bevonattal vannak ellátva, kivéve, ha a bevonat alkalmas annak biztosítására, hogy a termék rendeltetésszerű, legalább két évig tartó használata során a bőrrel közvetlen és hosszú ideig tartó részekből a nikkel felszabadulás a 0,5 μg/cm2/hét értéket nem haladja meg.

 

 29. Vegyi anyagok, amelyeket a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete az 1. vagy 2. kategóriájú rákkeltők közé sorol.

 

 29.1. Nem használhatóak a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben, ha koncentrációjuk eléri vagy meghaladja
- az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló EüM tájékoztatóban meghatározott értéket, ennek hiányában
- a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló EüM rendelet 2. számú mellékletének 7. pontja alapján meghatározott értéket.
A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az ilyen készítmények csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag foglalkozásszerű felhasználása engedélyezett.”
A 29. pontban foglaltakat nem kell alkalmazni a mobil vagy rögzített tüzelőberendezésekhez üzemanyagként használt ásványolajtermékekre, valamint zárt rendszerekben értékesített, a külön jogszabály hatálya alá tartozó motorüzemanyagokra.

 

 30. Az alábbi vegyi anyagok, amelyeket az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló EüM tájékoztató mutagén 1., illetve mutagén 2. kategóriába sorol, és R46 mondatot kaptak:
Mutagén 1. kategória:
- ebbe a kategóriába nem tartozik anyag
Mutagén 2. kategória
- hexametilfoszfortriamid (CAS-szám: 680-31-9)
- dietilszulfát (CAS-szám: 64-67-5)
- benz(a)prién, benz(d,e,f)krizén (CAS-szám: 50-32-8)
- 1,2 dibróm-3-klórpropán (CAS-szám: 96-12-8)
- etilénoxid (CAS-szám: 75-21-8)
- metil-akrilamidometoxi-acetát (≥0,1% akrilamid-tartalommal) (CAS-szám: 77402-03-0)
- metil-akrilamidoglikolát (≥0,1% akrilamid-tartalommal) (CAS-szám: 77402-05-2)
- etilénimilin; aziridin (CAS-szám: 151-56-4)
- akrilamid CAS-79-06-1
- Kálium-dikromát (CAS-szám: 7778-50-9)
- Ammónium-dikromát (CAS-szám: 7789-09-5)
- Nátrium-dikromát (CAS-szám: 10588-01-9)
- Nátrium-dikromát-dihidrát (CAS-szám: 7789-12-0)
- Kromil-diklorid, Króm-oxiklorid
 (CAS-szám: 14977-61-8)
- Kálium-kromát (CAS-szám: 7789-00-6)
- 1,3,5-Trisz(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6
 (1H,3H,5H)-trion: TGIC (CAS-szám: 2451-62-9)

 

 30.1. Nem használhatóak a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben, ha koncentrációjuk eléri vagy meghaladja
- az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló EüM tájékoztatóban meghatározott értéket, ennek hiányában
- a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló EüM rendelet 2. számú mellékletének 8. pontja alapján meghatározott értéket.
A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az ilyen készítmények csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag foglalkozásszerű felhasználása engedélyezett.

 

 - 1,3,5-Trisz-[(2S és 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (Indexszám: 616-091-00-0, EU-szám: 423-400-0, CAS-szám: 59653-74-6, Megjegyzés: E)

 

 

 - 1,3-Butadién, Buta-1,3-dién (Indexszám: 601-013-00-X, EU-szám: 203-450-8, CAS-szám: 106-99-0, Megjegyzés: D)

 

 

 - Bután [tartalmaz ≥0,1% Butadiént (203-450-8)] [1], Izobután [tartalmaz ≥0,1% Butadiént (203-450-8)] [2] [Indexszám: 601-004-01-8, EU-szám: 203-448-7 [1], 200-857-2 [2], CAS-szám: 106-97-8 [1], 75-28-5 [2], Megjegyzés: C, S]

 

 

 - Nátrium-kromát [Index-szám: 024-018-00-3,
EU-szám: 231-889-5, CAS-szám: 7775-11-3, Megjegyzés: E]

 

 

 - Propilén-oxid; 1,2-Epoxipropán; Metiloxirán (Index-szám: 603-055-00-4, EU-szám: 200-879-2, CAS-szám: 75-56-9, Megjegyzés: E)

 

 

 - Kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2,
EU-szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)

 

 

 - Kadmium-klorid (Index-szám: 048-008-00-3,
EU-szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)

 

 

 - 2,2’-Bioxirán; 1,2,3,4-Diepoxibután (Indexszám: 603-
060-00-1, EU-szám: 215-979-1, CAS-szám: 1464-53-5)

 

 

 31. Az alábbi vegyi anyagok, amelyeket az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló EüM tájékoztató szaporodást károsító 1. és 2. kategóriába sorol, és R60 mondatot kaptak:
Szaporodást károsító 1. kategória:
- szén-monoxid (CAS-szám: 630-08-0)
- ólom-hexaflour-szilikát (CAS-szám: 25808-74-6)
- ólom-alkilek
- ólom-azid (CAS-szám: 13424-46-9)
- ólom-kromát (CAS-szám: 7758-97-6)
- ólom-diacetát (CAS-szám: 301-04-2)
- ólom-bisz-ortofoszfát (CAS-szám: 7446-27-7)
- ólom-acetát (CAS-szám: 1335-32-6)
- ólom(II)-metánszulfonát (CAS-szám: 17570-6-2)
- C.I. Pigment Yellow 34 (a Colour Index-ben a C.I. 77603 számmal jelölt színező anyag)
(CAS-szám: 1344-37-72)
- C.I. Pigment Red 104 (a Colour Index-ben a C.I. 77605 számmal jelölt színező anyag)

 

 31.1. Nem használhatóak a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben, ha koncentrációjuk eléri vagy meghaladja
- az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről szóló EüM tájékoztatóban meghatározott értéket, ennek hiányában
- a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló EüM rendelet 2. számú mellékletének 9. pontja alapján meghatározott értéket.
A veszélyes vegyi anyagok és készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az ilyen készítmények csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag foglalkozásszerű felhasználása engedélyezett.”

 

 (CAS-szám: 12656-85-8) ¿- ólom-hidrogén-arzenát ¿(CAS-szám: 7784-40-9) ¿- ólom-2,4,6-trinitró-rezorcin-oxid, ólom sztifnát ¿(CAS-szám: 15245-44-0) ¿- egyéb ólomvegyületek, amelyek e melléklet 29-31. pontjaiban máshol nem jelennek meg ¿- warfarin; 4-hidroxi-3-(3-oxo-1-fenilbutil)kumarin ¿(CAS-szám: 81-81-2) ¿- 1,2-Dibróm-3-klórpropán (CAS-szám: 96-12-8)¿- 2-Brómpropán (Indexszám: 602-085-00-5, EU-szám: 200-855-1, CAS-szám: 75-26-3, Megjegyzés: E)¿Szaporodás károsító 2. kategória: ¿- nikkel-tetrakarbonil ¿(CAS-szám: 13463-39-3) ¿- Bisz(2-metoxietil)ftalát (CAS-szám 117-82-8)¿- 6-(2-Klóretil)-6-(2-metoxietoxi)-2,5,7,10-tetraoxa-¿ 6-szilaundekán, etacelaszil (CAS-szám: 37894-46-5)¿- benzo(a)pirén; benzol(d,e,f)krizén ¿(CAS-szám: 50-32-8) ¿- 2-metoxi-etanol; etilén-glikol monometiléter ¿(CAS-szám: 109-86-4) ¿- 2-metoxi-etanol; etilén-glikol monoetiléter ¿(CAS-szám: 110-80-5) ¿- 2-metoxi-etil-acetát; metil-glikol-acetát ¿(CAS-szám: 110-49-6) ¿- 2-etioxi-etil-acetát; etil-glikol-acetát

 

 

 

 ¿(CAS-szám: 111-15-9) ¿- 2-etil-hexil-3,5-bisz(1,1-dimetil-etil)-4hidroxi-fenil-metil-tio-acetát ¿(CAS-szám: 80387-97-9) ¿- binapakril (ISO); 2-szek-butil-4,6-dinitrofenil-3-metil-krotonát ¿(CAS-szám: 485-31-4) ¿- dinoseb; 6-szek-butil-2,4-dinitro-fenol ¿(CAS-szám: 88-85-7) ¿- a dinoseb sói és észterei ¿- dinoterb; 2-terc-butil-4,6-dinitro-fenol ¿(CAS-szám: 1420-07-01) ¿- dinoterb sói és észterei ¿- nitrofen (ISO); 2,4-diklór-fenil-4-nitrofenil-éter ¿(CAS-szám: 1836-75-5) ¿- metil-ONN-azoxi-metil-acetát; metil-azoxi-metil-acetát ¿(CAS-szám: 592-62-1) ¿- etilén-tiourea; imidazolidin-2-tion; 2imidazolin-2-tiol ¿(CAS-szám: 96-45-7) ¿- N,N-dimetil-formamid; dimetil-formamid ¿(CAS-szám: 68-12-2)

 

 

 

 - (2RS,3RS)-3-(2-Klórfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-
1,2,4-triazol-1-il)metil]oxirán (Indexszám: 613-175-00-
9, EU-szám: 406-850-2, CAS-szám: 106325-08-0)

 

 

 - 4-[[Bisz-(4-fluorfenil)metilszilil]metil]-4H-1,2,4-
triazol és 1-[[Bisz-(4-fluorfenil)metilszilil]metil]-1H-
1,2,4-triazol keveréke (Indexszám: 014-019-00-7, EU-
szám: 403-250-2, CAS-szám: -, Megjegyzés: E)

 

 

 - Bisz(2-metoxietil)-éter (Indexszám: 603-139-00-0, EU-szám: 203-924-4, CAS-szám: 111-96-6)

 

 

 - Bisz(2-etilhexil)-ftalát; Di-(2-etilhexil)-ftalát; DEHP (Indexszám: 607-317-00-9, EU-szám: 204-211-0, CAS-szám: 117-81-7)

 

 

 - Dibutil-ftalát; DBP (Indexszám: 607-318-00-4, EU-
szám: 201-557-4, CAS-szám: 84-74-2)

 

 

 - Fluazifop-butil (ISO); Butil (RS)-2-[4-(5-trifluor-
metil-2-piridiloxi)fenoxi]propionát (Indexszám: 607-
304-00-8, EU-szám: 274-125-6, CAS-szám: 69806-50-4)

 

 

 - Flumioxazin (ISO); N-(7-Fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-
prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciklohex-1-én-1,2-di-karboxamid (Indexszám: 613-166-00-X, EU-szám: -, CAS-szám: 103361-09-7)

 

 

 - Fluszilazol (ISO); Bisz(4-fluorfenil)(metil)(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)szilán (Indexszám: 014-017-00-6, EU-
szám: -, CAS-szám: 85509-19-9, Megjegyzés: E)

 

 

 - Formamid (Indexszám: 616-052-00-8, EU-szám: 200-
842-0, CAS-szám: 75-12-7)

 

 

 - Metoxiecetsav (Indexszám: 607-312-00-1, EU-szám:
210-894-6, CAS-szám: 625-45-6, Megjegyzés: E)

 

 

 - N-Metilacetamid (Indexszám: 616-053-00-3, EU-
szám: 201-182-6, CAS-szám: 79-16-3)

 

 

 - N-Metilformamid (Indexszám: 616-056-00-X, EU-
szám: 204-624-6, CAS-szám: 123-39-7, Megjegyzés: E)

 

 

 - N,N-Dimetilacetamid (Indexszám: 616-011-00-4, EU-
szám: 204-826-4, CAS-szám: 127-19-5, Megjegyzés: E)

 

 

 - (R)-2,3-Epoxi-1-propanol (Indexszám: 603-143-002, EU-szám: 404-660-4, CAS-szám: 57044-25-4, Megjegyzés: E)

 

 

 - Vinklozolin (ISO); N-3,5-Diklórfenil-5-metil-5-vinil-
1,3-oxazolidin-2,4-dion (Indexszám: 607-307-00-4, EU-
szám: 256-599-6, CAS-szám: 50471-44-8)

 

 

 - ± Tetrahidrofurfuril-(R)-2-[4-(6-klórkinoxalin-2-
iloxi)feniloxi]propionát (Indexszám: 607-373-00-4, EU-
szám: 414-200-4, CAS-szám: 119738-06-6, Megjegyzés: E)

 

 

 - 2,3-Epoxipropán-1-ol; Glicidol (Indexszám: 603-063-
00-8, EU-szám: 209-128-3, CAS-szám: 556-52-5)

 

 

 - 2-Metoxipropanol (Indexszám: 603-106-00-0, EU-
szám: 216-455-5, CAS-szám: 1589-47-5)

 

 

 - 2-Metoxipropil-acetát (Indexszám: 607-251-00-0, EU-
szám: 274-724-2, CAS-szám: 70657-70-4)

 

 

 - 4,4’-Izobutiletilidéndifenol; 2,2-Bisz(4’-hidroxifenil)-
4-metilpentán (Indexszám: 604-024-00-8, EU-szám:
401-720-1, CAS-szám: 6807-17-6)

 

 

 - Cikloheximid (Indexszám: 613-140-00-8, EU-szám: 200-636-0, CAS-szám: 66-81-9)

 

 

 - Kadmium-fluorid (Indexszám: 048-006-00-2, EU-
szám: 232-222-0, CAS-szám: 7790-79-6)

 

 

 - Kadmium-klorid (Indexszám: 048-008-00-3, EU-
szám: 233-296-7, CAS-szám: 10108-64-2)

 

 

 - Tridemorf (ISO); 2,6-Dimetil-4-tridecilmorfolin (Indexszám: 613-020-00-5, EU-szám: 246-347-3, CAS-szám: 24602-86-6)

 

 

 32. Anyagok és készítmények, amelyek az alább felsorolt anyagokból egyet vagy többet tartalmaznak:
a) Kreozot
(CAS-szám: 8001-58-9)
(EINECS szám: 232-287-5)
b) Kreozot olaj
(CAS-szám: 61789-28-4)
(EINECS szám: 263-047-8)
c) Desztillált (szénkátrány), naftalén olaj
(CAS-szám: 84650-04-4)
(EINECS szám: 283-484-8)
d) Kreozot olaj, acenaftén frakció
(CAS-szám: 90640-84-9)
(EINECS szám: 292-605-3)
e) Desztillált (szénkátrány), felső
(CAS-szám: 65996-91-0)
(EINECS szám: 266-026-1)
f) Antracénolaj
(CAS-szám: 90640-80-5)
(EINECS szám: 292-602-7)
g) Kátránysavak, szén, nyers
(CAS-szám: 65996-85-2)
(EINECS szám: 266-019-3)
h) Kreozot, fa
(CAS-szám: 8021-39-4)
(EINECS szám: 232-419-1)
i) Alacsony hőmérsékletű kátrányolaj, lúgos
(CAS-szám: 122384-78-5)
(EINECS szám: 310-191-5)

 

 32.1. Nem használhatók fel fa kezelésére, továbbá az így kezelt fa nem hozható forgalomba.
32.2. A 32.1. pontban foglalt tilalomtól el lehet térni
a) a felsorolt anyagok és készítmények ipari berendezésekben történő fakezeléshez való használatakor vagy olyan foglalkozásszerűen végzett tevékenység során, ahol a munkavállalók az eredeti helyen történő (in situ) újrakezelésnek megfelelő védelemben részesülnek feltéve, hogy
aa) a benz(a)pirén koncentrációja 0,005 tömeg%-nál kisebb, és
ab) a vízzel extrahálható fenol koncentrációja 3 tömeg%-nál kisebb.
Ezeket az anyagokat és készítményeket ipari berendezésekben történő fakezeléshez vagy foglalkozásszerű felhasználáshoz:
- csak 20 liter vagy azt meghaladó kiszerelésben lehet forgalomba hozni, és
- lakosság részére nem árusíthatók.
A veszélyes vegyi anyagok és készítmények osztályozásával, csomagolásával és címkézésével kapcsolatos rendelkezések egyidejű figyelembevételével az ilyen anyagok és készítmények csomagolásán - olvashatóan és letörölhetetlenül - az alábbi feliratot kell elhelyezni: „Kizárólag ipari berendezésekben történő, illetve foglalkozásszerű felhasználása engedélyezett.”;
b) ipari berendezésekben vagy az a) pont szerinti foglalkozásszerű tevékenység keretében kezelt, első ízben forgalomba hozott, illetve eredeti helyükön (in situ) újrakezelt faanyagok esetében, kizárólag foglalkozásszerű és ipari célú felhasználás esetén, így különösen vasúti létesítményeknél, villamos távvezetéknél és távközlésnél, kerítéseknél, meghatározott mezőgazdasági célokra (pl. fa támasztékként), valamint kikötőkben és hajózható vízi utaknál;
c) a 2003. július 1. napja előtt a 32. pont a)-i) alpontjai szerinti anyagokkal kezelt faanyagok esetén, ezen faanyagok újraforgalmazása tekintetében.
32.3. A 32.2. pont b)-c) alpontjai szerint kezelt faanyagokat tilos felhasználni:
a) épületek belsejében a felhasználás céljára tekintet nélkül,
b) játékoknál,
c) játszóterek létesítésénél,
d) parkokban, kertekben, egyéb szabadtéri pihenésre alkalmas létesítményekben, ahol a bőrrel való érintkezés kockázata nagy,
e) kerti bútorok előállításánál,
f) növénytermesztésre szánt tartóedények, emberi és/vagy állati fogyasztásra szánt termékek csomagolóanyagai - ideértve e termékek alapanyagaival, illetve az előállítási folyamat köztes termékeivel érintkező csomagolóanyagokat is -, továbbá a felsorolt termékek szennyeződésének előidézésére alkalmas anyagok előállításához, újrakezeléséhez.

 

 33. Kloroform
(CAS-szám: 67-66-3)

 

 33.1. Nem használhatók fel 0,1 tömeg% vagy annál magasabb koncentrációban a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben és/vagy olyan alkalmazások során, mint felülettisztítás és szövettisztítás.
A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az anyagot 0,1 tömeg%-ot meghaladó koncentrációban tartalmazó készítmények csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag ipari berendezésekhez használható fel.”

 

 34. Széntetraklorid
(CAS-szám: 56-23-5)

 

 34.1. A sztatoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet szerinti korlátozás.

 

 35. 1,1,2-triklóretán
(CAS-szám: 79-00-5)
36. 1,1,2,2-tetraklóretán
(CAS-szám: 79-34-5)
37. 1,1,1,2-tetraklóretán
(CAS-szám: 630-20-6)
38. Pentaklóretán
(CAS-szám: 76-01-7)
39. 1,1-diklóretilén
(CAS-szám: 75-35-4)

 

 35.1-39.1. Nem használhatók fel 0,1 tömeg% vagy annál magasabb koncentrációban a lakosság számára forgalomba hozott anyagokban és készítményekben és/vagy olyan alkalmazások során, mint felülettisztítás és szövettisztítás. A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az anyagokat 0,1 tömeg%-ot meghaladó koncentrációban tartalmazó készítmények csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag ipari berendezésekhez használható fel.”

 

 40. 1,1,1-triklóretán
(CAS-szám: 71-55-6)

 

 40.1. A sztatoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról szóló 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet szerinti korlátozás.

 

 41. Hexaklóretán
(CAS-szám: 67-72-1)
(EINECS szám: 2006664)

 

 41.1. Nem használható fel színes fémek gyártása vagy feldolgozása során.

 

 42. Alkánok, C10-C13 klór (rövid szénláncú klórparaffinok) (SCCP-k)

 

 42.1. Nem hozhatók forgalomba 1%-nál nagyobb koncentrációban anyagként vagy más anyagok vagy készítmények összetevőjeként:
- fémmegmunkálásra,
- bőr pácoldatához.

 43. Azoszínezékek

 

 43.1. Azok az azofestékek, amelyekből redukcióval történő hasítással az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt egy vagy több amin egy vagy több azocsoportja - az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott vizsgálati eljárás alapján - 30 ppm feletti koncentrációban szabadulhat fel, nem használhatók fel textil- vagy bőrtermékekben, ha emberi bőrrel vagy a szájüreggel közvetlenül és tartósan kapcsolatba kerülhetnek, úgymint:

 

 

 - ruházat, ágynemű, törülközők, műhajak, parókák, kalapok, pelenkák és egyéb egészségügyi cikkek, hálózsákok,

 

 

 - cipők, kesztyűk, karóraszíjak, kézitáskák, pénztárcák, levéltárcák, aktatáskák, székhuzatok, nyakban hordható tárcák,

 

 

 - textil és bőr játékok, valamint olyan játékok, amelyek borítása textilből vagy bőrből készült,

 

 

 - végfelhasználók által történő felhasználásra készített cérnák, fonalak és szövetanyagok.

 

 

 43.2. A 43.1. pontban felsorolt textil- és bőrtermékek továbbá nem hozhatók forgalomba, kivéve, ha az előző pontban leírt követelményeknek megfelelnek.

 

 

 43.3. Az e rendelet 2. számú mellékletének II. számú táblázata szerinti azofestékek nem hozhatók forgalomba és nem használhatók textil és bőr termékek festésére, sem önmagukban, sem készítmények összetevőiként abban az esetben, ha koncentrációjuk 0,1 tömeg%-nál nagyobb.

 

 

 43.4. A Bizottság az új tudományos ismeretek alapján az azoszínezékekre vonatkozó előírásokat legkésőbb 2005. szeptember 11-ig felülvizsgálja.

 44. Halogénezett szénhidrogének

 

 Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.

 

 45. Ólomvegyületek

 

 A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet szerinti korlátozás.

 

 44. Pentabrómdifenil-éter, C12H5Br5O

 

 44.1. Nem hozható forgalomba vagy nem használható fel mint vegyi anyag, vagy mint vegyi anyag vagy készítmény alkotórésze 0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban.
44.2. Olyan termékek nem hozhatók forgalomba, amelyek vagy amelyek égéskésleltető része
0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban tartalmazza ezt a vegyi anyagot.
44.3. A 44.1. és a 44.2. pontokat 2006. március 31-ig nem kell alkalmazni a légi járművekről történő mentést szolgáló rendszerekben.

 

 45. Oktabrómdifenil-éter, C12H2Br8O

 

 45.1. Nem hozható forgalomba vagy nem használható fel mint vegyi anyag, vagy mint vegyi anyag vagy készítmény alkotórésze 0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban.
45.2. Olyan termékek nem hozhatók forgalomba, amelyek vagy amelyek égéskésleltető része
0,1 tömeg%-nál nagyobb koncentrációban tartalmazza ezt a vegyi anyagot.

 

 46. 
(1) Nonilfenol
C6H4(OH)C9H19

 

 46.1. Nem lehet forgalomba hozni vagy hatóanyagként, illetve készítmény alkotórészeként felhasználni 0,1 tömeg%, vagy annál nagyobb koncentrációban a következő célokra:

 

 

 46.1.1. Ipari üzemben vagy intézményekben tisztításra, kivéve:

 (2) Nonilfenol - etoxilát
(C2H4O)nC15H24O

 

 - kontrollált, zárt vegytisztítás esetén, ahol a mosóanyagot újrahasznosítják, vagy elégetik,

 

 

 - speciális kezelésű tisztítási rendszerekben, ahol a mosóanyagot újrahasznosítják, vagy elégetik

 

 

 46.1.2. Háztartási tisztításra.

 

 

 46.1.3. Textil vagy bőr kikészítő eljárásoknál, kivéve:

 

 

 - olyan eljárásoknál, ahol a felesleg nem a szennyvízbe kerül

 

 

 - speciális eljárások esetén, ahol a vizet előkezelik, hogy eltávolítsák a szerves anyagokat, melyek fontosak a biológiai szennyvíztisztításnál (pl. birkabőr zsírtalanítása).

 

 

 46.1.4. Mezőgazdasági fejőgép szopókák emulgálása során.

 

 

 46.1.5. Fém megmunkálásánál, kivéve:

 

 

 - olyan felhasználás esetén, ahol a mosóanyagot újra hasznosítják, vagy elégetik.

 

 

 46.1.6. Cellulóz és papír gyártásánál.

 

 

 46.1.7. Kozmetikai termékek esetén.

 

 

 46.1.8. Más testápolási célokra használt termékek, kivéve

 

 

 - a spermicideket.

 

 

 46.1.9. Peszticidek és biocidok társösszetevői esetén.

 47. Cement

 

 47.1. Cement és cementtartalmú készítmények nem használhatók fel, illetve nem hozhatók forgalomba, ha hidrálás után több mint 0,0002% oldható króm(VI)-ot tartalmaznak, a cement össz-szárazsúlyára számítva.

 

 

 47.2. Ha redukáló hatóanyagot használnak, akkor a veszélyes anyagok és készítmények osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló közösségi előírásokon túlmenően a cement és cementtartalmú készítmények csomagolóanyagán olvashatóan és kitörölhetetlenül kell a csomagolás dátumára, a raktározás feltételeire és megengedett tartamára (ez megegyezik azzal az időtartammal, amíg a redukáló szer aktivitása biztosítja az oldható króm VI tartalom 47.1. pontban meghatározott határérték alatti szintjét) vonatkozó információkat elhelyezni.

 

 

 47.3. A 47.1. és 47.2. pontokat nem kell alkalmazni olyan ellenőrzött, zárt és teljesen automatizált eljárásokhoz történő forgalomba hozatalra és ilyen eljárásokkal történő felhasználásra, amelyeknél a cement és a cementtartalmú készítmények kezelését kizárólag géppel végzik, és amelyeknél nem áll fenn a bőrrel való érintkezés lehetősége.

Jelmagyarázat

A vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény megnevezését tartalmazó oszlopban az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével/feliratozásával kapcsolatos megjegyzések magyarázata:

C megjegyzés:

Néhány szerves anyagot specifikus izomer alakjában vagy többféle izomer keverékeként is forgalomba hoznak.

Például a közösségi jegyzékben esetenként a következő típusú általános elnevezést használják: „xilenol”.

Ebben az esetben a címkének tartalmaznia kell, hogy az anyag egy specifikus izomer vagy izomerek keveréke.

D megjegyzés:

Azon anyagokat, amelyek hajlamosak spontán polimerizációra vagy bomlásra, általában stabilizált alakban forgalmazzák. A közösségi jegyzékben érintett anyagok ezen alakjukban vannak bejegyezve.

Kivételesen az ilyen anyagokat nem stabilizált alakban forgalmazzák. Ebben az esetben - az anyag nevét követően - a címkének ezt a tényt tartalmaznia kell.

E megjegyzés:

Egyes, az emberi egészséget speciálisan károsító anyagokat, mint pl. az 1. vagy 2. kategóriába sorolt karcinogén, mutagén és/vagy a reprodukcióra toxikus anyagokat, nagyon mérgezőként (T+), mérgezőként (T) vagy ártalmasként (Xn) is osztályozzák. Ezeknél az anyagoknál bizonyos R-mondatok (R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40, R48 és R65) és ezek összes kombinációi mellett [a szöveges magyarázatban] fel kell tüntetni az „is” szót is.

S megjegyzés:

Speciális anyagok esetében (gázpalackok, tömbfémek) külön jogszabály keretei között a címkézés eltérhet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben előírtaktól.

2. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

Az 1. számú melléklet 43. pontjához tartozó azoszínezékek jegyzéke, valamint az azoszínezékeket tartalmazó termékekre irányadó vizsgálati módszerek

I. Aromás aminok listája

 

 CAS-szám

 Indexszám

 EU-szám

 Anyagnév (szinonimák)

 1.

 92-67-1

 612-072-00-6

 202-177-1

 Bifenil-4-il-amin; 4-Aminobifenil; Xenil-amin,
(1,1’-Bifenil)-4-amin

 2.

 92-87-5

 612-042-00-2

 202-199-1

 Benzidin; (1,1’-Bifenil)-4,4’-diamin; 4,4’-
Diaminobifenil; Bifenil-4,4’-ilén-diamin

 3.

 95-69-2

 

 202-441-6

 4-Klór-o-toluidin; 4-Klór-2-metilfenil-amin

 4.

 91-59-8

 612-022-00-3

 202-080-4

 2-Naftil-amin

 5.

 97-56-3

 611-006-00-3

 202-591-2

 o-Aminoazotoluol; 4-Amino-2’,3-dimetilazobenzol;
4-o-Tolilazo-o-toluidin; 2-Metil-4-[(2-
metilfenil)azo]fenil-amin

 6.

 99-55-8

 

 202-765-8

 5-Nitro-o-toluidin; 2-Metil-5-nitrofenil-amin

 7.

 106-47-8

 612-137-00-9

 203-401-0

 4-Klóranilin; 4-Klórfenil-amin

 8.

 615-05-4

 

 210-406-1

 4-Metoxi-m-fenilén-diamin; 4-Metoxi-1,3-fenilén-
diamin; 2,4-Diaminoanizol

 9.

 101-77-9

 612-051-00-1

 202-974-4

 4,4’-Metiléndianilin; 4,4’-Diaminodifenilmetán; 4,4’-
Metilénbisz(fenil-amin)

 10.

 91-94-1

 612-068-00-4

 202-109-0

 3,3’-Diklórbenzidin; 3,3’-Diklórbifenil-4,4’-ilén-
diamin; 3,3’-Diklór-(1,1’-bifenil)-4,4’-diamin

 11.

 119-90-4

 612-036-00-X

 204-355-4

 3,3’-Dimetoxibenzidin; o-Dianizidin; 3,3’-Dimetoxi-
(1,1’-bifenil)-4,4’-diamin

 12.

 119-93-7

 612-041-00-7

 204-358-0

 3,3’-Dimetilbenzidin; 4,4’-Bi-o-toluidin; 3,3’-Dimetil-
(1,1’-bifenil)-4,4’-diamin

 13.

 838-88-0

 612-085-00-7

 212-658-8

 4,4’-Metiléndi-o-toluidin; 4,4’-Metilénbisz(2-
metilfenil-amin)

 14.

 120-71-8

 

 204-419-1

 6-Metoxi-m-toluidin; p-Kreszidin; 2-Metoxi-5-
metilfenil-amin

 15.

 101-14-4

 612-078-00-9

 202-918-9

 4,4’-Metilénbisz(2-klóranilin); 2,2’-Diklór-4,4’-
metiléndianilin; 4,4’-Metilénbisz(2-klórfenil-amin)

 16.

 101-80-4

 

 202-977-0

 4,4’-Oxidianilin; 4,4’-Oxibisz(fenil-amin); Di(4-
aminofenil)-éter

 17.

 139-65-1

 

 205-370-9

 4,4’-Tiodianilin; 4,4’-Tiobisz(fenil-amin); Di(4-
aminofenil)-szulfid

 18.

 95-53-4

 612-091-00-X

 202-429-0

 o-Toluidin; 2-Aminotoluol; 2-Metilfenil-amin

 19.

 95-80-7

 612-099-00-3

 202-453-1

 4-Metil-m-fenilén-diamin; 2,4-Tolil-diamin

 20.

 137-17-7

 

 205-282-0

 2,4,5-Trimetilanilin; 2,4,5-Trimetilfenil-amin; Pszeudokumidin

 21.

 90-04-0

 612-035-00-4

 201-963-1

 o-Anizidin; 2-Metoxianilin; 2-Metoxifenil-amin

 22.

 60-09-3

 611-008-00-4

 200-453-6

 4-Aminoazobenzol; 4-Fenilazofenil-amin;
4-Fenilazoanilin

II. Azofestékek listája

 

 CAS-szám

 Indexszám

 EU-szám

 Anyagnév (szinonimák)

 1.

 nem meghatározott
1. komponens:
CAS-szám: 118685-33-9
C39H23ClCrN7O12S.2Na
2. komponens:
C46H30CrN10O20S2.3Na

 611-070-00-2

 405-665-4

 Dinátrium-[6-(4-anizidino)-3-szulfonáto-
2-(3,5-dinitro-2-oxidofenilazo)-1-
naftoláto][1-(5-klór-2-oxido-fenilazo)-2-
naftoláto]kromát(1-) és Trinátrium-bisz [5-(4-anizidino)-3-szulfonáto-2-(3,5-
dinitro-2-oxidofenilazo)-1-
naftoláto]kromát(1-) keveréke

Vizsgálati módszerek

 A szabvány címe

 A szabvány jele

 Textíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 1. rész: Némely azoszínezék használatának extrakció nélküli kimutatása

 

 MSZ EN 14362-1:2003

 Textíliák. Az azoszínezékekből származó némely aromás amin meghatározási módszerei. 2. rész: Némely azoszínezék használatának kimutatása a szálak extrahálásával

 

 MSZ EN 14362-2:2003

 Készbőr - Kémiai vizsgálatok - Bizonyos azoszínezékek meghatározása festett készbőrökben

 

 CEN ISO/TS 17234:2003

3. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelethez

 Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

 Korlátozás területe, módja

 A. Gyúlékony veszélyes vegyi anyagok (A külön jogszabály szerint tűzveszélyes és fokozottan tűzveszélyes kategóriába besorolt anyagok.)

 1. Nem használhatók anyag és készítmény formájában olyan aeroszol fejlesztő készülékben, amelyeket a lakosság részére, szórakoztatást és díszítést szolgáló termékekben alkalmaznak, mint pl.
- fémes csillogás mint dekoráció,

 

 - mesterséges hó és fagy,

 

 - ürülék utánzat,

 

 - díszítő pehely és hab,

 

 - mesterséges pókháló,

 

 - bűzbombák stb.

 

 2. A veszélyes anyagok és veszélyes készítmények osztályozásával, csomagolásával és feliratozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett az aeroszol fejlesztő készülék csomagolásán olvashatóan és kitörölhetetlenül a következő feliratot kell alkalmazni: „Kizárólag foglalkozásszerű felhasználása engedélyezett.

 B. Elemek és akkumulátorok

 Nem hozhatók forgalomba azok az elemek és akkumulátorok (ideértve azokat is, amelyekben az elem vagy akkumulátor valamely eszköz részét képezi), amelyek 0,0005 tömeg%-nál több higanyt tartalmaznak. Ez a korlátozás nem vonatkozik a gombcellákra, valamint a gombcellákból összeállított elemekre, ha a higanytartalmuk nem haladja meg a 2 tömeg%-ot.

 C. Halogénezett szénhidrogének

 Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.

 D. Ólomvegyületek

 A gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 5/2000. (II. 16.) GM rendelet szerinti korlátozás.