264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 8. § (2) bekezdésében és az 59. § (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a rendelet 1. számú mellékletének A) részében meghatározott kategóriákba (a továbbiakban: elektromos berendezéskategória) tartozó elektromos és elektronikai berendezésekre,

b) a belőlük származó hulladékokra, és

c) az ezen hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a honvédelmi és nemzetbiztonsági célú elektromos és elektronikai berendezésekre, valamint azon elektromos és elektronikai berendezésre, amely e rendelet hatálya alá nem tartozó dolog alkotórésze vagy tartozéka.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) elektromos és elektronikai berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, illetve 1500 V egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses mezőktől vagy villamos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező, illetve villamos áram előállítását, mérését, átvitelét biztosító eszközöket is (a továbbiakban: elektromos berendezés);

b) háztartási elektromos berendezés: e rendelet 1. számú mellékletének B) részében meghatározott elektromos berendezés, annak kereskedelmi, ipari, illetve intézményi alkalmazása esetén is (a továbbiakban: háztartási berendezés);

c) történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napját megelőzően gyártott elektromos berendezésből származó hulladék;

d) import: az elektromos berendezés kereskedelmi célú beszállítása az Európai Közösség vámhatárán át a Magyar Köztársaság területére;

e) export: az elektromos berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú kiszállítása az Európai Közösség vámhatárán át;

f) gyártó: a Hgt. 3. §-ának e) pontjában meghatározott gyártó, valamint az elektromos berendezést forgalomba hozó, ideértve a más gyártó által előállított elektromos berendezést saját márkanév alatt továbbforgalmazót is, kivéve, ha az elektromos berendezésen az eredeti gyártó neve feltüntetésre kerül;

g) kereskedő: az elektromos berendezést fogyasztónak értékesítő forgalmazó;

h) részben történő újrahasználat: az elektromos berendezésből származó hulladék valamely alkotórészének eredeti célra történő ismételt felhasználása.

A gyártó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettsége

3. § (1) A gyártó - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles

a) az általa forgalomba hozott elektromos berendezésből származó hulladékot,

b) a háztartási berendezésből származó történelmi hulladékot,

c) az új, azonos vagy azonos funkciójú termékkel helyettesített nem háztartási berendezésből származó történelmi hulladékot

visszavenni (visszavételi kötelezettség).

(2) A gyártó megtagadhatja az elektromos berendezés visszavételét, amennyiben a visszavételi, a begyűjtési és hasznosítási kötelezettség teljesítése az emberi egészségre, illetve a környezetre súlyos veszélyt jelenthet.

(3) A gyártó köteles a háztartási berendezésből származó hulladék begyűjtéséről elektromos berendezéskategóriánként legalább e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott begyűjtési aránynak megfelelő mértékben gondoskodni (begyűjtési kötelezettség).

(4) A gyártó a begyűjtési kötelezettségének teljesítése során - a 2008. év kivételével - e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott, a tárgyévre vonatkozó begyűjtési arány mértékénél legfeljebb 2% ponttal kevesebbet is teljesíthet.

(5) Amennyiben a gyártó e rendelet 2. számú mellékletének A) táblázatában meghatározott, a tárgyévre vonatkozó begyűjtési arány mértékénél a (4) bekezdésben foglaltak alapján kevesebbet teljesített, akkor a tárgyévet követő évben a begyűjtendő hulladékká vált elektromos berendezés mennyisége a tárgyévi begyűjtési kötelezettség mennyisége és a tárgyévben begyűjtött mennyiség közötti különbözettel nő.

(6) A gyártó a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget a (3) bekezdésben, illetve az (5) bekezdésben foglaltak alapján, a tárgyév február 20. napjáig elektromos berendezéskategóriánként maga állapítja meg.

(7) Amennyiben a gyártó a begyűjtési helyet, illetve több gyártó a közösen kialakított begyűjtési helyet olyan önálló telephelyként vagy telephelyen belüli gyűjtőhelyként létesíti és üzemelteti, ahol a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőzően az elektromos berendezésből származó hulladékot elszállításig tárolják, illetve további újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra előkészítik, köteles a környezetvédelmi hatóság engedélyét beszerezni.

(8) A gyártó a visszavételért a kereskedőtől, illetve a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a visszavétel ösztönzése érdekében díjat fizethet. Ha az elektromos berendezés nem tartalmazza az elektromos berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket, a gyártó köteles visszavenni a hulladékot, azonban a kezelés költségeivel arányos díjat számíthat fel.

4. § (1) A gyártó köteles a begyűjtött és visszavett hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról - elektromos berendezéskategóriánként - legalább e rendelet 2. számú mellékletének B) táblázatában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Az újrafeldolgozási arányba be kell számítani az elektromos berendezés részben történő újrahasználatát is.

(3) A hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül az elektromos berendezésből származó hulladéknak az Európai Közösség más tagállamában történő, az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel igazolt hasznosítása is.

(4) Az elektromos berendezésből származó hulladék hasznosítási célú exportja akkor minősül a hasznosítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló külön jogszabály alapján a kísérődokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás és az újrafeldolgozás az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételekkel történik.

(5) Az elektromos berendezés teljes egészében történő újrahasználatának elsőbbséget kell biztosítani, azonban 2008. december 31-ig a hulladékká vált elektromos berendezés teljes egészében történő újrahasználata nem minősül a hasznosítási kötelezettség teljesítésének.

5. § A gyártó köteles a visszavett és begyűjtött, nem hasznosított hulladéknak a Hgt. előírásai szerinti ártalmatlanításáról gondoskodni (ártalmatlanítási kötelezettség).

6. § A 3-5. §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítését az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) külön jogszabály alapján ellenőrzi.

A gyártó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének átruházása

7. § (1) A gyártó a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségeinek teljesítését az e rendeletben meghatározott feltételekkel:

a) a 8. § szerinti átvevőre megállapodásban részben vagy együttesen, vagy

b) kizárólag erre a célra létrehozott, a Hgt. 11. §-ban meghatározott kezelést koordináló szervezetre (a továbbiakban: koordináló szervezet) együttesen

átruházhatja.

(2) Az átvevőre, valamint a koordináló szervezetre az átruházott kötelezettség tekintetében a gyártóra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. § (1) Átvevő lehet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárki, aki rendelkezik az átruházott tevékenység végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel és a külön jogszabályban megjelölt szakképzettséggel, illetve ilyen szakembert a tevékenység végzése során alkalmaz.

(2) Nem lehet átvevő, aki gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a környezet védelmére vonatkozó jogszabály előírásainak megsértésével kapcsolatban három évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el.

9. § (1) A gyártó és az átvevő között kötött megállapodásnak tartalmaznia kell az átvállalt kötelezettség megjelölését, az ezzel érintett elektromos berendezéskategóriát és mennyiséget, valamint az átvevőnek az átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

(2) A gyártónak a megkötött megállapodást jóváhagyás céljából be kell nyújtania a Főfelügyelőségnek.

(3) A gyártó köteles a megállapodás módosítását és megszűnését azok bekövetkeztének időpontjától számított 15 napon belül bejelenteni a Főfelügyelőségnek.

(4) A Főfelügyelőség a megállapodást, illetve annak módosítását a benyújtását követő 30 napon belül jóváhagyja, amennyiben annak tartalma megfelel az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

A gyártó, valamint a koordináló szervezet nyilvántartásba vétele

10. § (1) A gyártót, valamint a koordináló szervezetet a Főfelügyelőség nyilvántartásba veszi.

(2) A gyártó - a 19. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - legkésőbb az elektromos berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig köteles a Főfelügyelőségnél - e rendelet 5. számú mellékletében foglalt adattartalommal - nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtani.

(3) A koordináló szervezet a megalakulását követő 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtani, amelyben meg kell jelölnie az azonosító adatait (nevét, székhelyét, adószámát), valamint a működési területét. A kérelemhez csatolni kell az alapszabály vagy az alapító okirat másolatát, a jogerős bírósági bejegyzését igazoló okmányokat, az üzletszabályzat tervezetét, ideértve az általános szerződési feltételeket is, valamint a koordináló szervezet tagjainak azonosító adatait (nevét, székhelyét, adószámát).

(4) A Főfelügyelőség a koordináló szervezetet első alkalommal két évre veszi nyilvántartásba, mely lejártát követően öt évenként, öt év időtartamra, több alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a koordináló szervezet megfelel e rendeletben foglalt követelményeknek.

(5) Az a koordináló szervezet vehető nyilvántartásba amely:

a) a közhasznú szervezetekről szóló külön jogszabály szerint közhasznú jogállásúnak minősül,

b) szolgáltatását bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy alapító okiratában meghatározott feltételek teljesítése esetén,

c) az alaptevékenységhez szükséges mértékű - legalább hetvenötmillió forint - alaptőkével rendelkezik.

(6) A koordináló szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

(7) A gyártó, illetve a koordináló szervezet a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Főfelügyelőségnek bejelenteni.

11. § (1) A Főfelügyelőség a nyilvántartásba vételről - a 19. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel - a kérelem benyújtását követő 30 napon belül dönt és a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a gyártónak, illetve a koordináló szervezetnek nyilvántartási számot ad ki.

(2) A Főfelügyelőség elutasítja a koordináló szervezet nyilvántartásba vétel iránti kérelmét, ha az nem felel meg a 10. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek.

(3) A Főfelügyelőség törli a nyilvántartásból a gyártót, ha megszünteti az elektromos berendezés gyártását, illetve a koordináló szervezetet, ha a nyilvántartásba vételnek a 10. § (5) bekezdésében meghatározott feltételei már nem állnak fent.

A gyártó adatszolgáltatásának ellenőrzése

12. § A Főfelügyelőség az adatszolgáltatásban foglaltakat ellenőrizheti. Az ellenőrzés során az adatszolgáltatás alapjául szolgáló dokumentációkat az ellenőrzött gyártó a Főfelügyelőség képviselőjének köteles bemutatni.

A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

13. § (1) A gyártó köteles a kereskedőt, illetve a fogyasztót az elektromos berendezésre vonatkozó visszavételi és begyűjtési kötelezettségéről tájékoztatni (tájékoztatási kötelezettség).

(2) A gyártó köteles a 2005. augusztus 13. napjától gyártott elektromos berendezésen - amennyiben a terméken nem lehetséges annak csomagolásán - jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlen módon elhelyezni:

a) az e rendelet 3. számú mellékletében feltüntetett ábrát,

b) a gyártó azonosításra alkalmas megjelölését, továbbá

c) az arra való utalást, hogy az elektromos berendezést 2005. augusztus 13. napjától gyártották.

(3) A gyártó köteles a fogyasztót magyar nyelven tájékoztatni arról, hogy

a) az elektromos berendezésből származó hulladékok a környezetre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik;

b) az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt tartalmaz-e;

c) az elektromos berendezés nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése elkülönítve történik, amelyet e rendelet 3. számú melléklete szerinti ábra jelez;

d) az elkülönített gyűjtés tekintetében visszavételi és begyűjtési rendszer áll rendelkezésre;

e) tevékenységükkel milyen szerepet vállalnak az elektromos berendezésből származó hulladékok mennyiségének csökkentésében, újrahasználatában, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban.

(4) A gyártó köteles a hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségével összefüggő, az elektromos berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást az elektromos berendezés forgalomba hozatalától számított egy éven belül az átvevőnek, a kezelést koordináló szervezetnek, illetve a hasznosítást végzőnek átadni.

A kereskedő kötelezettségei

14. § (1) Új háztartási berendezés értékesítésekor a legalább 35 m2 alapterületű eladótérrel - kizárólag információs (IT) és távközlési berendezések, cikkek forgalmazása esetén legalább 25 m2 alapterületű eladótérrel - rendelkező kereskedő köteles a fogyasztó által felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos elsődleges használati célú és mennyiségű használt berendezést átvenni. Kizárólag rádiótelefon értékesítésével foglalkozó kereskedő az eladótér alapterületétől függetlenül köteles az értékesített berendezéssel azonos elsődleges használati célú és mennyiségű használt berendezést átvenni.

(2) A kereskedő átvételi kötelezettségének teljesítéséért a fogyasztótól díjat nem követelhet, azonban a fogyasztó ösztönzése érdekében díjat fizethet.

(3) A gyártó a visszavételi kötelezettsége alapján köteles a közte és a kereskedő között létrejött értékesítési szerződésben meghatározott elektromos berendezés mennyiségének megfelelő, a kereskedő által az (1) bekezdésében foglaltak alapján átvett háztartási berendezés mennyiségét átvenni.

A visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségek ellátásával kapcsolatos költségek

15. § (1) A gyártó viseli

a) az általa gyártott elektromos berendezésből származó hulladék,

b) a háztartási berendezésből származó történelmi hulladék,

c) az új, azonos vagy azonos funkciójú termékkel helyettesített nem háztartási berendezésből származó történelmi hulladék

visszavételének, begyűjtésének, hasznosításának és ártalmatlanításának költségeit.

(2) A nem háztartási berendezésből származó történelmi hulladék birtokosa, amennyiben a hulladékká váló elektromos berendezést nem helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú berendezéssel köteles a hulladékká váló berendezést a megfelelő begyűjtőhelyen elhelyezni és annak hasznosítási, illetve ártalmatlanítási költségeit megfizetni.

Biztosítékadási kötelezettség

16. § (1) A gyártó köteles a háztartási berendezésre vonatkozó visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettsége ellátásának biztosítására biztosítékot képezni. A biztosíték mértékét és számításának módját e rendelet 4. számú melléklete határozza meg.

(2)

(3) Az a gyártó, aki tevékenységét év közben kezdi meg, havonta köteles biztosítékot képezni.

(4) A biztosíték formája elkülönített pénzbetét vagy hitelintézettel, illetve biztosítóval - az (1) bekezdésben foglaltak céljára - kötött szerződés lehet.

(5) A tárgyévi biztosítékot a gyártó a Főfelügyelőség egyetértésével használhatja fel, ha a tárgyévi visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének eleget tett és az erre vonatkozó, a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatást benyújtotta.

(6) A tárgyévi biztosíték felhasználását a gyártó a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás benyújtásával egyidejűleg kezdeményezheti. A Főfelügyelőség az egyetértéséről a tárgyévet követő év szeptember 1-jéig dönt.

(7) Nem kell biztosítékot képeznie a gyártónak, ha visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségét koordináló szervezetre átruházza, továbbá a koordináló szervezetnek.

Jogkövetkezmények

17. § (1) Az illetékes környezetvédelmi felügyelőség, ha a gyártó, illetve az átvevő vagy a koordináló szervezet a megállapodás alapján a tárgyévi begyűjtendő hulladékmennyiséget, a visszavételi, hasznosítási, ártalmatlanítási kötelezettségét nem teljesíti:

a) annak ellátásáról a gyártó, illetve átvevő által nyújtott biztosíték terhére, vagy a koordináló szervezet költségére, az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik, és

b) külön jogszabályban meghatározott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot állapíthat meg.

(2) A Főfelügyelőség, ha a gyártó a 10. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, külön jogszabályban meghatározott mértékű hulladékgazdálkodási bírságot állapíthat meg.

Tájékoztatás és jelentés az Európai Bizottság felé

18. § A 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkében meghatározott tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról - a 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló 2004/249/EK bizottsági határozat alapján - a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet

a) 3-4. §-a, 6. §-a, 14-15. §-a, 16. §-ának (1) és (3)-(7) bekezdése, 2. számú melléklete, valamint 4. számú melléklete 2005. augusztus 13-án,

b) 16. §-ának (2) bekezdése 2006. február 20-án

lép hatályba.

(3) Ha a gyártó e rendelet hatálybalépésének időpontjában már e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, legkésőbb 2004. december 31-ig köteles a Főfelügyelőségnél nyilvántartásba vétel céljából bejelentkezni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a Főfelügyelőség a bejelentéstől számított 90 napon belül dönt a nyilvántartásba vételről.

(5) Az a gyártó, aki 2005. augusztus 13. napján e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, 2006. február 20. napjáig havonta köteles biztosítékot képezni.

(6) Az elektromos berendezés visszavételével, begyűjtésével, hasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos költség 2011. február 13-ig - a „Háztartási nagygépek” elektromos berendezéskategóriába tartozó termék esetén 2013. február 13-ig - tüntethető fel elkülönítetten az elektromos berendezés árában (elkülönített díj). Az elkülönített díj nem haladhatja meg a visszavétellel, begyűjtéssel, hasznosítással és ártalmatlanítással kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket.

20. § (1)

(2)

(3)

21. § Ez a rendelet - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelettel együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 27-i 2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003. december 8-i 2003/108/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv módosításáról;

c) a Tanács 2004. március 30-i 2004/312/EK határozata a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes eltérések engedélyezéséről.

1. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez

Az elektromos és elektronikai berendezéskategóriák, valamint a háztartási elektromos berendezések vámtarifaszám alapján történő meghatározása

A)
Az elektromos és elektronikai berendezéskategóriák

1. Háztartási nagygépek

2. Háztartási kisgépek

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

5. Világítótestek, kivéve a normálizzók, halogénizzók és a háztartásban használt lámpatestek

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

8. Orvosi berendezések, kivéve a beültetett és a fertőzött orvosi berendezések

9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

10. Adagoló automaták

B)
A háztartási elektromos berendezések vámtarifaszámok alapján történő meghatározása

1. Háztartási nagygépek

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8414

 51

 

 

 Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W teljesítménnyel

 

 Kivéve a polgári repüléshez használatos eszközöket

 

 59

 30

 1

 - Háztartási, irodai vagy hasonló célra

 Axiál ventilátor

 

 

 59

 50

 1

 - Háztartási, irodai vagy hasonló célra

 Centrifugál ventilátor

 

 

 59

 90

 1

 - Háztartási, irodai vagy hasonló célra

 Egyéb ventilátor

 

 8415

 

 

 

 Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

 

 Kivéve a polgári repüléshez, illetve gépjárművekbe épített eszközöket

 8418

 

 

 

 Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 KN-kód alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

 

 Kivéve továbbá a 8418 10 91, 8418 21 10, 8418 30 99, 8418 40 99 KN-kód alá tartozó berendezéseket, a bútorokat, illetve a polgári repüléshez használatos eszközöket

 8450

 

 

 

 Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is

 

 Kivéve a 8450 20 00 KN-kód alá tartozó berendezéseket

 8516

 

 

 

 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 KN-kód alá tartozó kivételével

 

 Kivéve továbbá a következő KN-kódok alá tartozó eszközöket: 8516 31, 8516 32, 8516 33, 8516 40, 8516 80, 8516 90

 8421

 12

 0

 0

 Ruhaszárító

 Centrifugális szárító

 

 8422

 11

 0

 0

 Háztartási

 Mosogatógép

 

 8451

 21

 

 

 Szárítógép

 

 

 

 29

 0

 0

 - Másféle

 Szárítógép

 

2. Háztartási kisgépek

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8423

 10

 10

 

 Háztartási mérleg

 Csak az elektromos eszközök

 

 

 8509

 

 

 

 Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral

 

 

 

 8510

 

 

 

 Villanyborotva, -hajnyíró gép, és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral

 

 

 

 8516

 

 

 

 Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító, sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló; más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás

 

 Kivéve a következő eszközöket: 8516 10, 8516 21, 8516 29, 8516 50, 8516 60, 8516 80, 8516 90

 

 8435

 10

 0

 0

 Gép

 Ital készítésére szolgáló prés, zúzó és hasonló gép

 

 

 8451

 30

 10

 0

 Legfeljebb 2500 W

 Vasalógép

 

 

 9101

 

 

 

 Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is), nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal

 

 Kivéve a nem elektronikus eszközök

 

 9102

 

 

 

 Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is) a 9101 KN-kód alá tartozó kivételével

 

 Kivéve továbbá a nem elektronikus eszközök

 

 9105

 

 

 

 Más óra

 Ébresztőóra, falióra

 Kivéve a nem elektronikus eszközök

 

3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8469

 

 

 

 Írógépek a 8471 KN-kód alá tartozó nyomtató kivételével; szövegszerkesztő gép

 Csak az elektromos eszközök

 

 

 8470

 

 

 

 Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és megjelenítőgép; könyvelőgép, postai bérmentesítőgép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

 

 Kivéve a 8470 40 00 és 8470 50 00 szám alá tartozó eszközöket

 

 8471

 

 

 

 Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses és optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására, másutt nem említett gépi adatfeldolgozáshoz

 

 Kivéve a polgári repülésben használt eszközöket

 

 8517

 

 

 

 Vezetékes távbeszélő- vagy távíró elektromos készülék, beleértve a zsinór nélküli telefonkagylóval ellátott vezetékes távbeszélőt, vivőfrekvenciás vagy digitális rendszerű készüléket is; videotelefon

 

 

 

 8519

 40

 0

 0

 Szövegismétlő készülék telefonhoz

 

 

 

 8520

 10

 0

 0

 Diktafon, amely csak külső áramforrással működik

 

 

 

 

 20

 0

 0

 - Telefon üzenetrögzítő készülék

 

 

 

 8525

 20

 91

 0

 Cellás (mobiltelefon) hálózathoz

 Rádiótelefon-, rádiótávíró-
készülék

 

 

 8527

 90

 92

 0

 Hordozható személyi hívó

 

 

 

 

 90

 98

 0

 - Másféle

 Hordozható személyi hívó

 

 

 8528

 12

 90

 0

 Automatikus adatfeldolgozó gépbe történő beépítésre szánt elektronikus egység

 Megjelenítő eszköz

 

 

 

 12

 91

 0

 - Készülék mikroprocesszor alapú eszközzel, beépített modemmel, mellyel csatlakoztatható az internetre, interaktív információcserére, valamint televíziós játék vételére alkalmas („Set-top box” kommunikációs funkcióval)

 

 

 

 8543

 89

 15

 0

 Elektronikus fordítógép vagy szótár

 

 

 

 

 89

 79

 0

 - Fejlesztő készlet automatikus adatfeldolgozó géphez és annak egységéhez, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: hangszórók és/vagy mikrofon, és egy elektronikus egység, amely lehetővé teszi, hogy az automatikus adatfeldolgozó gép és annak egysége képes legyen hangjelek feldolgozására (hangkártya)

 

 

 

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8518

 10

 20

 0

 Mikrofon, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz-3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 10 mm és magassága legfeljebb 3 mm, a telekommunikációban alkalmazott típus

 

 

 

 

 10

 80

 0

 - Más

 Mikrofon

 

 

 

 29

 20

 0

 - Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 300 Hz-3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 50 mm, a telekommunikációban alkalmazott típus

 

 

 

 

 29

 80

 0

 - Más

 Hangszóró

 

 

 

 30

 80

 0

 - Más

 Fejhallgató, fülhallgató és kombinált mikrofon/
hangszóró egység

 

 

 

 40

 

 

 Hangfrekvenciás elektromos erősítő

 

 Kivéve a polgári repülésben használatos eszközöket

 

 

 50

 

 

 Elektromos hangerősítő egység

 

 

 

 8519

 

 

 

 Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül

 

 Kivéve a 8519 10 00 KN-kód alá tartozó és a gépjárművekben használatos, azokkal egybeépítve megvásárolt eszközöket

 

 8520

 

 

 

 Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül is

 

 Kivéve a polgári repülésben használatos eszközöket

 

 8521

 

 

 

 Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is

 

 Kivéve a polgári repülésben használatos eszközöket

 

 8527

 

 

 

 Rádiótelefon-, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is

 

 Kivéve a 8527 90 92, 8527 90 98 KN-kód alá tartozó, és a gépjárművekben használatos, azokkal egybeépítve megvásárolt, illetve a polgári repüléshez használatos eszközöket

 

 8528

 

 

 

 Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is, videomonitor és video vetítőkészülék

 

 Kivéve a 8528 12 90, 8528 12 91 KN kód alá tartozó eszközöket

 

 9006

 

 

 

 Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kamera kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 KN-kód alá tartozó kisülési cső kivételével

 

 Kivéve továbbá a nem elektromos eszközök, továbbá 9006 10, 9006 20, 9006 30, 9006 61, 9006 62, 9006 69, 9006 91, 9006 99 KN-kód alá tartozó termékek továbbá azok alkatrészei és tartozékai

 

 9007

 

 

 

 Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül

 

 Kivéve a nem elektromos eszközök és 9007 91, 9007 92 alá tartozó alkatrészek és tartozékok

 

 9008

 10

 0

 0

 Diavetítő

 

 

 

 9207

 

 

 

 Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika)

 

 

 

5. Világítótestek

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8513

 10

 0

 0

 Lámpa

 Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással

 

 

 8539

 31

 90

 

 Elektromos izzólámpa és kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóró egységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

 Csak a kompakt (egyvégén fejelt) fénycsövek

 Kivéve a nem integrált típusú kompakt fénycsöveket

 

 

 31

 10

 

 Elektromos izzólámpa és kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóró egységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

 Csak a lineáris (két végén fejelt) fénycsövek

 Kivéve a nem általános világítási célú fénycsöveket

 

6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8413

 70

 21

 

 Egyfokozatú:

 Búvárszivattyú

 

 

 8433

 11

 

 

 Motoros körforgó vízszintes vágószerkezettel

 Fűnyíró

 

 

 8452

 10

 

 

 Háztartási varrógép

 

 Kivéve a nem elektromotorral hajtott eszközöket

 

 8467

 

 

 

 Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő

 Beépített elektromos motorral

 Kivéve a nem elektromos eszközök

 

 8515

 11

 0

 0

 Forrasztópáka és -pisztoly

 

 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 KN-kód

 Megnevezés

 Kivételek

 8526

 92

 90

 

 

 Rádiós távirányító készülék játék működtetésére

 

 

 9503

 10

 

 

 Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozék

 

 

 

 

 20

 

 

 - Kicsinyített méretű „méretarányos” összeszerelhető modell készletben, működő is, 9503 10 KN-kód alá tartozó kivételével

 

 Kivéve továbbá a nem elektromos eszközöket

 

 

 80

 

 

 - Beépített motorral működő más játék és modell

 

 

 

 9504

 10

 0

 0

 - Tévéhez kapcsolható videojáték

 

 

 

 

 90

 10

 0

 - Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű

 

 

 

2. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez

A begyűjtési és a hasznosítási arány mértéke

A) táblázat

A begyűjtési arány mértéke

 Elektromos és elektronikai berendezéskategória

 2005.
évben

 2006.
évben

 2007.
évben

 2008.
évben

 1. Háztartási nagygépek

 9%

 18%

 28%

 36%

 2. Háztartási kisgépek

 5%

 10%

 15%

 19%

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 9%

 17%

 26%

 35%

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 9%

 17%

 25%

 33%

 5. Világítótestek

 1%

 2%

 4%

 5%

 5. a) Gázkisüléses elven működő lámpák

 0%

 0%

 1%

 1%

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 1%

 2%

 4%

 5%

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 0%

 0%

 1%

 1%

A begyűjtési kötelezettség megállapítására - berendezéskategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

B = F x K

ahol:

B: a tárgyévben begyűjtendő hulladékká vált háztartási berendezés mennyisége, tonna

F: a gyártó által az előző évben a Magyar Köztársaságban forgalomba hozott, az adott kategóriába tartozó háztartási berendezés mennyisége, tonna

K: az A) táblázatban az adott kategóriához, a tárgyévre vonatkozó begyűjtési arány mértéke, százalék

B) táblázat

A hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke

 

 2005.
évben

 2006.
évben

 2007.
évben

 2008.
évben

 Elektromos és elektronikai berendezéskategória

 haszno-
sítási
arány
(R)

 újra-
feldolgo-
zási
arány
(A)

 haszno-
sítási
arány
(R)

 újra-
feldolgo-
zási
arány
(A)

 haszno-
sítási
arány
(R)

 újra-
feldolgo-
zási
arány
(A)

 hasznosí-
tási
arány
(R)

 újra-
feldolgo-
zási
arány
(A)

 1. Háztartási nagygépek

 20%

 19%

 40%

 38%

 60%

 56%

 80%

 75%

 2. Háztartási kisgépek

 18%

 13%

 35%

 25%

 53%

 38%

 70%

 50%

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 19%

 16%

 38%

 33%

 56%

 49%

 75%

 65%

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 19%

 16%

 38%

 33%

 56%

 49%

 75%

 65%

 5. Világítótestek

 18%

 13%

 35%

 25%

 53%

 38%

 70%

 50%

 5. a) Gázkisüléses elven működő lámpák

 20%

 20%

 40%

 40%

 60%

 60%

 80%

 80%

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 18%

 13%

 35%

 25%

 53%

 38%

 70%

 50%

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 18%

 13%

 35%

 25%

 53%

 38%

 70%

 50%

 8. Orvosi berendezések

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 18%

 13%

 35%

 25%

 53%

 38%

 70%

 50%

 10. Adagoló automaták

 20%

 19%

 40%

 38%

 60%

 56%

 80%

 75%

A hasznosítási kötelezettség megállapítására - berendezéskategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

H = T x R

ahol:

H: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen begyűjtött és visszavett hulladékká vált elektromos berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség, tonna

T: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen begyűjtött és visszavett hulladékká vált elektromos berendezés mennyisége, tonna

R: a B) táblázatban az adott kategóriához, a hivatkozott évre vonatkozó hasznosítási arány mértéke, százalék

A újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására - berendezéskategóriánként - a következő képletet kell alkalmazni:

U = T x A

ahol:

U: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen begyűjtött és visszavett hulladékká vált elektromos berendezés mennyiségéből kötelezően újrafeldolgozandó mennyiség, tonna

T: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen begyűjtött és visszavett hulladékká vált elektromos berendezés mennyisége, tonna

A: a B) táblázatban az adott kategóriához, a hivatkozott évre vonatkozó újrafeldolgozási arány mértéke, százalék

3. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez

A szelektív gyűjtést igénylő elektromos berendezés jelölése

A szelektív gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13-a után gyártott elektromos berendezést az alábbi ábrával kell megjelölni:

4. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez

Biztosítékadási kötelezettség

A) táblázat

A biztosíték tonnára vetített összege a tárgyévi biztosítékadási kötelezettség megállapításához

 
Elektromos és elektronikai berendezéskategória

 A biztosíték
tonnára vetített összege
(Ft/t)

 1. Háztartási nagygépek

 

 a) (8418 - KN-kód alá tartozó berendezések - kivételével)

 26 000

 b) 8418 KN-kód alá tartozó berendezések esetében

 100 000

 2. Háztartási kisgépek

 70 000

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 100 000

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 95 000

 5. Világítótestek

 190 000

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 85 000

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 100 000

B) táblázat

A biztosíték mértéke, számításának módja

1. A biztosíték mértéke

A biztosíték mértéke a gyártott, illetve importált háztartási berendezések berendezéskategóriánkénti mennyisége, valamint az A) pontban a berendezéskategóriákhoz megadott, vagy egyes berendezések esetében KN-kódhoz rendelt, tonnára vetített biztosítékösszegek szorzataként képzett mennyiségek összege.

2. A biztosíték számításának módja

2.1. Amennyiben a gyártó tevékenységét nem év közben kezdi meg az éves biztosíték számításának módja:

B = ∑ mibi

ahol

B - a képzendő biztosíték összege,

bi - az A) pontban berendezéskategóriánként vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, tonnára vetített biztosíték összege,

Mi - a gyártó által előző évben gyártott, illetve importált, adott berendezéskategóriába vagy KN-kód alá tartozó háztartási berendezésmennyiség tonnában megadva.

2.2. Amennyiben a gyártó tevékenységét év közben kezdi meg, a törtév minden hónapjában képzendő biztosíték számításának módja:

B = ∑ mibi

ahol

B - a képzendő biztosíték összege,

bi - az A) pontban berendezéskategóriánként, vagy egyes berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, tonnára vetített biztosíték összege,

mi - a gyártó által tárgyhóban gyártott, illetve importált, adott berendezéskategóriába, vagy KN-kód alá tartozó háztartási berendezésmennyiség tonnában megadva.

5. számú melléklet a 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez

Adatlap a gyártó bejelentési kötelezettségéhez

 REGISZTRÁCIÓS LAP A GYÁRTÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉHEZ

 

 

 

 

 Gyártó adatai

 Országjel:

 Rövid név:

 Teljes név:

 Település neve:

 Cím:

 ................................................................................................................................................................................

 irányítószám

 város, község

 utca, út, tér

 házszám

 Adószám:

 

 

 A hatósággal való kapcsolattartásért felelő személy adatai:

 Név:

 Beosztás:

 Telefonszám:

 Faxszám:

 E-mail:

 

 

 

 

 A magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatai:

 Név:

 Lakóhelye (székhelye):

 ................................................................................................................................................................................

 irányítószám

 város, község

 utca, út, tér

 házszám

 Telefonszám:

 Faxszám:

 E-mail:

 

 

 

 

 Forgalmazott berendezések kategóriái (kérjük a megfelelő kategóriák megjelölését „X”):

 1. Háztartási nagygépek

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 1.a. Ebből 8418 KN-szám alá tartozó berendezés:

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 10. Adagoló automaták

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 A kitöltés dátuma: ...... év ..... hó ...... nap.

 

 

 

 P.H.

 

 

 ..............................................

 

 

 cégszerű aláírás

 

 Hatóság tölti ki!

 

 Az adatokat nyilvántartásba vette:

 Beérkezés dátuma: ...... év ...... hó ...... nap

 Név:

 

 Aláírás:

 P.H.

 Kiadott nyilvántartási szám: