15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet

az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdésének cf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elektromos és elektronikai berendezésekből (a továbbiakban: elektromos berendezés) származó hulladékokra, illetve az ezekkel kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységekre terjed ki.

A hulladékká vált elektromos berendezés kezelésére vonatkozó szabályok

2. § (1) Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során azokból e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagokat el kell távolítani.

(2) Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelésére szolgáló helyet úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő át nem eresztő felülettel, időjárás- és vízálló burkolattal, valamint a keletkező szennyvizek, illetve csapadékvíz gyűjtésére és kezelésére szolgáló berendezésekkel rendelkezzen.

(3) Az elektromos berendezésből származó hulladékok tömegét a kezelésüket megelőzően, a keletkezett hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően kell mérni.

(4) A kezelés során kiszerelt alkatrészeket és tartozékokat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint kell tárolni, kezelni, valamint a tárolóhelyeket kialakítani.

(5) Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelését

a) a kezelt hulladék típusára és mennyiségére,

b) a kezelésre előírt általános műszaki feltételekre, és

c) a környezetbiztonsági előírásokra

figyelemmel az illetékes környezetvédelmi felügyelőség ellenőrzi.

A szakképesítésre vonatkozó előírások

3. § Az elektromos berendezésből származó hulladék visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének ellátásával kapcsolatos tevékenységek csak e rendelet 2. számú mellékletében foglalt szakképzettséggel folytathatók.

A gyártó adatszolgáltatási kötelezettsége

4. § (1) A gyártó - a külön jogszabályban foglaltakon túl - az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) számára adatot szolgáltat:

a) a tárgyév január 31. napjáig az előző évben a Magyar Köztársaságban forgalomba hozott elektromos berendezés mennyiségéről, a tárgyévben várható mennyiségéről tömeg és darabszám tekintetében, berendezéskategóriánként,

b) legkésőbb a tárgyév január 31. napjáig a tárgyévi visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának módjáról,

c) tárgyév február 20. napjáig az előző évben begyűjtött, visszavett, hasznosított és ártalmatlanított elektromos berendezésből származó hulladék tömegéről elektromosberendezés-kategóriánként, hasznosítónként és ártalmatlanítónként is megbontva, valamint a Magyar Köztársaság területén és azon kívül kezelt (hasznosított és ártalmatlanított) hulladék tömegéről, ezek várható tárgyévi tömegéről, továbbá

d) tárgyév február 20. napjáig a visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségei ellátásának biztosítására képzett tárgyévi biztosíték összegéről és típusáról.

(2) A gyártó az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(3) Az átvevő az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatáson túl a Főfelügyelőség számára adatot szolgáltat:

a) tárgyév január 31-éig az előző évben az általa kötött megállapodások alapján visszavett hulladék tömegéről,

b) tárgyév február 20. napjáig arról, hogy mely gyártókkal, milyen mennyiségre kötött megállapodást visszavételre, hasznosításra, ártalmatlanításra.

(4) Az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendelet 4. számú mellékletében foglalt adatlapokon teljesíti.

(5) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési megfigyelési adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

5. § (1) Az adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus úton, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat útján teljesíthető.

(2) Az e rendeletben foglaltaknak nem megfelelő adatot szolgáltató kötelezettet a Főfelügyelőség az adatszolgáltatás legfeljebb harminc napon belüli hiánypótlásra szólítja fel.

6. § (1) A Főfelügyelőség minden év szeptember 1-jéig köteles az e rendelet alapján teljesített adatszolgáltatások adatait feldolgozni. Az adatszolgáltatásból származó, feldolgozott adatok nyilvánosak és az interneten keresztül térítésmentesen hozzáférhetőek.

(2) Amennyiben a kötelezett nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit nem teljesíti, a Főfelügyelőség a külön jogszabály szerint megállapított hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A gyártó adatszolgáltatási kötelezettségét első alkalommal:

a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatok tekintetében a 2004. évre vonatkozóan,

b) a 4. § (1) bekezdésben foglalt többi adat tekintetében a 2005. évre vonatkozóan,

köteles teljesíteni.

(3) Ez a rendelet - az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelettel együtt - az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során eltávolítandó anyagok jegyzéke

1. A berendezések hulladékaiból az alábbi alkotók, alkatrészek és komponensek eltávolítása szükséges:

- a külön jogszabályban meghatározott poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok;

- higanyt tartalmazó komponensek mint például kapcsolók, háttérvilágítást biztosító lámpák;

- elemek;

- a mobiltelefonok nyomtatott áramkörei általánosan, illetve egyéb eszközök nyomtatott áramkörei, amennyiben a nyomtatott áramköri lap nagyobb, mint 10 cm2;

- tonerek, folyadék-, zselés- és színes tonerek egyaránt;

- brómtartalmú gyulladásgátlót tartalmazó műanyagok;

- azbeszthulladékok, valamint azbeszttartalmú komponensek;

- katódsugárcsövek;

- klorofluorokarbonátok (CFC), hidroklorofluorokarbonátok (HCFC) vagy hidrofluorokarbonátok (HFC), hidrokarbonátok (HC);

- gázkisülés elvén működő lámpák;

- 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzők (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelző, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;

- külső elektromos vezetékek;

- a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó komponensek;

- radioaktív alkotókat tartalmazó komponensek, kivéve a határérték alattiak;

- 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorok.

2. A szelektíven begyűjtött berendezések hulladékainak alábbi komponenseit kell eltávolítani a berendezésből, és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell kezelni:

- katódsugárcsövek fluoreszkáló rétege,

- berendezés (például habok és hűtőberendezések) ózonréteget károsító és 15 feletti globális felmelegedést okozó potenciállal (GWP) rendelkező gázai,

- gázkisüléses lámpák higanytartalma.

A környezeti szempontokra, illetve az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás kívánatos voltára való tekintettel e mellékletben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az ne akadályozza meg az alkatrészek vagy az egész berendezés környezetvédelmi szempontból megfelelő újrafeldolgozását és újrahasználatát.

2. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Az elektromos berendezésből származó hulladékokkal kapcsolatos visszavételi, begyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek folytatásához szükséges szakképzettségek

1. Hulladékgyűjtő szervezet esetében:

l fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-gyűjtő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító szám: 21 7898 01, vagy ennél magasabb szakképzettség.

2. Hulladékkezelő szervezet esetében:

l fő környezetvédelmi mérnök; FEOR: 2127 vagy 1 fő hulladékgazdálkodási technológus; FEOR: 3126; szakképesítés azonosító szám: 55 5470 01, és

a) 1 fő hulladékkezelő technikus (OKJ száma: 52 5470 01) vagy 1 fő környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodási leágazás); FEOR 3126; szakképesítés azonosító szám: 52 5470 04,

vagy

b) 1 fő egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások (településihulladék-kezelő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító: 33 7898 03.

3. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Adatlapok a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

 Borítólap

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 Gyártó adatai

 Gyártó nyilvántartási száma:

 Országjel:

 Rövid név:

 Teljes név:

 Település neve:

 Cím: .....................................................................................................................................................................................................................

 irányítószám város, község utca, út, tér házszám

 Adószám:

 Ügyfél státus:

 Felelős vezető neve:

 Beosztása:

 Telefonszám:

 Faxszám:

 E-mail:

 Adatszolgáltatás:

 Formája:

 Bejelentőlapok részletezése:

 Kérdőív lapok száma:

 ...... db

 

 Forgalmazott mennyiségekről szóló lapok száma:

 ...... db

 

 A begyűjtési kötelezettségről szóló lapok száma:

 ...... db

 

 A visszavett mennyiségekről szóló lapok száma:

 ...... db

 

 A kezelt mennyiségekről szóló lapok száma:

 ...... db

 

 A hasznosított mennyiségekről szóló lapok száma:

 ...... db

 

 Az ártalmatlanított mennyiségekről szóló lapok

 ...... db

 

 A csatolt lapok összesen:

 ...... db

 Az adatszolgáltatásért felelős:

 

 

 Neve:

 Beosztása:

 Tel. szám:

 Faxszám:

 E-mail:

A kitöltés dátuma: _____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

 Hatóság tölti ki!

 Beérkezés dátuma: ____ év ____ hó ____ nap

 Az adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:

 

 

 

 

 

 

 Forgalmazott mennyiség a jelentett évben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 Belföldön forgalomba
hozott háztartási
berendezések mennyisége
a jelentett évben*, **

 Belföldön forgalomba
hozott nem háztartási
berendezések mennyisége
a jelentett évben*

 Belföldön forgalomba hozott berendezések
mennyisége
a jelentett évben*

 Berendezéskategória

 FB1

 FB2

 FB=FB1+FB2

 

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 

 t

 db

 t

 db

 t

 db

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 Ebből 8418 VTO-szám alá tartozó berendezés (t):***

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 _______

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 X

 X

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 X

 X

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 X

 X

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel.

** A jelentés évében forgalmazott berendezésmennyiség, amely a következő évi begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.

*** 8418 VTO-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével.

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan forgalmazásra kerülő mennyiség tárgyévben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 Belföldön forgalomba
kerülő háztartási
berendezések várható
mennyisége tárgyévben*
(tájékoztató adat)

 Belföldön forgalomba
kerülő nem háztartási
berendezések várható
mennyisége tárgyévben*
(tájékoztató adat)

 Belföldön forgalomba
kerülő berendezések
várható mennyisége
tárgyévben*
(tájékoztató adat)

 Berendezéskategória

 VFB1

 VFB2

 VFB=VFB1+VFB2

 

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 Össztömeg

 Berendezé-
sek száma

 

 t

 db

 t

 db

 t

 db

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 Ebből 8418 KN-szám alá tartozó berendezés (t):**

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 _______

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 X

 X

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 X

 X

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 X

 X

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel.

** 8418 KN-szám alá tartozó berendezések: Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 KN-szám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével.

 

 

 

 

 

 

 Begyűjtési kötelezettség a jelentett évben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 Berendezéskategória

 Belföldön forgalomba hozott
háztartási berendezések
mennyisége a jelentett évet
megelőző évben*
(előző évben bejelentett adat)

 Háztartási berendezésekre
vonatkozó
begyűjtési
arányszám
a jelentett évben

 Háztartási berendezésekre
vonatkozó begyűjtési
kötelezettség
a jelentett évben

 

 FBE

 BA

 BK=FBE*BA

 

 Össztömeg

 

 Össztömeg

 

 t

 

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* A jelentett évet megelőző évben forgalmazott berendezésmennyiség, amely a jelentett évben esedékes begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.

 

 

 

 

 

 

 Begyűjtési kötelezettség tárgyévben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 Berendezéskategória

 Belföldön forgalomba hozott
háztartási berendezések
mennyisége a jelentett évben*

 Háztartási
berendezésekre
vonatkozó
begyűjtési
arányszám
tárgyévben

 Háztartási berendezésekre
vonatkozó begyűjtési
kötelezettség a tárgyévben

 

 FBE

 BA

 BK=FBE*BA

 

 Össztömeg

 

 Össztömeg

 

 t

 

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* A jelentett évben forgalmazott berendezésmennyiség, amely a tárgyévben esedékes begyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja.

 

 

 

 

 

 

 Visszavett mennyiség a jelentett évben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 Visszavett háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben

 Visszavett nem háztartási berendezések mennyisége a jelentett évben

 Visszavett berendezések mennyisége a jelentett évben

 Berendezéskategória

 A1

 A2

 A=A1+A2

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 X

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 X

 

 

 10. Adagoló automaták

 X

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan visszavételre kerülő mennyiség tárgyévben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 Berendezéskategória

 Visszavételre kerülő
háztartási berendezések
várható mennyisége
tárgyévben
(tájékoztató adat)

 Visszavételre kerülő nem
háztartási berendezések
várható mennyisége
tárgyévben
(tájékoztató adat)

 Visszavételre kerülő
berendezések várható
mennyisége tárgyévben
(tájékoztató adat)

 

 VA1

 VA2

 VA=VA1+VA2

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 X

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 X

 

 

 10. Adagoló automaták

 X

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: _____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 Kezelt mennyiség a jelentett évben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 Tagállamon belül
kezelt mennyiség

 Másik tagállamban
kezelt mennyiség

 EU-n kívül kezelt
mennyiség

 Összes kezelt
hulladék
mennyisége

 Berendezéskategória

 D1

 D2

 D3

 D=D1+D2+D3

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan kezelésre kerülő mennyiség tárgyévben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 Tagállamon belül várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

 Másik tagállamban várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

 EU-n kívül várhatóan kezelésre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

 Összes várhatóan kezelésre kerülő hulladék mennyisége (tájékoztató adat)

 Berendezéskategória

 VD1

 VD2

 VD3

 VD=
VD1+VD2+VD3

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszeretések

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

 

 

 

 

 

 

 Hasznosított mennyiség
a jelentett évben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

 

 
 
 
 
Berendezéskategória

 
Átvevőnek
átadott
mennyiség

 
Átvevő által
hasznosított
mennyiség

 
 
Hasznosítási
arányszám

 Átvevő által
újrafeldol-
gozott vagy
részben
újrahasznált
mennyiség

 Újrafeldol-
gozási vagy
részben
újrahasz-
nálati
arányszám

 Átvevő által
energia-
terme-
léssel
égetett
mennyiség

 

 

 AM

 H = E+B

 HR = H/AM

 E

 UFR = E/AM

 B

 

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 HR

 Össztömeg

 UFR

 Össztömeg

 

 

 t

 t

 

 t

 

 t

 

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 5. a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!

Jelmagyarázat:

Hasznosítás : (AM-C)/AM = HR x 100%

Újrafeldolgozás : (AM-B-C)/AM = UFR x 100%

B = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

HR = hasznosítási arányszám

UFR = újrafeldolgozási arányszám

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan forgalmazásra kerülő mennyiség tárgyévben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 

 ÁTVEVŐ (HASZNOSÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

 

 
 
 
 
 
Berendezéskategória

 
 
Átvevőnek
várhatóan
átadásra
kerülő
mennyiség

 
 
Haszno-
sításra
kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 
 
 
Hasznosítási
arányszám
(tájékoztató
adat)

 Átvevő által
várhatóan
újrafeldolgo-
zásra vagy
részben
újrahaszná-
latra kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 Újrafeldolgo-
zási vagy
részben
újrahasz-
nálati
arányszám
(tájékoztató
adat)

 Átvevő által
várhatóan
energiaterme-
léssel
égetésre
kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 

 VAM

 VH=VE+VB

 VHR=
VH/VAM

 VE

 VUFR=
VE/VAM

 VB

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 VHR*

 Össztömeg

 VUFR*

 Össztömeg

 

 t

 t

 

 t

 

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 5. a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!

Jelmagyarázat:

Hasznosítás : (VAM-VC)/VAM = VHR x 100%

Újrafeldolgozás : (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100%

VB = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

VHR = hasznosítási arányszám

VUFR = újrafeldolgozási arányszám

 

 

 

 

 

 

 Összes hasznosított mennyiség
a jelentett évben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Berendezéskategória

 
Összes
átadott
mennyiség

 
Összes
hasznosított
mennyiség

 
 
Hasznosítási
arányszám

 Összes
újrafeldolgo-
zott vagy
részben
újrahasznált
mennyiség

 Újrafeldolgo-
zási vagy
részben
újrahasz-
nálati
arányszám

 
Összes
energiaterme-
léssel égetett
mennyiség

 

 AM
(össz)

 H = E+B (össz)

 HR = H/AM

 E
(össz)

 UFR = E/AM

 B
(össz)

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 HR

 Össztömeg

 UFR

 Össztömeg

 

 t

 t

 

 t

 

 t

 1. Háztartást nagygépek

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az összes hasznosított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!

Jelmagyarázat:

Hasznosítás: (AM-C)/AM = HR x 100%

Újrafeldolgozás : (AM-B-C)/AM = UFR x 100%

B = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

HR = hasznosítási arányszám

UFR = újrafeldolgozási arányszám

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan hasznosításra kerülő
összes mennyiség tárgyévben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Berendezéskategória

 
 
Átvevőnek
várhatóan
átadásra
kerülő
mennyiség

 
Átvevő által
várhatóan
hasznosításra
kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 
 
Hasznosítási
arányszám
(tájékoztató
adat)

 Átvevő által
várhatóan
újrafeldolgo-
zásra vagy
részben
újrahaszná-
latra kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 
Újrafeldolgo-
zási vagy
részben
újrahasz-
nálati
arányszám
(tájékoztató
adat)

 
Átvevő által
várhatóan
energiaterme-
léssel égetésre
kerülő
mennyiség
(tájékoztató
adat)

 

 VAM
(össz)

 VH = VE+VB
(össz)

 VHR =
VH/VAM

 VE
(össz)

 VUFR =
VE/VAM

 VB
(össz)

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 VHR*

 Össztömeg

 VUFR*

 Össztömeg

 

 t

 t

 

 t

 

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 

 

 

 5. a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az összes, várhatóan hasznosításra kerülő mennyiségre töltendő ki!

Jelmagyarázat:

Hasznosítás : (VAM-VC)/VAM = VHR x 100%

Újrafeldolgozás : (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100%

VB = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

VHR = hasznosítási arányszám

VUFR = újrafeldolgozási arányszám

 

 

 

 

 

 

 Ártalmatlanított mennyiség
a jelentett évben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

 

 

 Égetéssel ártalmatlanított mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)

 Lerakással ártalmatlanított mennyiség

 
Ártalmatlanított mennyiség

 Berendezéskategória

 F

 G

 C=F+G

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1 .Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5. a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!

Jelmagyarázat:

C = Ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan ártalmatlanításra kerülő
mennyiség tárgyévben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 ÁTVEVŐ (ÁRTALMATLANÍTÓ) MEGNEVEZÉSE:

 

 

 Égetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség (energiatermelés nélküli égetés)
(tájékoztató adat)

 Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség
(tájékoztató adat)

 
Várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiség
(tájékoztató adat)

 Berendezéskategória

 VF

 VG

 VC=VF+VG

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési Berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 •

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az adatlap minden egyes átvevőre kitöltendő!

Jelmagyarázat:

VC = Ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

 

 

 

 

 

 

 Összes ártalmatlanított mennyiség
a jelentett évben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 Égetéssel ártalmatlanított
összes mennyiség
(energiatermelés nélküli égetés)

 Lerakással ártalmatlanított
összes mennyiség

 
Összes ártalmatlanított
mennyiség

 Berendezéskategória

 F (össz)

 G (össz)

 C = G+F (össz)

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2.Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4.Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az összes ártalmatlanított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki!

Jelmagyarázat:

C = Ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

F = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

G = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

 

 

 

 

 

 

 Várhatóan ártalmatlanításra kerülő
összes mennyiség tárgyévben*

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 Gyártó nyilvántartási száma:

 

 

 

 Égetéssel várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség
(energiatermelés nélküli égetés)
(tájékoztató adat)

 Lerakással várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség
(tájékoztató adat)

 
Várhatóan ártalmatlanításra kerülő összes mennyiség
(tájékoztató adat)

 Berendezéskategória

 VF

 VG

 VC=VF+VG

 

 Össztömeg

 Össztömeg

 Össztömeg

 

 t

 t

 t

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek (a normálizzók és halogénizzók kivételével)

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok (a helyhez kötött, nagyméretű ipari berendezések kivételével)

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések (a beültetett és fertőzött termékek kivételével)

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

 

A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap.

P. H.

................................................

cégszerű aláírás

* Az összes, várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiségre töltendő ki!

Jelmagyarázat:

VC = Ártalmatlanításra szánt anyagi frakciók tömege (tonna)

VF = Energiatermelés nélküli égetéssel ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

VG = Lerakással ártalmatlanított anyagi frakciók tömege (tonna)

Kérdőív a gyártók információadási kötelezettségének teljesítéséhez

Adja meg, hogy a gyártói kötelezettség teljesítését önálló vagy kezelést koordináló szervezet útján valósítják meg.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Tesz-e erőfeszítést az Ön által keletkezett hulladékok szelektív begyűjtése érdekében? Ha igen, ismertesse ezeket!

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Hogyan biztosítja a hulladékainak újrahasználatát, visszajuttatását a termelési folyamatba, illetve másodnyersanyag-piacon való felhasználását?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adja meg, hogy a gyártott termékkategóriákra hogyan valósítják meg a terméktervezéssel kapcsolatos elvárásokat! (Pl. felhasznált anyagok mennyiségének csökkentése, könnyebb szétszerelhetőség, újrahasználat elősegítése stb.)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Adja meg a Magyarországról az EU-n kívülre exportált elektromos és elektronikai berendezések hulladékaira alkalmazott szabályok, eljárások és ellenőrzések rövid leírását!

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Feltünteti-e elkülönített díjként az eladási árban a többletköltségeket? Kérjük részletezze!

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Meghozta-e a szükséges intézkedéseket a felhasználók tájékoztatása, illetve annak érdekében, hogy ösztönözzék azok részvételét az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésében (szelektív hulladékgyűjtés, visszavételi és begyűjtési rendszerek használata, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások stb.)? Kérjük részletezze!

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. számú melléklet a 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelethez

Adatlapok az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez

 Borítólap

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 

 

 

 Átvevő adatai

 

 

 

 

 Országjel:

 Rövid név:

 Teljes név:

 Település neve:

 Cím:

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 .....................................

 irányítószám

 város, község

 utca, út, tér

 házszám

 Adószám:

 Ügyfélstátus:

 Felelős vezető neve:

 Beosztása:

 Telefonszám:

 Faxszám:

 E-mail:

 

 Adatszolgáltatás:

 Formája:

 

 Az átvett mennyiségekről szóló lapok száma:

 .......................... db

 

 Az adatszolgáltatásért felelős:

 Neve:

 Beosztása:

 Tel. szám:

 Faxszám:

 E-mail:

A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap.

P. H.

........................................

cégszerű aláírás

Hatóság tölti ki!

 
Beérkezés dátuma: _____ év ____ hó ____ nap.

 Az adatokat nyilvántartásba vette:
Név:
Aláírás:

 

 Átvett mennyiség a jelentett évben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Jelentett év:

 

 

 

 GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:

 GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

 

 

 

 

 

 Átvett mennyiség

 

 

 Berendezéskategória

 Össztömeg

 

 

 

 t

 

 

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap.

P. H.

........................................

cégszerű aláírás

 Várhatóan átvételre kerülő mennyiség tárgyévben

 ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ

 Tárgyév:

 

 

 

 GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE:

 GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

 

 

 

 

 
Berendezéskategória

 Várhatóan átvételre kerülő mennyiség (tájékoztató adat)

 

 

 

 Össztömeg

 

 

 

 t

 

 

 1. Háztartási nagygépek

 

 

 

 2. Háztartási kisgépek

 

 

 

 3. Információs (IT) és távközlési berendezések

 

 

 

 4. Szórakoztató elektronikai cikkek

 

 

 

 5. Világítótestek

 

 

 

 5.a. Gázkisülésű lámpák

 

 

 

 6. Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok

 

 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

 

 

 

 8. Orvosi berendezések

 

 

 

 9. Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

 

 

 

 10. Adagoló automaták

 

 

 

 ÖSSZESEN

 

 

A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap.

P. H.

........................................

cégszerű aláírás