NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter rendelete a 2005. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
2005-02-01 12:35:18
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter r e n d e l e t e a 2005. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. mellékletének IX. fejezet 2. cím 2. alcíme, valamint a Kvt. 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1.§
(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatásra, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat), az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezése igénybejelentés útján igényelhető.
(3) A pályázatokról, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai ellentételezésére rendelkezésre álló összeg mértékéről a Kvt. 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerinti Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) legkésőbb 2005. április 30-ig dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének feltételei

2. §
(1) Az az önkormányzat nyújthat be pályázatot, amely az alábbi feltételeknek megfelel:
a) a pályázat benyújtásának időpontjában elfogadott 2005. évre hatályos ivóvíz- illetve csatornadíjakkal rendelkezik;
b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult, és az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;
c) az állami támogatásban, közműhitelben részesült szennyvízközmű beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja
d) területén a víziközmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez benyújtott engedély iránti kérelmet és a víziközmű üzembehelyezési jegyzőkönyvének másolatát az önkormányzat a pályázatához csatolja;
e) a más víziközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2005. évre hatályos miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az ivóvízértékesítési szerződésben meghatározott díj figyelembevételével meghaladja a nettó 175 Ft/m3 értéket, vagy
f) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás – ármegállapításnál is elfogadott – 2005. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 319 Ft/m3 értéket, vagy
g) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2005. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 601 Ft/m3 értéket.
(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nettó 175 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető.
(3) Támogatás csak a fajlagos ráfordításokra (Ft/m3) épülő díj esetén igényelhető, átalánydíj esetén nem igényelhető támogatás.
(4) Többtényezős díjak alkalmazása esetén a többtényezős díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezőssé kell alakítani, az átalakítás módját ebben az esetben részletes kalkulációkkal kell bemutatni.
(5) A szolgáltatást terhelő ÁFÁ-t, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.

A pályázat benyújtása

3. §
(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságán, a Főváros és Pest Megye esetében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán (továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium) kell benyújtani.
(2) A több települést ellátó víziközmű, illetve csatornamű esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és településenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot az érintett önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. Az érintett települések önkormányzatát a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról. Valamennyi érintett önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a pályázathoz valamennyi önkormányzatnak csatolnia kell a melléklet szerinti nyilatkozatokat.
(3) A több megyében szolgáltatást végző szolgáltató esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti Igazgatósághoz kell benyújtani, a megyéknek megfelelő bontásban, és összesítve is.
(4) Együttes támogatási igény esetén – amennyiben a vízszolgáltatást és csatornaszolgáltatást különböző szolgáltatók végzik – a társszolgáltató részletes kalkulációit is be kell nyújtani.
(5) Egy szolgáltatásfajtára vonatkozó támogatási igény esetén a nem támogatott társszolgáltatás adatait, részletes kalkulációit is be kell nyújtani.
(6) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítőben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölthetők a www.kvvm.hu honlapról.

4. §
(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2005. február 10-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2005. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (6) bekezdés szerinti adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni a palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre, továbbá az Igazgatóság e-mail címére, tárgyként a benyújtó önkormányzat nevének megjelölésével.
(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 64/B.§ (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a 2. §-ban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.
(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel.
(4) Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra az (1) bekezdés szerinti határidőben az Igazgatósághoz, illetve a Minisztériumhoz, illetve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követően sem felel meg, a támogatási igény nem kerül befogadásra.
(5) Az Igazgatóság a hiánypótoltatást követően a pályázatokat 2005. február 28-ig két példányban továbbítja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §
(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylő önkormányzatok területén működő szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e külön jogszabály rendelkezéseivel.
(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett javaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat, valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges indoklásban foglaltakat veszi figyelembe:
a) az értékcsökkenési leírás, illetőleg az azt helyettesítő használati díj nem haladja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti díjból tárgyi eszköz fenntartásra fordított – mértéket, és nem haladja meg a 200 Ft/m3 értéket,
b) a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 6,5%;
c) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2%;
d) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2%;
e) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 8%;
f) amennyiben az ármegállapító külön díjat határoz meg a nem lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacsonyabb, mint a lakosság által fizetendő díj;
g) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2005. évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett, a 2. § (1) bekezdés e-g) pontjaiban meghatározott küszöbértéket eléri-e. Amennyiben ez nem teljesül, a megállapított díj és a küszöbérték közti különbözetre nem jár támogatás;
h) a tervezett fajlagos ráfordítás mértékét az önkormányzat a nem lakossági díjak megállapításánál érvényesíti-e. Amennyiben ez nem érvényesül, akkor a lakossági díjtámogatás összege arányosan csökkentésre kerül;
i) az átvett víz esetében a hálózati veszteség mértéke nem haladja meg a 20%-t;
j) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.
(3) A fentiektől eltérő esetekben a pályázónak részletes szöveges indoklást kell benyújtani.
(4) A támogatás igénylésének feltételeként a 2. § (1) bekezdés e-g) pontjaiban megadott átlagos fajlagos ráfordítási küszöbértékek a támogatás mértékének megítélése tekintetében orientáló jellegűek. A Tárcaközi Bizottság a beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vett tényleges küszöbértékre.
(5) A Tárcaközi Bizottság a támogatás megítélésére vonatkozó javaslatának kidolgozása során számol azzal a hozammal is, amelyet a támogatás egyösszegű év eleji kiutalása tesz elérhetővé.
(6) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit – beleértve az üzembe helyezés költségét – külön indoklásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelően.

6. §
(1) A támogatás az 1. § (3) bekezdés szerinti döntést követő 8 napon belül egy összegben – az 5. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel egy egységes teljesítési szorzóval korrigálva – kerül kiutalásra az önkormányzatok részére.
(2) Az önkormányzat és a szolgáltató szerződést köt, amely rögzíti a központi költségvetéstől kapott összeg pontos rendeltetését, és azt, hogy az önkormányzat milyen időtartamon belül utalja tovább a szolgáltatónak a hozzá megérkezett támogatási összeget.
(3) A kiutalt összeget az önkormányzat kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. A 2004. évre kapott támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett összegekről az év végi költségvetési beszámoló keretében kell számot adniuk az önkormányzatoknak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről

7. §
(1) Az egészséges ivóvízellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozatban kötelezett arra, hogy a településen élő egy éves kor alatti csecsemők és terhes anyák részére az egészséges ivóvizet zacskós, palackos vagy tartálykocsis szállítással biztosítani kötelesek.
(2) Az igényelhető ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat az alábbiak szerint számítja ki:
T=Szv-Kv, ahol
T=Támogatás mértéke
Szv=A kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata
Kv=A kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata
(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, az általa felülvizsgált számlák alapján – az Igazgatóság útján – a Belügyminisztériumtól igényelheti 2005. május 31.-ig, illetve 2005. november 15.-ig.
(4) Az igénybejelentést kettő eredeti példányban kell benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az önkormányzat mellékeli a jogerős határozatot és a számlák hitelesített másolati példányait.
(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) bekezdésnek megfelelően lett-e kiszámítva, valamint, hogy az előírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.
(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot.
(7) Az Igazgatóság 8 napon belül – a település kód feltüntetésével – továbbítja az igénybejelentéseket egy példányban a Belügyminisztériumhoz. Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig, 8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzatok részére.

8. §
E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.