NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról
2005-01-13 10:37:42
22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a Bizottság 2000/532/EK határozata (2000. május 3.) a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikke a) pontja szerinti hulladékjegyzékről szóló 94/3/EK határozat és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti veszélyes hulladék listáról szóló 94/904/EK határozat felváltására, valamint az azt a hulladékjegyzék tekintetében módosító 2001/118/EK és 2001/119/EK bizottsági és 2001/573/EK tanácsi határozatok.”
2. § (1) Az R. 1. számú melléklete A) Alaplistájának a 03 fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladékok főcsoporton belül a 03 03 02 hulladék papír hasznosításából származó festékiszap szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„03 03 02 zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)”
(2) Az R. 1. számú melléklete A) Alaplistájának a 07 szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok főcsoport a következő szövegrésszel egészül ki:
(07 02 16* veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok)
„07 02 17 szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól”
3. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének B) Kiegészítő listája hatályát veszti.

Tovább