NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Az EPER/PRTR adatbázis
2004-02-26 13:34:45
A korszerű környezetvédelem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem környezeti elemenként (pl. levegő, víz, talaj stb.), hanem komplex módon, minden környezeti elemre egységesen kell vizsgálni. Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, illetve szennyezése.
Az IPPC irányelv Ennek gyakorlati megvalósítása érdekében született meg az Európai Tanács integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve, melynek végrehajtása hazánk Európai Uniós csatlakozásának kiemelt környezetvédelmi feladata. Az IPPC irányelv a tevékenységükkel a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari és mezőgazdasági cégek kibocsátásainak megelőzését, csökkentését és ellenőrzését szabályozza. A hatálya alá tartozó létesítmények környezeti tevékenységének szabályozására az illetékes hatóságoknak (Magyarországon a területi környezetvédelmi felügyelőségeknek) integrált engedélyt (magyar neve: egységes környezethasználati engedély) kell kiadnia. Az irányelvet a magyar jogszabályozásba a 193/2001. (X.30.) Korm. rend. ültette át. A környezeti kibocsátások integrált szabályozásához adatokra van szükség. Az adatgyűjtés ösztönzése és az irányelv végrehajtásának ellenőrzése érdekében az IPPC irányelv 15. cikk (3) bekezdése előírja, hogy „A fő kibocsátások és azok forrásainak nyilvántartását minden három évben kiadja a Bizottság, a tagállamok által szolgáltatott adatok alapján.” Ez képezi alapját az EU Bizottság a 2000/479/EK határozatának, amely megalapozza az Európai Szennyezőanyag Regisztert (EPER – European Pollutant Emission Register). Az Európai Szennyezőanyag Regiszter (EPER) Az EU Bizottság a 2000/479/EK határozata kötelezővé tette az Európai Unió tagállamai számára, hogy a 96/61/EK IPPC irányelv hatálya alá tartozó cégekről meghatározott időközönként környezetvédelmi adatokat szolgáltassanak az Európai Bizottságnak, mely azokat összegzi és közzéteszi. Az EPER jelentés az IPPC köteles cégek levegőbe és felszíni vízbe (közvetlenül és közvetetten) történő éves, megadott küszöbérték feletti kibocsátásait tartalmazza üzemenként, valamint szennyezőanyagonkénti és országos összesítésben. A jelentés formátumát, a tevékenységek és szennyezőanyagok listáját, valamint a küszöbértékeket az EPER határozat tartalmazza. Az EPER adatszolgáltatás elsődleges célja a szennyezőanyag kibocsátások felmérése, és a jelentős kibocsátások nyilvántartása, az ipari tevékenységekről és azok szennyezőanyag kibocsátásairól összehasonlítható adatok gyűjtése, és az adatok megküldése az EU Bizottságnak, mely összegzi és közzéteszi azokat. Az EPER jelentésben adatot szolgáltatni az IPPC köteles tevékenységekről, és azok jelentős kibocsátásairól kell. Az IPPC köteles tevékenységek listáját a 96/61/EK IPPC irányelv határozza meg, a magyar jogrendben pedig az említett 193/2001. (X.19.) Kormányrendelet tartalmazza a listát. (Az irányelv és a Korm. rend. tevékenységi listája nem teljesen egyezik meg, mivel a magyar jogszabály eltérő számozást alkalmaz, és több tevékenységet tartalmaz, mint az irányelv.) A Tagállamoknak által benyújtott első ilyen jellegű adatszolgáltatást az EU Bizottság 2004. február 23-án tette közzé a nyilvánosság számára a www.eper.cec.eu.int internetes oldalon. A csatlakozó országok közül egyedül Magyarország küldte meg az EPER adatokat a Bizottság részére, ezek az adatok 2004 áprilisától lesznek hozzáférhetőek a fenti weboldalon. A második EPER adatszolgáltatást 2006-ban kell majd teljesíteni a 2004-es adatokra vonatkozóan. Ezután, várhatóan 2008-tól éves adatszolgáltatás szükséges, a bázisév mindig a benyújtást megelőző év lesz. Az EPER jövője, a Szennyezőanyag Kibocsátási és Transzfer Regiszter (PRTR) Várhatóan 2008-tól az EPER rendszer bővítésével egy szélesebb körű, a nyilvánosság számára teljesen átlátható adatbázis, az Szennyezőanyag Kibocsátási és Transzfer Regiszter (PRTR – Pollutant Release and Transfer Register) jön létre. A PRTR a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményen (Magyarországon kihirdette a 2001. évi LXXXI. törvény) alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, Magyarország 2003. májusában a Kijevben megrendezett környezetvédelmi miniszteri konferencián aláírta a létrehozásáról szóló PRTR jegyzőkönyvet. A PRTR egy nyilvános, bárki által interneten hozzáférhető adatbázis, amely tartalmazza a környezeti elemekbe (levegő, víz, talaj) kibocsátott, és a hulladékként átvitt szennyezőanyag mennyiségeket, telephelyek, üzemeltetők szerinti megoszlásban. Az adatbázis rendszeres bevallásokon alapszik, az adatszolgáltatás bizonyos kibocsátási, átadási küszöbértékhez kötött. A PRTR a már meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, szerkezete nagyon hasonló az EPER szerkezetéhez, de bővebb, több adatot kell szolgáltatni (több iparág, több szennyezőanyag, a földtani közeggel és a hulladékkal kapcsolatos adatok is bekerültek stb.). Magyarország – az Európai Bizottsággal összhangban – az EPER rendszerből fokozatosan építi ki a teljes PRTR rendszert mindvégig biztosítva a nyilvánosság tájékoztatását.