NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
74/2003. (V.28.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
2003-12-22 11:26:44
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § A hitelesített környezeti nyilatkozattal rendelkező természetes és jogi személyeket, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket (a továbbiakban: szervezet) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) veszi a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer nyilvántartásába.


2. § (1) A minisztérium a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet elutasítja, ha a szervezet a nyilvántartásba vétel feltételeinek nem felel meg.

(2) A minisztérium a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését elrendeli, ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik.

(3) A minisztérium megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő, a (2) bekezdés szerinti felfüggesztését, ha

a) a szervezetnek a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettsége megszűnik,

b) a (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetében.

(4) A minisztérium törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha

a) a szervezetnek jogerős és végrehajtható elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelemmel, természetvédelemmel összefüggő kötelezettsége keletkezik,

b) a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül.


3. § A Nemzeti Akkreditáló Testület havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig tájékoztatja a minisztériumot - a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott formában - az akkreditált környezeti hitelesítőkről a Bizottság részére történő adatszolgáltatás teljesítése érdekében.


4. § (1) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezetek és természetes személyek akkreditálását a Nemzeti Akkreditáló Testület a külön jogszabály alapján általa meghatározott és közzétett eljárási rendnek, valamint speciális akkreditálási követelményeknek megfelelően végzi.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott akkreditálási kérelem benyújtására legkorábban 2004. január 1-jével kerülhet sor.


5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezés a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


6. § A rendelet 4. §-ában foglalt rendelkezés az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépése napján hatályát veszti.


7. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács a szervezeteknek a közösség környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételének lehetőségéről szóló 761/2001/EK rendeletével.