NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről
2003-12-18 11:26:04
A jogszabály a háztartási gépeket gyártó, forgalmazó, valamint importáló gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a háztartási gépeket gyártó, forgalmazó, valamint importáló gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban együtt: gyártó) terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a kizárólag ipari vagy professzionális célokra tervezett gépekre, berendezésekre és készülékekre;
b) az épületek vagy azok szerves részét vagy felszerelését képező berendezésekre, mint például a légkondicionáló, fűtő és szellőző berendezések (kivéve a háztartási ventilátorokat, tűzhely fölé szerelhető pára- és szagelszívókat és a szabadon álló fűtőberendezéseket), központi fűtés olajégőire, illetve a vízellátó és a szennyvízelvezető rendszer szivattyúira;
c) berendezések alkatrészeire;
d) elektroakusztikai berendezésekre.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) háztartási gép: minden, elsősorban lakásban (beleértve a pincét, garázst és egyéb melléképületeket) történő felhasználásra tervezett gép, gépnek valamely része vagy készülék, különös tekintettel a karbantartásra, takarításra, élelmiszerek előkészítésére és tárolására, hő- és hideg előállítására és elosztására, valamint légkondicionálásra szolgáló háztartási, illetve egyéb nem ipari célú berendezésekre;
b) háztartási gépcsalád: a különféle háztartási gépek valamennyi modellje vagy típusa, melyeket azonos célra terveztek, azonos elven működő energiaforrás táplál és rendszerint több modellt vagy típust foglal magába;
c) háztartási gépek sorozata: az azonos modellhez vagy típushoz tartozó valamennyi háztartási gép, amely meghatározott jellemzőkkel rendelkezik, és amelyet ugyanaz a gyártó állít elő;
d) háztartási gépek gyártási tétele: az azonos körülmények között gyártott sorozat egy meghatározott mennyisége;
e) zajkibocsátás: a háztartási gépeknek a levegő által közvetített 1 pikowatt (pW) hangteljesítményre vonatkoztatott LWA A-hangteljesítményszintje decibelben (dB);
f) nemzeti szabványként közzétett európai szabvány: a CEN vagy a CENELEC európai szabványügyi bizottságok által jóváhagyott, az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvénynek megfelelően magyar nemzeti szabványként közzétettek;
g) tagországi nemzeti szabvány: az Európai Közösségek gyártó tagországában alkalmazott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány.

3. § (1) A háztartási gépcsalád adott modelljére vagy típusára vonatkozó zajkibocsátási adatokat a gyártónak az áru címkéjén fel kell tüntetni.
(2) Amennyiben egy gépcsalád esetében külön jogszabály alapján rendelkezésre áll egy energiahatékonyságot jelölő címke, akkor a zajkibocsátást ezen a címkén kell feltüntetni.
(3) A zajkibocsátási adatokat az 5. § (1)-(2) bekezdés szerinti feltételekkel összhangban kell meghatározni.
(4) Az adatot az 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti elvek alapján a fogyasztóvédelmi felügyelőség külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint ellenőrzi.
(5) A szolgáltatott adatok pontosságáért a gyártó felel.

4. § A zajkibocsátási adatokra vonatkozó hivatkozással nem korlátozható és nem tiltható meg olyan háztartási gépek forgalomba hozatala, amelyek zajkibocsátására vonatkozó adatait e rendelet előírásainak megfelelően tüntették fel.

5. § (1) A háztartási gép zajkibocsátásának meghatározására szolgáló általános mérési módszer pontossága olyan legyen, hogy a mérési eredmény (az A-hangteljesítményszint) szórása ne haladja meg a 2 dB-t. A szórás a mérések összes bizonytalansági tényezőjének - a gép zajszintjének az egyes mérések közötti megváltozásának kivételével - eredője.
(2) Az (1) bekezdés szerinti általános mérési módszert minden gépcsalád esetében ki kell egészíteni a rendeltetésszerű használat és a megismételhetőség és reprodukálhatóság biztosítása céljából a berendezés helyére, felszerelési módjára, terhelésére és üzemeltetésére vonatkozó adatokkal, valamint a reprodukálhatósági szórás értékével. A reprodukálási szórást minden egyes gépcsaládra meg kell határozni.
(3) Az egy tételhez tartozó háztartási gépek címkén feltüntetett zajszintjének ellenőrzésére alkalmazott statisztikai módszer mintavételezéses mérés legyen, az elkülönített tételeken végzett egyoldalú statisztikai próbával.
(4) A statisztikai módszer alapvető statisztikai paraméterei olyanok legyenek, hogy az elfogadás valószínűsége 95%-nak adódjék, ha a gyártási tétel 6,5%-ának zajkibocsátási szintje nagyobb az előírtnál. Az egyszerű vagy az egyenértékű minta mérete 3 legyen. A választott statisztikai módszerhez 3,5 dB teljes referenciaszórást kell használni.

6. § Amennyiben a fogyasztóvédelmi felügyelőség a folyamatos ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a háztartási gépek egy bizonyos tétele esetében a zajkibocsátás nagyobb a címkén feltüntetett értéknél, és a gyártó nem vonja ki a hibás tételt a forgalomból, a fogyasztóvédelmi felügyelőség korlátozza vagy megtiltja a berendezés forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését.

7. § Amennyiben a háztartási gépek zajkibocsátásának feltüntetési módja és az ellenőrzés megfelel
a) a nemzeti szabványként közzétett európai szabványok követelményeinek, vagy
b) a tagországi nemzeti szabványok követelményeinek, akkor úgy kell tekinteni, hogy az megfelel e rendelet előírásainak.

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2002. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 7. § b) pontja az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról szóló 7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet 1. számú mellékletében 1. sorszám alatt megadott háztartási villamos készülékek zajvédelmi minőségtanúsítására vonatkozó kötelezettség.
(4) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok a tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek Tanácsának a háztartási gépek zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályainak közelítéséről szóló 86/594/EGK irányelvével teljesen összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.