NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Településihulladék-kezelő

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 33 7898 03)

 

1. A/1
Ismertesse a levegőszennyező anyagok jellemzőit és forrás-típusait!
(immisszió, emisszió, transzmisszió, hulladéklerakók légszennyező hatásai)
A/2
Ismertesse a vízszintes mérések fajtáit, eszközeit, műveleti lépéseit, a részletpontok meghatározásának módját, a mérési eredmények alkalmazását!
B
Ismertesse a hulladékgazdálkodás alapfogalmait és eszközeit!

2.A/1
Ismertesse a talajok főbb tulajdonságait és a termelési technológiák talajra gyakorolt
hatásait!
A/2
Ismertesse a földmérés alapfogalmait és az ingatlan nyilvántartás célját, feladatát és munkarészeit!
B
Ismertesse a települési szilárd hulladék gyűjtésének megoldásait, a szállítás járműveit és a gyűjtés-szállítás végrehajtását!

3.A/1
Ismertesse az eutrofizáció folyamatát és hatásait!
A/2
Ismertesse a munkavédelem szabályozási és szervezeti kérdéseit, az állami feladatokat, valamint a munkáltatók és munkavállalók kötelességeit, jogait!
B
Ismertesse a szelektív hulladékgyűjtés megvalósításának szempontjait és a hulladékgyűjtő udvarok működtetésének szabályait!

4.A/1
Ismertesse a hulladék talajvízre és talajra gyakorolt hatásait!
A/2
Ismertesse a munkavédelmi, munkabiztonsági foglalkozás-egészségügyi alapfogalmakat, a biztonságos munkavégzés követelményeit és a foglalkozási ártalmakat, megbetegedéseket!
B
Ismertesse a települési szilárd hulladék hasznosítási technológiák főbb jellemzőit!

5.A/1
Ismertesse a hulladékok természeti környezetben történő lebomlásának folyamatát!
A/2
Mi a hulladékanalitikai és a hulladékminősítési eljárás célja?
B
Ismertesse a települési szilárd hulladék hasznosításra való előkészítését és a technológiához alkalmazott gépeket!

6.A/1
Ismertesse a természetvédelem feladatait, hazánk természeti értékeit és a nemzetközi
együttműködés lehetőségeit!
A/2
Ismertesse a gépelemek fő csoportjait és funkcióit!
B
Ismertesse a fizikai hulladékkezelés eljárásait egy-egy példával illusztrálva: fázis-szétválasztás, komponensszétválasztás, beágyazás!

7.A/1
Ismertesse a környezetvédelem állami feladatit! (célok, szereplők, munkamegosztás,
intézmények)
A/2
Ismertesse a belsőégésű motorok szerkezeti részeit, üzemeltetésüket, karbantartásukat és a kapcsolódó munkavédelmi előírásokat!
B
Ismertesse a kémiai hulladékkezelési eljárások közül a semlegesítés, a csapadékos leválasztás és az oxidáció elvét egy-egy példával illusztrálva!

8.A/1
Ismertesse az önkormányzati és a lakossági környezetvédelmi célokat, feladatokat és a
települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait!
A/2
Ismertesse a mintavételi eljárást és soroljon fel néhány kémiai elemző módszert!
B
Ismertesse a járművek és munkagépek hidraulikus berendezéseit, valamint a kapcsolódó munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat!

9.A/1
Ismertesse a környezetvédelem célját és feladatait a termelési és szolgáltatási
folyamatokban!
A/2
Ismertesse a belsőégésű motorok működtetéséhez szükséges elektromos berendezéseket és a kapcsolódó munka- és tűzvédelmi előírásokat!
B
Sorolja fel a települési szilárd hulladék hasznosításnak lehetőségei közül a másod-nyersanyag visszanyerés módját és lehetőségeit!

10. A/1
Milyen tevékenységekre (létesítményekre) vonatkozik az előzetes környezeti
hatásvizsgálat készítési kötelezettség?
A/2
Ismertesse a zaj- és rezgéscsökkentés lehetőségeit! (aktív és passzív csökkentési lehetőségek)
B
Ismertesse a települési rendezett hulladéklerakóknál a biogáz termelés és hasznosítás berendezéseit, technológiai folyamatát!

11. A/1
Ismertesse a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény célját és főbb
fejezeteit a hulladékgazdálkodás szempontjából vizsgálva!
A/2
Ismertesse a magasságmérés elvét, módszereit, eszközeit és műszereit!
B
Milyen feltételei vannak a települési hulladék rendezett lerakásának?

12. A/1
Ismertesse a környezetvédelem feladatait a zaj- és sugárzás elleni védelem
vonatkozásában!
A/2
Ismertesse a folyadékok elemi tulajdonságait, a nyomás következtében fellépő erőket, a felhajtóerőt!
B
Ismertesse a rendezett lerakók üzemeltetésével kapcsolatos fő feladatcsoportokat és részletezze a depónia- feltöltési módokat, valamint a hulladék tömörítésére és takarására alkalmas gépek működését!

13. A/1
Ismertesse a víztisztítás gépi berendezéseit és irányítástechnikai eszközeit!
A/2
Osztályozza a folyadékmozgásokat, a szabad felületű és a nyomás alatti vízmozgások vizsgálati módszereit, műtárgy- hidraulika elemeit!
B
Ismertesse az anyagmozgatás és szállítás gépeit, üzemeltetésük jellegzetességeit, a velük kapcsolatos munkaegészségügyi és biztonságtechnikai előírásokat!

14. A/1
Ismertesse a levegőminőség- vizsgálat célját, módszereit és eszközeit!
A/2
Ismertesse a légszennyező anyagok emisszió csökkentésének lehetőségeit!
B
Ismertesse a hulladéklerakók ellenőrző rendszerét és a csurgalékvíz gyűjtésre és tisztítására kialakított rendszereket!

15. A/1
Ismertesse a környezet- és egészségállapot összefüggését, a környezet- és
egészségvédelem kölcsönhatásait!
A/2
Ismertesse az in-situ talajtisztítási eljárásokat!
B
Ismertesse az égetéssel történő hulladékhasznosítási technológiát a Budapesti Hulladékhasznosító Mű technológiai folyamatábráján keresztül!

16. A/1
Ismertesse a szennyvíztisztítás gépi berendezéseit és irányítástechnikai eszközeit!
A/2
Ismertesse a veszélyes hulladék fogalmát és besorolási rendjét!

B
Ismertesse a települési folyékony hulladék keletkezései helyeit és jellemzőit, valamint az élővizekbe és/vagy közcsatornába engedés feltételeit!

17. A/1
Sorolja fel az ivóvíztisztítás technológiai folyamatának lépéseit! (fizikai- kémiai-,
biológiai tisztítás)
A/2
Ismertesse a veszélyes anyagok szervezetbe kerülésének lehetőségeit! Értelmezze a következő fogalmakat: halálos dózis, közepes halálos dózis, közepes halálos koncentráció, expozíció!
B
Ismertesse a települési folyékony hulladék gyűjtő- és szállító járműveit, berendezéseit és szippantás gyakorlati végrehajtásának munkaműveleteit!

18. A/1
Ismertesse a szennyvíztisztítás technológiai folyamatát, főbb berendezéseit és
műtárgyat!
A/2
Ismertesse az egyéni védőeszközök kiválasztásának fontosabb szabályait!
B
Sorolja fel a szennyvíziszapok keletkezési helyét és jellemzőit! Indokolja meg a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának szükségességét!

19. A/1
Ismertesse a víz jelentőségét az élővilág szempontjából és sorolja fel a felszín és
felszín alatti vizek minőségi jellemzőit!
A/2
Ismertesse az egyéni védőeszközök tisztításának, ellenőrzésének és tárolásának szabályait!
B
Ismertesse a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának lehetséges módjait!

20. A/1
Ismertesse a csatornázatlan területek szennyvíztisztítási lehetőségeit!
A/2
Ismertesse a szippantó gépjármű tisztítására és tárolására vonatkozó szabályokat!
B
Ismertesse a települési folyékony hulladék ártalmatlanító telep létesítésének feltételeit és a fontosabb üzemeltetési feladatokat!

21. A/1
Ismertesse az épített környezet és a táj védelmével kapcsolatos legfontosabb
feladatokat!
A/2
Ismertesse a telephelyi tűzmegelőzés módját!
B
Ismertesse a folyékony települési hulladék elhelyezésének hazai megoldásait!


22. A/1
Milyen károkat okozhat a települési hulladék „vad” lerakása?
A/2
Milyen munka- és egészségvédelmi követelmények védik a szippantó gépjárművel dolgozók egészségét?
B
Melyek a leggyakoribb veszélyes alkotórészek a települési szilárd hulladékokban? Milyen előírások vonatkoznak a veszélyes hulladék szállítására, átmeneti tárolására?

23. A/1
Ismertesse az ex-situ talajtisztítási eljárásokat!
A/2
Ismertesse a tanult kémiai elemző módszerek alapelveit és gyakorlati végrehajtásukat!
B
Ismertesse a „vad” lerakók felszámolásának módját! Mi a teendő veszélyes hulladék- komponensek felbukkanása esetén?

24. A/1
Ismertesse a védett területi kategóriákat!
A/2
Ismertesse a füstköd (szmog) kialakulását, a hőmérsékleti inverzió jelenségét!
B
Ismertesse a szennyezett területek kárelhárításával kapcsolatos tennivalókat! (kárelhárítás rendkívüli esemény után)

25. A/1
Határozza meg a nemzeti park fogalmát!
A/2
Ismertesse a szállító és rakodógépek fő szerkezeti részeit, működését és a vonatkozó munkavédelmi szabályokat!
B
Ismertesse a rendkívüli vízszennyezések elleni védelem módszereit!