NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezetvédelmi technikus (a szak megjelölésével)

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 52 5470 04)

 

„A” TÉTELSOR


1. Globális környezetvédelmi problémák, gazdasági és társadalmi okai
• környezetvédelem fogalma, célja
• globális problémák
• fenntartható fejlődés elve
• világmodellek célja, lényege (Római Klub jelentése, Meadows-modell, környezetvédelmi világkonferenciák)

2. Az ökológia alapfogalmai
• ökológia fogalma, biotikus és abiotikus környezeti tényezők
• populáció fogalma, populációnövekedési stratégiák („r”- és „K”-stratégiák)
• társulások fogalma, populációk kölcsönhatásai a társulásokban
• táplálkozási szintek, tápláléklánc

3. Legfontosabb biogeokémiai körfolyamatok
• víz körforgása (természeti és társadalmi)
• szén körforgása
• nitrogén körforgása
• a természetes körfolyamatokat befolyásoló antropogén hatások

4. Természetvédelmi alapismeretek
• természetvédelem fogalma, célja, feladatai
• a védelem tárgyát képező értékek csoportosítása
• természeti értékek és területek általános védelme (tájvédelem, vadon élő élővilág, élőhelyek, földtani értékek általános védelme)
• biodiverzitás fogalma, megőrzésének szükségessége

5. A természeti értékek és területek védelmének lehetőségei
• védett értékek osztályozása, a védettség fokozatai
• törvény erejével védett természeti értékek és területek
• védetté nyilvánított területek (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park)
• az élővilág védettsége (növényvilág- és állatvilág-védelem, Vörös Könyv)
• nemzetközi védettségek

6. A levegő, mint környezeti elem
• a légkör szerkezete, természetes összetétele
• leggyakoribb légszennyező anyagok keletkezési forrásai
• a szennyezés folyamata (emisszió, transzmisszió, immisszió)
• az öntisztulás folyamatai
• hazánk légszennyezettségi állapota

7. Leggyakoribb légszennyező anyagok és azok hatásai a környezetre
• légszennyező anyagok keletkezése és hatásuk a környezetre (por, SO2, NOx, CO, szerves légszennyezők)
• a légszennyezettség egészségügyi határértékei (légszennyező anyagok veszélyességi fokozatai, tűréshatár, tájékoztatási küszöbérték, riasztási küszöbérték, tervezési irányértékek)
• a zónák típusai
• a légszennyezettség ökológiai határértékei (ökológiailag sérülékeny területek)

8. Emissziós források
• légszennyező források típusai
• helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeinek fajtái (technológiai, egyedi, össztömegű)
• védelmi övezetek
• általános technológiai kibocsátási határértékek (légszennyező anyagok osztályai, tömegáram)
• soroljon fel néhány technológiát, amelyekre eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek vonatkoznak

9. Légszennyező anyagok leválasztó berendezései
• porelválasztó berendezések működési elve, vázlata (porkamra, ciklon, elektrosztatikus leválasztó, porszűrő)
• gázleválasztó berendezések működési elve, vázlata (adszorpciós, abszorpciós, oxidációs eljárások)

10. A természetes vizek legfontosabb tulajdonságai, szennyező anyagai
• a természetes vizek fizikai, kémiai és biológiai és bakteriológiai tulajdonságai
• a leggyakoribb szennyező anyagok keletkezési forrásai és azok hatásai (nitrogénformák, foszforformák, szerves vegyületek, oldott fémek)
• a vízminősítés rendszere (fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai)
• a főbb vízhasználók jellemző minőségi követelményei (ivóvíz, ipari víz, öntözővíz)

11. A lakosság vízfelhasználása és az ivóvíz előállítása
• az ivóvíz főbb minőségi követelményei
• felszín alatti vizek kezelése (gáztalanítás, vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés, fertőtlenítés)
• felszíni vizek kezelése (ülepítés, szűrés, derítés, levegőztetés, fertőtlenítés, iszapvíz-kezelés)
• hazánk vízkészletének állapota

12. A környezeti elemek mintavétele
• levegő mintavétele (emissziós és immissziós mintavétel)
• víz mintavétele (ivóvíz, felszíni víz és szennyvíz esetén), a minta tartósítása
• talaj mintavétele, a minta előkészítése, talajkivonatok készítése
• települési hulladék mintavétele, a minta előkészítése, hulladékkivonatok készítése
• veszélyes hulladék mintavétele

13. A környezeti elemek vizsgálati módszerei
• tömeg szerinti elemzési eljárások
• térfogatos elemzési eljárások alapfogalmai (mérőoldat, oldatkoncentráció, indikátorok)
• térfogatos eljárások típusai, alkalmazásuk a környezetvédelmi analitikában (sav-bázis titrálások, redox titrálások, komplexometria, argentometria)

14. A talaj, mint környezeti elem
• talaj fogalma
• kialakulása, csoportosítása
• a mezőgazdaság hatása a talaj szerkezetére és összetételére (talajművelés, kemikáliák)
• az ipari tevékenység hatása a talaj szerkezetére és összetételére

15. Természeti erők okozta talajkárosodás fajtái
• az erózió fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezői
• az erózió megjelenési formái, erózió elleni védekezés
• a defláció fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezői
• a defláció megjelenési formái, defláció elleni védekezés
• egyéb talajkárosító hatások (felsorolás)

16. A talajok szennyeződése és tisztítása
• a talaj fizikai, kémiai és biológiai jellemzői
• főbb talajszennyező anyagok
• a szennyezett talajok tisztítási lehetőségei (in situ, ex situ eljárások)

17. Zaj- és rezgés elleni védekezés
• alapfogalmak: zaj, hangnyomás, hangteljesítmény, hangintenzitás, hangnyomásszint, hang-teljesítményszint
• leggyakoribb zajforrások
• zaj és rezgés hatása az élő szervezetre, az épített környezetre
• a zaj és rezgés csökkentésének lehetőségei

18. Sugárzások, sugárvédelem
• a sugárzás főbb fajtái (-, -, - és neutronsugárzás)
• a sugárzás élettani hatásai (szomatikus, genetikai)
• sugárvédelem alapfogalmai (sugárterhelés, elnyelt dózis, egyenérték dózis, sugárártalom, sugársérülés)
• a sugárvédelem alapelvei és módszerei
• radioaktív hulladékok kezelési lehetőségei

19. Hulladékgazdálkodás
• hulladék fogalma, csoportosítása (keletkezési hely, halmazállapot és környezeti hatás alapján)
• települési szilárd hulladék főbb fizikai, kémiai és biológiai jellemzői
• a hulladék káros környezeti hatásai (talaj, levegő, víz, esztétikai problémák)
• hulladékok keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei

20. Települési hulladékkezelés
• települési hulladék fogalma, gyűjtése, szállítása
• települési szilárd hulladék kezelése
• települési szilárd hulladék hasznosítása
• települési szilárd hulladék ártalmatlanítása rendezett lerakással
• települési folyékony és iszapszerű hulladék kezelése

21. Veszélyes hulladékok kezelése
• veszélyes hulladék fogalma, veszélyességi jellemzők, veszélyességi osztályok
• minősítés, osztályba sorolás
• adatszolgáltatás rendje
• anyagmérleg, veszélyes hulladékok nyilvántartása
• égetéssel történő ártalmatlanítás
• veszélyes hulladékok rendezett lerakása

22. Településüzemeltetés
• település fogalma, települések típusai
• urbanizáció fogalma (városodás, városiasodás)
• települési infrastruktúra fogalma, szektorai
• az épített környezet védelme

23. Települési környezetvédelem
• az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai (komplex felsorolás)
• környezetvédelemmel kapcsolatos alapellátási feladatok
• települési környezetvédelmi program
• lakossági feladatok a környezetvédelemben

24. Települési szennyvíztisztítás
• települési szennyvíz fogalma, minőségi jellemzői
• a települési szennyvizek természetes tisztítási eljárásai (felsorolás)
• települési szennyvizek mesterséges tisztításának mechanikai, biológiai és kémiai eljárásai, valamint berendezései
• ipari szennyvíztisztítás főbb eljárásai (felsorolás)
• szennyvíziszap-kezelés és-elhelyezés lehetőségei

25. A környezetszennyezés egészségügyi hatásai
• leggyakoribb légszennyező anyagok hatása az emberi szervezetre
• leggyakoribb vízszennyező anyagok hatása az emberi szervezetre
• az urbanizáció egészségügyi hatásai, a megelőző tevékenység legfontosabb lehetőségei
• az ÁNTSZ legfontosabb feladatai

„B” TÉTELSOR

15 központi tétel + 10 iskolaspecifikus tétel

ÉLELMISZERIPARI SZAKMACSOPORT

1. Az élelmiszeriparok gyártási műveletei
• az élelmiszeripar feladata, felosztása
• a műveletek fogalma, csoportosítása, jellemzői
• a folyamat, a technológia fogalma, követelményei

2. Az élelmiszerekben végbemenő változások és káros hatásuk megelőzése, kiküszöbölése
• fizikai változások
• kémiai és biokémiai változások
• mikrobiológiai változások

3. A hús- és baromfiipar elsődleges feldolgozásának gyártástechnológiája
• nyersanyagok és minősítésük
• előkészítő műveletek
• a feldolgozás műveletei
• a keletkezett melléktermékek és hulladékok

4. A fogyasztói tej és a savanyított tejkészítmények gyártástechnológiája
• nyersanyag jellemzői, átvétele, minősítése
• a fogyasztói tejek gyártási műveletei
• savanyított tejkészítmények
• vízgazdálkodás

5. A vaj és a sajt gyártástechnológiája
• nyersanyag előkészítése
• vajgyártás műveletei
• sajtgyártás műveletei
• a keletkezett melléktermékek és hasznosításuk

6. A konzervipar gyártástechnológiai műveletei
• a konzervipar előkészítő műveletei (tisztító-, jellegformáló-, befejező műveletek)
• konzervipari tartósító műveletek (fizikai, kémiai, biológiai eljárások)

7. A hűtőipar gyártástechnológiai műveletei
• a hűtőipar tisztító műveletei
• hőelvonás: hűtés, fagyasztás, hőtárolás

8. A növényolaj és margarin előállítása
• az étolajgyártás nyersanyagai, jellemzői
• előkészítés, olajkinyerés
• olajfinomítás
• a margaringyártás műveletei
• melléktermékek, hulladékok, kezelésük

9. A répacukor gyártásának technológiája
• előkészítő műveletek
• lényerés, létisztítás
• besűrítés és kristályosítás
• melléktermékek és hasznosításuk

10. A gabonaipar technológiai műveletei
• keménygabonák jellemzői
• őrlés
• késztermékek jellemzői
• a levegőszennyezés

11. A sütőipar gyártástechnológiája
• alap-, segéd- és járulékos anyagok, előkészítésük
• tésztakészítés
• kenyérgyártás
• sütőipari termékek

12. A boripar gyártástechnológiája
• a szőlőfeldolgozás műveletei
• mustkezelés
• erjesztés
• borkezelés
• a keletkezett melléktermékek, hasznosíthatóságuk

13. A söripar gyártástechnológiája
• anyagai (árpa, pótanyagok, élesztő, komló, víz)
• a malátagyártás műveletei
• sörlégyártás
• a víz a söriparban

14. A szeszipar termékeinek gyártása
• finomszesz gyártása
• élesztő gyártása
• ételecet gyártása
• keményítő gyártása
• a keletkezett melléktermékek és hasznosíthatóságuk

15. Az élelmiszeriparban felhasznált csomagolóanyagok, csomagolóeszközök
• a csomagolás funkciója, módjai
• csomagolóanyagok és jellemzői (fém, üveg, műanyag)
• csomagolóanyag-felhasználás csökkentése
• környezetbarát csomagolás


ENERGETIKAI SZAKMACSOPORT

1. Energia
• az energia fogalma, mértékegysége
• az energia megjelenési formái (mechanikai energia, hőenergia, kémiai energia, atomenergia)
• az energiamegmaradás tételei (mechanikai energiamegmaradás elve, termodinamika főtétele)
• Einstein-féle anyag és energiamegmaradási tétel

2. Szilárd energiahordozók
• a szén keletkezése, szénfajták
• szenek jellemzői, minőségük
• koksz, brikett jellemzői, előállításuk
• fa, faszén jellemzői
• a széntüzelés környezetszennyezése

3. Olajok
• keletkezése, termelése, az ásványolaj feldolgozása
• az olajok minőségi jellemzői
• a folyékony tüzelőanyag előnyei a szilárd tüzelőanyaggal szemben


4. Olajhasználat tüzeléstani jellemzői
• az olajhasználat során előforduló nemkívánatos hatások
• olajadalékok fajtái, feladatai
• olajadalékok hatása

5. Gáznemű tüzelőanyagok
• földgáz jellemzői, termelése, fajtái
• mesterséges gáznemű tüzelőanyagok előállítása (generátorgáz, városi gáz, kohógáz)
• gáznemű tüzelőanyagok égéstermékei

6. Megújuló energiaforrás: a nap
• a nap, mint energiaforrás
• a napenergia hasznosításának lehetőségei (aktív, passzív, fotovillamos átalakítás, naperőmű)

7. Megújuló energiaforrás: a szél
• a szélenergia keletkezése
• a szélenergia hasznosításának lehetőségei
• a szélenergia hasznosításának jelenlegi helyzete

8. Megújuló energiaforrás: a biomassza
• a biomassza fogalma
• a biomassza fajtái (elsődleges, másodlagos, harmadlagos)
• a biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei
• a biomassza gázzá alakítása

9. Megújuló energiaforrás: a geotermikus energia
• a geotermikus energia értelmezése
• a geotermikus energia hasznosításának lehetőségei
• hazánk geotermikus energiakészletének helyzete

10. Megújuló energiaforrás: a víz
• a víz, mint energiaforrás
• a vízi energia hasznosítási lehetőségei
• vízierőművek
• Magyarország vízi energia helyzete

11. Széntüzelésű erőművek
• a széntüzelésű erőmű működési vázlata
• a széntüzelésű erőmű berendezései
• a széntüzelésű erőmű környezetkárosító hatásai

12. Atomerőművek
• az atomenergia alkalmazása
• az atomerőmű működési elve
• az atomerőmű környezet-ellenőrzési rendszere
• atomerőművi hulladékok

13. Energiapolitika
• az energiapolitika értelmezése
• a magyar energiapolitika
• stratégiai irányelvek
• az energiapolitika intézményi rendszere

14. A kazánberendezések szerkezete és üzemeltetési feltételei
• kazánok fajtái, jellemző tulajdonságaik
• kazánberendezés elvi ábrája
• biztonsági berendezések

15. A gázégők osztályozása, gázégési folyamatok
• a gázégők rendszeripari gázégők csoportosítása, jellemzőik (előny, hátrány)


GEOLÓGIAI SZAKMACSOPORT

1. Az agyag szó földtani értelmezése
• az agyagásványok keletkezése az üledékképződés folyamatában
• az agyagnak, mint szemcseméretnek jellemzése és keletkezése
• az agyagásványok sajátos szerepe a környezetvédelem szempontjából

2. Magyarország környezetvédelmileg legérzékenyebb területei: a karsztok
• karsztosodott és karsztosódó felszínek Magyarországon
• a karbonátos kőzetek rövid jellemzése
• a karsztok környezetvédelmi érzékenységének jellemzése

3. Tektonika és környezetvédelem
• az alapvető tektonikai formaelemek felsorolása
• a töréses mozdulások felületeinek jellemzése
• a törések minőségének hatása a felszíni és felszín alatti áramlási rendszerekre

4. A kőzetek kora
• a települési törvény
• a relatív kormeghatározás módszerei, rövid jellemzésük
• az abszolút kor és meghatározási módszerei

5. A kőzetképződés folyamatai
• magmás kőzetek keletkezése és csoportosítása
• metamorf kőzetek keletkezése és csoportosítása
• üledékes kőzetek keletkezése és csoportosítása

6. A kőzetalkotó ásványok
• magmás és metamorf kőzetek ásványai, összetételük
• vegyi üledékek ásványai
• törmelékes és biogén üledékek ásványai

7. Hidrológiai alapismeretek
• a hidrológia tárgya, felosztása, alapegyenlete
• a víz körforgása, a körfolyamat elemeinek jellemzése
• a lefolyás jellemzése, a lefolyási tényező értelmezése
• vízgyűjtő karakterisztika szerkesztése, jelentősége

8. A szikes talajok javítása
• a szikesség hatása a talajok fizikai és kémiai tulajdonságaira
• a szikesség hatása a talaj mikroorganizmusaira és a növényekre
• a szikes talajok javításának anyagai

9. A település, mint ökológiai rendszer, városklíma
• éghajlati tényezők a városban
• sugárzási viszonyok, hőmérséklet
• csapadékviszonyok, a települések vízháztartása

10. A Föld története a földtani ciklusok szemszögéből
• a prekambrium általános változásai
• a paleozoikum ciklusai és főbb eseményei
• az alpi ciklus jelentősebb eseményei


11. A savanyú talajok javítása
• a talajsavanyúság hatása a talaj kémiai tulajdonságaira, a mikroflórájára és a növényekre
• a talajsavanyúság kialakulása és formái
• a savanyú talajok javításának módszerei

12. A tápanyag eltávolítása a szennyvízből
• a tápanyag fogalma, az eltávolítás ökológiai indoklása
• biológiai módszerek, nitrifikáció, denitrifikáció
• a foszfor eltávolításának biokémiai mechanizmusa, alkalmazott technológiák
• kémiai eljárások, az ammónia eltávolítás fizikai-kémiai módszerekkel

13. Meterológiai alapismeretek
• hőmérséklet és légnyomás mérése
• a levegő nedvességtartalmának mérése
• a szél irányának és sebességének mérése
• a párolgás és napfénytartalom mérése

14. Szennyvíz és hígtrágya hasznosítása a mezőgazdaságban
• a szennyvíz fő típusai eredet alapján
• a szennyvíz tisztulása a talajban, hatása növényekre és a talajra
• hígtrágya hasznosítása öntözésre

15. Partiszűrésű ívóvízkészletek és védelmük
• biológiai lebontás és szerepe
• kitermelő létesítmények (kutak) és védelmük
• a partiszűrés és a víztisztításban alkalmazott biológiai lassúszűrés közti kapcsolat
• a lassúszűréssel alkalmazott műtárgyak


GÉPÉSZ SZAKMACSOPORT

1. Szivattyúk
• működési elvük
• az örvényszivattyúk lapátozása, a lapátozások sebességi háromszögei, teljesítményigényük és hatásfokuk
• a szivattyúk munkapontja, teljesítményszabályozási lehetőségeik
• az örvény- és keringtető szivattyú közötti áramlástani különbség

2. A víz minőségi követelményei
• fizikai jellemzőik,
• kémiai jellemzőik,
• biológiai jellemzőik kapcsán
• vízminőségi osztályok

3. Szennyvizek
• alaptípusai a bennük előforduló, rájuk jellemző főbb szennyezők felsorolásával
• a befogadókra és az elfolyó szennyvizekre előírt határértékek meghatározása
• a szükséges és az optimális tisztítási hatásfok meghatározása
• ipari szennyvíztípusok

4. Vízszűrés
• feltételei, gépei, berendezései, beépítési lehetőségei
• szűrés és ülepítés közötti különbség
• fő szűrőtípusok (előnyeik, hátrányaik)
• bevált háztartási szűrőtípus

5. Ülepítés
• az ülepítés elmélete
• a szűrés és ülepítés közötti alapvető különbség
• az ülepítő és a derítő medence működése (elvi vázlattal), a működés fizikai háttere

6. Szűrés
• finom szűrőberendezések működése, üzemeltetésük feltételei, a szűrés és regenerálás műveletei
• finom szűrőberendezések használatának lehetőségei
• a finom szűrők teljesítményeinek paraméterei
• folyamatos üzemmenet biztosítása

7. Vízlágyítás
• a vízlágyítás elmélete, az ioncsere folyamata, gyakorlati megvalósítása
• a víz keménységének összetevői
• az ioncserés vízlágyítás molekulafizikai lefolyása
• miért van szükség vízlágyításra?

8. Az ivóvíz biológiai tisztítása
• a biológiai tisztítás berendezései
• a víztárolás feltételei, a tároló méretezésének elve
• miért szükséges a biológiai tisztítás?
• a tisztítás hatékonyságának mérése
• a tároló létesítésének célszerűsége

9. Víztisztítás során szennyeződések felfogása
• homok-, zsír- és benzinfogó berendezések kialakításának elve, a gyakorlatban megvalósuló műtárgyak
• vízfelhasználó munkahelyek, ahol ezeknek a készülékeknek a telepítése kötelező
• a műtárgyak tisztításának gyakorisága

10. A víztisztítási folyamatokból kikerülő anyagok sorsa
• a víztisztítási folyamatokból kikerülő anyagok ártalmatlanítása
• a víztisztítási folyamatokból kikerülő anyagok újrahasznosításának lehetőségei
• a további hasznosíthatóság feltétele
• mi dönti el, hogy komposzt vagy veszélyes hulladékként kezelendő-e a maradványanyag?

11. Szennyvíztisztításban használt ülepítő berendezések
• az ülepítés rövid elmélete
• főbb ülepítő típusok
• szennyvíztisztításban használt ülepítő berendezések működése
• egy berendezés részletes bemutatása

12. Biológiai szennyvíztisztítás
• biológiai szennyvíztisztítás berendezései, működési elve, egy berendezés részletes bemutatása
• a biológiai szennyvíztisztítás lényege
• tisztítással befolyásolható mérhető paraméterek

13. Szennyvíziszap kezelése
• a szennyvíziszap kezelésének lehetőségei, berendezései
• a szennyvíziszap mennyisége és minősége
• az iszapkezelés berendezései

14. Levegőtisztaság-védelmi szűrők
• a szűrők tulajdonságai
• rétegszűrők fajtái és kialakításuk
• felhasználásuk módozatai (bolygatott és nyugvó ágyas, rostágyas szűrők)

15. Ciklonok
• a ciklonok kialakításának, működésének elve, ciklonban uralkodó áramlási viszonyok
• a ciklonok szerkezeti kialakítása (multiciklonok, örvénycsövek)
• ciklonok a poros gáz bevezetési módjai szerint
• ciklonok soros és párhuzamos kapcsolása, ciklon telepek
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZAKMACSOPORT

1. A hulladék
• a hulladék fogalma
• a hulladék keletkezésének magyarázata az emberi tevékenységgel összefüggésben
• a hulladékok csoportosítása eredet, halmazállapot és a környezetre gyakorolt hatás szerint
• a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai

2. A hulladék módosulása a természetes környezetben
• a módosulási folyamatok mechanizmusai
• kémiailag különböző hulladékok bomlási lehetőségeinek bemutatása: nagy oxigénigényű, növényi tápanyagként viselkedő, fertőző, ásványiolaj-tartamú, növényvédőszer, nehézfém-tartamú, savtartalmú és műanyag hulladékok módosulásának ismertetése

3. A vállalati (technológiai) anyagforgalom modellezésének szükségessége és lehetőségei
• a technológiai folyamat, az anyag, a termék, melléktermék és a hulladék kapcsolata
• főtermék-, melléktermék- és hulladékmutató fogalma, köztük lévő kapcsolat
• forgalmi diagramok modellje és módszere
• modellezés anyagmérleggel - ábrázolási módok (táblázatos és grafikus anyagmérleg, Shankey-diagram)

4. Veszélyes hulladékok
• fogalma
• veszélyességi jellemezők (azok főbb csoportjai)
• a hulladék minősítést megalapozó vizsgálatok
• veszélyességi osztályba sorolás folyamata
• a veszélyes hulladékok nyilvántartásának és adatszolgáltatásának szabályai

5. A hulladék keletkezésének megelőzése és csökkentése
• a termelés és a fogyasztás hulladéktermelése (bemutatás egy tetszőleges példán keresztül)
• hulladékszegény technológia fogalma, létrehozásának lehetőségei
• néhány tetszőleges példa a környezetet szennyező technológiák hulladék szegénnyé alakítására

6. A települési szilárd hulladék gyűjtésének és szállításának módszerei
• gyűjtés és átmeneti tárolás fogalma
• a gyűjtés rendszerei és eszközei (tartályok, konténerek)
• a szállítás módszerei (konténeres gyűjtés-szállítás, átűrítéses gyűjtés-szállítás, a hulladékszállítás egyéb változatai: zsákos, pneumatikus és vízöblítéses gyűjtés-szállítás)

7. A szilárd, folyékony és iszapszerű hulladékot szállító járművek
• félpormentes, zártrendszerű pormentes szállítás járművei
• konténerszállítás és zsákos gyűjtés-szállítás járművei
• osztott rendszerű gyűjtő-szállító járművek
• egyesített rendszerű gyűjtő-szállító járművek
• szippantó járművekkel szemben támasztott követelmények

8. A hulladékkezelés előkészítő műveletei és gépei
• az előkészítő műveletek célja
• aprítás (kalapácsos aprítók típusai)
• rostálás (forgó dobrosta- és lengőrosta működése)
• tömörítés (bálázás, brikettálás)
• darabosítás (agglomerálás, regranurálás, pelletizálás)
• mosás, tisztítás (esőmosógép)

9. Veszélyes hulladékok szállítása
• vonatkozó előírások, szállításra történő előkészítés (csomagolás)
• adatszolgáltatás rendje, a veszélyes hulladék kísérő dokumentumai
• a szállítás végrehajtásával kapcsolatos előírások (engedély, nemzetközi megállapodások, járművek és felszerelések, személyi feltételek)

10. A veszélyes hulladék rendezett biztonságos lerakása, a hulladék okozta környezeti kár elhárítása
• a lerakás korábbi gyakorlata (passzív és aktív védelem)a rendezett lerakó telepítésének feltételei, biztonságos üzemeltetése
• monitoring rendszer, a haváriaterv lényege
• a szennyezett területek kárelhárítása

11. A fizikai hulladékkezelés módszerei
• fizikai hulladékkezelés fogalma
• fázis-szétválasztás
• komponens-szétválasztás
• beágyazási eljárások

12. Termikus hulladékkezelés
• égetés és hőbontás (pirolízis) elve
• az égetés technológiai folyamata
• tárolás, előkészítés, adagolás műveletei a települési szilárd hulladék és a veszélyes hulladék esetén

13. A hulladékégetők tüzelőberendezései
• rostélytüzelésű és rostély nélküli hulladékégetők
• rostélytípusok, tűztérváltozatok
• a forgódobos kemence felépítése
• égetőkamrák alaptípusai: párhuzamos, kereszt és ellenáramú, ciklonrendszerű

14. Füstgázhűtés és hőhasznosítás folyamata, a füstgáztisztítás rendszere
• a füstgáz hűtésének szükségessége
• hőhasznosítás módjai
• a füstgáztisztítás rendszerei: száraz, félszáraz, nedves és kombinált eljárások

15. Kémiai hulladékkezelő módszerek
• semlegesítés,
• csapadékos leválasztás,
• oxidációs-redukciós eljárások,
• hidrolízis,
• dehalogénezés alkalmazási lehetőségei és az ezekhez szükséges anyagok


MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT

1. Korszerű tápanyag-gazdálkodási módszerek
• a trágyázás célja és fogalma
• a trágyafélék csoportosítása
• szerves trágyák: istállótrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák
• műtrágyák: egy hatóanyagú (mono) műtrágyák, két vagy több hatóanyagú, összetett (komplex) műtrágyák, egyéb műtrágyák

2. Növénykárosítók
• károsítókra vonatkozó növényvédelmi alapfogalmak: járvány, gradáció, veszélyes károsítók, karantén károsítók
• a károsítók csoportosítása a tápnövénykör alapján
• növénytermesztési szempontból veszélyes és karantén (zárlati) kártevők

3. Növényvédelmi eljárások
• agrotechnikai védekezés
• mechanikai védekezés (fizikai eljárás)
• biológiai védekezés
• kémiai (vegyszeres) védekezés
• integrált növényvédelem

4. Ökológiai gazdálkodás
• az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja
• az ökológiai gazdálkodás formái
• az ökológiai gazdálkodás feltételei

5. Nemzetközi természetvédelem
• a természetvédelem történetének legjelentősebb nemzetközi eseményei
• világörökségi értékek
• a világ legfontosabb természeti értékei közül néhány rövid bemutatása
• a bioszféra rezervátumai és Ramsari-terület jellemzői és néhány példa felsorolása

6. Hazai természetvédelem
• a hazai természetvédelem története
• a környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata Magyarországon
• a természetvédelem alapelvei

7. A természetvédelem nemzetközi kapcsolatai
• legfontosabb nemzetközi természetvédelmi egyezmények
• legjelentősebb nemzetközi természetvédelmi szervezetek
• természetvédelemi programok

8. Növénytani értékek védelme
• növénytani értékeink csoportosítása
• a növények egyedi védelmének és a növényfajok védelmének lehetősége
• néhány védett és fokozottan védett növényfaj felsorolása eszmei értékükkel együtt

9. Állattani értékek védelme
• állattani értékeink csoportosítása
• az állatfajok védelmének lehetőségei
• néhány védett és fokozottan védett állatfaj felsorolása eszmei értékükkel együtt
• a háziállatok védetté nyilvánításának hazai jellegzetességei
• védett háziállataink felsorolása

10. Élelmiszeripari hulladékok és melléktermékek ipari hasznosítása
• a baromfifeldolgozás melléktermékei
• húsipari melléktermékek
• szeszipari melléktermékek
• boripari melléktermékek
• növényolaj-gyártási melléktermékek

11. Mezőgazdasági hasznosítás: takarmányozás
• leggyakrabban alkalmazott takarmányozási célú melléktermékek-hasznosítások (néhány gyakorlati példa)
• a melléktermékek tápértékének megőrzése és fokozása érdekében alkalmazandó eljárások

12. Mezőgazdasági hasznosítás: trágyázás, talajjavítás
• legismertebb, üzemszerűen alkalmazott hasznosítások
• a trágyázásra szánt melléktermékek minőségvizsgálata
• felhasználás előtti kezelés, előkészítés
• a talaj fizikai szerkezetének javítása
• kémiai talajjavításban alkalmazott melléktermékek

13. Energetikai hasznosítás: biogáz előállítás
• a biogáztermelés kémiája, mikrobiológiája
• a biogázelőállítás technológiai folyamata
• a biogáz mennyisége, energiatartalma
• a biogáz hasznosításának lehetősége

14. Energetikai hasznosítás: hőbontás, hulladékégetés, szilárd tüzelőanyag előállítás
• a hőbontás fogalma, reakciófeltételei, lehetősége
• az égetés reakciófeltételei
• az égetés technológiai lépései
• a leggyakrabban felhasznált melléktermékek
• a szilárd tüzelőanyag előállításnál alkalmazott technológiák

15. Mezőgazdasági hulladékok
• a mezőgazdasági hulladékok típusai
• a mezőgazdasági hulladékok gyűjtése
• a mezőgazdasági hulladékok tárolása
• a mezőgazdasági hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása


NEHÉZIPARI SZAKMACSOPORT

1. Bányászat
• külszíni fejtés, mélyművelés fogalma
• a két bányaművelési módszer összehasonlítása
• a külszíni- és a mélyművelésű bányászat környezetkárosító hatásai
• rekultivációs eljárások

2. Vaskohászati előkészítő műveletek
• ércelőkészítés folyamata, célja
• kokszgyártás alapjai, műveleti lépései, termékei
• mészkő előkészítésének folyamata
• az előkészítő műveletek során felmerülő környezetvédelmi problémák

3. Nyersvasgyártás
• nyersvasgyártás elmélete, megvalósítása
• a hazánkban alkalmazott technológiák
• a technológia hatása a környezeti elemekre
• a keletkezett hulladékok újrahasznosítása

4. Acélgyártás
• acélgyártás célja, megvalósítása
• ötvözött acélok előállítása
• acélgyártás közvetett és közvetlen technológiai berendezései
• a technológiai folyamat környezetterhelő hatásai
• öntvénytisztítás során keletkező környezetkárosító anyagok és hatásaik

5. Timföldgyártás
• a Bayer-eljárás és a hozzá kapcsolódó berendezések ismertetése
• az ércelőkészítés során jelentkező környezetvédelmi problémák
• a bauxitfeltárás folyamata
• a kalcinálás műveletéhez kapcsolódó környezetkárosító hatások

6. Alumíniumkohászat
• timföld elektrolízisének folyamata, technológiai berendezései
• elektrolízis környezeti hatásai
• az elektródgyártás és kriolit regenerálás környezetvédelmi hatásai

7. Gépgyártás
• gépgyártás során felhasznált segédanyagok és ezek megjelenése a hulladékokban
• hulladékok tárolása, újrahasznosítása
• hőkezelési eljárások (edzés, megeresztés, kérgesítő eljárások) környezetvédelmi problémái


8. Bevonatok készítése
• ismertesse az alábbiakban felsorolt folyamatokat:
- galvanizálás
- eloxálás
- horganyzás
- festés
- lakkozás
- műanyagbevonás
• bevonatkészítés környezetvédelmi problémái

9. Víz szerepe a vegyipari technológiákban
• víz, mint hőhordozó közeg (direkt, indirekt)
• víz, mint technológiai segédanyag (desztillációs eljárások, szintézisek)
• vízfelhasználás csökkentésének módjai

10. Élővizek védelme
• technológiai vizek előkészítése
• élővizek környezeti terhelése:
- hőterhelés
- szervetlen anyag
- szerves anyagok
- mikroorganizmusok

11. Kőolaj feldolgozása
• a kőolajdesztilláció és befolyásoló tényezői
• a desztilláció környezeti hatásai
• az alkalmazott segédanyagok környezetvédelmi problémái

12. Levegő szerepe a vegyipari technológiákban
• a levegő, mint hőhordozó közeg (direkt, indirekt)
• a levegő, mint technológiai nyersanyag (szintézisek, égést tápláló közeg)
• gáztisztítási, portalanítási eljárások

13. Körfolyamatok szerepe a technológiákban és a környezetvédelemben
• a hűtőfolyadék szerepe a hengerműben
• NaOH- körfolyamat a Bayer- eljárásban

14. Fémtartalmú anyagok újrahasznosítása
• kohászat technológiai anyagainak újrahasznosítása (kamragáz, torokgáz, szállópor, salak)
• gépgyártás technológiai anyagainak újrahasznosítása (fémhulladék, reve, konverteriszap)

15. Vegyipari anyagok újrahasznosítása
• szelektív hulladékgyűjtés jelentősége, biológiai lebontás szerepe
• műanyagok újrahasznosítása:
- műanyaggyártás
- energiatermelés


NUKLEÁRIS ENERGIAIPARI SZAKMACSOPORT

1. Megújuló energiaforrások és azok felhasználási lehetőségei
• napenergia
• szélenergia
• vízenergia
• biológiai energia

 


2. A világ és Magyarország energiafelhasználásának arányai, a fosszilis energiahordozók alkalmazásának környezeti hatásai
• kimerülő és megújuló energiahordozók
• energiatakarékosság
• környezetvédelem fontossága

3. Kimerülő energiahordozók, azok felhasználási lehetőségei
• szén
• kőolaj
• földgáz
• nukleáris energiahordozók
• geotermikus energia

4. Konvencionális erőművek működése
• gőzturbinás
• gázturbinás
• kombinált gáz-gőz erőművek
• vízierőművek működése

5. Vízerőművek működése
• gazdaságosság, teljesítmény
• építési paraméterek
• környezeti hatások
• európai és hazai vízerőművek, Bős-Nagymaros környezeti hatásai

6. Az atomreaktorok kialakulásának története
• az atomreaktorok működésének elvi alapjai
• az atomreaktorok csoportosítása
• az atomerőművek környezeti hatása

7. Magfizikai fogalmak
• fúzió
• fisszió
• bomlási egyenlet
• radioaktivitás, a felezési idő fogalma
• az izotópok stabilizációs lehetőségei

8. A maghasadás mechanizmusa
• a maghasadás során felszabaduló energia nagysága és megoszlása az egyes elemi részecskék között
• a láncreakció jellemzői
• termikus neutron fogalma, moderáció
• sokszorosítási tényező
• az atomreaktor állapotának jellemzése
• a reaktivitás fogalma

9. Az atomreaktorok szabályozása
• szabályozóanyagok
• bóros kampány
• rudas kampány, a VVER-440 szabályozórúd felépítése
• a teljesítményváltoztatás környezeti hatásai

10. A Paksi Atomreaktor felépítése, annak primerköre
• főberendezések és feladataik
• technológiai séma
• primerköri paraméterek

11. A reaktortartály radiációs igénybevétele
• a reaktortartály és berendezései
• a neutrontér hatása az acél szerkezetére
• a tartály élettartamának meghatározása

12. A Paksi Atomerőmű technológiai folyamatainak vízminőségi igényei
• primerközi vízigények
• szekunderközi víznormák
• a víz szennyezőinek hatásai

13. Az atomerőművi speciális víztisztító rendszerek
• primerköri 1.sz. speciális víztisztító
• 2. számú
• 3. számú

14. Az atomerőművi speciális víztisztító berendezések jelentősége
• 4.sz. speciális víztisztító berendezés
• 5. számú
• 6. számú
• a keletkező hulladékok kezelése

15. Az atomerőmű szekunderköre
• főberendezések
• tecnológiai folyamatábra
• fontosabb paraméterek


TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI SZAKMACSOPORT

1. A magyar településrendszer sajátosságai
• az Alföld (mezővárosok, óriásfalvak, tanyák)
• a Dunántúl települési szerkezete
• a nagyvárosok fejlődési sajátosságai

2. Terület- és településtervezés célja, fogalomrendszere
• a telepítésszerkezeti terv lényege
• a lakóterület övezeti rendszere
• a lakóterület beépítési módjai

3. Települések alaprajzi rendszere
• falusias alaprajzi rendszerek
• csoportos települések alaptípusai
• városi települések rendszere

4. Települési zöldfelület gazdálkodás
• kialakításuk, egészségügyi-környezetvédelmi jelentősége
• természeti környezet a településeken
• urbanizált növény- és állatvilág

5. Települések közlekedéshálózata
• közlekedés fogalma, típusai
• az úthálózat kialakításának szempontjai
• a közlekedéskörnyezet károsító hatásai és az ellene való védekezés

6. Az iparterületek környezetterhelése
• ipari telephely kijelölésének szempontjai
• hőerőművek, bányászat környezetkárosító hatásai és védekezési lehetőségek a területfejlesztési eszközökkel

7. Települési vízgazdálkodás
• vízellátás, vízszükséglet
• vízelevezetés, csatornázás
• vízkárok megelőzése, elhárítása

8. Településhigiéne helyi önkormányzati feladatai
• levegőtisztasági feladatok
• települések tisztántartása
• települések hulladékgazdálkodása
• lakóterületek vízellátásának ellenőrzése

9. Az alapvető építési anyagok
• építési anyagok fajtái
• osztályozása
• felhasználásuk jellemzői

10. Az építészet vízszintes és függőleges tartószerkezetinek rendszere
• alapvető követelmények
• anyagok
• megoldások

11. Az épületfenntartás folyamata
• diagnosztikára épülő felújítási munka lépései
• vízszintes, függőleges tartószerkezetek hibáinak javítása
• szakipari munkák hibáinak javítása

12. Főbb európai építészeti stílusokat
• ókori
• középkori
• újkori
• napjaink építészete

13. A Világörökség magyarországi építészeti emlékei (Felsorolás mellett egy részletes ismertetése)

14. A műemlékvédelem történeti fejlődése
• célja és kialakulása
• Velencei Carta
• Granadai Egyezmény

15. A magyar műemlékvédelmi törvény alapelvei
• műemléki anyag osztályozása
• a helyreállítás elvei
• a védetté nyilvánítás folyamata


TERMÉSZETVÉDELMI SZAKMACSOPORT

1. A természetvédelem formai alapelvei, feladatai
• passzív és aktív természetvédelem
• indikátorelv, génbank elv, élő múzeum elv, környezetvédelmi elv
• hatósági, gazdálkodási, szolgáltatási feladatok

2. Földtani értékek védelme
• földtani rétegek és típusszelvények
• földfelszíni formák
• természetes üregek

3. Víztani értékek
• források, folyóvizek, vízesések
• tó, szikes tavak
• fertő, mocsár, lép, turján

4. Kultúrtörténeti értékek védelme
• régészeti lelőhelyek
• történelmi emlékek
• agrár és ipartörténeti emlékek
• építészeti, közlekedéstörténeti emlékek
• néprajzi és művelődéstörténeti emlékek

5. A természetvédelem hatósági feladatai
• természetvédelmi értékek őrzése
• megtiltás, eltiltás, korlátozás
• előzetes engedély, hozzájárulás
• felelősségi rendszer

6. Üzemtervezés - erdőterv
• erdőrendezés feladatai és az erdőterv készítés folyamata
• erdőfelügyelet feladata, tevékenységi köre

7. Környezeti hatásvizsgálat
• környezeti hatásvizsgálat fogalma, célja, alapelvei
• környezeti hatásvizsgálatok lépései
• környezeti hatásvizsgálatban résztvevők és feladataik

8. Területi és településrendezési tervezés keretében folyó tervezés

9. Természetvédelmi kezelési tervek
• készítés folyamata
• kezelési feladatok csoportjai

10. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv
• tartalom
• részei

11. Erdőhasználat, fafeldolgozás
• alapfogalmai, felosztása
• erdei melléktermékek
• fafeldolgozás módszerei, lehetőségei

12. A természetvédelmi tevékenység eszközei
• jogi szabályozás
• közigazgatási szabályozás
• védett természeti területeken történő gazdálkodás szabályai

13. Építés a táji környezetben
• a táj befogadóképessége
• ipari és mezőgazdasági létesítmények
• nyomvonalas létesítmények
• építés erdőben és erdőnél

14. A természetkárosítás meghatározása
• a talajkárosítás mérésének eljárásai
• a vízminőség meghatározásának eljárásai
• a levegőminőség vizsgálatának lehetőségei
• az erdők egészségügyi vizsgálatának módszerei

15. A természetvédelem fogalomrendszere
• természeti érték fogalma
• természeti objektum fogalma
• természeti értékek felosztása
• a természet értékelése


VEGYIPARI SZAKMACSOPORT

1. A víz előkészítése
• a víz természetes jellemzése, legfontosabb minőségi követelmények a különböző felhasználási területeken
• a víz előkészítésének technológiája
• vízlágyítás és sótalanítás elve, gyakorlata
• az előkészítés és a lágyítás során keletkező iszapok és regeneráló oldatok kezelése

2. Energiatermelés
• energiaforrások csoportosítása és azok környezetterhelő hatásai
• legfontosabb tüzeléstechnikai alapfogalmak
• különböző tüzelőanyagok és azok elégetésére használt tüzelőberendezések összehasonlítása
• a salak kezelése és a füstgázok tisztításának főbb módjai

3. Kénsav előállítása
• kénalapú kénsavgyártás főbb technológiai lépései
• a kén-dioxid kontakt katalitikus oxidácója és a keletkező kén-trioxid kemiszorpciója
• kén-dioxid és a kén-trioxid környezetkárosító hatása, az emisszió csökkentésének lehetőségei

4. Hidrogén-klorid előállítása
• hidrogén-klorid előállításának folyamata
• ipari példák felsorolása, ahol a hidrogén-klorid melléktermékként vagy hulladékként keletkezik
• hidrogén-klorid megkötésének lehetőségei

5. Szintézisgáz előállítása
• szintézisgáz előállítása és tisztításának technológiája
• ammónia szintézise
• szintézisgáz tisztítása, a szintéziskörben keletkező hulladékgázok és melléktermékek további hasznosítása

6. Ammónia alapú salétromsavgyártás
• salétromsav előállításának technológiája, az ammónium kontakt katalitikus oxidációja és a nitrogén-oxidok kemiszorpciója
• nitrogén-oxid-tartalmú gázok tisztításánál alkalmazott abszorpciós és katalitikus eljárások

7. Nitrogéntartalmú műtrágyák
• műtrágyák fogalma és fajtái
• péti só és karbamid előállítása
• a műtrágyázás környezeti ártalmai és a műtrágyagyárak emissziójának kezelése

8. Timföld előállítása
• bauxitból történő timföldgyártás elve
• a feltárás főbb technológiai lépései
• a bauxitbányászat és a vörös iszap környezetkárosító hatásai, a károk csökkentésének lehetőségei

9. Szuperfoszfátgyártás
• a feltárás során lejátszódó főbb folyamatok
• a gyártás technológiai lépései
• fluortartalmú feltárási gázok megkötése és hasznosítási lehetőségei
• a műtrágya alkalmazásának káros következményei

10. Nátrium-klorid oldat elektrolízise
• az elektrolízis során lejátszódó főbb folyamatok
• az energiatakarékosság lehetőségei
• az elektrolízis gyakorlati kivitele
• amalgám-elektrokódos és az ionszelektív eljárások összehasonlítása a környezetterhelés szempontjából

11. Alumínium előállítása
• a timföld olvadék elektrolízise során lejátszódó főbb folyamatok
• az olvadék elektrolízis gyakorlati megvalósítása
• elektrolízisnél keletkező szén-monoxid és fluor-tartalmú gázok kezelése

12. Kőolaj feldolgozása
• a kőolaj atmoszférikus és vákuumdesztillációja
• a feldolgozás során nyert termékek és azok felhasználása
• a feldolgozás és a tisztítás során keletkező hulladékok kezelése

13. Korszerű motorhajtóanyag-gyártás
• korszerű motorhajtóanyagok előállítása az adalékanyagok bekeverésével és a kémiai úton történő minőségjavítás (reformálás, izomerizáció, krakkolás, alkilezés)
• finomítás során keletkező hulladékok kezelése

14. A benzin pirolízise
• a benzin pirolízise, az olefinek kinyerése és felhasználása
• olefinek jelentősége a polimerizációs műanyagok előállításánál (poli-etilén, poli-propilén, vinil-származékok)
• műanyagipari hulladékok további felhasználása

15. Hulladékégetés
• szilárd és folyadék halmazállapotú hulladék égetésénél alkalmazott hulladékégető berendezés működése
• az alacsony és magas hőmérsékletű égetés összehasonlítása
• mérgező gázok, szálló por és pernye megkötésére alkalmazott eljárások


VÍZGAZDÁLKODÁSI SZAKMACSOPORT

1. A hidrosztatika alapegyenlete és alkalmazása
• különböző felületekre ható víznyomás ábrák szerkesztése és számítása
• felhajtóerő

2. Gravitációs vízmozgás
• ellenőrzési és méretezési módszerek
• nyíltfelszínű csatornák és csővezetékek

3. Nyomás alatti vízmozgás jellemzői
• energiaviszonyok vizsgálata
• hidraulikai veszteségek számítása
• nyomócsövek ellenőrzési és méretezési eljárásai

4. Különböző vízhozam mérési módszerek
• szabadfelszínű vízmozgás
• nyomás alatti vízmozgás

5. Vízbeszerző létesítmények
• felszíni és
• felszín alatti vízbázisra telepített vízművek vízbeszerző létesítményei

6. Víztárolás és –tározás
• víztárolás célja, műtárgyai
• tároló térfogat meghatározása
• tározók típusai és műtárgyai

7. Vízművek rendszere
• csőhálózatok funkciója és anyagai
• víztisztítási és vízkezelési eljárások

8. Csatornaművek feladata
• csatornázási rendszerek
• a hálózat üzemeltetési és fenntartási feladatai
• csatornahálózatok műtárgyai

9. Szennyvíztisztítás
• feladata
• tisztítási fokozatok
• mechanikai tisztítás műtárgyai, berendezései

10. Szennyvíztisztítás biológiai eljárásai
• eljárások műtárgyai, berendezései
• kapcsolódó üzemeltetési feladatok

11. Víz- és szennyvíztisztításban alkalmazott kémiai eljárások
• létesítmények és berendezések
• kapcsolódó üzemeltetési feladatok

12. Ipari szennyvíztisztítás
• ipari szennyvizek jellemzői
• tisztítástechnológiai módok

13. Árvízvédelem
• ármentesítési módok
• árvízvédekezési feladatok

14. Belvízrendezés
• belvíz fogalma
• belvízvédekezés feladatai

15. Öntözés
• öntözés célja
• öntözési módok
• alkalmazott művek, műtárgyak és berendezések
• az öntözés környezeti hatásai

„C” TÉTELSOR

1. A Magyar Köztársaság alkotmányos rendje
• a jog fogalma, a jogrendszer tagozódása, jogforrások
• jogszabály szerkezete, érvényessége és hatálya
• jogszabályok hierarchikus rendje
• jogképesség, cselekvőképesség, képviselet
• a jogalkalmazás formái, államigazgatási eljárás, bírósági eljárás

2. A közgazdaságtan alapkérdései, alapfogalmai
• közgazdaságtan tárgya, fő részei
• termelési tényezők, az erőforrások szűkössége
• termelési lehetőségek határa
• munkamegosztás, specializáció, komparatív előnyök
• a pénz és alapvető funkciói

3. A jogviszony és a kötelmi jog fogalma, alapjai
• kötelmi jogviszony fogalma, keletkezése
• szerződés alanyai, tárgya és tartalma
• érvénytelen szerződés, szerződés módosítása
• szerződés megszűnése, szerződésszegés jogkövetkezményei
• szavatosság és jótállás, szerződés megerősítése

4. A termelési és értékesítési körfolyamat
• termelési körfolyamat, termelési tényezők
• piac, kereslet-kínálat, Marshall kereszt
• vállalat fogalma, célja, egyszerűsített modellje
• a vállalat és a környezet kapcsolata

5. Legfontosabb munkaügyi jogszabályok
• Munka Törvénykönyve
• munkaviszony létesítése
• a munkaszerződés tartalmi elemei, módosítása
• a munkaviszony megszűnésének tipikus esetei
• a munkaadó és a munkavállaló legfontosabb kötelezettségei és jogai

6. A makrogazdaság fogalma, szereplői
• makrogazdaság szereplői
• makrogazdasági körfolyamat
• az állam szerepe a makrogazdaságban
• állami bevételek és kiadások, állami költségvetés
• nemzeti jövedelem fogalma, meghatározásának hagyományos módszerei: GDP és NDP

7. Államigazgatási eljárás
• államigazgatás fogalma, feladatai, szervei
• államigazgatási eljárások fajtái
• hatáskör és illetékesség kérdése
• az eljárás lebonyolításának módja, határideje
• a határozat formai és tartalmi követelményei
• jogorvoslati lehetőségek

8. A piacgazdaság működése és működésének környezeti követelményei
• piacgazdaság fogalma, jellemzői, a „láthatatlan kéz” politika
• külső gazdasági hatások (externáliák) fogalma és jellemzői
• környezeti károk és környezetvédelmi költségek viszonya
• makro- és mikroszintű környezeti gazdasági kár

9. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény főbb rendelkezései
• települési önkormányzat fogalma, feladata
• települési önkormányzat szervezete és hatásköre
• képviselő-testület működése, képviselők, bizottságok jogai és feladatai
• a polgármester, alpolgármester és jegyző feladata
• az önkormányzat gazdálkodása

10. A makrogazdasági fejlődés új típusú jóléti mutatói
• a természeti környezet közgazdasági tartalma
• a jólét, a gazdaság hagyományos értelmezése és azok környezetgazdaságtani kritikája
• a fenntartható gazdasági fejlődés új mutatói: Nettó Gazdasági Jólét (NEW), Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe (ISEW)
• az új típusú mutatók előnyei és hiányosságai

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény legfontosabb megállapításai, főbb témakörei
• kiemelkedő jelentőségű feladatok
• az állam környezetvédelmi tevékenysége
• az önkormányzatok feladatai a környezetvédelem területén
• az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben

12. A környezetszabályozás célja, főbb törekvései
• környezetpolitika, környezetszabályozás: alapelvek
• a környezetszabályozás konkrét eszközei, módszerei
• a környezetszabályozás szükségessége és eszközei Magyarországon

13. Az 1995. évi LIII. törvény alapján a termelő és szolgáltató vállalatok környezetvédelmi kötelességei és jogai
• termelő és szolgáltató vállalatok feladatai (környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi engedély, határértékek)
• a környezetvédelmi megbízott feladata, végzettségével szemben támasztott követelmények, alkalmazására vonatkozó rendelkezések

14. A környezetvédelem gazdasági eszközei
• környezeti díjak (negatív ösztönzők)
• támogatások, környezetvédelmi alapok (pozitív ösztönzők)
• a hazai környezetvédelem közgazdasági eszközei

15. Környezeti hatásvizsgálatra, előzetes hatástanulmányra és környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó előírások
• környezetvédelmi igazgatás, az igazgatás hatáskörébe tartozó feladatok
• a környezetvédelmi szervek feladata
• környezethasználat engedélyezése
• környezeti hatásvizsgálat: előzetes és részletes környezeti hatástanulmány
• környezetvédelmi engedély
• környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés
• közmeghallgatás

16. A környezet gazdasági és ökológiai értékelése
• a környezetértékelés kérdései, feltételei
• költség-haszon elemzés (a károsodás becslése)
• a növény- és állatfajok eszmei értéke
• környezetszempontú technológia értékelés és technológiaválasztás
• ökológiai mérlegek

17. A hulladékok kezelésére és szállítására vonatkozó előírások
• veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek, eljáró hatóságok
• hulladékok minősítése
• a kommunális hulladékok kezelésére vonatkozó törvény főbb rendelkezései

18. A vállalati környezetvédelem fogalma és feladatai
• a vállalat gazdasági célja, külső elvárások
• a vállalat kapcsolatai, a vállalatvezetés „hatszöge”
• vállalati környezetvédelem és előnyei
• környezetorientált vállalatpolitika (környezeti menedzsment, ökomarketing)

19. A környezetvédelmi jogi felelősség alapjai és a bírságra vonatkozó előírások az 1995. LIII. törvény alapján
• jogi felelősség, kártérítési felelősség (Ptk., Btk.)
• környezetvédelmi bírság
• legfontosabb bírságformák( szennyvíz, csatorna, légszennyezés, veszélyes hulladék, zaj és rezgés) és rendeleteik jellemzői

20. Az Európai Unió alapvető környezetvédelmi szabályai
• az EU környezeti auditálási rendelete
• környezeti nyilatkozat, egyszerűsített környezeti jelentés
• a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) környezetvédelmi előírásai
• az ISO 14001 szabvány folyamatábrája

21. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény főbb rendelkezései
• védett természeti területek, védőövezet
• védetté nyilvánítási eljárás
• a védett természeti területre vonatkozó szabályok
• a természet védelmének tervezése és szervezeti rendszere
• természetvédelmi bírság

22. Az építésügyi igazgatás célja és főbb feladatkörei az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján
• településrendezés, településtervezés, építésügyi jogi követelmények és előírások, tilalmak
• telekalakítás, kisajátítási és kártalanítási szabályok
• az építés engedélyezése, építés, az építmény használatbavétele
• építészeti örökség fogalma és védelmének jogi szabályozása

23. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény főbb témakörei
• a törvényből adódó állami és önkormányzati feladatok
• a vizek kártétele elleni védelem és védelmezés, vízügyi igazgatás feladatai
• vízminőségi kárelhárítás
• vízügyi hatósági jogkör

24. Egy termelő/szolgáltató szervezet vízhasználatra vonatkozó tevékenysége
• vízhasználati engedélyek beszerzése, vízjogi engedélyek fajtái
• vízikönyv, vízminősítés
• vízügyi államigazgatási eljárás folyamata, a jogorvoslat lehetőségei

25. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet alapján
• általános rendelkezések
• részletes rendelkezések
• adatszolgáltatás, bírságolás