NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezetvédelmi szakelőadó

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 53 5470 03)

 

1. tétel
A./
1. Foglalja össze és értelmezze az ökológiai rendszer legfontosabb alapfogalmait és a rendszer elemeinek kapcsolatát!
2. Ismertesse az infrastruktúra jelentőségét és szerepét a települések területfejlesztési terveiben! Mutassa be szerepét a települési környezet állapotának alakulásában!
B./
Ismertesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény célját, hatályát, alapelveit!

2. tétel
A./
1. Ismertesse az ökológiai egyensúly elvét, illetve az egyensúly megbom-lásának okait!
2. Sorolja fel a települések környezetvédelmi vonatkozású alapellátási feladatait és fejtse ki a települési vízgazdálkodás szerepét, jelentőségét környezetvédelmi szempontból! Ismertesse a települési vízgazdálkodás elemeit, értékelje hazai helyzetét!
B./
Ismertesse az állam, az országgyűlés és a kormány környezetvédelmi tevékenységét!
Ismertesse a Nemzeti Környezetvédelmi Program célját, tartalmi követelményeit!

3. tétel
A./
1. Ismertesse a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait és az emberi beavatkozás talajra gyakorolt hatását! Sorolja fel a legfontosabb talajszennyező technológiákat, tevékenységeket és sorolja fel a talajtisztításra használatos technológiákat!
2. Ismertesse a településeken megjelenő legjellemzőbb környezetszeny-nyezési formákat, mutassa be a szennyezések egymásra hatásának folyamatát!
B./
Ismertesse a helyi (települési és területi) önkormányzatok környezetvédelmi feladatait!

4. tétel
A./
1. Ismertesse az alapvető globális környezeti problémákat! Mutassa be kialakulásuk okait és ismertesse feladatainkat azok elhárításában!
2. Sorolja fel a levegő szennyezettségének a környezet egyes elemeire gyakorolt hatását, és ismertesse a kibocsátási határértékek meghatározásának lehetséges változatait! Mitől függ a technológiai kibocsátási határérték?
B./
Ismertesse a környezetvédelmi igazgatás körébe tartozó feladatokat, a feladatokat ellátó szerveket!
Ismertesse a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat!

5. tétel
A./
1. Értelmezze a fenntartható fejlődést!
2. Ismertesse a talajok tulajdonságait meghatározó szerkezeti elemeket és a talajba került szervetlen vegyületek elleni védekezés módszereit!
B./
Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat célját, eljárási szabályait!

6. tétel
A./
1. Ismertesse és értelmezze a környezeti problémákat elemző legismertebb világmodellek lényegét! (Római Klub jelentése, Meadows modell)
2. Sorolja fel a víz biológiai tulajdonságait! Ismertesse, hogy mi okozza az élővizek szervesanyag terhelését, mit nevezünk öntisztulási folyamatnak és milyen eljárásokkal csökkenthető a víz szervesanyagtartalma!
B./
Ismertesse az egységes környezethasználati eljárás célját, eljárási szabályait!

7. tétel
A./
1. Ismertesse a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény célját, hatályát, alapelveit!
Ismertesse a természetvédelmi igazgatás szervezeti rendszerét, a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket!
2. Csoportosítsa a vízszennyezéseket! Ismertesse a szennyezések hatását a vízi ökoszisztémákra! Ismertesse az önkormányzatok vízrendezéssel kapcsolatos feladatait!
B./
Ismertesse a környezetvédelmi felülvizsgálat célját, eljárási szabályait!
Ismertesse a környezetvédelmi teljesítményértékeléssel kapcsolatos előírásokat!

8. tétel
A./
1. Ismertesse a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény védetté nyilvánítással kapcsolatos általános előírásait és a védetté nyilvánítási eljárás rendjét!
2. Ismertesse a vízminősítés rendszerét, azon belül a kémiai (fizikai) és bakteológiai vízminősítést! Ismertesse a vízfertőtlenítésre alkalmas eljárásokat, anyagokat!
B./
Ismertesse a hulladékgazdálkodási szabályok megtartásáért való felelős-ség (általános jogi felelősség, fedezetbiztosítás, felelősségbiztosítás, hulladékgazdálkodási bírság) szabályait!

9. tétel
A./
1. Sorolja fel a környezeti elemeket!
Ismertesse a felszíni vizek védelmével kapcsolatos főbb szabályokat (határértékek fajtái, a szennyvízkibocsátás engedélyezése, ellenőrzés, adatszolgáltatás, bírságok és egyéb jogkövetkezmények)!
2. Ismertesse a folyékony hulladék kezelésének módjait, ártalmatlanításának lehetséges változatait!
B./
Sorolja fel a légszennyező források fajtáit! Ismertesse az egyes légszennyező forrásokra vonatkozó szabályokat!

10. tétel
A./
1. Ismertesse a környezeti károk megelőzésének lehetőségeit a településrendezési tervek, a települési környezetvédelmi program és a környezeti hatásvizsgálatok tükrében!
2. Ismertesse a hulladékgazdálkodás célját, feladatát, területeit! Sorolja fel a veszélyesnek nem minősülő (települési) szilárd hulladékok mennyiségének csökkentési és hasznosítási lehetőségeit!
B./
Ismertesse a gyártó, a forgalmazó, a fogyasztó és a termelő 2000. évi XLIII. törvénnyel megállapított kötelezettségeit és a törvény hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó szabályait!
Sorolja fel a hulladékgazdálkodási igazgatás feladatait ellátó szerveket!

11. tétel
A./
1. Jellemezze a települési környezetet, a városi- levegőszennyeződés legfontosabb kiváltó okait, környezeti és egészségügyi hatásait! Jellemezze hazánk légszennyezettségi állapotát!
2. Ismertesse a települési önkormányzat vízellátással - csatornázással kapcsolatos feladatait! Értékelje az ivóvíz hálózati rendszerek fajtáit, előnyeit, hátrányait!
B./
Ismertesse a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelettel a veszélyes hulladékokra megállapított külön szabályokat (mi minősül veszélyes hulladéknak, a veszélyes hulladék gyűjtése, begyűjtése, tárolása, szállítása, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása)!

12. tétel
A./
1. Ismertesse a vízszennyeződés legfontosabb kiváltó okait, környezeti és egészségügyi hatásait! Jellemezze hazánk vízszennyezettségi állapotát (felszíni és talajvíz)!
2. Ismertesse a levegő védelméről szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet főbb előírásait és nevezze meg a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeleteket!
B./
Sorolja fel a védett természeti területek fajtáit!
Ismertesse a védett természeti területekre vonatkozó szabályokat!

13. tétel
A./
1.Ismertesse a talajszennyeződés legfontosabb kiváltó okait, környezeti és egészségügyi hatásait! Jellemezze hazánk talajszennyezettségi, talajterhe-lési állapotát
2 Ismertesse a települési önkormányzat vízkárelhárítással kapcsolatos fela-datait és sorolja fel egy-egy példával alátámasztva a víz-és szennyvíztisz-títási folyamatokban alkalmazható kémiai tisztítási eljárásokat!
B./
Sorolja fel a környezeti elemeket veszélyeztető tényezőket!
Ismertesse a zaj- és rezgés elleni védelemre vonatkozó előírásokat!

14. tétel
A./
1. Ismertesse a települési zaj szennyezések forrásait, jellemezze azokat és állítson fel rangsort jelentőségük, illetve hatásuk szerint!
2. Ismertesse a vízszennyezési bírságolási eljárást!
B./
Ismertesse a települési (szilárd és folyékony) hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit!

15. tétel
A./
1. Ismertesse a települési önkormányzatok települési hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségeit!
Ismertesse az elhagyott hulladékokra vonatkozó szabályokat!
2. Ismertesse a környezetet terhelő sugárforrásokat, a sugárterhelés hatásait! Csoportosítsa a radioaktív hulladékokat, ismertesse elhelyezésük lehetséges módjait!
B./
Ismertesse a vízgazdálkodási hatósági jogkörben eljáró szerveket!
Sorolja fel a vízjogi engedélyek fajtáit és ismertesse a vízjogi enge-délyekkel kapcsolatos előírásokat!

16. tétel
A./
1. Ismertesse a közlekedés káros környezeti hatásait és javításának lehető-ségeit (anyag, energia, víz, talaj )!
2. Ismertesse a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási és adminiszt-rációs kötelezettségeket!
B./
Ismertesse a csatornabírságolási eljárást!

17. tétel
A. /
1. Ismertesse a felszín alatti vízben, földtani közegben bekövetkezett szenynyezés esetén a kármentesítés menetét!
2. Ismertesse az 1995. évi LIII. törvény kártérítési felelősségre és kör-nyezetvédelmi bírságra vonatkozó előírásait! Sorolja fel a környezet-védelmi bírságok fajtáit!
B./
Ismertesse a közgazdaságtan alapkérdéseit, alapfogalmait!
(Mit vizsgál, milyen részei vannak, mi a tárgya? A termelési tényezők, az erőforrások szűkössége, a termelési lehetőségek határa, munkamegosztás, specializáció, komparatív előnyök, a pénz és funkciói).

18. tétel
A./
1. Ismertesse az állampolgárok részvételének lehetőségeit a környezet-védelemben és a természet védelmében!
2. Mutassa be hogyan befolyásolják a települések környezeti állapotát a területén lévő zöld felületek, illetve a zöldfelületi rendszerek! Ismertesse, hogyan fejtenek ki környezetvédő hatást a zöld növények!
B./
Ismertesse a termelési és az értékesítési körfolyamatot (a termelési körfolyamat – termelési tényezők, a piac, kereslet-kínálat, Marschall kereszt, a vállalat fogalma, célja, egyszerűsített modellje, a vállalat és környezete kapcsolata.)!

19. tétel
A./
1. Ismertesse a vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatásköröket!
2. Hogyan kapcsolja össze az anyagmérleg a környezetvédelmi hatóság részére készítendő kötelező adatszolgáltatásokat?
B./
Ismertesse a makrogazdaság fogalmát, szereplőit! (Makrogazdasági körfolyamat, az állam szerepe a makrogazdaságban, állami bevételek és kiadások – állami költségvetés, a nemzeti jövedelem fogalma, számbavételének hagyományos módszerei – GDP – GNP).

20. tétel
A./
1. Sorolja fel a jegyző hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági jog-köreit!
Ismertesse a hulladékgazdálkodási ügyekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások és hatósági ellenőrzés különös szabályait!

2. Ismertesse a hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításának módját és az égetők telepítésének, üzemeltetésének feltételeit!
B./
Ismertesse a piacgazdaság fogalmát és működésének környezeti követelményeit!
(A piacgazdasági fogalma, jellemzői, a láthatatlan kéz politikája, az externáliák fogalma, - jellemzői - típusai, a környezeti károk és környe-zetvédelmi költségek viszonya, makro- és mikro szintű környezeti kár.)

21. tétel
A./
1. Ismertesse a bűzzel járó tevékenységre vonatkozó szabályokat!
Ismertesse környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén teendő rendkívüli intézkedéseket!
2. Ismertesse a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény főbb elveit! Mondjon ezekre gyakorlati példákat!
B./
Ismertesse a makrogazdasági fejlődés új típusú jóléti mutatóit!
(A jólét hagyományos értelmezése és azok hiányosságai. A fenntartható fejlődés új mutatói, - NEW – ISEW –azok előnyei és hiányosságai.)

22. tétel
A./
1. Ismertesse a települési környezetvédelmi program tartalmi követelmé-nyeit!
2. Ismertesse a rendezett hulladéklerakó kijelölésének és létesítésének eljárási rendjét!
B./
Ismertesse a környezetgazdaságtan célját, főbb törekvéseit!
(A klasszikus közgazdaságtan és a környezetgazdaságtan törekvései (célja) közötti különbség, a környezetpolitika alapelvei, a környezetszabályozás elmélete és gyakorlata. Mutassa be a környezetszabályozás szükségességét és eszközeit Magyarországon.)

23. tétel
A./
1.Ismertesse a környezet- és természetvédelem és az egyén hétköznapi kapcsolatát! Mit ért környezeti szempontból nézve etikus magatartáson?
2. Ismertesse a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet gyakorlati alkalmazásának módját!
B./
Gazdasági eszközök a környezetvédelemben! Ismertesse a környezeti díjak, a környezetvédelmi támogatások – alapok és a környezetvédelmi bírság fogalmát, hatásmechanizmusát!
Ismertesse a hazai környezetvédelem közgazdasági eszközeit!

24. tétel
A./
1. Ismertesse a veszélyes hulladék minősítésének rendjét!
2. Ismertesse a levegőtisztaság-védelem adatbevallás- rendszerét!
B./
Mit értünk a környezet ökológiai- és gazdasági értékelése alatt?
(Ökológiai mérlegek – természeti és társadalmi anyagáramlás! Az ökojel. A környezet gazdasági értékelése feltételei és főbb módszerei – költség – haszon elemzés, a növény és állatfajok eszmei értéke.)

25. tétel
A./
1. Ismertesse a környezet egészségügy-hatósági hátterét! Jellemezze a környezetszennyezés egészségügyi hatásait, az egyéni megelőzés és védekezés lehetőségeit!
2. Ismertesse a hulladék és veszélyes hulladék fogalmát, mondjon ezekre példákat!
B./
Ismertesse a vállalati környezetvédelem fogalmát, feladatait!
A vállalat gazdasági célja, a vállalattal szembeni külső elvárások – ezen belül a környezetvédelmi elvárások ismertetése, a vállalati környezet-védelem előnyei (a pozíció megőrzése, öko marketing; környezetorientált vállalatpolitika.)