NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezetvédelmi méréstechnikus

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 52 5470 02)

 

„A” TÉTELSOR

1. Globális környezetvédelmi problémák, gazdasági és társadalmi okai
• környezetvédelem fogalma, célja
• globális problémák
• fenntartható fejlődés elve
• világmodellek célja, lényege (Római Klub jelentése, Meadows-modell, környezetvédelmi világkonferenciák)

2. Az ökológia alapfogalmai
• ökológia fogalma, biotikus és abiotikus környezeti tényezők
• populáció fogalma, populációnövekedési stratégiák („r”- és „K”-stratégiák)
• társulások fogalma, populációk kölcsönhatásai a társulásokban
• táplálkozási szintek, tápláléklánc

3. Legfontosabb biogeokémiai körfolyamatok
• víz körforgása (természeti és társadalmi)
• szén körforgása
• nitrogén körforgása
• a természetes körfolyamatokat befolyásoló antropogén hatások

4. Természetvédelmi alapismeretek
• természetvédelem fogalma, célja, feladatai
• a védelem tárgyát képező értékek csoportosítása
• természeti értékek és területek általános védelme (tájvédelem, vadon élő élővilág, élőhelyek, földtani értékek általános védelme)
• biodiverzitás fogalma, megőrzésének szükségessége

5. A természeti értékek és területek védelmének lehetőségei
• védett értékek osztályozása, a védettség fokozatai
• törvény erejével védett természeti értékek és területek
• védetté nyilvánított területek (természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park)
• az élővilág védettsége (növényvilág- és állatvilág-védelem, Vörös Könyv)
• nemzetközi védettségek

6. A levegő, mint környezeti elem
• a légkör szerkezete, természetes összetétele
• leggyakoribb légszennyező anyagok keletkezési forrásai
• a szennyezés folyamata (emisszió, transzmisszió, immisszió)
• az öntisztulás folyamatai
• hazánk légszennyezettségi állapota

7. Leggyakoribb légszennyező anyagok és azok hatásai a környezetre
• légszennyező anyagok keletkezése és hatásuk a környezetre (por, SO2, NOx, CO, szerves légszennyezők)
• a légszennyezettség egészségügyi határértékei (légszennyező anyagok veszélyességi fokozatai, tűréshatár, tájékoztatási küszöbérték, riasztási küszöbérték, tervezési irányértékek)
• a zónák típusai
• a légszennyezettség ökológiai határértékei (ökológiailag sérülékeny területek)

8. Emissziós források
• légszennyező források típusai
• helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeinek fajtái (technológiai, egyedi, össztömegű)
• védelmi övezetek
• általános technológiai kibocsátási határértékek (légszennyező anyagok osztályai, tömegáram)
• soroljon fel néhány technológiát, amelyekre eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek vonatkoznak

9. Légszennyező anyagok leválasztó berendezései
• porelválasztó berendezések működési elve, vázlata (porkamra, ciklon, elektrosztatikus leválasztó, porszűrő)
• gázleválasztó berendezések működési elve, vázlata (adszorpciós, abszorpciós, oxidációs eljárások)

10. A természetes vizek legfontosabb tulajdonságai, szennyező anyagai
• a természetes vizek fizikai, kémiai és biológiai és bakteriológiai tulajdonságai
• a leggyakoribb szennyező anyagok keletkezési forrásai és azok hatásai (nitrogénformák, foszforformák, szerves vegyületek, oldott fémek)
• a vízminősítés rendszere (fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai)
• a főbb vízhasználók jellemző minőségi követelményei (ivóvíz, ipari víz, öntözővíz)

11. A lakosság vízfelhasználása és az ivóvíz előállítása
• az ivóvíz főbb minőségi követelményei
• felszín alatti vizek kezelése (gáztalanítás, vas- és mangántalanítás, arzénmentesítés, fertőtlenítés)
• felszíni vizek kezelése (ülepítés, szűrés, derítés, levegőztetés, fertőtlenítés, iszapvíz-kezelés)
• hazánk vízkészletének állapota

12. A környezeti elemek mintavétele
• levegő mintavétele (emissziós és immissziós mintavétel)
• víz mintavétele (ivóvíz, felszíni víz és szennyvíz esetén), a minta tartósítása
• talaj mintavétele, a minta előkészítése, talajkivonatok készítése
• települési hulladék mintavétele, a minta előkészítése, hulladékkivonatok készítése
• veszélyes hulladék mintavétele

13. A környezeti elemek vizsgálati módszerei
• tömeg szerinti elemzési eljárások
• térfogatos elemzési eljárások alapfogalmai (mérőoldat, oldatkoncentráció, indikátorok)
• térfogatos eljárások típusai, alkalmazásuk a környezetvédelmi analitikában (sav-bázis titrálások, redox titrálások, komplexometria, argentometria)

14. A talaj, mint környezeti elem
• talaj fogalma
• kialakulása, csoportosítása
• a mezőgazdaság hatása a talaj szerkezetére és összetételére (talajművelés, kemikáliák)
• az ipari tevékenység hatása a talaj szerkezetére és összetételére

15. Természeti erők okozta talajkárosodás fajtái
• az erózió fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezői
• az erózió megjelenési formái, erózió elleni védekezés
• a defláció fogalma, kiváltó és befolyásoló tényezői
• a defláció megjelenési formái, defláció elleni védekezés
• egyéb talajkárosító hatások (felsorolás)

16. A talajok szennyeződése és tisztítása
• a talaj fizikai, kémiai és biológiai jellemzői
• főbb talajszennyező anyagok
• a szennyezett talajok tisztítási lehetőségei (in situ, ex situ eljárások)

17. Zaj- és rezgés elleni védekezés
• alapfogalmak: zaj, hangnyomás, hangteljesítmény, hangintenzitás, hangnyomásszint, hang-teljesítményszint
• leggyakoribb zajforrások
• zaj és rezgés hatása az élő szervezetre, az épített környezetre
• a zaj és rezgés csökkentésének lehetőségei

18. Sugárzások, sugárvédelem
• a sugárzás főbb fajtái (-, -, - és neutronsugárzás)
• a sugárzás élettani hatásai (szomatikus, genetikai)
• sugárvédelem alapfogalmai (sugárterhelés, elnyelt dózis, egyenérték dózis, sugárártalom, sugársérülés)
• a sugárvédelem alapelvei és módszerei
• radioaktív hulladékok kezelési lehetőségei

19. Hulladékgazdálkodás
• hulladék fogalma, csoportosítása (keletkezési hely, halmazállapot és környezeti hatás alapján)
• települési szilárd hulladék főbb fizikai, kémiai és biológiai jellemzői
• a hulladék káros környezeti hatásai (talaj, levegő, víz, esztétikai problémák)
• hulladékok keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei

20. Települési hulladékkezelés
• települési hulladék fogalma, gyűjtése, szállítása
• települési szilárd hulladék kezelése
• települési szilárd hulladék hasznosítása
• települési szilárd hulladék ártalmatlanítása rendezett lerakással
• települési folyékony és iszapszerű hulladék kezelése

21. Veszélyes hulladékok kezelése
• veszélyes hulladék fogalma, veszélyességi jellemzők, veszélyességi osztályok
• minősítés, osztályba sorolás
• adatszolgáltatás rendje
• anyagmérleg, veszélyes hulladékok nyilvántartása
• égetéssel történő ártalmatlanítás
• veszélyes hulladékok rendezett lerakása

22. Településüzemeltetés
• település fogalma, települések típusai
• urbanizáció fogalma (városodás, városiasodás)
• települési infrastruktúra fogalma, szektorai
• az épített környezet védelme

23. Települési környezetvédelem
• az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai (komplex felsorolás)
• környezetvédelemmel kapcsolatos alapellátási feladatok
• települési környezetvédelmi program
• lakossági feladatok a környezetvédelemben

24. Települési szennyvíztisztítás
• települési szennyvíz fogalma, minőségi jellemzői
• a települési szennyvizek természetes tisztítási eljárásai (felsorolás)
• települési szennyvizek mesterséges tisztításának mechanikai, biológiai és kémiai eljárásai, valamint berendezései
• ipari szennyvíztisztítás főbb eljárásai (felsorolás)
• szennyvíziszap-kezelés és-elhelyezés lehetőségei

25. A környezetszennyezés egészségügyi hatásai
• leggyakoribb légszennyező anyagok hatása az emberi szervezetre
• leggyakoribb vízszennyező anyagok hatása az emberi szervezetre
• az urbanizáció egészségügyi hatásai, a megelőző tevékenység legfontosabb lehetőségei
• az ÁNTSZ legfontosabb feladatai

"B” TÉTELSOR

15 központi tétel + 10 iskolaspecifikus tétel

1. Mérési alapfogalmak és módszerek
• a mérés fogalma és folyamatai
• mérőműszerek és metrológiai jellemzői
• mérési módszerek fajtái és hibái
• a mérési módszerek teljesítményjellemzői

2. Potenciometriás mérések elve és készülékei
• potenciometria fogalma, csoportosítása
• az elektródpotenciál kialakulása, mérése, számítása
• elektródok csoportosítása funkciójuk és működési mechanizmusuk szerint
• direkt és indirekt potenciometria elve, alkalmazásuk a környezeti vizsgálatokban
• potenciometrikus titrálási görbék, kiértékelésük

3. A vezetésmérés elve, készülékei
• konduktometriás mérések elvi alapjai (fajlagos és moláris fajlagos elektromos vezetés, ionmozgékonyság)
• a konduktométer részei, működése
• direkt és indirekt konduktometria jelentősége a környezeti mérésekben
• a konduktometriás titrálási görbék jellemzése

4. Molekulaspektroszkópiai vizsgálati módszerek
• elektromágneses sugárzás jellemzése, kölcsönhatása az anyaggal
• alapfogalmak: transzmittancia, abszorbancia, Lambert-Beer törvény
• fotométerek – spektrofotométerek: felépítésük, működési elvük
• minőségi és mennyiségi elemzési módszerek (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

5. Atomspektroszkópiai módszerek
• alapfogalmak: emissziós és abszorpciós módszerek
• atomspektroszkópiai műszerek felépítése, működése
atom- és sugárforrások
mintabevitel, detektálás
• mennyiségi meghatározási módszerek (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

6. Analitikai elválasztási módszerek
• az elválasztás fajtái és jelentőségük
• extrahálás elve (megoszlási hányados)
• az extrahálás megvalósítási lehetősége (folyadék-folyadék, szilárd-folyadék, folyadék-szilárd, szuperkritikus fluid extrakció)
• extrakció a környezeti analitikában (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

7. Elválasztáson alapuló vizsgálati módszerek – kromatográfia
• a kromatográfia fogalma
• kromatográfiás módszerek csoportosítása halmazállapot, az álló és mozgó fázis közötti folyamat és a végrehajtás módja szerint
• a kromatográfia technikai megvalósítása (frontális, kiszorításos és elúciós technikák)
• síkkromatográfiás módszerek (papír- és vékonyréteg kromatográfia)
• minőségi és mennyiségi meghatározás a környezeti analitikában (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

8. Oszlopkromatográfiás módszerek 1. (folyadékkromatográfia)
• klasszikus oszlopkromatográfia és a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) összehasonlítása
• a HPLC berendezés felépítése, részei
• különböző HPLC-s módszerek – oszlopok (normál és fordított fázisú kromatográfia)
• minőségi és mennyiségi meghatározás a környezeti analitikában (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

9. Oszlopkromatográfiás módszerek 2. (gázkromatográfia)
• a gázkromatográfia elméleti alapjai
• a gázkromatográf felépítése, a kromatográfiás oszlopok fajtái, működése
• minőségi és mennyiségi meghatározás a környezeti analitikában (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

10. A redoxi titrálások alkalmazása a környezeti elemek vizsgálatában
• a térfogatos elemzés általános alapelvei
• redoxi titrálások csoportosítása
• mérőoldatok és titeralapanyagok
• a víz oldott oxigéntartalmának meghatározása jodometriásan
• kémiai oxigénigény meghatározása

11. Sav-bázis és komplexometriás mérések a környezeti analitikában
• a térfogatos elemzés általános alapelvei
• a sav-bázis és komplexometriás titrálások elve, mérőoldatai, indikátorai, titeralapanyagok, az indikátorok működése
• a pH és a vízkeménység fogalma
• a víz lúgosságának és keménységének meghatározása

12. A zaj és a radioaktív sugárzás mérése
• hangnyomás és frekvencia összefüggése, zajszint kiszámítása
• a zajmérés elve, a mérőműszer felépítése és működése
• a radioaktív sugárzás fajtái és mérési módjai
• a radioaktivitás műszeres mérése

13. Az alapvető technológiai mérőeszközök
• a hőmérsékletmérés elvei és műszerei
• a nyomásmérés elvei és műszerei
• a szint- és mennyiségmérés elvei és műszerei
• abszolút és relatív nedvességtartalom fogalma, mérőeszközei
• a villamos ellenállás mérésének műszerei

14. A fénymikroszkóp felépítése és kezelése
• a mikroszkóp fajtái (fény- és elektronmikroszkóp)
• a mikroszkóp mechanikai és optikai alkotórészei
• a mikroszkóp élesre állítása
• a nagyítás mértékének kiszámítása
• a mikroszkóp használatának fő szabályai
• a mikroszkóp alkalmazása környezeti mérésekben (bemutatás egy konkrét példán keresztül)

15. Baktériumok felhasználása a vízvizsgálatokban
• a baktériumok törzsének jellemzése, csoportosítása
• baktériumsejt felépítése
• a baktériumok felhasználása a vízminőség vizsgálata során
• Gram-festés lényege

"C” TÉTELSOR


1. A Magyar Köztársaság alkotmányos rendje
• a jog fogalma, a jogrendszer tagozódása, jogforrások
• jogszabály szerkezete, érvényessége és hatálya
• jogszabályok hierarchikus rendje
• jogképesség, cselekvőképesség, képviselet
• a jogalkalmazás formái, államigazgatási eljárás, bírósági eljárás

2. A közgazdaságtan alapkérdései, alapfogalmai
• közgazdaságtan tárgya, fő részei
• termelési tényezők, az erőforrások szűkössége
• termelési lehetőségek határa
• munkamegosztás, specializáció, komparatív előnyök
• a pénz és alapvető funkciói

3. A jogviszony és a kötelmi jog fogalma, alapjai
• kötelmi jogviszony fogalma, keletkezése
• szerződés alanyai, tárgya és tartalma
• érvénytelen szerződés, szerződés módosítása
• szerződés megszűnése, szerződésszegés jogkövetkezményei
• szavatosság és jótállás, szerződés megerősítése

4. A termelési és értékesítési körfolyamat
• termelési körfolyamat, termelési tényezők
• piac, kereslet-kínálat, Marshall kereszt
• vállalat fogalma, célja, egyszerűsített modellje
• a vállalat és a környezet kapcsolata

5. Legfontosabb munkaügyi jogszabályok
• Munka Törvénykönyve
• munkaviszony létesítése
• a munkaszerződés tartalmi elemei, módosítása
• a munkaviszony megszűnésének tipikus esetei
• a munkaadó és a munkavállaló legfontosabb kötelezettségei és jogai

6. A makrogazdaság fogalma, szereplői
• makrogazdaság szereplői
• makrogazdasági körfolyamat
• az állam szerepe a makrogazdaságban
• állami bevételek és kiadások, állami költségvetés
• nemzeti jövedelem fogalma, meghatározásának hagyományos módszerei: GDP és NDP

7. Államigazgatási eljárás
• államigazgatás fogalma, feladatai, szervei
• államigazgatási eljárások fajtái
• hatáskör és illetékesség kérdése
• az eljárás lebonyolításának módja, határideje
• a határozat formai és tartalmi követelményei
• jogorvoslati lehetőségek

8. A piacgazdaság működése és működésének környezeti követelményei
• piacgazdaság fogalma, jellemzői, a „láthatatlan kéz” politika
• külső gazdasági hatások (externáliák) fogalma és jellemzői
• környezeti károk és környezetvédelmi költségek viszonya
• makro- és mikroszintű környezeti gazdasági kár

9. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény főbb rendelkezései
• települési önkormányzat fogalma, feladata
• települési önkormányzat szervezete és hatásköre
• képviselő-testület működése, képviselők, bizottságok jogai és feladatai
• a polgármester, alpolgármester és jegyző feladata
• az önkormányzat gazdálkodása

10. A makrogazdasági fejlődés új típusú jóléti mutatói
• a természeti környezet közgazdasági tartalma
• a jólét, a gazdaság hagyományos értelmezése és azok környezetgazdaságtani kritikája
• a fenntartható gazdasági fejlődés új mutatói: Nettó Gazdasági Jólét (NEW), Fenntartható Gazdasági Jólét Indexe (ISEW)
• az új típusú mutatók előnyei és hiányosságai

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény legfontosabb megállapításai, főbb témakörei
• kiemelkedő jelentőségű feladatok
• az állam környezetvédelmi tevékenysége
• az önkormányzatok feladatai a környezetvédelem területén
• az állampolgárok részvétele a környezetvédelemben

12. A környezetszabályozás célja, főbb törekvései
• környezetpolitika, környezetszabályozás: alapelvek
• a környezetszabályozás konkrét eszközei, módszerei
• a környezetszabályozás szükségessége és eszközei Magyarországon

13. Az 1995. évi LIII. törvény alapján a termelő és szolgáltató vállalatok környezetvédelmi kötelességei és jogai
• termelő és szolgáltató vállalatok feladatai (környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi engedély, határértékek)
• a környezetvédelmi megbízott feladata, végzettségével szemben támasztott követelmények, alkalmazására vonatkozó rendelkezések

14. A környezetvédelem gazdasági eszközei
• környezeti díjak (negatív ösztönzők)
• támogatások, környezetvédelmi alapok (pozitív ösztönzők)
• a hazai környezetvédelem közgazdasági eszközei

15. Környezeti hatásvizsgálatra, előzetes hatástanulmányra és környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó előírások
• környezetvédelmi igazgatás, az igazgatás hatáskörébe tartozó feladatok
• a környezetvédelmi szervek feladata
• környezethasználat engedélyezése
• környezeti hatásvizsgálat: előzetes és részletes környezeti hatástanulmány
• környezetvédelmi engedély
• környezetvédelmi felülvizsgálat és környezetvédelmi teljesítményértékelés
• közmeghallgatás

16. A környezet gazdasági és ökológiai értékelése
• a környezetértékelés kérdései, feltételei
• költség-haszon elemzés (a károsodás becslése)
• a növény- és állatfajok eszmei értéke
• környezetszempontú technológia értékelés és technológiaválasztás
• ökológiai mérlegek

17. A hulladékok kezelésére és szállítására vonatkozó előírások
• veszélyes hulladékokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek, eljáró hatóságok
• hulladékok minősítése
• a kommunális hulladékok kezelésére vonatkozó törvény főbb rendelkezései

18. A vállalati környezetvédelem fogalma és feladatai
• a vállalat gazdasági célja, külső elvárások
• a vállalat kapcsolatai, a vállalatvezetés „hatszöge”
• vállalati környezetvédelem és előnyei
• környezetorientált vállalatpolitika (környezeti menedzsment, ökomarketing)

19. A környezetvédelmi jogi felelősség alapjai és a bírságra vonatkozó előírások az 1995. LIII. törvény alapján
• jogi felelősség, kártérítési felelősség (Ptk., Btk.)
• környezetvédelmi bírság
• legfontosabb bírságformák( szennyvíz, csatorna, légszennyezés, veszélyes hulladék, zaj és rezgés) és rendeleteik jellemzői

20. Az Európai Unió alapvető környezetvédelmi szabályai
• az EU környezeti auditálási rendelete
• környezeti nyilatkozat, egyszerűsített környezeti jelentés
• a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) környezetvédelmi előírásai
• az ISO 14001 szabvány folyamatábrája

21. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény főbb rendelkezései
• védett természeti területek, védőövezet
• védetté nyilvánítási eljárás
• a védett természeti területre vonatkozó szabályok
• a természet védelmének tervezése és szervezeti rendszere
• természetvédelmi bírság

22. Az építésügyi igazgatás célja és főbb feladatkörei az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján
• településrendezés, településtervezés, építésügyi jogi követelmények és előírások, tilalmak
• telekalakítás, kisajátítási és kártalanítási szabályok
• az építés engedélyezése, építés, az építmény használatbavétele
• építészeti örökség fogalma és védelmének jogi szabályozása

23. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény főbb témakörei
• a törvényből adódó állami és önkormányzati feladatok
• a vizek kártétele elleni védelem és védelmezés, vízügyi igazgatás feladatai
• vízminőségi kárelhárítás
• vízügyi hatósági jogkör

24. Egy termelő/szolgáltató szervezet vízhasználatra vonatkozó tevékenysége
• vízhasználati engedélyek beszerzése, vízjogi engedélyek fajtái
• vízikönyv, vízminősítés
• vízügyi államigazgatási eljárás folyamata, a jogorvoslat lehetőségei

25. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormány rendelet alapján
• általános rendelkezések
• részletes rendelkezések
• adatszolgáltatás, bírságolás