NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezet- és vízgazdálkodási technikus

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 52 5842 01)

 

1.a
Emberi és társadalmi szükségletek (rangsorolás); a termelés (fogalma, tényezői, körfolyamata).
1.b
Az Alkotmányban rögzített állampolgári jogok és kötelezettségek; a magyar államszervezet alkotmányos rendje és a törvénykezés szervezete.

2.a
A piac (fogalma, szereplői, elemei, egyensúlyi ára /MARSHALL-kereszt/).
2.b
A jog (fogalma, jogforrások, a jogszabály szerkezete és hatályai).

3.a
A munkaerő és bérgazdálkodás célja. Létszámok és értelmezésük.
3.b
Vállalatok szerkezeti formái, tagsági formái.

4.a
Kft és Bt. (rövid jellemzés).
4.b
Marketing, marketing terv, a piackutatás fontossága; a reklám és fajtái; az árpolitika lényege.

5.a
Vállalkozási formák, előnyei, hátrányai.
5.b
A termelés költségei (rendszerezés, jellemzés); a kiadás és költség fogalma.

6.a
A vállalkozás jelentősége és jellemző; az állam szerepe a vállalkozásokban.
6.b
A munkaviszony alanyai, a munkavállalás feltételei (munkaszerződés tartalmi elemei és módosítási lehetőségei).

7.a
Legfőbb gyakorlati teendők a vállalkozások alapításakor.
7.b
Munkaviszony megszűnése és megszűntetése; a felmondási idő és a végkielégítés.

8.a
A vállalkozás indításának legfőbb feltételei (pénzügyi, személyi, tárgyi).
8.b
A munkaviszonyban történő munkavégzés szabályai (munka- és pihenőidő, rendkívüli munkavégzés szabályai, szabadságok, tanulmányi szerződések).
9.a
A munkapiac tényezői; a munkabérek összetevői.
9.b
A veszélyes hulladékokra vonatkozó engedélyezési eljárás (minősítés, nyilvántartás, szállítás, begyűjtés, megsemmisítés).

10.a
A pénz és értékpapír piac (jellemző fogalmai, azok lényege).
10.b
A munka díjazása (munkabér, szociális juttatások); a munkavállaló kártérítési felelőssége.


11.a
A vállalkozók (fogalma, jövedelme, nyeresége); a vállalkozói nyereség forrása.
11.b
A helyi vízgazdálkodással kapcsolatos igazgatási ügyek (bekötések, átépítések, szolgalom).

12.a
Személyi jövedelemadó (fogalma, számításai).
12.b
Munkaügyi viták, sztrájk (fogalma, fajtái).

13.a
Nemzeti kibocsátás mérése (bruttó kibocsátás, bruttó hazai termék, nettó hazai termék).
13.b
Államigazgatási eljárás (hatáskör, illetékesség, elsőfokú eljárás menete, határozat tartalma, jogorvoslati lehetőségek).

14.a
A pénz kialakulása, funkciói, pénzhelyettesítők.
14.b
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény célja, hatályai és fő fejezetei.

15.a
A környezetvédelmi, engedélyezési eljárás szakaszai (engedély tartalma, környezetvédelmi felülvizsgálat).
15.b
Általános forgalmi adó; tárgyi és alanyi adómentesség.

16.a
Társasági adó fogalma, számítása.
16.b
A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai.

17.a
Jegybank feladatai, valuta, deviza fogalma.
17.b
Társadalombiztosítási és egyéb járulékok fogalma, fizetésük módja.

18.a
A vállalkozás válsága; végelszámolás, csődeljárás és felszámolás.
18.b
A környezeti hatásvizsgálat célja, készítésének főbb mozzanatai.

19.a
Infláció és defláció (fogalma, mérése, fajtái, okai); ár-és bérspirál.
19.b
Hivatalból induló környezetvédelmi igazgatási ügyek.

20.a
Állami költségvetés-politika (fogalma, részletei).
20.b
Környezetvédelmi bírságolási eljárás, bírságok (szennyvíz, csatorna, légszennyezés, veszélyes hulladék, zaj, rezgés, sugárzás).

21.a
Adó (fogalma, az adózás célja, politikája, adók fajtái, csoportosítása).
21.b
Vízgazdálkodásról szóló törvény (hatálya mire terjed ki, milyen fejezetekből áll). Törvényekből adódó állami és helyi önkormányzati feladatok.

22.a
Az állami költségvetés bevételei.
22.b
Vízügyi engedélyek (fajtái, céljai); vízikönyv; vízügyi felügyelet feladatai.

23.a
Az állami költségvetés kiadásai; állami költségvetési deficit.
23.b
Kérelemre induló vízügyi államigazgatási ügyek (vízjogi létesítési eljárás szakaszai).

24.a
A gazdasági élet szereplői (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény, állam).
24.b
Az árak fajtái, azok lényege.

25.a
Részvénytársaság, közkereseti társaság.
25.b
A szerződésszegés esetei és következményei.

Vízgazdálkodás

1.a
Vízszennyezést okozó emberi tevékenységek; a vízszennyezés hazai helyzete.
1.b
Patakszabályozás indokai, módjai.

2.a
Mérőbukók, köbözéses vízhozammérés.
2.b
Folyószabályozási művek fajtái (jellemző metszetekkel), ezek rendeltetése, tervezésük szempontjai.

3.a
A víz természetes körforgása, a vízkészlet-gazdálkodás alapfogalmai.
3.b
A vízi közlekedés és szállítás helyzete hazánkban, vízi utak jellemzése, a lépcsőzés hatása, hajózsilip üzeme, kikötők jellemzése.

4.a
Vízminőségi károk és azok elhárítási módszerei.
4.b
Felületi és felszín alatti öntözés művei, ezen öntözési módok munkái.

5.a
Az összegyülekezés folyamata, a racionális vízhozam számítási módszere.
5.b
Árvízi jelenségek (töltéstestben, altalajban, műtárgyaknál; mentett oldalon); árvízvédekezési módszerek, eszközök.

6.a
Természetes vizek fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai; változásuk okai; minősítés elve.
6.b
Az öntözés szükségessége hazánkban, az öntözővíz mennyiségének meghatározása, öntözési módok.

7.a
A települési csatornázás feladatai, rendszere, anyagai, kialakítása, műtárgyai, gépészeti berendezései; a csatornahálózat mértékadó hidraulikai terhelésének meghatározása..
7.b
A dombvidéki területeken megjelenő felszíni erózió jellemzői, a kármegelőzés és kárcsökkentés módjai.

8.a
Az ivóvíz és az ipari víz fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai.
8.b
A belterületi vízrendezés feladatai, elemei, műtárgyai, működése, fenntartása.

9.a
Mederméretezési eljárások.
9.b
A szennyvizek és a szennyezett vizek eredete, minőségi és mennyiségi jellemzői.

10.a
A vízfolyások vízhozam-mérése műtárgyakkal.
10.b
A hazai hévízkészlet hasznosítási lehetőségei, a hévízművek rendszere, üzemeltetése. A közfürdők jellemző paraméterei, létesítményei, berendezései, vízellátó rendszerük és üzemeltetésük.

11.a
A vízellátás alapfogalmai; a vízvezeték-hálózat üzemeltetése.

11.b
Síkvidéki és dombvidéki tározók üzemi műtárgyai, szerkezeti kialakításuk, üzemeltetésük.

12.a
A természetes állapotú folyó jellemzői; a folyószabályozás céljai és fajtái.
12.b
A települési szennyvíz, az ipari szennyvíz és a szennyvíziszapok fizikai, kémiai, biológiai és bakteriológiai tulajdonságai.

13.a
Az időjárás fogalma, időjárási elemek és azok mérési módszerei.
13.b
Nyomás alatti zárt vízellátási rendszerek csővezetéki szerelvényi, hálózati üzemi kisműtárgyai.

14.a
Természetes szennyvíztisztítási eljárások, alkalmazásuk lehetőségei a környezetszennyezés megakadályozásában; a csatornázatlan település részek szennyvízkezelő műtárgyai.
14.b
A csőzsilip alatti és az árvízvédelmi töltésen keresztüli szivárgás jelensége, a szivárgás csökkentésének, kiküszöbölésének módjai.

15.a
A szállított víz mennyiségének mérése zárt csővezetékben.
15.b
Városi és községi vízművek tároló műtárgyai, berendezései és azok üzeme

16.a
Vízbázisok védelme, rétegvizek gázossága, a gázmentesítés megoldásai; a felszín alatti vizek vízkezelési technológiái.
16.b
A vízlépcsők létesítési célja, szerkezeti kialakításuk; vízerőhasznosítási ismeretek.

17.a
A felszíni lefolyás hidrológiai elemzése.
17.b
Az árvízvédelem szervezete, feladatai, készültségi fokozatok.

18.a
A gátszakadás esetén bekövetkező események és teendők.
18.b
Halastavak típusai, műtárgyai, a tógazdaságok üzemeltetése.

19.a
Felszíni és felszín alatti vizek jellemzése.
19.b
A síkvidéki vízrendezés alapelvei, módszerei; a belvízhozam számítási módszerei; csatornahálózat és műtárgyai.

20.a
A felszín alatti vizek minőségét befolyásoló hidrogeológiai körülmények, környezetszennyezési hatások.
20.b
Árvízvédelmi létesítmények építése, ellenőrzése, fenntartása.

21.a
Vízfolyások vízhozammérési módszerei.
21.b
A települési csatornahálózat műtárgyai, felmérése és nyilvántartása, különféle átmérőjű csatornák vizsgálata, a csatornahálózat tisztítási technológiája.

22.a
Hidrometriai mérések: a vízállás-, hordalék- és a jég mérése.
22.b
Esőztető öntözés és munkáinak szervezése, az öntözővíz számításának módszere.

23.a
Az ivóvíz beszerzés módjai; a kút vízadó-képesség vizsgálata.
23.b
A szennyvíztisztítás célja, alapfogalmai, jellemző szennyvíztisztítási technológiák, technológiai elemek és műtárgyaik.

24.a
A beszivárgás hidrológiai elemzése, a beszivárgás mérése.
24.b
A nyomócsőhálózatokban zajló vízmozgások; a hálózatok méreteinek meghatározása.

25.a
Vízkezelő telepek kialakítása, szivattyúzási és tárolási elvek, a szivattyúzás - hálózat - tárolás kapcsolata.
25.b
Hidrosztatikai alaptételek (Euler tétel, folyóméteres terhelés, úszás).

Környezetvédelem

1.a
Az ökológia; a populációk szerkezete.
1.b
Zajforrások, a zaj élettani hatásai.

2.a
Társulások, biológiai diverzitás.
2.b
A falvak és városok települési jellemzői, a nagyváros hatását a környezetre.

3.a
Az ökológiai környezet tényezői, azok hatásai.
3.b
A radioaktív izotópok felhasználási területe, élettani hatásai, a radioaktív hulladék ártalmatlanítása.

4.a
A populációk kölcsönhatásai.
4.b
A légszennyezés bűzelhárító módszerei.

5.a
Az életközösségek táplálkozási szerkezete; a vízi életközösségek táplálkozási kapcsolatai.
5.b
A porszűrők és a villamos porleválasztók működési elve.

6.a
Eutrofizáció, a folyamat jellemzése.
6.b
A talaj kiemelésével járó talajtisztítási eljárások.

7.a
A bioszféra szerkezete, az erdők különleges szerepe a bioszférában.
7.b
A fosszilis és a megújuló energiaforrások felhasználásainak előnyei és korlátozó tényezői.

8.a
A természet védett értékeinek feltárása, nyilvántartása; hatósági tevékenység a természetvédelemben.
8.b
A füstgázok kéntelenítésének módszerei.

9.a
A természetvédelem földtani értékei.
9.b
A hulladékok hasznosítási módjai.

10.a
A hazai védett természeti területek kategóriái.
10.b
A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai.

11.a
A talajerózió okai, folyamat jellemzése; a mezőgazdasági termelés hatása a termőtalajra.
11.b
A porleválasztók elve és fajtái.

12.a
Talajszennyező okok és hatásaik.
12.b
Kommunális szennyvíztisztítás technológiai folyamata.

13.a
Felszíni és felszín alatti vízkészleteink jellemzése minőségi szempontból.
13.b
Talajtípusok, a talajképződés folyamata.

14.a
A víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzői, szennyvízfajták.
14.b
A talajtisztítási módok (2 ártalmatlanítási eljárás részletes bemutatása).

15.a
A felszíni vizek leggyakoribb szennyező forrásai, hatásuk a vízminőségre.
15.b
A talajdegradáció okai, erózió elleni védekezés.

16.a
A légkör összetétele, leggyakoribb légszennyező gázok és hatásuk.
16.b
Tavak, mocsarak, lápok jellemzői; vizes növénytársulások bemutatása.

17.a
Az emisszió-transzmisszió-immisszió összefüggései; hogyan képződik a savas eső.
17.b
Az aktív és a passzív természetvédelem feladatai, a természetvédelem fejlődése.

18.a
Az üvegházhatás kialakulása, következményei; a szmog képződése.
18.b
A zaj és rezgés mérésének módjai.
19.a
A jövő globális környezeti problémái, legfontosabb környezetvédelmi nemzetközi egyezmények.
19.b
A környezetvédelmi talajvizsgálat módszerei és eszközei.

20.a
Leggyakoribb veszélyes hulladékok és ártalmatlanítási módjaik.
20.b
A hazai népi építészet fő tájegységei (egy részletes jellemzése).

21.a
A hulladéklerakás és a komposztálás módszerei.
21.b
Fő építészeti stílusok (egy részletes bemutatása hazai példák segítségével).

22.a
Hulladékégetési eljárások.
22.b
Hazai nemzeti parkok (egy részletes bemutatása).

23.a
Hulladékfajták, a települési hulladék összetétele.
23.b
A környezetbarát területfejlesztés folyamata; hazánk világörökségei.

24.a
A légszennyező anyagok égetéses ártalmatlanítása.

24.b
Védett hazai növények és madarak felismerése a mellékelt ábrákról, rövid jellemezésük.

25.a
A gáztisztító mosóberendezések működési elve.
25.b
Védett hazai hüllők és emlősök felismerése a mellékelt ábrákról, rövid jellemezésük.