NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
Környezet- és hidrotechnológus

Központi vizsgakérdések
(OKJ-szám: 54 5470 01)

„A” sorozat

KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK

1./a Ismertesse a környezetvédelmi problémák gazdasági, társadalmi okait és a globális környezeti problémákat elemző legismertebb világmodelleket! (Római klub jelentése, Meadows- modell, a fenntartható fejlődés értelmezése)

2./a Ismertesse az ökológia fogalmát, az ökológiai rendszerek alapvető típusait, a környezet és a populációk kapcsolatrendszerét!

3./a Ismertesse a természet legfontosabb biokémiai körfolyamatait és a természetes körfolyamatot befolyásoló antropogén hatásokat!

4./a Ismertesse a természetvédelem fogalmát, célját, feladatát, szervezeti rendszerét. Csoportosítsa a természetvédelem tárgyát képező értékeket!
Ismertesse a természetvédelmi védetté nyilvánítás folyamatát, a védett értékek osztályozását, a védettség fokozatait.

5./a Ismertesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény célját! Sorolja fel a környezet védelmének alapelveit és ismertesse azok lényegét!

6./a Ismertesse a szennyvízbírságolási eljárás szabályait és a progresszív szorzó mellőzésének feltételeit!

7./a Ismertesse a tájvédelem célját, a tájképi érték megóvásával kapcsolatos feladatokat!
Ismertesse a műemlékvédelem célját, feladatát, szervezeti rendszerét! Csoportosítsa a védendő értékeket és soroljon fel magyarországi példákat!

8./a Ismertesse a légkör szerkezetét, a levegőszennyezés forrásait, a szennyezés folyamatát, a leggyakoribb szennyező anyagokat és azok hatásait az élővilágra. Jellemezze hazánk légszennyezettségi állapotát!

9./a Ismertesse a csatornabírságolási eljárás szabályait és a progresszív szorzó mellőzésének feltételeit! (204/2001. (X.26.) Korm. rendelet)

10./a Ismertesse a természetes vizek legfontosabb tulajdonságait és a vízminősítés rendszerét és a főbb vízhasználók jellemző minőségi igényeit!

11./a Ismertesse a természetes vizek szennyezésének forrásait, a leggyakoribb szennyező anyagokat, és azok hatásait, az eutrofizáció kialakulását, és az ellene való védekezés lehetőségeit! Jellemezze hazánk vízkészletének minőségét!

12./a Ismertesse a talaj fogalmát, kialakulását, típusait, fontosabb fizikai, kémiai jellemzőit és az antropogén hatások következményeit!

13./a Ismertesse az erózió és defláció fogalmát, megjelenési formáit, környezetvédelmi vonatkozásait és a megelőzésükre javasolt agrotechnikai megoldásokat!

14./a Ismertesse a hangtani alapfogalmakat, a legfontosabb zajforrásokat, a zaj és rezgés hatását az élő szervezetre, a zaj és a rezgés csökken-tésének lehetőségeit!

15./a Ismertesse a radioaktív sugárzás élettani hatásait, a sugárvédelem alapjait, a radioaktív hulladék kezelési lehetőségeit!

16./a Ismertesse a felszíni és felszín alatti vízbázisra telepített vízművek szerepét a vízellátásban!
Ismertesse a felszíni vízből nyert ivóvíz kezelésének főbb lépéseit!

17./a Ismertesse a regionális vízigények meghatározásának módját, a települési vízellátó hálózatok rendszerét (gerincvezeték, szárnyvezeték, körvezeték stb) és az üzemeltetési feladatokat!

18./a Ismertesse a települési csatornázási rendszereket, azok célját, feladatát és fenntartási feladatait! Ismertesse a települési csatornahálózatba történő ipari szennyvízbevezetés feltételeit!

19./a Ismertesse a felszín alatti vizek minőségét befolyásoló tényezőket, a vízbázisok védelmére szolgáló előírásokat, a vas és mangántala-nítás, valamint a gáztalanítás elvét!

20./a Ismertesse az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait!

21./a Ismertesse a hulladék és a veszélyes hulladék fogalmát és gyakorlati példán keresztül magyarázza meg a fogalmakat!

22./a Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat célját, az eljárás szakaszait, az eljáró és a közreműködő hatóságokat, a környezetvédelmi hatóság által hozható hatósági döntések fajtáit!

23./a Ismertesse a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet főbb szabályait, ezen belül a veszélyes hulladék fogalmát, a veszélyes hulladék minősítésének rendjét, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedély-köteles hulladékkezelési tevékenységeket!

24./a Ismertesse a zajkibocsátási határérték megállapításának, illetve a zajbírság kiszabásának főbb szabályait!
(12/1983. (V.12.) MT. rendelet)

25./a Ismertesse a légszennyezéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat és a légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrás üzemeltetője bejelentési kötelezettségének fajtáit!

„B” sorozat

IPARI VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK

1./b Ismertesse a felszíni, illetve felszínalatti vizekből nyerhető ivóvíz kezelésének technológiáit! (folyamatábra).

2./b Ismertesse az ipari szennyvizek közcsatornába bocsátásának felté-teleit és a lehetséges előtisztítási módokat!

3./b Ismertesse az ipari szennyvíztisztítás feladatát, a tisztítási fokozato-kat és a mechanikai tisztítás műtárgyait, berendezéseit!

4./b Ismertesse a biológiai szennyvíztisztítás műtárgyait, berendezéseit, és a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat!

5./b Ismertesse a víz-és szennyvíztisztításban alkalmazott kémiai kezelési eljárásokat, ezek berendezéseit és a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat!

6./b Ismertesse a sűrűségkülönbség elvén alapuló víztisztítási eljárá-sokat és azok műtárgyait!

7./b Ismertesse a flotációs eljárások és a felúsztatás alapelvét, beren-dezéseit!

8./b Ismertesse a kolloid lebegő anyagok jellemzőit és a derítés fizikai- kémiai alapjait!

9./b Ismertesse a pH szabályozás és a semlegesítés elméleti alapjait, valamint helyét, szerepét az ipari vízgazdálkodásban!

10./b Ismertesse a víz lágyításának módját kicsapásos technológiákkal!

11./b Ismertesse a víz lágyítását, valamint részleges és teljes sótalanítását ioncserével!

12./b Ismertesse a víz sótalanítását membrán technikával!

13./b Ismertesse az ipari kazánok vízellátásának főbb szempontjait (melegvizes-, forróvizes- és gőzös kazánok)!

14./b Ismertesse az üzemi átfolyó és recirkulációs vízhasználati alap-modelleket, kapcsolási módjaikat és alkalmazásuk feltételeit!

15./b Ismertesse a vízhasználati alap-modellek vízveszteségeit és megha-tározásuk módját (Qvp, Qvk, Qvl)!

16./b Ismertesse a recirkulációs hűtővíz modell mennyiségi és minőségi rendszer-egyensúly egyenleteit!

17./b Ismertesse a hűtővíz visszahűtő típusrendszerek fajtáit, alkalmazási területüket és az alkalmazás feltételeit!

18./b Ismertesse a főbb ipari vízhűtési módokat és a hőátadást befolyá-soló tényezőket!

19./b Ismertesse a recirkulációs hűtővíz körök jellemző szennyező anya-gait és a szennyező anyagok hatásait!

20./b Ismertesse, hogy az üzemi vízhasználatok számára megengedett lebegő és oldott vízszennyező anyag koncentrációkat milyen tényezők befolyásolják!

21./b. Ismertesse, hogy a recirkulációs hűtővíz körökben milyen kezelése-ket, inhibítorokat célszerű alkalmazni!

22./b Ismertesse a szivattyúk szerkezetét, felépítését és a szivattyúüzem jellemzőit (jelleggörbék, munkapont)!

23./b Jellemezze a csővezetékeket, azok anyagjellemzőit, a csőszerelvé-nyek (tolózár, csapózár, szelepek) működési elvét és szerepüket a vízszállítási folyamatok irányításában!

24./b Ismertesse a szennyvíztisztítás gépészeti berendezéseinek felépíté-sét, működésük elvét, a gépek üzemének biztonságtechnikai vonat-kozásait (rácsok, gerebek, levegőztető berendezések, olajlefölözők, iszapkotrók, iszapvíztelenítés gépei)!

25./b Ismertesse a vízmennyiség-mérő berendezések fajtáit, mérési pontosságát, beépítési helyét!

„C” sorozat

KÖRNYEZETTECHNIKA

1./c Ismertesse a talaj mennyiségi és minőségi védelmének szükségességét (különböző mezőgazdasági és ipari szennyezők elleni védekezés az olaj- illetve oldószerrel szennyezett talajok esetén)!

2./c Milyen talajtisztítási eljárásokat ismer (in-situ, ex-situ); melyek a talajtisztítás fizikai és biológiai módszerei?

3./c Ismertesse a levegőszennyező források típusait (helyhez kötött, mozgó, vonalmenti, pontforrás és diffúz forrás), illetve azok időbeli eloszlását (folyamatos, szakaszos). Ismertesse a kritikus terhelés koncepcióját és annak gyakorlati alkalmazhatóságát!

4./c Ismertesse a levegőtisztaság-védelmi jogszabályok egymásra épülésének rendszerét!

5./c Ismertesse a technológiai kibocsátási határértékek meghatározásának módját! Mitől függ a kibocsátási határérték és milyen mérték-egységekkel lehet azt megadni?

6./c Ismertesse a technológiai kibocsátási határértékek rendszerét a hőerőművek és ipari kazánok vonatkozásában. Mitől függ a határérték? Ismertesse a szilárd és gáznemű légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére szolgáló leválasztó- berendezéseket!

7./c Ismertesse a füstgázok és a technológiai véggázok tisztításának főbb módszereit!

8./c Ismertesse a füstgázok és a vég-gázok kén-dioxid és nitrogén-oxid tartalma csökkentésére kidolgozott főbb technológiákat!

9./c Mit értünk a zaj- és mit a rezgés fogalma alatt? Melyek a zaj- és rezgésmérés eszközei, módszerei?

10./c Ismertesse a zajszint fogalmát és a szintekkel való műveleteket (frenvencia, oktánsáv, terc-sáv, A szűrő)!

11./c Ismertesse a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, a határértékek rendszerét!

12./c Melyek a zaj és rezgéscsökkentés főbb módszerei, illetve az erre a célra alkalmazott anyagok jellemzői?

13./c Ismertesse a hulladék fogalmát, típusait, jellemzőit, a hulladék káros környezeti hatásait, a hulladékok keletkező mennyiségének és veszélyességének csökkentési lehetőségeit!

14./c Ismertesse a hulladékok ártalmatlanításra történő átadásával és szállításával kapcsolatos előírásokat!

15./c Milyen környezetföldtani szempontokat kell figyelembe venni a hulladéklerakó helyek kijelölésénél?

16./c Ismertesse a veszélyes hulladékok lehetséges jellemzőit!

17./c Csoportosítsa a radioaktív hulladékokat, ismertesse elhelyezésük lehetséges módjait és térjen ki a paksi atomerőmű hulladékkezelési megoldásaira!

18./c Ismertesse az anyagmérleg fogalmát, alkalmazását a nyilvántartásban, valamint a veszélyes hulladékok adatszolgáltatási rendjét!

19./c Ismertesse a veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításának folyamatát!

20./c Ismertesse a veszélyes hulladékok rendezett lerakását, annak feltételrendszerét, illetve a lerakóhely kialakítását és üzemét!

21./c Ismertesse a homokfogó alkalmazási területét és működési elvét! (vázlat).

22./c Ismertesse az ülepítők alkalmazási területét , főbb típusait és a Dorr ülepítő működését! (vázlat).

23./c Ismertesse a porleválasztás elvét centrifugális erőtérben, és a hidro-ciklon (vázlat) alkalmazási területét!

24./c Ismertesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. tv-nek a környezetvédelmi jogi felelőséggel kapcsolatos szabályait!

25./c Ismertesse a termékdíj, a környezetterhelési díj, a környezet-védelmi bírság fogalmát, hatásmechanizmusait!
Milyen környezetvédelmi gazdasági támogatási csatornákat ismer? Hogyan befolyásolják ezek az adott létesítmény technikai – technológiai színvonalát illetve piaci lehetőségeit?

„D” sorozat

MANAGEMENT ISMERETEK

1./d Ismertesse a termelési és értékesítési körfolyamatot (a termelési körfolyamat - termelési tényezők, a piac, a kereslet-kínálat, Marschall kereszt, a vállalat fogalma, -célja, -egyszerűsített modellje, a vállalat és környezete kapcsolata)!

2./d Ismertesse az árutermelés kialakulását, az áru és piac fogalmát, a piac elemeit (kereslet, kínálat, ár, jövedelem), valamint az egyensúlyi árat (Marschall kereszt)!

3./d. Ismertesse a gazdasági szférákat és a nemzeti kibocsátás mérését. (Összesített termelési érték, bruttó hazai termék a GDP és a nettó hazai termék az NDP), valamint a nemzeti vagyon és a nemzeti kibocsátás összefüggéseit!

4./d Ismertesse az állam szerepét a gazdaságban! (Az állami költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési deficit. (Mi az adó és milyen fajtái vannak? Mi a különbség a szabad és a szociális piacgazdaság között?)

5./d. Ismertesse a pénz kialakulását, a pénz vásárló erejét, az infláció fogalmát, a többszintű bankrendszert, a bankbetétet és bankhitelt, valamint a kamat, a kamatláb, a futamidő, türelemidő, az értékpapír fogalmát és fajtáit!

6./d Ismertesse az üzleti vállalkozás fogalmát, és a vállalkozási formákat, valamint a vállalkozás célját! (Mi az árbevétel és a költség? Hogyan számítják ki a vállalkozás eredményét?)

7./d Ismertesse az ügyvitel fogalmát, sorolja fel az ügyviteli eseményeket, az iktatási rendszereket és egy hivatalos levél formai előírásait!
Mit értünk az ügyirat továbbítása (postázása), irattározása és selejtezése alatt?


8./d. Ismertesse az ökológiai környezetgazdaságtan fogalmát, a természeti és társadalmi anyagáramlás folyamatát!
(E folyamatban mi a gazdálkodó érdeke és mi a környezetgazdálkodás célja?)

9./d Ismertesse az állóeszköz fogalmát és típusait (termelő eszközök, infrastrukturális eszközök). Ismertesse a beruházás fogalmát, folyamatát, elszámolása módját. Mi az amortizáció és hogyan számolják el?

10./d Ismertesse a környezethasználót megillető jogokat a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott, így különösen a szennyvíz- és csatornabírságolási, zajvédelmi és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eljárásokban!

11./d. Ismertesse a vízjogi engedély fajtáit és a vízjogi engedélyezési eljárás szabályait!

12./d. Ismertesse a környezeti szabályozás célját, alapelveit és sorolja fel módszereit!

13./d. Ismertesse a környezeti közvetlen szabályozás eszközeit, ezek előnyeit, hátrányait és a szankciórendszer alappilléreit!

14./d Ismertesse, hogy egy termelő/szolgáltató szervezet milyen vízhasználatra vonatkozó engedélyeket köteles beszerezni tevékenysége megkezdéséhez, illetve folytatásához? (a vízjogi engedély fajtái, a vízkönyv, a vízügyi államigazgatási eljárás fogalma és a jogorvoslat lehetőségei). Hogyan venné számba a vízhasználat költségeit?

15./d Ismertesse az állami környezeti szabályozás célját, alapelveit és sorolja fel módszereit. Ismertesse a környezeti közvetlen (jogi) szabályozás eszközeit, ezek előnyeit, hátrányait és a szankciórendszer alappilléreit!
Ismertesse a környezeti közvetett gazdasági szabályozás eszközeit, az adó megoldások előnyeit és hátrányait!

16./d Ismertesse a szabvány, a szabványosítás fogalmát, a szabvány- és a minőség kapcsolatát, a szabványos minőség tanúsításból származó vállalati előnyöket!

17./d Ismertesse az ISO 9000 minőségbiztosítási dokumentumrendszer célját, felépítését, tartalmát!

18./d Ismertesse a környezetvédelmi auditálás fogalmát, főbb elemeit, jellemző ismérveit és főbb típusait!

19./d Ismertesse a környezetvédelmi hatásvizsgálat fogalmát, főbb elemeit, jellemző ismérveit és főbb típusait!

20./d Ismertesse a környezetvédelmi felülvizsgálat és a környezetvédelmi teljesítményértékelés szabályait és a környezetvédelmi hatóság által hozható döntések fajtáit!

21./d Ismertesse a környezeti szabályozás lehetséges beavatkozási pontjait és módjait a gazdaságban!
(Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a szabályozó eszközök kiválasztásánál ?)

22./d Ismertesse a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. tv. általános szabályait! (A törvény hatálya, követelmények és kötelezettségek, hulladékkezelés és hulladékhasznosítás.)

23./d Ismertesse a vállalati környezeti menedzsment rendszert és elemeit! (Környezeti politika, tervezés, környezeti, szervezeti kiépítése, öko-kontrolling, öko-mérleg, környezeti kézikönyv).

24./d Ismertesse környezetorientált vállalati marketing stratégia területeit és eszközeit! (Termékpolitika, ökodesign, árpolitika, kommunikációs politika.)

25./d Ismertesse az ISO 14000 szabványcsalád tartalmát, dokumentum rendszerét, a bevezetés folyamatát!
„A” sorozat

KÖRNYEZETVÉDELMI ISMERETEK

1./a Ismertesse a környezetvédelmi problémák gazdasági, társadalmi okait és a globális környezeti problémákat elemző legismertebb világmodelleket! (Római klub jelentése, Meadows- modell, a fenntartható fejlődés értelmezése)

2./a Ismertesse az ökológia fogalmát, az ökológiai rendszerek alapvető típusait, a környezet és a populációk kapcsolatrendszerét!

3./a Ismertesse a természet legfontosabb biokémiai körfolyamatait és a természetes körfolyamatot befolyásoló antropogén hatásokat!

4./a Ismertesse a természetvédelem fogalmát, célját, feladatát, szervezeti rendszerét. Csoportosítsa a természetvédelem tárgyát képező értékeket!
Ismertesse a természetvédelmi védetté nyilvánítás folyamatát, a védett értékek osztályozását, a védettség fokozatait.

5./a Ismertesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény célját! Sorolja fel a környezet védelmének alapelveit és ismertesse azok lényegét!

6./a Ismertesse a szennyvízbírságolási eljárás szabályait és a progresszív szorzó mellőzésének feltételeit!

7./a Ismertesse a tájvédelem célját, a tájképi érték megóvásával kapcsolatos feladatokat!
Ismertesse a műemlékvédelem célját, feladatát, szervezeti rendszerét! Csoportosítsa a védendő értékeket és soroljon fel magyarországi példákat!

8./a Ismertesse a légkör szerkezetét, a levegőszennyezés forrásait, a szennyezés folyamatát, a leggyakoribb szennyező anyagokat és azok hatásait az élővilágra. Jellemezze hazánk légszennyezettségi állapotát!

9./a Ismertesse a csatornabírságolási eljárás szabályait és a progresszív szorzó mellőzésének feltételeit! (204/2001. (X.26.) Korm. rendelet)

10./a Ismertesse a természetes vizek legfontosabb tulajdonságait és a vízminősítés rendszerét és a főbb vízhasználók jellemző minőségi igényeit!

11./a Ismertesse a természetes vizek szennyezésének forrásait, a leggyakoribb szennyező anyagokat, és azok hatásait, az eutrofizáció kialakulását, és az ellene való védekezés lehetőségeit! Jellemezze hazánk vízkészletének minőségét!

12./a Ismertesse a talaj fogalmát, kialakulását, típusait, fontosabb fizikai, kémiai jellemzőit és az antropogén hatások következményeit!

13./a Ismertesse az erózió és defláció fogalmát, megjelenési formáit, környezetvédelmi vonatkozásait és a megelőzésükre javasolt agrotechnikai megoldásokat!

14./a Ismertesse a hangtani alapfogalmakat, a legfontosabb zajforrásokat, a zaj és rezgés hatását az élő szervezetre, a zaj és a rezgés csökken-tésének lehetőségeit!

15./a Ismertesse a radioaktív sugárzás élettani hatásait, a sugárvédelem alapjait, a radioaktív hulladék kezelési lehetőségeit!

16./a Ismertesse a felszíni és felszín alatti vízbázisra telepített vízművek szerepét a vízellátásban!
Ismertesse a felszíni vízből nyert ivóvíz kezelésének főbb lépéseit!

17./a Ismertesse a regionális vízigények meghatározásának módját, a települési vízellátó hálózatok rendszerét (gerincvezeték, szárnyvezeték, körvezeték stb) és az üzemeltetési feladatokat!

18./a Ismertesse a települési csatornázási rendszereket, azok célját, feladatát és fenntartási feladatait! Ismertesse a települési csatornahálózatba történő ipari szennyvízbevezetés feltételeit!

19./a Ismertesse a felszín alatti vizek minőségét befolyásoló tényezőket, a vízbázisok védelmére szolgáló előírásokat, a vas és mangántala-nítás, valamint a gáztalanítás elvét!

20./a Ismertesse az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályait!

21./a Ismertesse a hulladék és a veszélyes hulladék fogalmát és gyakorlati példán keresztül magyarázza meg a fogalmakat!

22./a Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat célját, az eljárás szakaszait, az eljáró és a közreműködő hatóságokat, a környezetvédelmi hatóság által hozható hatósági döntések fajtáit!

23./a Ismertesse a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet főbb szabályait, ezen belül a veszélyes hulladék fogalmát, a veszélyes hulladék minősítésének rendjét, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos engedély-köteles hulladékkezelési tevékenységeket!

24./a Ismertesse a zajkibocsátási határérték megállapításának, illetve a zajbírság kiszabásának főbb szabályait!
(12/1983. (V.12.) MT. rendelet)

25./a Ismertesse a légszennyezéssel kapcsolatos hatósági eljárásokat és a légszennyező anyagokat kibocsátó pontforrás üzemeltetője bejelentési kötelezettségének fajtáit!

„B” sorozat

IPARI VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK

1./b Ismertesse a felszíni, illetve felszínalatti vizekből nyerhető ivóvíz kezelésének technológiáit! (folyamatábra).

2./b Ismertesse az ipari szennyvizek közcsatornába bocsátásának felté-teleit és a lehetséges előtisztítási módokat!

3./b Ismertesse az ipari szennyvíztisztítás feladatát, a tisztítási fokozato-kat és a mechanikai tisztítás műtárgyait, berendezéseit!

4./b Ismertesse a biológiai szennyvíztisztítás műtárgyait, berendezéseit, és a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat!

5./b Ismertesse a víz-és szennyvíztisztításban alkalmazott kémiai kezelési eljárásokat, ezek berendezéseit és a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat!

6./b Ismertesse a sűrűségkülönbség elvén alapuló víztisztítási eljárá-sokat és azok műtárgyait!

7./b Ismertesse a flotációs eljárások és a felúsztatás alapelvét, beren-dezéseit!

8./b Ismertesse a kolloid lebegő anyagok jellemzőit és a derítés fizikai- kémiai alapjait!

9./b Ismertesse a pH szabályozás és a semlegesítés elméleti alapjait, valamint helyét, szerepét az ipari vízgazdálkodásban!

10./b Ismertesse a víz lágyításának módját kicsapásos technológiákkal!

11./b Ismertesse a víz lágyítását, valamint részleges és teljes sótalanítását ioncserével!

12./b Ismertesse a víz sótalanítását membrán technikával!

13./b Ismertesse az ipari kazánok vízellátásának főbb szempontjait (melegvizes-, forróvizes- és gőzös kazánok)!

14./b Ismertesse az üzemi átfolyó és recirkulációs vízhasználati alap-modelleket, kapcsolási módjaikat és alkalmazásuk feltételeit!

15./b Ismertesse a vízhasználati alap-modellek vízveszteségeit és megha-tározásuk módját (Qvp, Qvk, Qvl)!

16./b Ismertesse a recirkulációs hűtővíz modell mennyiségi és minőségi rendszer-egyensúly egyenleteit!

17./b Ismertesse a hűtővíz visszahűtő típusrendszerek fajtáit, alkalmazási területüket és az alkalmazás feltételeit!

18./b Ismertesse a főbb ipari vízhűtési módokat és a hőátadást befolyá-soló tényezőket!

19./b Ismertesse a recirkulációs hűtővíz körök jellemző szennyező anya-gait és a szennyező anyagok hatásait!

20./b Ismertesse, hogy az üzemi vízhasználatok számára megengedett lebegő és oldott vízszennyező anyag koncentrációkat milyen tényezők befolyásolják!

21./b. Ismertesse, hogy a recirkulációs hűtővíz körökben milyen kezelése-ket, inhibítorokat célszerű alkalmazni!

22./b Ismertesse a szivattyúk szerkezetét, felépítését és a szivattyúüzem jellemzőit (jelleggörbék, munkapont)!

23./b Jellemezze a csővezetékeket, azok anyagjellemzőit, a csőszerelvé-nyek (tolózár, csapózár, szelepek) működési elvét és szerepüket a vízszállítási folyamatok irányításában!

24./b Ismertesse a szennyvíztisztítás gépészeti berendezéseinek felépíté-sét, működésük elvét, a gépek üzemének biztonságtechnikai vonat-kozásait (rácsok, gerebek, levegőztető berendezések, olajlefölözők, iszapkotrók, iszapvíztelenítés gépei)!

25./b Ismertesse a vízmennyiség-mérő berendezések fajtáit, mérési pontosságát, beépítési helyét!

„C” sorozat

KÖRNYEZETTECHNIKA

1./c Ismertesse a talaj mennyiségi és minőségi védelmének szükségességét (különböző mezőgazdasági és ipari szennyezők elleni védekezés az olaj- illetve oldószerrel szennyezett talajok esetén)!

2./c Milyen talajtisztítási eljárásokat ismer (in-situ, ex-situ); melyek a talajtisztítás fizikai és biológiai módszerei?

3./c Ismertesse a levegőszennyező források típusait (helyhez kötött, mozgó, vonalmenti, pontforrás és diffúz forrás), illetve azok időbeli eloszlását (folyamatos, szakaszos). Ismertesse a kritikus terhelés koncepcióját és annak gyakorlati alkalmazhatóságát!

4./c Ismertesse a levegőtisztaság-védelmi jogszabályok egymásra épülésének rendszerét!

5./c Ismertesse a technológiai kibocsátási határértékek meghatározásának módját! Mitől függ a kibocsátási határérték és milyen mérték-egységekkel lehet azt megadni?

6./c Ismertesse a technológiai kibocsátási határértékek rendszerét a hőerőművek és ipari kazánok vonatkozásában. Mitől függ a határérték? Ismertesse a szilárd és gáznemű légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére szolgáló leválasztó- berendezéseket!

7./c Ismertesse a füstgázok és a technológiai véggázok tisztításának főbb módszereit!

8./c Ismertesse a füstgázok és a vég-gázok kén-dioxid és nitrogén-oxid tartalma csökkentésére kidolgozott főbb technológiákat!

9./c Mit értünk a zaj- és mit a rezgés fogalma alatt? Melyek a zaj- és rezgésmérés eszközei, módszerei?

10./c Ismertesse a zajszint fogalmát és a szintekkel való műveleteket (frenvencia, oktánsáv, terc-sáv, A szűrő)!

11./c Ismertesse a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, a határértékek rendszerét!

12./c Melyek a zaj és rezgéscsökkentés főbb módszerei, illetve az erre a célra alkalmazott anyagok jellemzői?

13./c Ismertesse a hulladék fogalmát, típusait, jellemzőit, a hulladék káros környezeti hatásait, a hulladékok keletkező mennyiségének és veszélyességének csökkentési lehetőségeit!

14./c Ismertesse a hulladékok ártalmatlanításra történő átadásával és szállításával kapcsolatos előírásokat!

15./c Milyen környezetföldtani szempontokat kell figyelembe venni a hulladéklerakó helyek kijelölésénél?

16./c Ismertesse a veszélyes hulladékok lehetséges jellemzőit!

17./c Csoportosítsa a radioaktív hulladékokat, ismertesse elhelyezésük lehetséges módjait és térjen ki a paksi atomerőmű hulladékkezelési megoldásaira!

18./c Ismertesse az anyagmérleg fogalmát, alkalmazását a nyilvántartásban, valamint a veszélyes hulladékok adatszolgáltatási rendjét!

19./c Ismertesse a veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításának folyamatát!

20./c Ismertesse a veszélyes hulladékok rendezett lerakását, annak feltételrendszerét, illetve a lerakóhely kialakítását és üzemét!

21./c Ismertesse a homokfogó alkalmazási területét és működési elvét! (vázlat).

22./c Ismertesse az ülepítők alkalmazási területét , főbb típusait és a Dorr ülepítő működését! (vázlat).

23./c Ismertesse a porleválasztás elvét centrifugális erőtérben, és a hidro-ciklon (vázlat) alkalmazási területét!

24./c Ismertesse a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. tv-nek a környezetvédelmi jogi felelőséggel kapcsolatos szabályait!

25./c Ismertesse a termékdíj, a környezetterhelési díj, a környezet-védelmi bírság fogalmát, hatásmechanizmusait!
Milyen környezetvédelmi gazdasági támogatási csatornákat ismer? Hogyan befolyásolják ezek az adott létesítmény technikai – technológiai színvonalát illetve piaci lehetőségeit?

„D” sorozat

MANAGEMENT ISMERETEK

1./d Ismertesse a termelési és értékesítési körfolyamatot (a termelési körfolyamat - termelési tényezők, a piac, a kereslet-kínálat, Marschall kereszt, a vállalat fogalma, -célja, -egyszerűsített modellje, a vállalat és környezete kapcsolata)!

2./d Ismertesse az árutermelés kialakulását, az áru és piac fogalmát, a piac elemeit (kereslet, kínálat, ár, jövedelem), valamint az egyensúlyi árat (Marschall kereszt)!

3./d. Ismertesse a gazdasági szférákat és a nemzeti kibocsátás mérését. (Összesített termelési érték, bruttó hazai termék a GDP és a nettó hazai termék az NDP), valamint a nemzeti vagyon és a nemzeti kibocsátás összefüggéseit!

4./d Ismertesse az állam szerepét a gazdaságban! (Az állami költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési deficit. (Mi az adó és milyen fajtái vannak? Mi a különbség a szabad és a szociális piacgazdaság között?)

5./d. Ismertesse a pénz kialakulását, a pénz vásárló erejét, az infláció fogalmát, a többszintű bankrendszert, a bankbetétet és bankhitelt, valamint a kamat, a kamatláb, a futamidő, türelemidő, az értékpapír fogalmát és fajtáit!

6./d Ismertesse az üzleti vállalkozás fogalmát, és a vállalkozási formákat, valamint a vállalkozás célját! (Mi az árbevétel és a költség? Hogyan számítják ki a vállalkozás eredményét?)

7./d Ismertesse az ügyvitel fogalmát, sorolja fel az ügyviteli eseményeket, az iktatási rendszereket és egy hivatalos levél formai előírásait!
Mit értünk az ügyirat továbbítása (postázása), irattározása és selejtezése alatt?


8./d. Ismertesse az ökológiai környezetgazdaságtan fogalmát, a természeti és társadalmi anyagáramlás folyamatát!
(E folyamatban mi a gazdálkodó érdeke és mi a környezetgazdálkodás célja?)

9./d Ismertesse az állóeszköz fogalmát és típusait (termelő eszközök, infrastrukturális eszközök). Ismertesse a beruházás fogalmát, folyamatát, elszámolása módját. Mi az amortizáció és hogyan számolják el?

10./d Ismertesse a környezethasználót megillető jogokat a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott, így különösen a szennyvíz- és csatornabírságolási, zajvédelmi és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos eljárásokban!

11./d. Ismertesse a vízjogi engedély fajtáit és a vízjogi engedélyezési eljárás szabályait!

12./d. Ismertesse a környezeti szabályozás célját, alapelveit és sorolja fel módszereit!

13./d. Ismertesse a környezeti közvetlen szabályozás eszközeit, ezek előnyeit, hátrányait és a szankciórendszer alappilléreit!

14./d Ismertesse, hogy egy termelő/szolgáltató szervezet milyen vízhasználatra vonatkozó engedélyeket köteles beszerezni tevékenysége megkezdéséhez, illetve folytatásához? (a vízjogi engedély fajtái, a vízkönyv, a vízügyi államigazgatási eljárás fogalma és a jogorvoslat lehetőségei). Hogyan venné számba a vízhasználat költségeit?

15./d Ismertesse az állami környezeti szabályozás célját, alapelveit és sorolja fel módszereit. Ismertesse a környezeti közvetlen (jogi) szabályozás eszközeit, ezek előnyeit, hátrányait és a szankciórendszer alappilléreit!
Ismertesse a környezeti közvetett gazdasági szabályozás eszközeit, az adó megoldások előnyeit és hátrányait!

16./d Ismertesse a szabvány, a szabványosítás fogalmát, a szabvány- és a minőség kapcsolatát, a szabványos minőség tanúsításból származó vállalati előnyöket!

17./d Ismertesse az ISO 9000 minőségbiztosítási dokumentumrendszer célját, felépítését, tartalmát!

18./d Ismertesse a környezetvédelmi auditálás fogalmát, főbb elemeit, jellemző ismérveit és főbb típusait!

19./d Ismertesse a környezetvédelmi hatásvizsgálat fogalmát, főbb elemeit, jellemző ismérveit és főbb típusait!

20./d Ismertesse a környezetvédelmi felülvizsgálat és a környezetvédelmi teljesítményértékelés szabályait és a környezetvédelmi hatóság által hozható döntések fajtáit!

21./d Ismertesse a környezeti szabályozás lehetséges beavatkozási pontjait és módjait a gazdaságban!
(Milyen kritériumokat kell figyelembe venni a szabályozó eszközök kiválasztásánál ?)

22./d Ismertesse a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. tv. általános szabályait! (A törvény hatálya, követelmények és kötelezettségek, hulladékkezelés és hulladékhasznosítás.)

23./d Ismertesse a vállalati környezeti menedzsment rendszert és elemeit! (Környezeti politika, tervezés, környezeti, szervezeti kiépítése, öko-kontrolling, öko-mérleg, környezeti kézikönyv).

24./d Ismertesse környezetorientált vállalati marketing stratégia területeit és eszközeit! (Termékpolitika, ökodesign, árpolitika, kommunikációs politika.)

25./d Ismertesse az ISO 14000 szabványcsalád tartalmát, dokumentum rendszerét, a bevezetés folyamatát!