NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
IV. termékdíjfizetési kötelezettség alóli mentesülésselösszefüggő eljárások

IV.1. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés jóváhagyása

Miniszter eljárásának jogalapja

A környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ktkr.) 14. § (4) bekezdése azerint: „a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó szerződés érvényességéhez a Minisztérium jóváhagyása szükséges”.

Jogszabályi háttér

1. Ktkr. 14. § (4)-(11)
2. Ket.

Egyedi postacím:

KvVM Környezetgazdálkodási főosztály, Gazdasági szabályozási osztály
1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Kérelem benyújtásának végső határideje

Ktkr. 14. § (5) bekezdés alapján a működő kötelezett esetén a tárgyévet megelőző év november 30-áig,
illetve év közben, ha a Ktkr. 14. § (6) bekezdésben meghatározottak állnak fenn.

Kizáró okok

Ismételten nem hagyható jóvá, ha az átvállaló az átvállalási szerződés ellenére a terméket belföldön forgalomba hozza, vagy az átvállalási kötelezettség teljesítésének igazolására irányuló kötelezettségének nem tesz eleget.

A kérelem tartalmi elemei, benyújtandó dokumentumok

A felek által aláírt átvállalási szerződés

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

A Díjrend. I. sz. mellékletének 30. pontja alapján
5000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási határidő

30 nap (Ktkr. 14. § (5) és (6) bekezdése)

IV.2. Egyedi mentességi kérelmek elbírálása
Speciális elsőfokú hatáskör a termékdíjfizetési kötelezettség alóli mentességgel kapcsolatban benyújtott egyedi mentességi kérelmek elbírálása. Ez egy olyan sajátos eljárás, amelynek előzetes feltétele, hogy a termékdíjfizetési kötelezettség alóli mentesség megszerzésére irányuló kérelmet az eljáró hatóság kizárólag a határidő elmulasztása miatt utasította el.

Miniszter eljárásának jogalapja

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) 5/A. § (6) bekezdés: „a külön jogszabályban meghatározott határidőt követően benyújtott, a határidő elmulasztása miatt elutasított mentességi kérelem esetén a termékdíjfizetési kötelezettség alóli mentesség megszerzése érdekében a kötelezett tárgyév június 30-ig egyedi mentességi kérelmet nyújthat be a környezetvédelmért felelős miniszterhez (…)”.

Jogszabályi háttér

1. Kt. 5/A. § (6)-(8)
2. a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ktkr.)
3. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet (továbbiakban: KTMr.)
4. Ket.

Kérelem benyújtásának végső határideje

A Kt. 5/A. § (6) bekezdés alapján a tárgyév június 30-ig

Kizáró okok

Amennyiben a kérelmet nem a Ktkr. 2. § (2) bekezdésében meghatározott határidő elmulasztása miatt elutasították el.

A kérelem tartalmi elemei, benyújtandó dokumentumok

Az eredeti mentességi kérelmet elutasító hatósági határozat és a késedelmes benyújtás indoka, határidő-mulasztás korábbi előfordulása, továbbá az egyedi mentességi kérelem benyújtásakor hatályos igazgatási szolgáltatási díj tizenötszörös megfizetésének igazolása.

A jóváhagyás feltétele

Eredeti kérelme megfelel a Kt. 5/A. § (6)-(7) bekezdésében, a KTMr. 5. §-ában, valamint a Ktkr.2. számú mellékletében a kötelezettek számára, az egyedi termékdíj-mentességi kérelem benyújtásához előírt formai és tartalmi követelményeknek.

A hatóság mérlegelésének szempontjai

A miniszter vizsgálja, hogy a mentesség utólagos megadása hozzájárul-e
a) a környezetszennyezés megelőzéséhez, csökkentéséhez;
b) a termékdíjköteles termék által okozott környezeti veszélyeztetések, károk megelőzéséhez és csökkentéséhez, valamint
c) a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Díjrendelet 1. számú melléklet 27-29. pontjai és a Kt. 5/A. § (6) bekezdése alapján
a) a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett esetében 120.000,- Ft;
b) a Kt. 2. § (1) bekezdésének d) pontjában foglalt kötelezett esetében 360.000,- Ft;
c) Egyéb kötelezettek esetén 2.160.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási határidő

30 nap