NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
III. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmével összefüggő eljárások

III.1. Az új belépő tartalékba tartozó kibocsátási egységek kiosztása

A kibocsátási egységkereskedelmi rendszer alapja, hogy a hatálya alá tartozó létesítmények öt éves időszakokra előre részesülnek szén-dioxid kibocsátására jogosító kvótákban, amellyel belátásuk szerint gazdálkodhatnak. A kereskedelmi időszakokra vonatkozó előzetes kiosztás a meglévő létesítmények részére kormányrendelettel történik (ún. Nemzeti Kiosztási Lista), a kereskedelmi időszak alatt üzembe helyezett létesítmények pedig egy külön erre a célra elkülönített tartalékból részesülnek, amelyből a szükséges mennyiségek jóváírását tárgyévenként kell kezdeményezniük.

 

 

Miniszter eljárásának jogalapja

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 11. § (3) bekezdése: „A miniszter - a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének figyelembevételével - a kiosztandó kibocsátási egységek mennyiségét a Kiosztási Tervben az új belépő tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak megfelelően, a rendelkezésre álló tartalékmennyiségből, termelői engedélyköteles tevékenységek esetén a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével évente határozatban állapítja meg a tárgyévet követő év február 28-ig.

Jogszabályi háttér

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény (továbbiakban: Üht.)

2. Vhr.

3. A 2008-2012 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetéséről, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának részletes szabályairól szóló 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Nktr.)

4. Ket.

Új belépő tartalékra jogosultak köre

Az Nktr. 7. § (2) bekezdése alapján az új belépő tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetői részesülhetnek:

a)    olyan létesítmény, amelyre az üzemeltető az Üht. 3. § g) pontja ga) alpontjának megfelelően 2007. január 18-át követően kapott kibocsátási engedélyt,

b)    olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges változásnak minősülő esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követően került üzembe helyezésre.

 

A fenti b) pontban írt lényeges változásnak az alábbiak minősülnek:

a)    villamosenergia-termelői engedélyhez kötött és legalább 50 MWe erőművi teljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz képest a létesítmény bemenő hőteljesítményének legalább 10%-os növekedése, vagy

b)    az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a létesítmény bemenő hőteljesítménye vagy az Üht. 1. számú melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapacitása, illetve amennyiben az adott tevékenység vonatkozásában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i állapothoz képest 10%-ot meghaladó mértékben nőtt.

 

Az új belépő tartalékból történő részesedés további feltételei:

a)    a kapcsolt villamos energia és hőtermelésre áttérő, korábban hőtermelő létesítmények üzemeltetői a villamosenergia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból. A korábban villamosenergia-termelő létesítmények a hőtermelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból,

b)    a távhő-termelő létesítmények abban az esetben jogosultak kiosztásra, amennyiben a kapacitásbővítésnek tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás termelése olyan, korábban nem távhővel ellátott új fogyasztók ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott hőmennyiség mérése és szabályozása épületrészenként történik.

 

Az új belépő tartalékból jogszabály által kizártak köre

a)    jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;

b)    a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó létesítmény berendezéseinek új üzemeltetőhöz kerülése esetén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltető (Nktr. 7. § (5) bekezdése)

Kérelem benyújtásának legkorábbi lehetséges idpőntja

A jogosultságot megalapozó esemény évének december 1-je, továbbá ezt követően az aktuális tárgyévek december 1-je (Vhr. 11. § (1) bekezdése)

 

Jogosultságot megalapozó esemény alatt a kibocsátási engedéllyel (illetve lényeges változás esetén a módosított kibocsátási engedéllyel) rendelkező létesítmény üzembe helyezését kell érteni (Nktr. 7. § (1) bekezdése).

A létesítmény vagy berendezés üzembe helyezése: a próbaüzemet követően a rendes üzemmenet megkezdése (Nktr. 2. § g) pontja).  

A kérelem benyújtásának végső határideje

A jogosultságot megalapozó esemény évét követő év január 5-ig, utána pedig - évente - a tárgyévet követő év január 5-ig.

 

Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a Ket. alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A kérelem tartalmi elemei

A kérelemben megjelölendő információk köre a Vhr. 6. mellékletének 1. pontja szerint:

 

1. A kérelmező üzemeltető azonosító adatai (név, székhely, levelezési cím, cégjegyzékszám, adóazonosító jel, telefonszám, faxszám, e-mail cím, a cég jegyzésére jogosult képviselő neve és beosztása);

2. A kiosztási kérelem által érintett létesítmény azonosító adatai (létesítmény neve, levelezési címe, a környezethasználat feltételeit megállapító engedély száma, a kibocsátási engedély száma);

3. A létesítmény termelési szintjét jellemző adatok (így például a közbenső és a végső termék mennyiségi adatai, a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelanyagok mennyiségi adatai);

4. A tárgyévi termelési szint;

5. A tárgyévben felhasznált anyagok és tüzelőanyagok, továbbá ezeknek a szén-dioxid kibocsátást befolyásoló jellemzői.

 

A fenti információkat adatlapokon kell megadni, amelyek letölthetők a http://klima.kvvm.hu/ oldalról.

Benyújtandó dokumentumok

A kérelemhez csatolandó dokumentumok köre a Vhr. 6. mellékletének 2. pontja szerint:

 

1. 30 napnál nem régebbi cégkivonat;

2. A kibocsátási engedély másolata, az egységes környezethasználati engedély másolata (ha van);

3. Az 1. c) pont szerinti termelési szintek, valamint a termeléshez felhasznált anyagok és tüzelőanyagok mennyiségét igazoló számlák;

4. A létesítmény berendezései által felhasznált anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló jellemzőit igazoló, a létesítmény kibocsátásának nyomon követése során keletkezett hiteles dokumentumok;

5. A létesítmény berendezéseinek technológiai jellemzőit igazoló dokumentumok.

A kvótamegállapítás módja

A miniszter a Vhr.-ben, valamint az Nktr. 4., 5. és 6. mellékletben foglalt szabályok szerint megállapítja az új belépő létesítmény bázisadatát.

A kibocsátási egységmennyiség meghatározása az Nktr. 7. mellékletben található képletek alkalmazásával történik, a létesítmény bázisadata alapján. Amennyiben az új belépő tartalék éves mennyisége nem elegendő a meghatározott bázisadatoknak megfelelő kibocsátási egységmennyiség maradéktalan kiosztására, a miniszter az egyes üzemeltetők részére meghatározott egységmennyiséget egyenlő arányban csökkenti.

Az Nktr. 7. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti kapacitásnövekedés esetén, amennyiben a 6. mellékletben foglalt képlet nem alkalmazható, akkor a bázisadat meghatározása az előző évi termeléshez rendelt kibocsátási egységmennyiség kapacitásbővítéssel arányos növelésével történik, ahol az éves termelés utólag, a ténylegesen megvalósult termelés alapján kerül megállapításra.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján

5000,- Ft összeg illeték

Eljárási határidő

A tárgyévet követő év február 28-ig (a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének illetve a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével)

 

 

III.2. Kibocsátási egységek megtartása

A Vhr. 11/A. §-ában foglalt fő szabály szerint a bezáró létesítmények megmaradó kibocsátási egységeit a Magyar Állam részére vissza kell adni.

Az Nktr. (10-12. §) speciális szabályként, új létesítmény üzembe helyezésének fejében lehetővé teszi a bezárt létesítmény kibocsátási egységei megtartását.

Bezárás alatt az alábbiak értendők (Vhr. 11/A. § (1) bekezdése):

a)    a kibocsátási engedély, illetve bármely más olyan engedély jogerősen felfüggesztése, illetve visszavonása, amelynek következtében a létesítmény jogszerűen nem működhet tovább,

b)    a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyhez kötött tevékenység végleges megszüntetése,

c)    a létesítmény kapacitásának az Üht. 1. mellékletében meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges jelleggel, vagy

d)    a létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése (beleértve a karbantartást is). A létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot meghaladó szüneteltetése nem minősül bezárásnak, amennyiben azt a tevékenység időszakos jellege indokolja (így különösen a mezőgazdasági termékek feldolgozása). Utóbbi esetben bezárásnak minősül, ha évi 20 napnál kevesebb napon történik termelés a létesítményben.

 

Miniszter eljárásának jogalapja

Nktr. 10. § (1) bekezdése: Amennyiben egy üzemeltető a létesítmény bezárását követően 6 hónapon belül Magyarország területén egy vagy több, a bezáró létesítménnyel megegyező gazdasági tevékenységet végző létesítményt helyez üzembe, és megfelel az új belépő tartalékból való részesüléssel szemben támasztott feltételeknek, akkor az új belépő tartalékból történő kibocsátási egység igénylése helyett a bezárás bejelentésével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság útján a minisztertől kérelmezheti a bezáró létesítmény kibocsátási egységeinek megtartását a kereskedési időszak hátralévő éveire.

Jogszabályi háttér

1. Vhr.

2. Nktr.

3. Ket. 

A megtartás jóváhagyásának feltételei

1. Az új létesítményt a régi bezárásától számított 6 hónapon belül üzembe kell helyezni, amely határidő kérelemre további 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben az új létesítmény technikai vagy egyéb lényeges körülmények miatt nem helyezhető üzembe.

 

2. Az új létesítmény kibocsátásainak legnagyobb hányadáért felelős gazdasági tevékenységnek a TEÁOR szerinti osztályozásban a negyedik számjegyig meg kell egyeznie a bezáró létesítmény által végzett tevékenységgel.

 

3. Az új létesítmény üzemeltetője

a)    a bezáró létesítmény üzemeltetője,

b)    a bezáró létesítmény üzemeltetőjének jogutódja, vagy

c)    lakossági vagy ipari távhő termelőjeként a bezáró létesítménnyel azonos fogyasztói kör részére végez szolgáltatást.

Kizáró okok

Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására az üzemeltető, ha az jogellenes tevékenysége vagy mulasztása eredményezte a létesítmény bezárását.

Kérelem benyújtásának végső határideje

A megtartás jóváhagyását a bezárás bejelentésével egyidejűleg, azaz legkésőbb a létesítmény bezárását követő tizenötödik napon kell kezdeményezni (postára adni).

A kérelem tartalmi elemei

A bezárás napját, körülményeit kell megnevezni, továbbá az üzembe helyezni kívánt új létesítményre vonatkozó lényeges információkat.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján

5000,- Ft összeg illeték

Eljárási határidő

Az új létesítmény üzembe helyezési határidejének leteltétől számított 30 nap, vagy - amennyiben az új létesítmény üzembe helyezése ennél rövidebb időn belül igazoltan megtörténik - az üzembe helyezés bejelentésének, illetőleg az üzembe helyezést igazoló dokumentumok beérkezésének napjától számított 30 nap