NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
II. Barlangokkal kapcsolatos természetvédelmi engedélyezési eljárások

II.1. Barlanghasznosítás (hasznosítási mód megváltoztatásának) engedélyezése
Barlang hasznosítása alatt a barlang, barlangszakasz igénybevételével végzendő szolgáltatást – ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is – és más gazdasági célú tevékenységet, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet értjük. Minden ilyen szolgáltatás, illetve tevékenység engedélyköteles.

Miniszter eljárásának jogalapja

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  (továbbiakban: Tvt.) 51. § (1) bekezdés a) pontja: „a miniszter engedélye szükséges barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásához”

Jogszabályi háttér

1. Tvt. 48-51. §-ai
2. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
3. Ket.

A kérelem tartalmi elemei

A kérelmező azonosító adatain (neve, címe; jogi személy esetében aláírásra jogosult képviselője, székhelye; telefonszám, faxszám, e-mail cím) kívül a megalapozott döntés érdekében az alábbi információk megadása szükséges:
A tervezett hasznosítás pontos helyszíne (a hasznosítással érintett barlang, barlangszakaszok pontos megjelölése), jellege, célja, időpontja vagy időtartama, látogatási hozzájárulás-köteles barlang(szakasz) esetén a felelős túravezető neve, a barlangi túra- vagy kutatásvezető igazolványának száma, továbbá minden olyan információ, amely alapján a tevékenységnek a barlangra gyakorolt hatása felmérhető (pl. a tevékenység során a barlangban egyidejűleg tartózkodó személyek száma, a szükséges eszközök, berendezések, kellékek jellege és mennyisége).

Benyújtandó dokumentumok

A jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét, azok a hasznosítás jellegétől is függenek (pl. turisztikai célú hasznosítás esetében a MSZ 20386. szabvány szerinti üzemeltetési szabályzat tervezete; játék- vagy reklámfilm forgatása esetében a vonatkozó forgatókönyv-részlet).

Egyéb szempontok

A barlang vagyonkezelője a hozzájárulását írásos megállapodáshoz vagy haszonbérleti szerződéshez kötheti.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

A Díjrend. 1. sz. mellékletének 39. pontja alapján
53.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Eljárási határidő

90 nap (Tvt. 76. § (1) bekezdése)

 

II.2. Barlangkiépítés engedélyezése
Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik a barlang védelmét, kutatását, a barlangban történő közlekedést vagy egyéb hasznosítási célt szolgáló műtárgy, műszaki létesítmény tartós elhelyezése, illetve az ezek létesítéséhez, fenntartásához kapcsolódó tevékenységek, melyek a következők:
a) a barlangot magába foglaló kőzetbe, vagy a barlang kitöltésébe tartósan beépített, vagy szilárdan rögzített lépcsők, létrák, járdák, hidak, egyéb járófelületek,
b) a barlangban található elektromos berendezések, a barlang világítása, beleértve a kábelhálózatot, világítótesteket és más alkatrészeket és tartozékokat,
c) a vízkivételt és vízhozammérést szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik és a hidrológiai kutatást szolgáló más műtárgyak,
d) a barlang hasznosítását szolgáló rögzített berendezések és tartozékaik,
e) a maradandó járatbiztosítás,
f) a maradandó járatbiztosítással együtt létrehozott és annak részét képező barlangbejárat vagy barlangszakasz lezárása, valamint a lezárást magába foglaló műtárgy,
g) az ismert barlang, barlangszakasz mesterséges vágattal történő megnyitása, valamint ismert barlangok, barlangszakaszok között mesterséges átjáró létesítése.
Nem minősül kiépítésnek a barlangot magába foglaló kőzetbe süllyesztett – a fenti d) pont alá nem tartozó – biztosítószerkezet, az ideiglenesen beszerelt kötél, hágcsó, a barlang feltáró kutatása során használt ideiglenes járatbiztosítás. 
A fenti kiépítési tevékenységek engedélykötelesek.

Miniszter eljárásának jogalapja

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  (továbbiakban: Tvt.) 51. § (1) bekezdés b) pontja: „a miniszter engedélye szükséges barlang, barlangszakasz kiépítéséhez”

Jogszabályi háttér

1. Tvt. 48-51. §-ai
2. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
3. Ket.

A kérelem tartalmi elemei

A kérelmező azonosító adatain (neve, címe; jogi személy esetében aláírásra jogosult képviselője, székhelye; telefonszám, faxszám, e-mail cím) kívül a megalapozott döntés meghozatala érdekében különösen a következő információk megadása szükséges:
a tervezett beavatkozás pontos helyszíne (barlang, barlangszakasz megnevezése), célja, jellege, terjedelme és módszere, a kivitelezésért felelős személy neve, a barlangi kutatásvezető igazolványának száma, a kivitelezés tervezett időtartama; továbbá minden olyan információ, ami alapján a tevékenység eredményeként a barlang állapotában bekövetkező változások felmérhetők.

Benyújtandó dokumentumok

A jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét, azok a tervezett beavatkozás jellegétől is függenek.
Minimális elvárás a tervezett tevékenység műszaki leírása (alkalmazandó anyagok és műszaki berendezések, kiviteli technológia részletes ismertetése), valamint a beépítendő műtárgy(ak) elhelyezkedését és műszaki paramétereit bemutató tervrajz(ok).

Egyéb szempontok

A barlangok műszaki létesítményeire vonatkozó MSZ 20385 szabványsorozat (1 – villamos berendezések; 2 – járószintek, járdák és lépcsők, 3 – barlangi acélszerkezetek, 4 – barlangok lezárása), továbbá a barlangok állékonysági vizsgálataira vonatkozó MSZ 20389 szabvány és a barlangi biztosítások tervezésére vonatkozó MSZ 20393 szabvány figyelembe vétele

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján
5000,- Ft összegű illeték

Eljárási határidő

90 nap (Tvt. 76. § (1) bekezdése)

 

II.3. Barlangi képződmények kimentése, hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

Miniszter eljárásának jogalapja

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 51. § (1) bekezdés c) „a miniszter engedélye szükséges c) barlangi képződmények kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre juttatásához”.  

Jogszabályi háttér

1. Tvt. 48-51. §-ai
2. Ket.

A kérelem tartalmi elemei

A kérelmező azonosító adatain (neve, címe; jogi személy esetében aláírásra jogosult képviselője, székhelye; telefonszám, faxszám, e-mail cím) kívül a megalapozott döntés meghozatala érdekében különösen a következő információk megadása szükséges:
a) kimentési kérelem esetében: annak indoka, pontos helyszíne (barlang, barlangszakasz megnevezése) és módszere, a kimentendő képződmény(ek) típusa, mennyisége, mérete és tervezett külszíni elhelyezése, továbbá a kivitelezésért felelős személy neve és barlangi kutatásvezetői igazolványának száma.
b) egyéb kérelem esetében: az érintett képződmény(ek) típusa, mennyisége és mérete, származási helye, kimentésének illetve birtokba kerülésének időpontja, továbbá – külföldre juttatás esetén – a célország, valamint a külföldre vitel célja és időtartama.

Benyújtandó dokumentumok

A jogszabályok nem határozzák meg a benyújtandó dokumentumok körét. A képződmény hasznosítására, értékesítésére, külföldre juttatására irányuló kérelem esetén elvárás az azonosításra alkalmas leírás és fénykép csatolása.

Egyéb szempontok

Barlangi képződmény hasznosítására, értékesítésére, küldföldre juttatására irányuló kérelem esetén annak igazolása is szükséges, hogy a képződmény jogszerűen van a kérelmező birtokában.

Fizetendő illeték/igazgatási szolgáltatási díj

Az Itv. mellékletének XIII.1. pontja alapján
5000,- Ft összegű illeték

Eljárási határidő

90 nap (Tvt. 76. § (1) bekezdése)