NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
1996. ÉVI LIII. törvény a természet védelméről (6. rész)
2004-04-23 12:54:33
VI. rész: A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói
I. rész: Általános rendelkezések
II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme
III. rész: Természeti területek és értékek kiemelt oltalma
IV. rész: A természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere
V. rész: A természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai
VI. rész: A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói

VI. rész
A TERMÉSZETVÉDELEM ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAI ÉS SZANKCIÓI

Eljárási rendelkezések

75. § Az e törvény szerinti hatósági eljárásokra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

76. § (1) Az eljárási határidő a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban 90 nap.
(2) A szakhatósági közreműködésre a 39. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban 30 nap áll rendelkezésre, amely egy alkalommal, további 15 nappal meghosszabbítható.
(3) Ha hatósági engedély iránti kérelem az egész ország területére kiterjedő tevékenységre irányul, az első fokú hatósági engedélyezési jogkört a Minisztérium gyakorolja.

77. § Az igazgatóság, illetve helyi védett természeti terület esetén a jegyző, jogszabályban meghatározott előírások teljesítése érdekében az ügyfeleket kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, különösen a károsodott természeti érték és terület, továbbá a védett természeti érték és terület helyreállítására.

78. § (1) Az igazgatóság, illetőleg helyi védett természeti terület esetében a jegyző korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat - a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében - a jogorvoslatra tekintet nélkül azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
(2) A jogellenesen szerzett, birtokban tartott védett természeti értéket - ha az nem áll állami tulajdonban - az igazgatóság határozattal lefoglalja, illetőleg elkobozza. Ha a védett természeti érték állami tulajdonban áll (68. §), akkor azt az igazgatóság lefoglalja és az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv döntéséig gondoskodik a megőrzéséről.
(3) Az elkobzott védett természeti értékek csak a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint használhatók fel.

A természeti állapotfelmérés

79. § (1) Ha a jogszabályban meghatározott tevékenység megkezdése környezeti hatásvizsgálat (Kt. 67. §) elvégzéséhez kötött, annak részeként természeti állapotfelmérést kell készíteni.
(2) Az állapotfelmérés magában foglalja:
a) az érintett terület természeti értékeinek, azok helyzetének a felmérését;
b) a természeti értékeket - beleértve a védett természeti értékeket - jelentősen befolyásoló, veszélyeztető, károsító tevékenységek bemutatását;
c) a tervezett tevékenységek megvalósítása és a gazdálkodás nyomán a várható változásokat, továbbá a természeti értékek megóvására, elkerülhetetlen károsodásuk csökkentésére vonatkozó intézkedéseket is.

Természetvédelmi bírság

80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával
a) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat előírásait megsérti;
b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, elpusztítja, vagy védett természeti terület állapotát, minőségét jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz;
c) a védett természeti területet, továbbá barlangot jogellenesen megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenységet folytat;
d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg élettevékenységét jelentős mértékben zavarja;
e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végez
természetvédelmi bírságot köteles fizetni.
(2) ((Megállapította: 2002. évi LXII. tv. 90. §.)) A természetvédelmi bírságot az igazgatóság, helyi jelentőségű védett természeti terület esetében pedig a jegyző szabja ki. A természetvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
(3) A bírság kiszabására a természetvédelmi hatóságnak az (1) bekezdésben meghatározott cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége. Az elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság, kivéve, ha a cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az esetben az elévülés mindaddig nem kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll.
(4) Ha a természetvédelmi bírságot
a) ((Hat. kiv. h.: 2000. évi CXXXIII. tv. 110. § (1) e).))
b) ((Megállapította: 2000. évi CXXXIII. tv. 97. §.)) a jegyző szabta ki (80. § (2) bekezdés], akkor az önkormányzat környezetvédelmi alapja, vagy annak természetvédelmi célokat szolgáló részének (62. § (3) bekezdés] bevételi forrása. Ha a települési önkormányzat nem rendelkezik környezetvédelmi alappal, akkor a b) pontban foglalt bevétel is a központi költségvetés bevétele.
(5) A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(6) A természetvédelmi bírság kiszabására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a bírság mértékét és megállapításának módját a Kormány rendeletben állapítja meg. ((Lásd: 33/1997. (II. 20.) Korm. r.))

Polgári jogi felelősség

81. § (1) Az, aki a természet védelmére vonatkozó jogszabályokat, egyedi hatósági előírásokat megszegve kárt okoz, a kárt a Polgári Törvénykönyv 345-346. §-aiban foglalt szabályok szerint köteles megtéríteni.
(2) A természet védelmének szabályai megszegésével okozott kár magában foglalja:
a) a tényleges vagyoni kárt,
b) az elmaradt hasznot,
c) a károkozás felszámolásával kapcsolatban felmerült indokolt költséget,
d) a természeti állapot és minőség károsodásából eredő, illetve
e) a társadalom, annak csoportjai vagy az egyének életkörülményeinek romlásában kifejeződő nem vagyoni kárt.
(3) Károkozás esetén elsősorban a természetbeni helyreállítást kell megkísérelni, és a kár ebben az esetben - hacsak a helyreállítást nem a károkozó végzi - magában foglalja az eredeti állapot helyreállításának költségeit is.
(4) ((Módosította: 1998. évi XC. tv. 103. § (3).)) A (2) bekezdés e) pontja alapján a társadalom vagy csoportjainak életkörülményei romlásából fakadó nem vagyoni kár megtérítése iránt keresetet az ügyész indíthat [60. § (2) bekezdés], és a megítélt kártérítést a Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat részére kell megfizetni.

Vegyes és záró rendelkezések

82. § (1) E törvény 1997. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet, valamint - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a végrehajtásáról szóló, az 58/1986. (XII. 10.) MT rendelettel, a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelettel, a 88/1990. (IV. 30.) MT rendelettel ((Helyesbítés: MK 1996/86)), a 24/1992. (I. 28.) Korm. rendelettel, továbbá a 71/1994. (V. 7.) Korm. rendelettel módosított 8/1982. (II. 15.) MT rendelet (a továbbiakban: Tvhr.) hatályát veszti.
(2) A Tvhr. 27. §-ának rendelkezéseit az e törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározott törvény hatálybalépéséig alkalmazni kell.
(3) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben kell alkalmazni.
(4) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő védetté nyilvánítások előkészítésére és védetté nyilvánítására a védetté nyilvánítás előkészítésének megindulásakor hatályban lévő jogszabályok az irányadóak.
(5) E törvény nem érinti a hatálybalépése előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek, természeti emlékek védettségét. Ahol e törvény védetté nyilvánítást kimondó jogszabályt említ, az alatt érteni kell a védetté nyilvánítást kimondó határozatot is.
(6) Az (5) bekezdés szerinti országos jelentőségű védett természeti területek jegyzékét a miniszter közzéteszi. E jegyzék szükség szerint kiegészíthető az e törvény hatálybalépése után védetté nyilvánított védett természeti területekkel.
(7) Az (5) bekezdés alapján létesített, védett (fokozottan védett) természeti területekre - ha a védetté nyilvánítást kimondó határozat vagy jogszabály szigorúbb szabályokat nem állapít meg - e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8) Az 53. § (1)-(3) bekezdései szerinti Alaptervet első alkalommal a Kt. 110. §-ának (3) bekezdésében meghatározott időpontban a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként kell benyújtani.

83-84. § ((Módosító rendelkezéseket tartalmaz.))

85. § Felhatalmazást kap a
a) ((Módosította: 2003. évi LI. tv. 1. § (7).)) Kormány, hogy rendeletben szabályozza a 7. § (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 44. § (4) bekezdésében, ((Lásd: 8/1998. (I. 23.) Korm. r.)) 47. § (1) bekezdésében, ((Lásd: 67/1998. (IV. 13.) Korm. r.)) 57. § (2) bekezdésének első fordulatában, ((Lásd: 211/1997. (XI. 26.) Korm. r.)) 59. § (4) bekezdésének első mondatában, ((Lásd: 4/2000. (I. 21.) Korm. r.)) 63. § (3) bekezdésében, ((Lásd: 4/2000. (I. 21.) Korm. r.)) 71. § (3) bekezdésében, 72. § (3) bekezdésében, 73. § (2) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében,
b) miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 24. § (1) ((Lásd: 31/1997. (IX. 23.) KTM r., 34/1997. (XI. 20.) KTM r., 4/1998. (II. 20.) KTM r., 7/1998. (III. 18.) KTM r., 11/1998. (V. 6.) KTM r., 19/1998. (VI. 25.) KTM r., 20/1998. (VI. 25.) KTM r., 23/1998. (VII. 10.) KTM r., 24/1998. (VII. 10.) KTM r., 25/1998. (VII. 10.) KTM r., 26/1998. (VII. 10.) KTM r., 27/1998. (VII. 10.) KTM r., 1/1998. (VIII. 15.) KöM r., 3/1998. (XII. 17.) KöM r., 1/1999. (I. 18.) KöM r., 4/1999. (V. 5.) KöM r., 11/1999. (X. 29.) KöM r., 19/2000. (VII. 24.) KöM r., 21/2000. (VIII. 31.) KöM r., 2/2001. (II. 9.) KöM r., 18/2001. (VIII. 27.) KöM r., 20/2001. (IX. 21.) KöM r., 1/2002. (I. 15.) KöM r., 4/2002. (II. 27.) KöM r.)) és (2) ((Lásd: 13/2001. (V. 9.) KöM r.)) bekezdéseiben, 28. § (7) bekezdésében, ((Lásd: 14/1997. (V. 28.) KTM r.)) 29. § (1) és (3) bekezdéseiben, ((Lásd: 1/2000. (III. 24.) KöM r., 2/2000. (III. 24.) KöM r., 3/2000. (III. 24.) KöM r., 4/2000. (III. 24.) KöM r., 13/2000. (VI. 26.) KöM r., 14/2000. (VI. 26.) KöM r., 15/2000. (VI. 26.) KöM r., 16/2000. (VI. 26.) KöM r., 17/2000. (VI. 26.) KöM r.)) 30. § (2) bekezdésében, ((Lásd: 34/1997. (XI. 20.) KTM r.)) 36. § (4) bekezdésében, ((Lásd: 30/2001. (XII. 28.) KöM r.)) 44. § (3) bekezdésében, 48. § (2)-(3) ((Lásd: 11/2000. (VI. 20.) KöM r., 12/2000. (VI. 20.) KöM r.)) és (5) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 51. § (4) bekezdésében, ((Lásd: 13/1997. (V. 6.) KTM r.)) 52. § (1) bekezdésében, 53. § (5) bekezdésének első fordulatában, 57. § (2) bekezdésében, ((Lásd: 4/2002. (II. 27.) KöM r.)) 59. § (4) bekezdésének második mondatában, ((Lásd: 9/2002. (V. 19.) KöM r.)) 66. § (3) bekezdésében, ((Lásd: 33/1997. (XI. 20.) KTM r.)) 67. § (3) bekezdésében, ((Lásd: 13/1997. (V. 6.) KTM r.)) 69. § (3) bekezdésében, ((Lásd: 13/2001. (V. 9.) KöM r.)) 78. § (3) bekezdésében, ((Lásd: 19/1997. (VII. 4.) KTM r.))
c) miniszter, hogy a földművelésügyi miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a 15. § (2) bekezdésében és az 53. § (5) ((Lásd: 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM egy. r.)) bekezdésének második fordulatában,
d) földművelésügyi miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a 11. § (3) bekezdésében, valamint a 46. § (2) bekezdésében,
e) népjóléti miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben szabályozza a 48. § (7) bekezdésében foglaltakat.


I. rész: Általános rendelkezések
II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme
III. rész: Természeti területek és értékek kiemelt oltalma
IV. rész: A természet védelmének tervezési és szervezeti rendszere
V. rész: A természet védelmének tulajdoni és gazdasági alapjai
VI. rész: A természetvédelem eljárásjogi szabályai és szankciói