NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
A Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezésének Nemzeti Programja
2004-09-28 11:24:19
A Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezésének Nemzeti Programja - műszaki és gazdasági okokból - két részre tagolódik, úgymint:
• „A” program: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 4. § -ának jogharmonizációs módosításával összefüggő felhatalmazás alapján a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett „Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program” –ra, és a

• „B” program: a jelen előterjesztés szerinti, „a közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelési Nemzeti Megvalósítási Program” –ra.

Az „A” program, amelynek az ütemezett végrehajtása alapvető EU csatlakozási feltétel, a 2000 lakosegyenérték feletti közüzemi csatornarendszerek és tisztítótelepek megépítéséről rendelkezik. Az EK irányelv követelményein túlmenően - ivóvízbázis védelmi célból - több kisebb települést is ebbe a programba kellett bevonni. Ez a program az ország lakossága mintegy háromnegyed részének jelent városias infrastruktúrát. Az „A” programmal egy időben és azzal összefüggésben megjelent, a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról, illetőleg a nyilvántartási és jelentési kötelezettségről szóló 26/2002. (II. 27.) Korm., valamint a 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet.

A „B” program, 174/2003. (X. 28.) Korm. r, a környezetvédelem, illetve a társadalmi jólét érdekében is lehetőséget ad a szennyvízelvezető közművel gazdaságosan, illetve környezeti előnyök szempontjából indokoltan el nem látható területek költség- és környezetkímélő, szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítményekkel való ellátására, biztosítva ezzel az ország minden polgárának az egyenlő életminőség, a komfortos lakásokhoz jutás lehetőségét. A mai becslések szerint ezek a korszerű, de egyszerű megoldások az ország lakosságának mintegy egynegyed részénél jönnek számításba.
A „B” program a 91/271/EGK irányelv rendelkezésén, valamint a Vgtv. jogharmonizációs módosításán (4. § (2) bek.) alapszik, amely kimondja, hogy „ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár mert túlságosan drága lenne, ott azonos szintű környezetvédelmet nyújtó egyedi helyi rendszereket, vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni”. A kormányrendelet meghatározza az egyedi szennyvízkezelés három eszközét:
- az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,
- az egyedi szennyvíztisztító kisberendezést és
- az egyedi zárt szennyvíztároló létesítményt,
melyeket a közcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken lehet, illetve kell megvalósítani.

A fentiek közül a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények különösen alkalmasak széleskörű lakossági alkalmazásra, a viszonylag egyszerű és költségkímélő megépítésük, karbantartásuk és működtetésük következtében. Az egyes ingatlanokon szakszerűen kialakított homok-, illetve kavicsszűrős megoldásokat költséghatékonysági szempontok miatt, illetve ritkán szükséges, de rendszeres ellenőrzés mellett - elterjedten alkalmazzák a fejlett országokban.