NYITÓLAP
A MINISZTÉRIUM
AKTUÁLIS
ELÉRHETŐSÉGEK
ZÖLD-PONT SZOLGÁLAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
SZAKMAI HONLAPOK
 
307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
2010-12-31 13:40:07
a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Hatályos: 2010. december 30-tól

 

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában, továbbá
a 4. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:


1. § A felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 19. §-a
a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a termálfürdõbõl vagy gyógyászati célú termálvíz hasznosításából keletkezõ szennyvíz bevezetése
a hatásterületen lévõ befogadó vízfolyás-rendszer hasznosítását veszélyezteti, a szennyvizet a hatóság által
meghatározott idõszakban és módon, a vízhasználat veszélyeztetése nélkül lehet bevezetni a vízfolyásba.”


2. § (1) A Kr. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben megállapított kibocsátási határértékeket – a (2), az (5) és a (6) bekezdésekben foglaltak
kivételével – a meglévõ létesítményekre legkésõbb 2010. december 31-ig kell teljesíteni (türelmi idõ).”
(2) A Kr. 38. §-a a következõ (5)–(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(5)Aszolgáltató kérelmére a hatóság a (7) bekezdésben meghatározott türelmi idõn belüli határnapot állapít meg, ha
a) a határértékek teljesítéséhez szükséges beruházás
aa) vízjogi létesítési engedélye 2010. december 31-ig jogerõre emelkedett, vagy
ab) támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés megszületett,
és
b) a települési szennyvíztisztítóból kibocsátott szennyvíz a dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk), a biokémiai
oxigénigény (BOI5) és az összes lebegõanyag (ÖLA) koncentrációja vagy minimális eltávolítási hatásfoka tekintetében
nem haladja meg a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló miniszteri rendeletben a települések szennyvíz-elvezetésére és -tisztítására vonatkozó technológiai
határértékekként meghatározott követelményeket.
(6) Ha a nem szolgáltató kibocsátó a hatóság által jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervének végrehajtását
megkezdte, de azt az ütemezésnek megfelelõennemtudja teljesíteni, akkor – kérelmére – a hatóság a (7) bekezdésben
meghatározott türelmi idõn belüli határnapot állapíthat meg, ha a nem szolgáltató kibocsátó csatolta a kérelemhez:
a) a módosított szennyezéscsökkentési ütemtervet, valamint
b) az elõrehaladás állapotáról szóló jelentést, és
az ezekben foglalt adatok alapján megállapítható, hogy a meghatározott határnapig a módosított
szennyezéscsökkentési ütemterv teljesül.
(7) Az (5) és a (6) bekezdésekben meghatározott esetekben a türelmi idõ utolsó napja:
a) 2015. december 31.
aa) a szolgáltató esetében,
ab) azon nem szolgáltató kibocsátó esetében, akinél a szennyvíz vagy használt víz termálfürdõbõl vagy gyógyászati
célú termálvíz hasznosításából keletkezik;
b) 2012. december 31. az a) pont alá nem tartozó esetben.”


3. § A Kr. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) E kormányrendeletnek a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2010. (XII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
kormányrendelet mód.) megállapított rendelkezéseit a kormányrendelet mód. hatálybalépésekor folyamatban lévõ
hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) A kormányrendelet mód.-sal megállapított 38. § (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben meghatározott
esetben a hatóság a bírságot a 39. § (3) bekezdése alapján állapítja meg.”


4. § A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008.
(III. 28.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó településeken a folyékony hulladék kezelésének díját az (1) bekezdés
b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell meghatározni a Kr. 2. §-ában meghatározott idõpontoktól
kezdõdõen, kivéve, ha a közmûves szennyvíz elvezetéséhez és tisztításához szükséges beruházás
a) vízjogi létesítési engedélye jogerõre emelkedett vagy
b) támogatásáról a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága által jóváhagyott döntés megszületett.”


5. § Ez a rendelet 2010. december 30-án lép hatályba.